Anda di halaman 1dari 9

TUGASAN

ARAHAN KEPADA CALON:

1. Pentaksiran ini mengandungi satu tugasan.

2. Laksanakan tugasan tersebut berdasarkan Kerangka


Pelaksanaan Tugasan (Lampiran 1).

3. Lampiran 3 dan 4 disertakan.

TERHAD

TERHAD

TUGASAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)


MATA PELAJARAN SEJARAH (21)
TAHUN 2016

1.0 ARAHAN KEPADA CALON


1.1

Tugasan Pentaksiran Tingkatan 3 mata pelajaran Sejarah wajib


dilaksanakan oleh calon Tingkatan 3 tahun 2016.

1.2

Penghasilan tugasan ini dalam tempoh lapan waktu pengajaran dan


pembelajaran dalam bulan Jun Julai 2016.

1.3

Mendapatkan bimbingan guru untuk menentukan kerangka dan sumber


rujukan dalam melaksanakan tugasan. Calon hendaklah membina
kerangka tugasan sendiri yang sesuai dengan kehendak tugasan.

1.4

Melaksanakan semua aspek tugasan mengikut format penulisan yang


ditetapkan.

1.5

Gunakan Kerangka Pelaksanaan Tugasan (Lampiran 1) sebagai


panduan untuk melaksanakan tugasan dengan baik dan mendapat
skor cemerlang.

1.6

Aktiviti mencari dan mengumpul maklumat boleh dilakukan di luar


waktu pengajaran dan pembelajaran.

1.7

Boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja


mestilah dibuat secara individu.

1.8

Digalakkan menyertakan foto / gambar / rajah / grafik yang relevan


untuk menjelaskan lagi hasil kajian.

1.9

Digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK)


untuk mencari dan mengumpul fakta.

1.10 Menulis sumber rujukan dengan betul (Lampiran 3).


1.11 Hasil tugasan mestilah ditulis dengan tangan.

TERHAD

TERHAD

1.12 Hasil kerja calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak
ditiru daripada mana-mana pihak. Calon tidak dibenarkan melakukan
plagiat. Plagiat atau ciplak atau plagiarisme adalah suatu perbuatan
meniru atau mengambil hasil kerja orang lain sepenuhnya atau
sebahagian daripadanya dan menjadikannya atau mengakuinya
sebagai hasil kerja sendiri.
Sekiranya calon memetik pernyataan, mengambil data, grafik atau
maklumat daripada mana-mana sumber rujukan hendaklah dinyatakan
sumber rujukan tersebut. Calon perlu mengolah semula pernyataan
atau maklumat yang dipetik dengan menggunakan ayat sendiri.
Jika calon memetik dan menyalin semula sebahagian atau keseluruhan
ayat atau petikan tanpa menyatakan sumber rujukan adalah dianggap
telah melakukan plagiat. Calon yang terbukti melakukan plagiat atau
ciplak atau plagiarisme boleh digagalkan atau diberikan gred F
berdasarkan peraturan peperiksaan yang berkuatkuasa.
Contoh :
Petikan maklumat disertakan sumber:
E.H. Carr mengatakan Ia (Sejarah) adalah kesinambungan peristiwa
dari zaman dahulu hinggalah sekarang.
Sumber: Mohd Idris Salleh, Sejarah Pembangunan Negara dan
Bangsa: Utusan Publication 1994.
Maklumat diolah semula:
Jelaslah bahawa sejarah silam dan kini berkaitan. Sejarah silam akan
berterusan dan berulang semula dalam sesebuah bangsa atau negara.
1.13

Pentaksiran / penilaian proses kerja calon dilakukan sepanjang masa


tugasan dilaksanakan.

1.14

Memperakukan
(Lampiran 4).

tugasan

dalam

Borang

Akuan

Pengesahan

TERHAD

TERHAD

3.0 TUGASAN
Anda dikehendaki membuat kajian tentang bangunan / binaan bersejarah
di tempat tinggal anda.
Hasilkan satu laporan yang panjangnya tidak kurang daripada 300 patah
perkataan.
Laporan anda hendaklah mengandungi aspek berikut:
(a)

Tajuk kajian

(b)

Nama penulis

(c)

Isi kandungan:
(i)

Latar belakang bangunan / binaan.

(ii)

Menerangkan struktur bangunan / binaan.

(iii)

Menghuraikan sebab bangunan / binaan tersebut dibina.

(iv)

Menganalisis fungsi dan keadaan bangunan pada masa ini.

(v)

Mencadangkan langkah-langkah untuk memelihara / memulihara


bangunan / binaan.

(d)

Rumusan

(e)

Sumber rujukan

TERHAD

TERHAD
Lampiran 1

KERANGKA PELAKSANAAN TUGASAN


Bil.
1

Senarai Semak
Tugasan
Perancangan
1.1 Tajuk
1.2 Jadual kerja /
senarai semak

Aktiviti / Tindakan
Menyediakan perancangan yang sangat lengkap,
tepat
dan
realistik
serta
menunjukkan
kesungguhan.
[8 markah]

1.3 Objektif kajian


1.4 Kaedah kajian
2

Proses awal
2.1 Mengumpul
maklumat
berdasarkan
pelbagai sumber
rujukan.
2.2 Menyediakan
kerangka kasar
penulisan.

Mengumpul maklumat yang sangat lengkap, tepat


dan sangat sesuai dengan tugasan daripada
pelbagai sumber.
[10 markah ]

Menyediakan kerangka penulisan yang sangat


lengkap, tepat dan realistik serta menunjukkan
kesungguhan.
[10 markah]

Pelaporan
3.1 Pengenalan

Menulis pengenalan yang sangat sesuai dengan


tugasan
dan
menggambarkan
keseluruhan
kandungan hasil penulisan.
[5 markah]

3.2 Menerangkan
latar belakang
bangunan /
binaan.

Menerangkan semua aspek latar belakang dengan


terperinci dan menunjukkan kesungguhan.
[10 markah]

3.3 Menerangkan
struktur bangunan
/ binaan.

Menerangkan semua aspek berkaitan dengan


struktur bangunan dengan terperinci dan
menunjukkan kesungguhan.
[10 markah]

TERHAD

TERHAD

3.3 Menghurai sebab / Menghurai sebab / tujuan bangunan dibina dengan


tujuan bangunan / sangat terperinci serta menunjukkan kesungguhan.
binaan dibina.
[10 markah]

3.4 Menganalisis
fungsi dan
keadaan
bangunan pada
masa kini

Menganalisis fungsi dan keadaan bangunan pada


masa ini dengan sangat terperinci
serta
menunjukkan kesungguhan.

3.5 Mencadangkan
langkah-langkah
untuk memelihara
/ memulihara
bangunan /
binaan.

Mencadangkan langkah yang sangat bernas,


rasional
dan
relevan
serta
menunjukkan
kematangan.
[15 markah]

3.5 Rumusan
Pengetahuan,
nilai, unsur-unsur
patriotisme dan
harapan.

Rumusan yang merangkumi keseluruhan aspek


dan sangat relevan dengan tugasan.

[10 markah]

[5 markah]
3.6 Rujukan.

Sumber rujukan autentik, relevan dan pelbagai.


[5 markah]

Penilaian umum.

Kemas, tersusun dan penggunaan bahasa yang


gramatis.
[2 markah]

Perancangan dan proses awal dilaksanakan di luar 8 waktu pengajaran


dan pembelajaran.

Jika calon mengadakan sesi temu ramah / wawancara orang sumber, perlu
dilampirkan soalan temu ramah / wawancara berkenaan.

TERHAD

TERHAD

Lampiran 3
CONTOH PENULISAN SUMBER RUJUKAN
Buku
Lofti Ismail,1988. Sejarah Malaysia 1400-1963. Kuala Lumpur:Utusan Publications
and Distributors Sdn.Bhd.
Mohamad Noordin Sopiee,1967. From Malayan Union to Singapore Separation:
Political Unification in the Malaysia Region 1945-1965. Kuala Lumpur:Universiti
Malaya Press.

Jurnal
Ahmad Masjidin. Malayan Union Dalam Ruangan Akhbar Warta Negara dalam
Jurnal Malaysia dari Segi Sejarah. Bil 8, April 1979.
Ishak bin Tadin,1960. Dato Onn and Malay Nationalism 1946-1951, dalam
JSEAH. Vol 1, Mac 1960.

Ensiklopedia
Tajuk, jilid dan tahun.
Akhbar
Utusan Malaysia, 17 Jun 1992, halaman 5.

Orang Sumber
Encik Ismail bin Mohd Kassim, 43 tahun, No 21, Jalan Lundu 7, Taman Beringin
52000 Kuala Lumpur.
Puan Hamidah binti Daudshah, 57 tahun, No 7, Jalan SG 1/30, Taman Sri
Gombak, 68100 Selangor.

TERHAD

TERHAD

Melawat Tempat Kajian


Pejabat Pelancongan Malaysia, Tingkat 17, Menara Dato Onn, Pusat Dagangan
Dunia Putra, 45 Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur.
Arkib Negara Malaysia, Jalan Tuanku Abdul Halim, 50605 Kuala Lumpur.
Tapak Ekskavasi Tingkayu, Kunak, Sabah. Tapak Ekskavasi Gua Niah, Niah, Miri,
Sarawak.

VCD
Tajuk program, terbitan.

Radio
Tajuk program, tarikh, masa, rangkaian.

Televisyen
Tajuk program, tarikh, masa, rangkaian.

Majalah
Nama majalah, tarikh, tahun.

Sumber lain:
Jenis sumber, alamat / punca sumber.

Internet
http://geocities.com/kamashara/unionsm.htm
http://cikgu.net/edisimerdeka/sejarah.php3.htm
http://www.geocities.com/tokohagung/TokohPMTunkuAbdul Rahman.htm

TERHAD

TERHAD

Lampiran 4
PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)
MATA PELAJARAN SEJARAH
TAHUN 2016
BORANG AKUAN PENGESAHAN

PERAKUAN CALON TENTANG KETULENAN TUGASAN


Saya memperakui bahawa tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri, melainkan petikan,
grafik dan gambar rajah yang dinyatakan sumber rujukannya.

RESPONDEN

NAMA

TANDATANGAN

TARIKH

Murid

Pentaksir (Guru)
Ketua Pentaksir
Sekolah /
Pentaksir Luar

TERHAD