Anda di halaman 1dari 2

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 2016
GRED
JAWATA
N

NAMA PYD
NO.K.P.

TEMPAT
BERTUG
AS

JANTINA
JAWATAN

BIDANG TUGAS

1. PENGURUSAN DAN
KEIMPINAN ORGANISASI

PENOLONG KANAN KO KURIKULUM

NO

2
3
4
5
2. KURIKULUM

13

14

15

3 PENGURUSAN HEM
4. PENGURUSAN
KOKURIKULUM
5 PENGURUSAN KEWANGAN

28
30
32
33

6 PENGURUSAN PEJABAT

7 PENGURUSAN FIZIKAL
DAN PASARANA SEKOLAH

9 PERHUBUNGAN LUAR

34

35

PENILAIAN
PERTAMA

SASARAN KERJA

PENILAIAN AKHIR

MELEBIH
I
SASARA
N

Bertanggungjawab merangka dan menggubal


buku perancangan kokurikulum yang
mengandungi jawatankuasa, program/ aktiviti
dan takwim tahunan.
Mengawal , menyelia dan menilai
pelaksanaan program/ aktiviti unit- unit
Kokurikulum.
Memastikan aktiviti ko-kurikulum dapat
dilaksanakan sebagaimana dirancanga
mengikut masa yang ditetapkan.
Bertanggungjawab memastikan kehadiran,
kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan
murid diberi keutamaan
Menyelaras dan mengurus penyertaan pelajar
keperingkat zon dan daerah.
Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan
dan Harian Pendidikan Moral Tahun 4 dan
Rancangan Pelajaran Tahunan dan Harian
Pendidikan Moral Tahun 5
Mengajar mata pelajaran Pendidikan Moral
Tahun 4 dan mengajar mata pelajaran
Pendidikan Moral Tahun 5.
Mengendalikan urusan perjalanan P&P kelas
a. Pemantauan dan pencerapan guru semasa
P&P.
b. Penyeliaan buku latihan murid.
c. Kelas Kondusif.
d. Buku Kedatangan Murid
Bekerjasama dengan PK HEM untuk
kelancaran perlaksanaan aktiviti HEM.
Bekerjasama dengan PK Pentadbiran &
Kurikulum bagi kelancaran segala urusan
yang berkaitan dengan Kurikulum/Akademik.
Menandatangani cek dan dokumen yang
berkaitan dengan pembayaran urusan
pentadbiran sekolah
Menyemak akaun yang disediakan oleh
Pembantu Tadbir
Menyemak surat masuk untuk tindakan
sekiranya Guru Besar dan PK Pentadbiran
tiada di sekolah
Persekitaran bersih dan selamat bagi semua
warga sekolah dan perabot/kemudahan asas
sekolah mesra pengguna
Memastikan kakitangan sokongan
(Kerajaan/Swasta)
melaksanakan tugas pembersihan dan juga
keselamatan kawasan sekolah dengan
berkesan.

37

Mewujudkan hubungan harmoni dan mesra


pelanggan dengan stake holder / pelanggan .

38

Usahasama dengan Felda dalam


meningkatkan kecemerlangan akademik
khususnya UPSR melalui program kelas STF,
Motivasi pelajar tahun 6 dan Kuiz Mutiara
Felda.
BILANGAN SASARAN YANG DINILAI
JUMLAH MARKAH
PENCAPAIAN
SKOR

PENILAIAN PERTAMA

PENILAIAN AKHIR

CATATAN

PP1

PP2

PYD