Anda di halaman 1dari 1

STANDARD PRESTASI TAHUN 3

JADUAL PENYELARASAN PBS BAHASA MALAYSIA


Januari

Februari

B1 DL1 E1

B1 DT1 E1

B1 DT1 E2

Mendengar dan
menyebut frasa
dan ayat

Menulis ayat
tunggal

Menulis ayat
majmuk

B1 DB1 E1

B2 DL1 E1

Membaca pelbagai
pola ayat dengan
sebutan yang jelas
dan intonasi yang
betul

Mendengar dan
memberikan
respon terhadap
arahan, soalan
dan pesanan

Mac

B2 DB1E1
Membaca dan
memahami
perkataan
berimbuhan
awalan dan akhiran

B2 DT1 E1
Menulis imlak ayat
yang mengandungi
perkataan
berimbuhan

April
B3 DL1 E1
Berkomunikasi
menggunakan
kata panggilan dan kata
ganti nama diri orang
dalam pelbagai situasi

Mei
B2 DT2 E1
Membina dan
menulis
jawapan
pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu

B3 DB1 E1
Membaca dan memahami
frasa yang mengandungi
diftong, vokal berganding,
diagraf dan konsonan
bergabung dalam
perenggan dengan
sebutan yang betul

B3 DL1 E3
Menyatakan
permintaan
dalam pelbagai
situasi

B3 DT1 E1
Membina dan menulis
pelbagai jenis ayat

Jun

Julai

Ogos

September

Oktober

B4 DL1 E1

B3 DL1 E2

B5 DB1 E1

B5 DL1 E1

B6 DL1 E2

Bercerita tentang
sesuatu perkara
dengan tepat,
sebutan yang jelas
dan intonasi yang
betul

Berkomunikasi
menggunakan
kata ganti nama
tunjuk dalam
pelbagai situasi

Membaca dan
memindahkan
maklumat daripada
bahan grafik
kepada ayat yang
betul

Berbicara untuk
mendapatkan dan
menyampaikan maklumat
yang tersurat dengan tepat

Berbincang dan
menyatakan
pendapat tentang
sesuatu
perkara yang dapat
mempengaruhi
khalayak secara
bertatasusila

B4 DB1 E1

B4 DL1 E2

B5 DT1 E1

B6 DL1 E1

Membaca dan
memahami bahan
berunsur sastera
serta menyatakan
kosa kata umum
dan kosa kata
istilah dengan betul

Menceritakan
sesuatu
perkara yang
dibaca dengan
tepat, sebutan
yang jelas dan
intonasi yang
betul

Menulis untuk
menyampaikan
maklumat
dengan tepat
menggunakan
idea utama dan idea
sampingan

Berbincang dan
menyatakan pandangan
tentang sesuatu perkara
yang dapat mempengaruhi
khalayak secara
bertatasusila

B6 DT1 E1
Menghasilkan
penulisan kreatif
secara berpandu
yang dapat
mempengaruhi
khalayak dengan
bertatasusila

B6 DB1 E1
B4 DT1 E1
Mencatat
maklumat yang
betul mengikut
susunan daripada
pelbagai sumber

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat
dan tersirat serta
membuat penilaian secara
bertatasusila

B6 DT2 E1
Mengedit dan
memurnikan
hasil penulisan
daripada aspek
ejaan, imbuhan dan
tanda baca yang
dapat
mempengaruhi
khalayak secara
bertatasusila

Anda mungkin juga menyukai