Anda di halaman 1dari 10

LAMPIRAN D

BAHAGIAN I Penetapan Sasaran Kerja Tahunan


(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk
prestasinya)
Disediakan oleh,
NAMA
NO K/P

: FHATIN AMIRA BINTI MUSA


: 900103075026

A TUGAS KURIKULUM

BI
L

AKTIVITI/PROJ
EK/
KETERANGAN

1.

Guru Mata
Pelajaran
Pendidikan
Seni Visual
(Tingkatan 1)

Kelas 1 B
(26
orang
pelajar)
Kelas 1 H
(31 orang
pelajar)
Kelas 1 I
(27 orang
pelajar)
Kelas 1 J
(32 orang
pelajar)
Kelas 1 K
(29 orang
pelajar)
Kelas 1 L
(26 orang
pelajar)
Kelas 1 M
(25 orang
pelajar)

PETUNJUK
PRESTASI
(Kuantiti/Kualiti/Masa
/ Kos yang mana
berkaitan)
Setiap kelas yang
diajar akan
menggunakan silibus
yang sama tetapi
cara pengajaran dan
pembelajaran yang
berbeza untuk
memudahkan pelajar
menerima input
mengikut tahap
mereka.

Latihan yang
digunakan juga
mengandungi
persoalan yang
sama tetapi berbeza
tahap kesukaran
mengikut tahap
pelajar.

SASARAN
KERJA
(Untuk tempoh
penilaian)
Rancangan
pengajaran
harian
disiapkan
sebelum kelas
bermula dan
dihantar untuk
semakan
kepada
pegawai.

Semua
tugasan,latihan
serta nota yang
diberi
dipastikan
lengkap dan
disemak.

PENCAPAIA
N SEBENAR
(Diisi pada
akhir tempoh
penilaian)
Rancangan
pengajaran
harian
disiapkan
sebelum
kelas bermula
dan dihantar
untuk
semakan
setiap
minggu iaitu
hari Jumaat
kepada
pegawai yang
berkenaan
Latihan dan
nota disemak
dalam masa
seminggu.

ULASAN
(Oleh PYD
sekiranya
berkaitan)
Sasaran
tercapai
sehingga
26 Jun
2015.

Sasaran
tercapai
sehingga
26 Jun
2015.

Guru Mata
Pelajaran
Sains
(Tingkatan 1)

Kelas 1
KRK
(19 orang
pelajar)
Kelas 1 M
(28 orang
pelajar)

Rancangan
Pengajaran
Harian.

Buku
Persediaan
Mengajar

Setiap kelas yang


diajar akan
menggunakan silibus
yang sama tetapi
cara pengajaran dan
pembelajaran yang
berbeza untuk
memudahkan pelajar
menerima input
mengikut tahap
mereka.

Semua
tugasan,latihan
serta nota yang
diberi
dipastikan
lengkap dan
disemak.

Sasaran
tercapai
sehingga
26 Jun
2015
Latihan ,
tugasan dan
nota disemak
dalam masa
seminggu

Latihan yang
digunakan juga
mengandungi
persoalan yang
sama tetapi berbeza
tahap kesukaran
mengikut tahap
pelajar.

Dibuat dan
dilaksanakan pada
setiap hari
persekolahan
Dilengkapkan
dengan semua
keperluan sebelum
sesi persekolahan
bermula

Menyemak
Kertas jawapan
Peperiksaan

Penandaan dan
pemberian markah
yang tepat mengikut
skema pemarkahan
peperiksaan PT3
yang sebenar.

Kertas objektif
disiapkan
sehari selepas
peperiksaan.
Kertas 2
disiapkan
dalam masa
tujuh hari
selepas

Menanda
kertas
objektif serta
kertas
subjektif
Pendidikan
Seni Visual
dalam masa
seminggu
selepas

Sasaran
tercapai
untuk
Peperiksa
an
Pertengah
an Tahun
2015

peperiksaan.

peperiksaan

Berpandukan
skema jawapan
yang
disediakan.

Menanda
kertas Sains
dalam masa
dua minggu
selepas
peperiksaan.

Menghadiri
Mesyuarat
Jabatan atau
Panitia
Pendidikan Seni
Visual dan Sains

3 kali setahun. 2 jam


setiap kali
mesyuarat.
Penyelarasan dan
agihan tugas
sepanjang tahun
2015

Dilaksanakan
sebanyak 3 kali
setahun
sepanjang
Januari
sehingga
November 2015

Mengadakan
perbincangan
dan membuat
laporan panitia
untuk panitia
Pendidikan Seni
Visual dan
Sains.
Jawatankuasa
Keputusan SPM
2015

3 kali setahun. 2 jam


setiap kali
perbincangan
Penyelarasan
sepanjang tahun
2015

Dilaksanakan
sebanyak 3 kali
setahun
sepanjang
Januari
sehingga
November 2015

Tarikh : 3 Mac 2015


Hari : Selasa

Menyerahkan
sijil SPM dan
memaklumkan
kepada pelajar
yang masih
tidak
menyerahkan
buku teks, buku
ICT dan buku
perpustakaan.

Tugas : AJK
Pemberian Sijil

Telah diikuti
dengan
jayanya

Sasaran
tercapai
sehingga
26 Jun
2015

Telah diikuti
dengan
jayanya

Sasaran
tercapai
sehingga
26 Jun
2015

Tugasan
dijalankan
dengan
lancar.

Sasaran
tugasan
tercapai

B TUGAS KOKURIKULUM

BI
L

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN

PETUNJUK
PRESTASI
(Kuantiti/Kualiti/Masa
/ Kos yang mana
berkaitan)

SASARAN
KERJA
(Untuk
tempoh
penilaian)

PENCAPAIA
N SEBENAR
(Diisi pada
akhir
tempoh
penilaian)

ULASAN
(Oleh
PYD
sekirany
a
berkaita
n)

1.
Guru Penasihat Badan
Beruniform Persatuan
Bulan Sabit Merah

Mengadakan
perjumpaan
mingguan

Kuantiti:
18/18 kali setahun
Masa:
2 jam untuk satu
sesi perjumpaan

Menyediakan
fail badan
beruniform
seperti yang
diminta.

Kualiti:
Mengajar teknik
bantuan kecemasan
serta ilmu
pertolongan cemas

Memastikan
aktiviti yang
dijalankan
setiap
minggu
berjalan
lancar
dengan
aktivitiaktiviti yang
menarik.

Guru Penasihat Kelab


Pencinta Alam

Kuantiti:
12/12 kali setahun

Mengadakan
perjumpaan
mingguan

Masa:
2 jam untuk satu
sesi perjumpaan

Memastikan
setiap
minggu
aktiviti untuk
ahli kelab
Pencinta
Alam
berjalan

Fail badan
uniform
telah
dilengkapka
n dan
diserahkan
pada unit
Kokurikulum

Sasaran
tercapai
sehingga
Jun 2015

Aktiviti yang
dijalankan
berlangsung
dengan
lancar.

2.

ii) Menjalankan

Kualiti :

Aktiviti yang
dijalankan
berlangsung
dengan
lancar

Sasaran
tercapai
sehingga
Jun 2015

aktiviti mengikut
sukatan
pelajaran

3. Guru Rumah Sukan


WIRA

Memberi
pendedahan kepada
kepentingan
menjaga alam
sekitar.

lancar
dengan
aktivitiaktiviti yang
menarik.

Kuantiti:
Latihan rumah sukan
2 kali seminggu

Membimbing
atlet dan
memilih
pelajar yang
berpotensi
mewakili
rumah sukan
ke KEJORA

Tugasan
telah
dijalankan
dengan
lancar.

Sasaran
kerja
tercapai.

Memastikan
keselamatan
dan disiplin
pelajar
semasa
berada di
kantin dan di
sekolah.

Tugas
dijalankan
dengan
lancar
mengikut
jadual
ditetapkan.

Sasaran
tercapai
sehingga
Jun 2015

Menilai
kebersihan
dan
keceriaan
kelas untuk
pertandingan
Kelas 5
Bintang

Tugas
dijalankan
dengan
lancar
mengikut
jadual
ditetapkan.

Sasaran
tercapai
sehingga
Jun 2015

Penolong
Ketua
Jawatankuas
a
Maklumbalas

Tugasan
telah
dijalankan
dengan
lancar.

Sasaran
kerja
tercapai.

Masa:
Kualiti :
Membimbing atlet
dan memilih pelajar
yang berpotensi
mewakili rumah
sukan ke KEJORA
4.
Guru Bertugas
Mingguan

Kuantiti :
4 kali setahun
Masa :
Setiap hari
persekolahan

5. Ahli Penilai Kelas 5


Bintang

Kualiti :
Memastikan pelajar
dalam keadaan
terkawal serta
kebersihan sekolah
terjaga.
Kuantiti :
8 kali setahun
Masa :
Setiap hari
persekolahan

6. Jawatankuasa
Mesyuarat Agung PIBG
2015 SMK Baru

Kualiti :
Menilai kebersihan
dan keceriaan kelas
untuk pertandingan
Kelas 5 Bintang
Kuantiti : Masa :
28 Mac 2015 (Sabtu)
Kualiti :

7. AJK Persiapan Tempat


Malam Apresiasi Guru
Peringkat Negeri
Sarawak 2015

8. Peserta Persembahan
Malam Apresiasi Guru
Peringkat Negeri
Sarawak 2015

9. Hakim Pertandingan
Saintis Muda Sekolah
Menengah Peringkat
Bahagian Bintulu

10. Guru Pembimbing dan


pengiring pelajar ke
Pertandingan Efficient
Energy Coking
Competition peringkat
Bintulu

Mengira bilangan
ibubapa yang akan
hadir ke AGM PIBG
2015

kehadiran

Kuantiti : Masa :
18 Mei 2015

Menyiapkan
persiapan
dewan dan
hiasan pintu
masuk

Tugasan
telah
dijalankan
dengan
lancar.

Sasaran
kerja
tercapai.

Penari dan
peserta
persembaha
n

Tugasan
telah
dijalankan
dengan
lancar.

Sasaran
kerja
tercapai.

Mengadili
pertandingan
saintis muda
dengan adil
dan saksama

Tugasan
telah
dijalankan
dengan
lancar.

Sasaran
kerja
tercapai.

Membimbing
dan
mengiring
pelajar ke
Pertandingan
Efficient
Energy
Cooking
Competition
peringkat
Bintulu

Tugasan
telah
dijalankan
dengan
lancar.

Sasaran
kerja
tercapai.

Kualiti :
Menyiapkan
persiapan dewan
dan hiasan pintu
masuk
Kuantiti : Masa :
19 Mei 2015 (Selasa)
Kualiti :
Membuat
persembahan tarian
Happy dan
Bollywood
Kuantiti : Masa :
16 Mei 2015 (Sabtu)
Kualiti :
Mengadili
pertandingan saintis
muda dengan adil
dan saksama
Kuantiti :
Masa :
16 Mei 2015 (Sabtu)
Kualiti :
Membimbing dan
iring pelajar

11. Hari Karnival Koperasi


dan Pertandingan
Inovasi

Kuantiti :
Masa :
17 Jun 2015
Kualiti :

Menguruskan
pemberian sijil
dan hadiah
Membimbing
pelajar untuk
pertandingan
inovasi
peringkat
sekolah (wakil
kelab)
Menguruskan
gerai jualan
kelab

Jawatankuas
a
Pertandingan
dan
Hadiah/Sijil
- Guru
penasihat
Kelab
Pencinta
Alam

Tugasan
telah
dijalankan
dengan
lancar.

Sasaran
kerja
tercapai.

C TUGAS KHAS

BI
L

AKTIVITI/PROJE
K/
KETERANGAN

PETUNJUK
PRESTASI
(Kuantiti/Kualiti/Masa/
Kos yang mana
berkaitan)

SASARAN
KERJA
(Untuk
tempoh
penilaian)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada
akhir tempoh
penilaian)

ULASAN
(Oleh
PYD
sekirany
a
berkaita
n)

PENCAPAIA
N SEBENAR
(Diisi pada
akhir tempoh
penilaian)

ULASAN
(Oleh
PYD
sekirany
a

TIADA

D MESYUARAT, LDP dan KURSUS

BI
L

AKTIVITI/PROJE
K/
KETERANGAN

PETUNJUK
PRESTASI
(Kuantiti/Kualiti/Masa/
Kos yang mana
berkaitan)

SASARAN
KERJA
(Untuk tempoh
penilaian)

berkaita
n)
Sasaran
tercapai.

1.

Taklimat Program
Orientasi Guru
Baru

22 Januari 29
Januari 2015

Menumpukan
perhatian
sepanjang
taklimat
dijalankan

Telah diikuti
dengan
jayanya.

2.

Program
Orientasi Guru
Baru Peringkat
PPD Bintulu

27 Januari 2015

Menumpukan
perhatian
sepanjang
taklimat
dijalankan

Telah diikuti
dengan
jayanya.

Sasaran
tercapai.

Telah diikuti
dengan
jayanya.

Sasaran
tercapai.

Menumpukan
perhatian
sepanjang LDP
dijalankan

Telah diikuti
dengan
jayanya.

Sasaran
tercapai.

Menumpukan
perhatian
sepanjang
taklimat
dijalankan

Telah diikuti
dengan
jayanya.

Sasaran
tercapai.

Telah diikuti
dengan
jayanya.

Sasaran
tercapai.

3.
Taklimat
Profesional Guru

22 Januari 2015

Bengkel VLE Frog

22 Januari 2015

Program UPSK
Dekat Di Hati

28 Februari 2015

Bengkel Teknik
Menyemak PT3
Sains ( Tingkatan
1,2 dan 3)

28 Februari 2015

7.

Bengkel
Pemantapan
Ilmu PSV

7 Mac 2015

Menumpukan
perhatian
sepanjang LDP
dijalankan

Telah diikuti
dengan
jayanya.

Sasaran
tercapai.

8.

LDP Amali Sains


Mata Pelajaran
Fizik, Kimia dan
Biologi

7 Mac 2015

Menumpukan
perhatian
sepanjang LDP
dijalankan

Telah diikuti
dengan
jayanya.

Sasaran
tercapai.

4.

5.

6.

Menumpukan
perhatian
sepanjang
mesyuarat
dijalankan

Menumpukan
perhatian
sepanjang
taklimat
dijalankan

9.

Telah diikuti
dengan
jayanya.

Sasaran
tercapai.

Telah diikuti
dengan
jayanya.

Sasaran
tercapai.

Telah diikuti
dengan
jayanya.

Sasaran
tercapai.

Menumpukan
perhatian
sepanjang
mesyuarat
dijalankan

Telah diikuti
dengan
jayanya.

Sasaran
tercapai.

Menumpukan
perhatian
sepanjang
mesyuarat
dijalankan

Telah diikuti
dengan
jayanya.

Sasaran
tercapai.

Telah diikuti
dengan
jayanya.

Sasaran
tercapai.

Telah diikuti
dengan
jayanya.

Sasaran
tercapai.

Taklimat
Profesional Guru
5

12 Mac 2015

Menumpukan
perhatian
sepanjang
mesyuarat
dijalankan

Taklimat
Profesional Guru

26 Mac 2015

Menumpukan
perhatian
sepanjang
mesyuarat
dijalankan

Mesyuarat
Agong PIBG

28 Mac 2015

Menumpukan
perhatian
sepanjang
taklimat
dijalankan

Taklimat
Profesional Guru

9 April 2015

10.

11.

12.

13. Program Tautan


Ukhuwwah Fillah

11 April 2015

14. Bengkel Tarian


Malam Apresiasi
Guru Peringkat
Negeri

April 16 Mei 2015

Memberi
kerjasama, dan
terlibat dengan
latihan tarian
sempena
Malam
Apresiasi Guru

15.
Taklimat
Profesional Guru

23 April 2014

Menumpukan
perhatian
sepanjang
taklimat
dijalankan

16.
Taklimat
Profesional Guru

17. Taklimat
Profesional Guru

7 Mei 2015

Menumpukan
perhatian
sepanjang
taklimat
dijalankan

Telah diikuti
dengan
jayanya.

Sasaran
tercapai.

21 Mei 2015

Menumpukan
perhatian
sepanjang
taklimat
dijalankan

Telah diikuti
dengan
jayanya.

Sasaran
tercapai.

Menumpukan
perhatian
sepanjang
taklimat
dijalankan
Menumpukan
perhatian
sepanjang
taklimat
dijalankan

Telah diikuti
dengan
jayanya.

Sasaran
tercapai.

Telah diikuti
dengan
jayanya.

Sasaran
tercapai.

18. Bengkel
Penyemakan
Skrip Jawapan
Calon PT3

23 Mei 2015

19. Taklimat
Profesional Guru

18 Jun 2015

Tandatangan PYD
Tandatangan PPP
(FHATIN AMIRA BINTI MUSA)
TARIKH :