Anda di halaman 1dari 49

ETN 701

KOLEJ VOKASIONAL LANGKAWI


07000 LANGKAWI
UNIT TEKNOLOGI ELEKTRONIK
NOTA
PROGRAM /
TEKNOLOGI ELEKTRONIK
PROGRAMME
KOD MODUL /
ETN 701
MODUL CODE
SEMESTER /
SEMESTER 3
SEMESTER
TAJUK MODUL / ETN
AUDIO VIDEO COMPLEX CIRCUIT 2
MODUL TITLE
701
K0
1
NO. DAN
K0
REPAIR FAULTY RADIO
PERNYATAAN
2
REPAIR FAULTY TV
KOMPETENSI / K0
REPAIR FAULTY HI-FI
COMPETENCY
3
REPAIR FAULTY PUBLIC ADDRESS
NO. AND
K0
PERFORM HI-FI STEREO PREVENTIVE MAINTENANCE
STATEMENT
4
K0
5
Pada akhir modul ini, para pelajar dapat;-

HASIL
PEMBELAJARA
N / MODULE
OUTCOMES

Mengamalkan peraturan keselamatan


Menyediakan peralatan ujian untuk mengesan kerosakan
Mengendalikan yang sesuai untuk peralatan ujian
Mentafsir gambarajah skema radio, televisyen, HI FI dan sistem siaraya
Menyelaras fungsi alat kawalan jauh pengguna
Mengenal pasti punca kerosakan dan mengesan lokasi kerosakan.
Membaiki radio, televisyen, HI FI dan sistem siaraya
Mengganti komponen yang rosak
Melakukan ujian kebolehkhidmatan
Menyediakan laporan pengesanan kerosakan dan pembaikan kerosakan

NAMA PELAJAR
/ STUDENT'S
NAME
KELAS / CLASS
NO KAD
PENGENALAN/
NRIC
NAMA
PENSYARAH /
Unit Tek. Elektronik
KVL

PUAN SAMIYAH UMILL HAKIM BINTI


HASAN

TANDATANGAN /
SIGNATURE
1

ETN 701

TAJUK MODUL

ETN 701

NO. DAN
PERNYATAAN
KOMPETENSI

K01

AUDIO VIDEO COMPLEX CIRCUIT 2

REPAIR FAULTY RADIO

TEMPAT : BENGKEL ELEKTRONIK 2

TEMPOH : 5 JAM

NAMA

KELAS

MAKLUMAT

Info Khas

PENERIMA RADIO

Terdapat tiga ciri utama pada


Penerima radio adalah satu alat komunikasi yangsetiap
penerima radio yang baik ialah :
berupaya untuk menerima gelombang electromagnet
i. Kepekaan tinggi (High
dan menukar isyarat itu kepada isyarat audio.
sensitivity).
ii. Kepemilihan tinggi (High
selectivity).
RAJAH BLOK PENERIMA RADIO AM DAN FM
iii. Kesetiaan tinggi (High
PEMODULATAN
Pemodulatan adalah proses penggabungan isyarat maklumat (audio) dan
pembawa frekuensi tinggi untuk tujuan pemancaran isyarat. Terdapat dua
jenis pemodulatan iaitu
pemodulatan amplitud dan pemodulatan
frekuensi.
Jadual 7.1 menunjukkan bentuk gelombang dalam pemodulatan amlpitud
dan pemodulatan frekuensi.
JENIS
PEMODUL
ATAN

Pemodulat
an
Amplitud
(AM)

Pemodulat
an
Frekuensi
(FM)

Unit Tek. Elektronik


KVL

Jadual : 1: dua jenis pemodulatan


ISYARAT
ISYARAT
BENTUK ISYARAT
MAKLUMAT
PEMBAWA
PEMODULATAN

PENERANGAN
Pemodulatan
amplitud (AM)
adalah sejenis
pemodulatan
dimana
amplitud
pembawa
berubah
mengikut
isyarat atau
maklumat.
Pemodulatan
frekuensi (FM)
adalah sejenis
pemodulatan
dimana
amplitud
pembawa
adalah tetap
manakala

ETN 701

frekuensi
berubah
mengikut
isyarat atau
maklumat.
i.

RAJAH BLOK PENERIMA RADIO AM


Rajah 1 menunjukkan gambarajah blok penerima radio AM.

Info khas
Peringkat
Pencampur
dan Pengayun
Tempatan juga
dipanggil
sebagai
peringkat
Penukar
Info khas

ii.

Peringkat
Penguat
Frekuensi
Perantaraan
Rajah 1 : Rajah blok penerima radio AM
(IF) dan
penguat audio
biasanya
mengandungi
RAJAH BLOK PENERIMA RADIO FM
lebih dari satu
Rajah 2, menunjukkan dua gambarajah blok penerima radio FM.
peringkat

(a)

(b)
Unit Tek. Elektronik
KVL

ETN 701

Rajah 2 : Rajah blok penerima radio AM (a) pengesan FM : menggunakan


pengesan nisbah
(b) pengesan FM : menggunakan penghad dan pembezalayan

Unit Tek. Elektronik


KVL

ETN 701

Jadual 2, menunjukkan fungsi setiap blok penerima radio AM dan FM.


Jadual 2
MAKLUMAT / FREKUENSI
PENERIMA RADIO
PENERIMA RADIO
AM
FM

BI
L

PERINGKA
T

Antena

Menerima isyarat yang


dipancarkan oleh
pemancar

Penguat
frekuensi
radio (RF)

Memilih satu isyarat


yang dikehendaki dan
menguatkan isyarat
tersebut.

Isyarat
termodulat
530KHz
hingga
1600KHz

Isyarat termodulat
88MHz
hingga
108MHz

Pengayun
tempatan

Menjana frekuensi IF
melebihi frekuensi RF
yang masuk (FO = IF +
RF)

10.7MHz + 88MHz
= 98.7MHz
hingga
10.7MHz +
108MHz=118.7MHz
(98.7MHz hingga
118.7MHz)

Pencamp
ur

Menerima isyarat dari


penguat RF dan
pengayun tempatan.
Rujuk rajah 3

455KHz + 530KHz
= 985KHz
hingga
455KHz
+
1600KHz
=
2055KHz
(985KHz
hingga
2055KHz)
Frekuensi :
i. RF
ii. IF + RF
iii. RF + FO
iv. FO - RF

Penguat
frekuensi
perantara
an (IF)
Pengesan
AM

Hanya menerima
frekuensi IF sahaja dan
menguatkannya.

Frekuensi
termodulat
455KHz

Frekuensi
termodulat
10.7MHz

Proses menyahmodulat
isyarat termodulat AM
untuk menghasilhan
isyarat audio.

Masukan : 455KHz
Keluaran : isyarat
audio

Pengesan
FM

Proses menyahmodulat
isyarat termodulat FM
untuk menghasilhan
isyarat audio.

Penguat
frekuensi
audio

Menguatkan frekuensi
audio untuk memacu
pembesar suara.

Pembesar
suara

Menukar tenaga elektrik


kepada tenaga bunyi.

Unit Tek. Elektronik


KVL

FUNGSI

Frekuensi :
i. RF
ii. IF + RF
iii. RF + FO
iv. FO - RF

Masukan : 10.7MHz
Keluaran : isyarat
audio

ETN 701

1
0

Kawalan
gandaan
automati
c (KGA)

Mengawal gandaan
penguat RF dan IF
secara automatic
supaya isyarat pada
keluaran sentiasa stabil
walaupun kekuatan
isyarat yang diterima
berubah.

1
1

Kawalan
frekuensi
automati
k

Mengawal frekuensi
pengayun tempatan
supaya pengayun
tempatan menjana
frekuensi ayunan yang
betul.

1
2

Bekalan
kuasa

Membekalkan voltan DC
kepada semua
peringkat dalam
penerima radio.

Voltan DC pada
keluaran
pengesan disuap
balik ke peringkat
penguat RF dan IF

Voltan DC yang
terhasil pada
keluaran pengesan
FM di suap balik ke
peringkat pengayun
tempatan atau
penukar.

Rajah 3 : Empat frekuensi terhasil pada keluaran pencampur.

2.

Litar penerima radio AM/FM

Rajah 4 menunjukkan sebahagian litar penerima radio AM/FM kaset


stereo iaitu litar penala yang meliputi peringkat penguat RF AM/FM,
pengayun tempatan AM/FM, Pencampur AM/FM dan pengesan AM/FM
dalam satu litar bersepadu. Suis S 1 adalah suis pemilihan untuk jalur
AM, FM mono dan FM stereo. Rajah 5 adalah litar skematik peringkat
penguat frekuensi audio.
i)

Unit Tek. Elektronik


KVL

Kendalian dan pengaliran isyarat radio AM:


a) Antena L3 menerima isyarat yang
pemencar.

dipancarkan

oleh

ETN 701

b) L3 dan CT3 adalah litar tala peringkat penguat frekuensi RF


dan ditala kepada frekuensi prnguat RF (530KHz 1600KHz)
yang dikehendaki.
c) Isyarat yang telah dipilih itu di masukan ke peringkat
penguat RF pada pin 24 IC1.
d) L4 CT4 adalah Litar tala bagi pengayun tempatan AM,
frekuensi pengayun AM ini akan dimasukan ke pin 20.
e) Isyarat keluaran pencampur akan keluar melalui pin 4.
f) Isyarat keluaran pencampur akan mengalir melalui
pengubah IF (T2) dan penapis hablur (CF 2) ke masukan
penguat IF pada pin 7.
g) Isyarat keluaran pengesan akan keluar pada pin 18 dan
masuk semula ke IC1 pin 17 (peringkat multipleks).
h) Isyarat frekuensi audio akan keluar pada pin 13 (saluran
kanan) dan pin 14 (saluran kiri).
i) Isyarat audio ini akan di masukan ke peringkat penguat
frekuensi audio pada IC302 melalui pin 8 (saluran kanan) dan
pin 13 ( saluran kiri) melalui perintang boleh laras VR301-2
dan VR301-1 iaitu kawalan bahana.
j) Perintang boleh laras VR302-2 dan VR302-1 berfungsi
sebagai kawalan nada.
k) Isyarat audio yang telah dikuatkan oleh penguat frekuensi
audio (IC302) pada pin 4 (saluran kanan) dan pin 17 (saluran
kiri) akan di salurkan ke pembesar suara dan bicu
fontelinga.

Unit Tek. Elektronik


KVL

ii)

Isyarat radio FM:


a) Antena teleskop
menerima semua isyarat yang
dipancarkan oleh pemancar dan isyarat tersebut akan
dimasukan ke peringkat penguat frekuensi RF melalui pin 1
IC1.
b) Pemuat CT1 yang ditala kepada frekuensi RF (88MHz
108MHz) yang dikehendaki disambungkan ke pin 23.
c) Frekuensi pengayun tempatan yang ditala oleh pemuat CT 2
dimasukan ke pin 21.
d) Isyarat keluaran pencampur akan keluar pada pin 4.
e) Isyarat keluaran pencampur akan melalui penapis hablur
CF1 dan masuk ke peringkat penguat IF pada pin 8.
f) Isyarat keluaran pengesan akan keluar pada pin 18 dan
masuk semula ke IC1 pin 17 (peringkat multipleksa).
g) Isyarat frekuensi audio akan keluar pada pin 13 (saluran
kanan) dan pin 14 (saluran kiri)
h) Pengaliran isyarat audio adalah sama seperti pengendalian
radio AM.

iii)

a)
Suis SW3-1 dan SW3-3 adalah suis pemilihan bekalan
kuasa dc ke bahagian radio dan
kaset.
b) Suis SW3-2 dan W3-4 adalah suis pemilihan isyarat untuk
kendalian radio dan kaset.

ETN 701

Rajah 4 : Litar peringkat penala AM/FM

Unit Tek. Elektronik


KVL

Rajah 5 : Litar Peringkat penguat Frekuensi Audio


ETN 701

Unit Tek. Elektronik


KVL

ETN 701

MENGESAN KEROSAKAN
a) Peralatan dan alat ujian yang digunakan untuk mengesan kerosakan adalah
seperti berikut:
1. Penjana isyarat audio
2. Penjana isyarat RF
3. Osiloskop
4. Meter pelbagai
b)

Terdapat dua jenis isyarat pada penerima radio:


1. isyarat RF termodulat
2. isyarat audio

c)
Jadual 3, menunjukkan kaedah mengesan kerosakan dan alat ujian yang
digunakan.
BIL
1

Jadual 3
ALAT UJIAN

KAEDAH
Pemerhatian

Suntikan
isyarat

Penjana isyarat:

LANGKAH / KEGUNAAN
Menggunakan pancaindera untuk melihat
fizikal komponen atau menghidu
komponen terbakar.
Memasukan isyarat ke peringkat yang
diuji dan dengar kesan bunyi nada pada
keluaran pembesar suara untuk
menentukan peringkat yang rosak.
Rujuk rajah 6

Penjana isyarat audio


untuk peringkat
penguat audio.

ii.

Penjana isyarat RF bagi


peringkat penguar
RF, pencampur,
pengayun
tempatan, penguat
IF dan pengesan.
3

Surihan isyarat

Penjana isyarat dan


Osiloskop

Mengesan kewujudan isyarat pada


sesuatu peringkat untuk menentukan
peringkat yang rosak
Rujuk rajah 7

Pengukuran
voltan

Meter pelbagai julat


volt

Mengukur voltan dc pada peringkat yang


disyaki rosak.

Pengukuran
rintangan

Meter pelbagai julat


ohm

Unit Tek. Elektronik


KVL

Mengukur rintangan komponen yang


disyaki rosak untuk menentukan jenis
kerosakan.
Jenis kerosakan komponen:
Terbuka
Pintas
iii.
Bocor
iv.
Berubah
nilai (bagi perintang)

1
0

ETN 701

Rajah 6 : Suntikan isyarat RF dan AF bagi penerima radio AM

Rajah 7 : Surihan isyarat RF dan AF bagi penerima radio AM

Unit Tek. Elektronik


KVL

1
1

ETN 701

LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN
a)

Keselamatan Radio dan alat ujian


i.

Sebelum melakukan aktiviti, pastikan :


i.
ii.
iii.

ii.

Keadaan tempat kerja baik dan sempurna.


Peralatan ujian dalam keadaan baik.
Peralatan tangan dalam keadaan baik.

Semasa melakukan aktiviti, pastikan :


a) Menggunakan peralatan tangan yang sesuai dan betul.
b) Punca sambungan voltan bekalan AC dilindungi untuk
mengelakkan dari tersentuh.
c) Menggunakan julat alat mengukur dengan betul.
d) Kekutuban meter volt dc disambung dengan betul
apabila membuat pengukuran voltan dc.
e) Voltan bekalan radio dimatikan apabila membuat
pengukuran rintangan.

iii.

Selepas melakukan aktiviti, pastikan :


a)
b)
c)
d)

LATIHAN.
1
penerima :
a)

Alat ujian berfungsi dengan sempurna.


Matikan bekalan kuasa.
Peralatan disusun dengan kemas.
Keadaan tempat kerja kemas.

Nyatakan
Radio

julat

frekuensi

bagi

AM

__________________________________________________________
b)

Radio

FM

_____________________________________________________________
2

Nyatakan peringkat yang terdapat


di penerima radio FM tetapi tiada di penerima radio AM.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Rujukan :
1. Aplikasi Elektrik dan Elektronik tingkatan 4 dan 5, Dewan Bahasa dan
Pustaka, 2007
2. Pengajian Kejuruteraan elektrik dan Elektronik tingkatan 5, Dewan Bahasa
dan Pustaka, 2003
Unit Tek. Elektronik
KVL

1
2

ETN 701

Unit Tek. Elektronik


KVL

1
3

ETN 701

TAJUK MODUL

ETN 701

NO. DAN
PERNYATAAN
KOMPETENSI

K02

AUDIO VIDEO COMPLEX CIRCUIT 2

REPAIR FAULTY TV

TEMPAT : BENGKEL ELEKTRONIK 2

TEMPOH : 5 JAM

NAMA

KELAS

MAKLUMAT

Info Khas

PENERIMA TV

Sistem TV di Malaysia

Televisyen ialah satu alat penerima isyarat


video dan audio.
PRINSIP ASAS KENDALIAN PENERIMA TV

Perkara
Lebar jalur
setiap
saluran
System
warna
Garis
imbasan

Sistem
penghantar
an

Pemodulata
n isyarat
Rajah 8 : Blok asas penerima TV
pembawa
gambar
Pemodulata
Pada bahagian penerima, isyarat yang dipancar akan dipintaskan
n isyarat
oleh antena.
pembawa
Isyarat yang diterima akan dikuatkan dan dihantar ke litar
bunyi
Isyarat
pengesan suara oleh gambar.
pembawa IF
Pada bahagian ini, kedua-dua isyarat akan dipisah dan diubah
gambar
semula kepada isyarat audio dan video yang asas.
Isyarat
Proses pengimbasan akan disusun semula untuk menghasilkan
pembawa IF
gambar.
bunyi

Proses ini akan dilalui apabila isyarat video digandingkan dengan


Frekuensi IF
tiub gambar.
bunyi
Bagi tujuan ini, isyarat penyegerakan yang diterima sebagai
sebahagian isyarat video komposit akan digunakan sebagaiFrekuensi
kroma
isyarat rujukan.
untuk
Bagi penghasilan bunyi pula, isyarat audio akan digandingkan
isyarat
dengan pembesar suara.
warna

Unit Tek. Elektronik


KVL

Maklumat
7 MHz
PAL B/G
625 garisan
VHF (54
MHz-88
MHz dan
174 MHz
216 MHz)
UHF( 470M
Hz-890
MHz)
Pemodulata
n Amplitud
(AM)
Pemodulata
n Frekuensi
(FM)
38.9 MHz
33.4 MHz
5.5 MHz
(38.9 MHz33.4 MHz)
4.43 MHz

1
4

ETN 701

RAJAH BLOK PERINGKAT-PERINGKAT PENERIMA TV WARNA

Rajah 9: Gambar rajah blok penerima TV warna.


FUNGSI SETIAP BLOK PENERIMA TV WARNA

No
Nama Blok
.
Blo
k
1
Antena

Fungsi

Menerima gelombang
electromagnet yang
dipancarkan oleh system
pemancar.

Gelombang
elektromagnetik
.

Penala
(A)Penguat RF

(B)Pencampur
(C)Pengayun
tempatan

Memilih satu isyarat dari


antenna yang dikehendaki
dan menguatkannya.
Menghasilkan frekuensi IF,
iaitu:
i.
Gam
bar : 38.9 MHz
ii.
Bun
yi : 33.4 MHz
Menjana frekuensi hasil
jumlah RF+IF bunyi dan
gambar.

Bentuk
gelombang
keluaran

Penguat IF Video
(VIF)

Unit Tek. Elektronik


KVL

Pembawa IF
gambar

Pembawa IF
bunyi

Menguatkan isyarat IF
termodulat pembawa
1
5

ETN 701

gambar (38.9 MHz) dan


isyarat IF termodulat bunyi
(33.4 MHz)

Pembawa IF
gambar

Pembawa IF
bunyi
4

Pengesan video

Kawalan gandaan
automatic (KGA)

Penguat IF bunyi

Pengesan FM bunyi

Penguat frekuensi
audio

Pembesar suara

10

Pemisah segerak

Unit Tek. Elektronik


KVL

i.

Meng
esan isyarat AM gambar
daripada pembawa IF
dan mengasilkan isyarat
video rencam.
ii.
Meng
asilkan sub pembawa IF
bunyi yang baru iaitu :
5.5 MHz (perbezaan IF
gambar 38.9 MHz
dengan IF bunyi 43.4
MHz)
Mengawal gandaan penguat
IF dan RF supaya kekuatan
isyarat suara dan gambar
stabil.
Menerima isyarat sub
pembawa
5.5 MHz dan
menguatkannya.
Menyahmodulat pembawa
FM dan menghasilkan
isyarat audio.
Menguatkan isyarat audio
untuk memacu pembesar
suara
Menukarkan isyarat audio
kepada tenaga bunyi
Memisahkan denyut-denyut
segerak ufuk dan tegak
daripada isyarat video
rencam. Ada dua jenis litar
penapis pada keluaran
pemisah segerak:
a) Litar pengamir
penapis lulus rendah,
meluluskan frekuensi

Isyarat video
rencam

Sub Pembawa IF
bunyi

Pembawa IF
bunyi
Isyarat audio
Isyarat audio

1
6

ETN 701

11

12

13

Pengayun tegak

Penguat tegak

Kawalan frekuensi
automatic (AFC)

tegak 50 Hz
b) Litar pembeza
penapis lulus tinggi
untuk peringkat
pengayun ufuk 15,625
Hz
Menjana frekuensi 50 Hz
yang berbentuk gelombang
gerigi.

Gelombang
gerigi

Menguatkan isyarat
pengayun tegak untuk
gegelung pesongan kuku
tegak.

Gelombang
gerigi

Mengawal frekuensi ufuk


15,625 Hz
Gelombang
gerigi

14

Pengayun ufuk

Menjana gelombang gerigi


15,625 Hz
Gelombang
gerigi

15

Penguat ufuk

Menguatkan isyarat
daripada pengayun ufuk
Gelombang
gerigi

16

Voltan amat tinggi

Membekalkan voltan amat


tinggi untuk penghasilan
raster pada tiub gambar

17

Gegelung kuk ufuk


dan tegak

18

Anod tiub gambar

Memesongkan alur electron


ke kiri dan ke kanan dengan
kadar 15,625 Hz dan dari
atas ke bawah dengan
kadar 50 Hz pada tiub
gambar
Menerima voltan amat
tinggi dari bekalan voltan
amat tinggi
Menghasilkan gambar
warna
Membekalkan voltan DC
kepada semua peringkat

19

Tiub gambar warna

20

Bekalan kuasa
rendah

Unit Tek. Elektronik


KVL

Voltan DC dlm
unit kV

Voltan DC

1
7

ETN 701

21

Penguat lar (Y)

Menguatkan isyarat lar


tanpa isyarat kroma (warna)
4.43 MHz
Isyarat video rencam
(lar)

22

Penyahkod warna

Menerima isyarat lar (Y) dan


isyarat kroma serta
mengasingkan isyarat itu
kepada isyarat merah(R),
hijau (G) dan biru (B).
Isyarat ini dikuatkan secara
berasingan. Penyahkod
warna mengandungi
peringkat:
(a) Penguat kroma
(b)matriks
Menguatkan isyarat merah

23

Penguat pemacu
merah

24

Penguat pemacu
hijau

Menguatkan isyarat hijau

25

Menguatkan isyarat
biru

Menguatkan isyarat biru

26

Gelang penumpuan

27

Gelang ketulenan

Menumpukan alur-alur
electron pada bintik-bintik
fosfor yang berkenaan
sahaja pada layar tiub
gambar
Melaraskan ketiga-tiga alur
electron supaya jarak di
antara ketiga-tiganya
sejajar.

Info khas
Kroma ialah maklumat gambar warna
Isyarat lar (Y) ialah maklumat gambar
monokrom (hitam-putih)

Info khas
Raster adalah cahaya yang terhasil pada layer
tiub gambar, dengan adanya alur electron
yang depesongkan dari kiri ke kanan dan dari
atas ke bawah pada skrin tiub gambar.

Info khas
Penguat kroma : menguatkan isyarat warna.
Matriks : menghasilkan warna merah, hijau dan biru untuk memacu senapang
Unit Tek. Elektronik
electron pada tiub gambar
KVL

1
8

ETN 701

a) Mengenal pasti litar dan komponen utama setiap peringkat. Gambar


foto 8.1 menunjukkan sebahagian bahagian-bahagian sebuah
penerima TV warna:
i.
Bahagian penala.
ii.
Bahagian IF video.
iii.
Penguat video
iv.
Bahagian bekalan kuasa voltan rendah

Pembesar suara

Lain-lain bahagian :
IF
Video
Warna

Bahagian pesonganBahagian
ufuk dan bekalan
tegak kuasa voltan rendah
Bahagian penala
Gambar foto 8.1 : Papan tercetak utama sebuah penerima TV warna.
v.

Unit Tek. Elektronik


KVL

Bahagian Audio
Didalam penerima TV bahagian audio ini terletak pada peringkat
dimana ianya disambung ke pembesar suara.

1
9

ETN 701

vi.

Bahagian warna
Gambar foto 8.2 menunjukkan papan tercetak peringkat penguat
pemacu RGB.

Papan litar
tercetak
pemacu RGB

Gambar foto 8.2 : Penguat pemacu merah (R), hijau (G) dan biru (B)
vii.

Bahagian pesongan
Gambar foto 8.3 menunjukkan gambar foto bahagian
pesongan ufuk dan voltan tinggi

Gambar foto 8.4 menunjukkan


Anod tiub gambargegelung pesongan ufuk dan
tegak yang berfungsi untuk memesongkan alor electron ke kiri
dan ke kanan seta dari atas ke bawah untuk menghasilkan raster
yang penuh pada layer tiub gambar
Pengubah voltan
tinggi
Pelaras skrin
Pelaras fokus

Gambar foto 8.3 : Bahagian ufuk dan voltan tinggi

Gegelung
dening

Gambar foto 8.4 : Gelung pesongan (gegelung dening)


Unit Tek. Elektronik
KVL

2
0

ETN 701

PENGUJIAN DAN KESELAMATAN


Mengesan kerosakan
Sebuah penerima TV yang baik mesti mempunyai gambar yang jelas bermutu
dan baik. Alat uji yang digunakan untuk menguji dan mengesan kerosakan
adalah seperti berikut:
i.
Penjana corak ujian
Info khas
ii.Penjana isyarat audio
iii.Penjana isyarat RF
Tiga warna utama :
iv.Osiloskop
i.
Merah
v.Meter pelbagai
ii.
Hijau
iii.
Biru
Hasil percampuran warna utama :
i.
biru + hijau = sian
ii.
biru + merah = magenta
iii.
hijau + merah = kuning
iv.
merah + hijau + biru = putih
Gambar foto 8.5 menunjukkan alat uji yang biasa digunakan untuk menguji dan
mengesan kerosakan.

Gambar foto 8.5 : Alat uji


Unit Tek. Elektronik
KVL

2
1

ETN 701

Unit Tek. Elektronik


KVL

2
2

ETN 701

Langkah-langkah mengesan kerosakan


1. Dapatkan corak ujian pada skrin TV dengan kaedah memasukan isyarat
corak ujian bar warna dari penjana isyarat corak ujian ke masukan antena
TV warna.
2. Kenalpasti simptom kerosakan seperti dalam jadual 8.6.
3. Gunakan alat uji yang sesuai untuk mengesan kerosakan:
i.
Menyurih isyarat menggunakan osiloskop atau menyuntik isyarat
menggunakan penjana isyarat untuk menentukan peringkat rosak.
ii.
Mengukur voltan pada setiap kaki transistor, IC dan talian bekalan kuasa
pada peringkat yang telah dikesan rosak.
iii.
Mengukur kerintangan pada komponen yang rosak untuk menentukan
jenis kerosakannya.
Jadual 8.6
BIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12

Pembesar
suara
Tiada suara
Suara
normal
Suara
normal
Suara
normal
Suara
normal
Suara
normal
Suara
normal
Suara
normal
Suara
normal
Suara
normal
Tiada suara
Suara
normal
Bunyi
desiran

Unit Tek. Elektronik


KVL

KESAN
Tiub gambar

Peringkat yang dijangka


rosak

Gambar normal
Gambar tiada warna

Penguat frekuensi audio


Penyahkod warna , matriks

Gambar tiada warna hijau

Penguat warna hijau

Gambar tiada warna biru

Penguat warna biru

Gambar tiada warna meah

Penguat warna merah

Gambar gelap, ada raster

Penguat lar

Gambar bergulung (gambar


bergerak ke atas / ke bawah) Rajah.2(a)
Raster satu garisan mengufukRajah 8.2(c)
Gambar berkoyak - Rajah 8.2(b)

Pengayun tegak

Gambar berkoyak dan bergulung


Tiada raster
Tiada raster
Gambar bersalji
Rajah 8.2 (d)

Penguat
tegak,
gelung
pesongan tegak
Pengayun ufuk, KFA (frekuensi
ufuk tak stabil)
Pemisah segerak
Bekalan kuasa voltan rendah,
penguat ufuk, pengayun ufuk.
Bekalan kuasa ke pemanas
tiub gambar
Penguat IF video, pengesan
video

2
3

ETN 701

a) Gambar bergulung ke aatas atau ke bawah

b) Gambar

berkoyak

c) Raster satu garisan ufuk


Rajah 8.2
Langkah-langkah keselamatan
i.

Prosedur keselamatan

ii.

Keselamatan diri

d) Gambar bersalji

Anda merupakan individu yang melakukan tugas atau kerja.


Kecuaian
semasa
melakukan
kerja
boleh
mengakibatkan
kemalangan diri anda. Oleh yang demikian dengan mematuhi
peraturan keselamatan dengan betul amatlah penting demi untuk
mengelakkan diri daripada terlibat dengan sebarang kemalangan.
Antara peraturan yang perlu diikuti dan diamalkan adalah :
Cara berpakaian
- Memakai pakaian bengkel
- Memakai kasut bertebat dan bertumit rendah
- Tidak memakai barang kemas
- Tidak memakai tali leher
Sikap
- Sentiasa mematuhi arahan
- Merancang aktiviti sebelum memulakan kerja
- Melaporkan sebarang kerosakan
- Menggunakan alat yang betul
- Menggunakan alat mengikut prosedur yang
ditetapkan
Fizikal
- Sihat
- Tidak rabun warna
- Jelas penglihatan
iii.

Keselamatan alat
a Sebelum melakukan aktiviti, pastikan :
i.
Keadaan tempat kerja baik dan sempurna.
ii.
Peralatan ujian dalam keadaan baik.
iii.
Peralatan tangan dalam keadaan baik.
b

Unit Tek. Elektronik


KVL

Semasa melakukan aktiviti, pastikan :


i.
Menggunakan peralatan tangan yang sesuai dan
betul.
ii.
Punca sambungan voltan bekalan AC dilindungi untuk
mengelakkan dari tersentuh.

2
4

ETN 701

iii.
iv.
v.
c

Menggunakan julat alat mengukur dengan betul.


Kekutuban meter volt dc disambung dengan betul
apabila membuat pengukuran voltan dc.
Voltan bekalan radio dimatikan apabila membuat
pengukuran rintangan.

Selepas melakukan aktiviti, pastikan :


i.
Alat ujian berfungsi dengan sempurna.
ii.
Matikan bekalan kuasa.
iii.
Peralatan disusun dengan kemas.
iv.
Keadaan tempat kerja kemas.
d.

TV adalah salah satu alatan elektronik yang tidak mempunyai


sambungan bumi dan casis TV juga adalah hidup (live),
pengubah pemencil perlulah digunakan untuk mengelakkan
dari litar pintas ketika menggunakan alat uji.

e. Gunakan kuar voltan tinggi (kV) apabila mengukur voltan anod


tiub gambar. Pastikan anda meminta kebenaran guru terlebih
dahulu sebelum membuat pengukuran voltan tinggi.
v.

Melakukan kerja secara teliti dan sabar adalah satu amalan


yang perlu ada semasa kerja mengesan kerosakan sebab
bukan mudah untuk mengesan sesuatu kerosakan itu.

LATIHAN
Jawab semua soalan
1. Rajah 8.3 menunjukkan gambarajah blok penerima TV warna. Namakan blok
yang bertanda :
a) Blok 3 :
__________________________________________________________________
b) Blok 11 :
_________________________________________________________________
c) Blok 17 :
_________________________________________________________________

Unit Tek. Elektronik


KVL

2
5

ETN 701

Rajah 8. 3

2. Nyatakan fungsi blok :


a) KFA :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________
b) Penyahkod warna:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________
c) Pengesan video:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________
3.Nyatakan kesan kepada TV jika kawalan gandaan automatik (KGA) tidak
berfungsi.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________
Rujukan:

Unit Tek. Elektronik


KVL

2
6

ETN 701

1. BASIC TELEVISION Principles and Servicing, Fourth Edition 1975,


International student edition, Bernard Grob, McGraw-Hill Kogakusha, Ltd.
2. TEKNOLOGI TELEVISYEN, Md. Nasir Abd. Manan, Dewan Bahasa dan
Pustaka, K.Lumpur 2002
3. TEKNOLOGI ELEKTRONIK, Tingkatan 5, Tan Hock Ghee, Longman Malaysia

Unit Tek. Elektronik


KVL

2
7

ETN 701

TAJUK MODUL

ETN 203

NO. DAN
PERNYATAAN
KOMPETENSI

K03

AUDIO AND VIDEO MAINTENANCE 1

REPAIR FAULTY HI-FI

TEMPAT : BENGKEL ELEKTRONIK 2

TEMPOH : 5 JAM

NAMA

KELAS

MAKLUMAT
SISTEM HI-FI
Bagi mendapatkan mutu bunyi yang menarik dan baik, oleh itu perancangan
yang baik telah di buat untuk mendapatkan suara high fidelity atau hi-fi

Hi-fi jenis compo ataupun mini compo adalah peralatan Hi-Fi mudah alih yang
terdiri daripada gabungan pembesar suara, pemacu cakera padat atau radio
dan sebagainya.

Sistem stereo. Sistem ini melibatkan dua saluran atau mempunyai dua
speaker. Ia juga dikenali sebagai stereophone dimana maklumat yang
disampaikan adalah baik dan berkualiti. Mengambil isyarat bunyi pada dua
punca dan pendengar dapat mendengar bunyi tersebut dari semua arah.

Apa Itu Sistem Hi-Fi ?


Rajah 1.0 dibawah menunjukkan bahagian rangkaian hi-fi stereo mudah.
Sistem ini terdiri dari pra penguat yang dipasang sebagai penguat
penyama tape head, penguat pick-up, penguat mikrofon ataupun hanya
sebagai pra penguat linear. Kemudian peringkat selanjutnya adalah terdiri
daripada alat-alat kawalan paras isyarat atau volume, kawalan suara bass
dan treble, dan kawalan keseimbangan stereo atau balance.

Pada peringkat terakhir pula merupakan penguat kuasa yang akan


menggerakkan serta memacu speaker agar dapat mengeluarkan isyarat
suara. Rangkaian pra penguat ini dapat diubahsuaikan supaya sesuai
dengan sumber isyarat yang akan kita masukkan.

Unit Tek. Elektronik


KVL

2
8

ETN 701

Isyarat

Sumber
Masukan

1.

Kuasa

Rajah 1.0. Rangkaian sistem hi-fi stereo mudah.


Pra Penguat
Bila kita ingin menggunakan isyarat-isyarat dari tape head,

jarum

magnetik, atau mikrofon sebagai isyarat masukan, maka ia mesti melalui


rangkaian penguat isyarat kecil yang dikenali sebagai pra penguat. Pada
peringkat ini semua frekuensi isyarat masukan akan diperkuat dengan gandaan
yang sama besar.
2.

Rangkaian Kawalan Nada


Rangkaian kawalan nada pada sistem hi-fi digunakan untuk mengawal

gandaan isyarat dari rangkaian pra penguat. Biasanya isyarat yang dapat
dikawal pada peringkat ini adalah seperti kawalan volume (bahana), kawalan
treble, kawalan mid, suis pemilih loudness dan juga kawalan bass. Pada amnya
rangkaian kawalan nada terbahagi kepada dua jenis iaitu jenis pasif dan juga
jenis aktif. Rangkaian kawalan nada jenis aktif terdiri daripada penapis band-pass
yang dibina bersama penguat manakala jenis pasif hanyalah terdiri daipada
penapis-penapis band-pass pada julat frekuensi tertentu.
3.

Penguat Kuasa Stereo


Penguat kuasa stereo berfungsi untuk menguatkan isyarat yang diambil

daripada rangkaian kawalan nada kepada suatu nilai yang lebih besar supaya
isyarat tersebut dapat menggerakan atau memacu speaker.

Unit Tek. Elektronik


KVL

2
9

ETN 701

Rajah 2.0. Rangkaian penguat kuasa stereo.

Unit Tek. Elektronik


KVL

3
0

ETN 701

RAJAH BLOK SISTEM HI-FI

speaker
1
Pra penguat

Penguat
pemacu

Penguat
kuasa

3
Tranduser masukan
seperti mic, tape
head dsb.
Fungsi Setiap Blok
1. Tranduser masukan
a Mikrofon - Menukar isyarat bunyi kepada isyarat audio
b Tape head - Bahan rakaman magnetic kepada isyarat audio
c Antena -Menukar isyarat gelombang kepada isyarat frekuensi radio.
2.
Pra-penguat 1 dan 2
Menguatkan isyarat audio untuk dihantar ke penguat pemacu
3.
a

Kawalan nada
Volume / bahana
mengawal isyarat audio
mengawal amplitud isyarat audio
kawalan maksima

Bass
mengawal amplitud isyarat frekuensi rendah diperlukan atau
tidak

Treble
mengawal isyarat frekuensi tinggi perlu atau tidak

4. Penguat pemacu
a menguatkan isyarat yang diterima dari litar kawalan nada
b Pemisah fasa : jika penguat kuasa menggunakn jenis tolak-tarik
c Memandu / memacu penguat kuasa supaya bekerja
5. Penguat kuasa
a
b

biasanya menggunakan penguat dari jenis tolak tarik.


Menguatkan isyarat dari penguat pemacu ke nilai yang sesuai supaya
dapat memacu speaker

6. Speaker
menukarkan isyarat audio kepada isyarat bunyi
Unit Tek. Elektronik
KVL

3
1

ETN 701

KEROSAKAN PADA SISTEM HI-FI


Contoh-contoh kerosakan dalam sistem hi-fi adalah sama seperti kerosakan yang
biasa berlaku dalam sistem audio yang lain. Antaranya adalah seperti berikut :1. Tiada keluaran
2. Keluaran berayun
3. Keluaran herotan
4. Keluaran lemah
5. Penerima mati
6. Kendalian terputus-putus
7. Gangguan hingar
Cara Mengesan Kerosakan

Deria pendengaran
Penggunaan telinga untuk mendengar kerosakan pada hi-fi. Bunyi yang
dileluarkan oleh pembesar suara mungkin berayun atau tiada keluaran.

Deria pandang
Penggunaan deria pandang untuk memerhatikan kesan kerosakan yang
berlaku, contohnya kesan kepada isyarat bunyi bagi set penguat audio
yang rosak seperti tiada isyarat keluaran audio.

Teknik suntikan isyarat


Ia bermakna memasukkan isyarat yang sesuai daripada penjana isyarat
(audio generator) ke dalam sesuatu litar penguat audio untuk mengesan
kerosakan yang berlaku dalam set penguat tersebut

Teknik surihan isyarat


Surihan isyarat ialah kita melihat atau menganalisa isyarat dengan
menggunakan osiloskop pada setiap bahagian litardan dibandingkan
dengan bentuk isyarat normal pada litar tersebut dimana ia dilakukan
dengan menggunakan bantuan litar skematik hi-fi.

LATIHAN
1
2
3

Terangkan secara ringkas ciri-ciri system Hi-Fi


Senaraikan komponen-komponen yang terdapat dalam system Hi-FI
Terangkan fungsi
o Penala
o Kawalan suara
o Penguat
o Peranti keluaran

RUJUKAN
1 NOTA POLITEKNIK E4120, Kementrian Pelajaran Malaysia

Unit Tek. Elektronik


KVL

3
2

ETN 701

Unit Tek. Elektronik


KVL

3
3

ETN 701

TAJUK MODUL

ETN 203

NO. DAN
PERNYATAAN
KOMPETENSI

K04

AUDIO AND VIDEO MAINTENANCE 1

REPAIR FAULTY PUBLIC ADDRESS

TEMPAT : BENGKEL ELEKTRONIK 2

TEMPOH : 5 JAM

NAMA

KELAS

MAKLUMAT
SISTEM BUNYI
Bunyi memberi maksud kepada persepsi penumpuan secara dinamik dan
tekanan udara dalam keadaan vakum pada telinga manusia. Manakala audio
bermaksud produksi secara elektronik dari bunyi.

Secara umumnya, manusia

dapat mendengar perbezaan tekanan udara dari julat 20Hz sehingga 20KHz
1.

SISTEM MONO
Beberapa tahun dahulu, sering didapati rakaman muzik ataupun ucapan

dibuat

melalui

satu

mikrofon

yang

diletakkan

pada

kedudukan

tengah

berdekatan dengan sumber bunyi. Manakala, rakaman tadi akan dimainbalikkan


melalui satu penguat kepada sepasang headphones di mana isyarat bunyi
dihantar ke telinga kiri dan kanan pendengar.
Langkah lain yang diambil ialah isyarat bunyi dihantar ke satu sistem
pembesar

suara

(single-loudspeaker

system)

yang

di

tempatkan

pada

kedudukan yang sesuai di dalam bilik mendengar. Kini, sistem bunyi tersebut
lebih dikenali sebagai sistem monaural atau monophonic yang bermaksud
hanya bergantung pada satu rakaman dan saluran bunyi. Rajah 1.0 di bawah
menunjukkan rajah blok bagi sistem mono.

Rajah 1.0 : Rajah blok Sistem Mono

Unit Tek. Elektronik


KVL

3
4

ETN 701

2.

SISTEM STEREO
Stereo adalah suatu sistem audio yang membekalkan atau mengeluarkan

bunyi dari dua tempat atau arah. Adakalanya, sistem stereo disebut sebagai
stereophonic dan biasanya hanya dikenali sebagai stereo sahaja. Rajah 2.0
menunjukkan gambarajah blok bagi sisten stereo.

Rajah 2.0: Gambarajah blok sistem stereo


Satu sistem stereo yang baik dapat menghasilkan ilusi bunyi yang
ditetapkan posisinya seperti merintangi pentas bunyi. Dalam sistem hi-fi,
keadaan ini adalah dikenali sebagai imej stereo (stereo image).
Sistem bunyi stereo tidak hanya menyampaikan maklumat dari satu arah
sahaja. Ini adalah kerana pendengar boleh mengasingkan atau membandingkan
bunyi yang didengar. Kualiti bunyi yang didengar juga boleh diperbaiki dengan
mengambil kira keseimbangan, frekuensi dan akustik bunyi bagi kedua-dua
sumber iaitu instrumen muzik

dan juga kawasan sekitar rakaman yang

didengari.
Daripada menggunakan mikrofon karbon dahulunya kini bertukar kepada
menggunakan

disc,

teknik

rakaman

bunyi

dan

pengeluarannya

telah

berkembang bukan hanya pada kepelbagaian bunyi yang dihasilkan malah


pengalaman pendengar dalam mendengar persembahan secara langsung dapat
melihat sendiri bagaimana sistem bunyi yang dikeluarkan kini. Bunyi yang
dihasilkan lebih-lebih lagi menggunakan sistem stereo mahupun sistem quad
membuatkan pendengar dapat mendengar pada semua arah.

Unit Tek. Elektronik


KVL

3
5

ETN 701

Perbezaan di antara Sistem Mono dan Sistem Stereo :Jadual 2.0 di bawah menunjukkan perbezaan antara sistem mono dengan sistem
stereo.

Sistem Mono
melibatkan satu saluran atau

siaran
dikenali

atau monophonic.
maklumat yang disampaikan

adalah kurang jelas


mengambil isyarat bunyi pada

sebagai

satu punca sahaja

monaural

Sistem Stereo
melibatkan dua saluran atau

siaran
dikenali

stereophonic
maklumat yang disampaikan

adalah jelas dan berkualiti


mengambil
isyarat
bunyi
pada

sebagai

dua

punca

dan

pendengar dapat mendengar


bunyi tersebut pada semua
arah
Jadual 2.0 : Perbezaan Sistem Mono dengan Stereo
3. SISTEM QUAD
Sistem quad adalah sistem yang lebih di kenali sebagai Quadraphonik
atau lebih jelas lagi adalah sistem yang menggunakan empat pembesar suara
seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.0 di bawah. Sistem bunyi ini di letakkan
untuk meninggikan stereo. Walau bagaimanapun, bunyi quadraphonic ini akan
memantulkan kembali bunyi yang di siarkan di dalam sesuatu bilik kepada bunyi
yang lebih baik . Bunyi ini dapat di dengar atau di bezakan oleh para pendengar
dari bunyi yang asal sebelum proses sistem quad. Ia juga bergantung kepada
jenis rakaman bunyi yang di gunakan atau di siarkan. Dalam kaedah pertama,
untuk proses penyiaran bunyi di dalam filem atau tape.

Unit Tek. Elektronik


KVL

3
6

ETN 701

Rajah 3.0 : Gambarajah blok sistem quad


Dalam kaedah ini, 2 pembesar suara ditempatkan di dalam sesuatu bilik
atau dewan rakaman supaya bunyi bergema terjadi semasa rakaman. Apabila
rakaman tadi di mainkan semula, dengan menambah pembesar suara di
belakang pendengar, barulah isyarat bunyi yang di pancarkan dapat di dengari di
seluruh bilik tadi dengan gemaan yang stabil dimana isyarat bunyi di hantar ke
seluruh bilik kerana bunyi dari depan di satukan dengan bunyi gema dari
belakang. Ianya

seolaholah

kedengaran bunyi yang betul contohnya bunyi

objek yang bergerak atau pecah. Dimana kedengaran bunyi di tempat atau sudut
yang sebenar dapat di dengar dengan jelas .
Pada kaedah kedua yang menggunakan

sistem quad ini dapat kita

dengari dalam contohnya konsert muzik, dimana menukar terus dari bunyi
asalnya dengan menambah atau meninggikan stereo bagi menjadikan sistem
bunyinya lebih mampat. Ia akan menggunakan pembesar suara yang baik di
sekeliling pendengar supaya isyarat gemanya dapat di dengari.

Unit Tek. Elektronik


KVL

3
7

ETN 701

SISTEM SIARAYA
Sebuah sistem elektrik yang menggabungkan beberapa komponen elektrik.
Komponen asas :
MIKROFON
PENGUAT
PEMBESAR SUARA
Digunakan di kawasan yang luas seperti kawasan sekolah, pesta dan
sebagainya.
FUNGSI:
Penghantar maklumat untuk pengetahuan seseorang individu mahupun orang
ramai.
TERBAHAGI 2 KATEGORI :
Sistem Paras Tinggi
Digunakan bagi kawasan yang akan diliputi oleh pembesar suara
CTH: Dewan Masjid, Stadium, Oditorium
Sistem Paras Rendah
Digunakan bagi kawasan yang sempit dan jumlah pendengar yang sedikit.
CTH : bilik kuliah, bilik mesyuarat jabatan danbilik taklimat

KECEKAPAN :
sistem siaraya bergantung kepada :a)
b)
c)
d)

Kekuatan Bunyi
Kestabilan Bunyi
Kualiti Bunyi
Kesan Arah

MICROFON
Sejenis alat penukar (tranducer) digunakan kepada satu nilai yang
mempunyai kadar yang sama.
FUNGSI :- Ia menukarkan gelombang bunyi kepada gelombang elektrik.

JENIS MIC :Mic vokal - percakapan lisan dan karaoke.


Mic peralatan - gitar, gitar bass, saxophone
Mic drum - drum tending (kick drum) dan bass amp
Mic tanpa wayar - komponen iaitu penghantar ( mikrofon) dan penerima
(antenna).

Unit Tek. Elektronik


KVL

3
8

ETN 701

PENGUAT
Menguatkan isyarat untuk pendengaran.
Kawalan nada disediakan untuk pendengaran yang lebih baik.
Kuasa per channel tidak melebihi 100W
Tone control pada kois yang sederhana, ia berada dalam penguat.
Untuk kos yang tinggi, kawalan nada tidak diperlukan, kerana
menggunakan equalizer.
Input masukan tidak lagi menggunakan kaset kerana mempunyai
keburukan,kerana ada isyarat kepada puncak kebisingan.
Sebaliknya input adalah menggunakan CD kerana tidak ada signal ke
tahap kebisingan.

PEMBESAR SUARA
FUNGSI :- menukarkan isyarat gelombang audio kepada gelombang bunyi
yang dapat didengar oleh pengguna.
Keupayaannya bergantung kepada jenis-jenis binaan dan rekabentuk
kotak penutup sesuatu pembesar tersebut.
Kekuatan bunyinya dapat dikawal dan dilaraskan oleh sistem penguat.
Merupakan bahagian terakhir sistem siaraya. Ia merupakan sebuah
transdusser yang mengubah tenaga elektrik menjadi tenaga bunyi.
MIXER
mencampur berbagai sumber isyarat bunyi.
Gandaan bagi isyarat-isyarat bunyi ini dapat dikawal okeh pengguna
mengikut keperluan dan kesan-kesan khas yang dikehendaki.
EQUALIZER
alat pelaras penataan bunyi seperti treble dan bass yang diterima
daripada gabungan isyarat mixer supaya berada dalam keadaan seimbang
dan seolah-olah menyamai sumber bunyi yang sebenar.
galangan masukan yang tinggi supaya isyarat masukannya tidak akan
mengalami kesan beban dan dihantar kepada bahagian penguat
( amplifier ).
3 BAHAGIAN UTAMA :
i.

Transduser - mengubah isyarat audio kepada pergerakan mekanikal.

ii.

Permukaan Radiator - bahagian ini digandingkan dengan transduser


seupaya pergerakkannya dipancarkan ke udara sebagai gelombang bunyi.

Unit Tek. Elektronik


KVL

3
9

ETN 701

iii.

Kabinet - kotak pengepung yang menempatkan transduser dan


permukaan radiator bagi mewujudkan keberarahan untuk bahagian positif
sahaja.

SISTEM PENYAMBUNGAN SIARAYA

CARA PENYENGGARAAN SISTEM SIARAYA


Memeriksa sambungan selepas membuat penyambungan kabel pada
komponen yang dipasang bagi memastikan sambungan betul sebelum
menggunakan sistem ini.
Hanya individu yang berpengalaman dan berpengetahuan yang layak
untuk mengendalikan unit ini.
Pengguna perlu menggunakan peralatan dan aksesori unit sistem siaraya
dengan baik agar tidak memberi kesan kerosakan pada peralatan ini.
Pelarasan sistem kawalan bunyi perlu dilakukan dengan betul dan baik
bagi mendapatkan bunyi yang sesuai
Memeriksa sambungan selepas membuat penyambungan kabel pada
komponen yang dipasang bagi memastikan sambungan betul sebelum
menggunakan sistem ini.
Hanya individu yang berpengalaman dan berpengetahuan yang layak
untuk mengendalikan unit ini.
Pengguna perlu menggunakan peralatan dan aksesori unit sistem siaraya
dengan baik agar tidak memberi kesan kerosakan pada peralatan ini.
Unit Tek. Elektronik
KVL

4
0

ETN 701

Pelarasan sistem kawalan bunyi perlu dilakukan dengan betul dan baik
bagi mendapatkan bunyi yang sesuai.

Unit Tek. Elektronik


KVL

4
1

ETN 701

CARA MENGESAN KEROSAKAN


Teknik suntikan isyarat.
Teknik surihan isyarat.
Teknik suntikan isyarat
Teknik ini menggunakan multimeter untuk mengesan kerosakan.
Teknik surihan isyarat
Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan teknik surihan
1. Tentukan bahagian-bahagian dalam kawasan penguat seperti dalam
rajah di bawah
2. Tentukan bekalan voltan pada nilai yang betul dan bekalkan kepada
litar. Perhatikan arus bekalan tidak menunjukkan arus lampau.
3. Tentukan keluaran penjana pada aras yang sesuai dan frekuensi 1kHz
atau 400 Hz.

Rajah blok alat pengesan keluaran

Unit Tek. Elektronik


KVL

4
2

ETN 701

Langkah-langkah ini boleh kita ringkaskan melalui carta aliran seperti di rajah 4.7
di bawah
Mula

Tiada bunyi
Speaker
O.K
Penguat kuasa keluaran

Tiada normal

Uji Voltan

O.K
Tidak normal
Pemacu

Uji Kerintangan Dalam Litar

O.K
Tiada keluaran

Litar Tone

Baikpulih
O.K
Tidak normal

Pra penguat

Rajah 4.7: Rajah blok bagi carta mengesan kerosakan


Baik
LATIHAN
1.
2.

Terangkan dengan secara ringkas tentang Sistem Siaraya.


Dengan bantuan rajah yang sesuai terangkan tentang satu
contoh penyambungan sistem bunyi . Nyatakan spesifikasi setiap peralatan

yang digunakan secara terperinci.


3.
Nyatakan 2 daripada

komponen

system

bunyi

dan

terangkan fungsinya.
Unit Tek. Elektronik
KVL

4
3

ETN 701

TAJUK MODUL

ETN 203

AUDIO AND VIDEO MAINTENANCE 1

4.
4.

NO. DAN
PERNYATAAN
KOMPETENSI

4.

K05 PERFORM HI-FI STEREO PREVENTIVE


MAINTENANCE

TEMPAT : BENGKEL ELEKTRONIK 2

TEMPOH : 5 JAM

NAMA

KELAS

4.
4.
4.

4.

Nyatakan ciri-ciri yang perlu diambilkira semasa memasang sistem bunyi di bilik
mesyuarat.
MAKLUMAT
DEFINISI SENGGARAAN
Mengikut kamus teknikal senggaraan atau maintenance

adalah

kombinasi di antara semua proses teknikal dan hal yang menghubungkan


pergerakan sistem penyenggaraan (peralatan atau mesin) yang bertujuan
untuk menjadikan peralatan dalam sebuah sistem agar berfungsi mengikut
perlaksanaan perancangan yang diperlukan.
Definisi/Istilah dari kamus Radio Shack's Dictionary of electronic
senggaraan bermaksud melihat
menghapuskan

(mencegah)

dan menyemak bagi mengesan dan

segala

proses

yang

salah

atau

kegagalan

berfungsi di dalam sebuah peralatan elektronik.


Walau bagaimanapun, definisi kedua senggaraan adalah bertujuan
daripada kewujudan kesan balik (feedback) oleh sebuah peralatan/mesin yang
beroperasi secara senyap dan yang mungkin sempurna di mana mencapai
tahap maksima dalam sesebuah peralatan elektronik.
Contoh aktiviti-aktiviti senggaraan.
Berikut

adalah

beberapa

contoh

aktiviti

senggaraan

yang

biasa

dilakukan pada peralatan elektrik/elektronik.

Mengenalpasti kawasan berlakunya masalah mengikut penentuan yang


telah dirancangkan dan diteliti.

Menandakan

masalah

yang

dihadapi

atau

diperolehi

dengan

membetulkan dan menyemak segala kesalahan mengikut penentuan


yang telah dirancangkan supaya senang untuk disenggarakan dengan
betul dan sempurna.
Unit Tek. Elektronik
KVL

4
4

ETN 701

Rutin senggaraan motor dilengkapi dengan senarai seperti pemeriksaan


berus karbon, bering, komutator dan suhu kendalian

Melaraskan regulators mengikut prestasi yang tepat.

Melakukan pemeriksaan untuk mengenalpasti kesalahan sizing untuk


setiap peralatan.

Pemeriksaan transmission kuasa mengikut syaratnya.

Merekodkan data mengenai kendalian sesuatu sistem seperti kelajuan,


ketegangan bacaan arus, voltan dan sebagainya.

OBJEKTIF SENGGARAAN
Objektif senggaraan adalah seperti berikut;
Dapat mengemaskini sistem peralatan atau sesuatu mesin.
Dapat mengurangkan risiko berlakunya kerosakan terhadap peralatan
yang disenggarakan.
Dapat meningkatkan kualiti dan nilai peralatan ke tahap maksimum.
Mempertingkatkan

ketahanan

dan

kelasakan

peralatan

yang

disenggarakan.
Dapat memudahkan mengenalpasti kerosakan sesuatu peralatan yang
disenggarakan.
Dapat menghasilkan dan menganggarkan kos minimum untuk sebuah
peralatan yang disenggarakan.
Dapat menjangka tempoh hayat mesin yang disenggarakan.
KOS SENGGARAAN YANG MINIMUM
Untuk meminimumkan kos penyenggaraan, setiap proses senggaraan
peralatan perlulah dirancang dengan teliti. Rajah1.0 menunjukkan satu contoh
carta rancangan senggaraan bagi mengurangkan kos. Kalau dilihat pada carta
tersebut didapati, senggaraan yang dirancang mempunyai perancangan
pencengahan,

pembaikan,

jadual

senggaraan

dan

syarat

dan

dasar

senggaraan.

Senggaraaan

Senarai Perancangan
Senggaraan
Unit Tek. Elektronik
KVL

Tiada Perancangan
Senggaraan
4
5

ETN 701

Senggaraan
Pembaikan (Senggaraan
Kecemasan)

Perancangan
Senggaraan
Pencegahan

Jadual Senggaraan

Senggaraan Pembaikan
(Senggaraan Kecemasan)

Syarat dan Dasar


Senggaraan

Rajah 1.0 : Perancangan Senggaraan


Perancangan Senggaraan
Perancangan
senggaraan

dan

senggaraan
membawa

merupakan

keluar

atau

tempat

maklumat

pengaturan
dengan

proses

disertakan

perancangan masa depan. Kawalan dan tempat menyimpan data-data


penentuan sebuah perancangan yang hendak dilakukan.
Tiada Perancangan Senggaraan
Merupakan senggaraan yang tidak mempunyai penentuan dalam
perancangan untuk menyelenggarakan sesuatu peralatan atau mesin.
Senggaraan Pencegahan
Pencegahan senggaraan ini membawa maksud

sesuatu penentuan

yang dibuat adalah mengikut kepada sesuatu pemerhatian atau menggunakan


kriteria yang ada bersuaian dengan tujuan untuk mengurangkan kemungkinan
berlakunya kegagalan dalam sesuatu sistem yang hendak dibuat.
Senggaraan Pembaikan
Merupakan senggaraan yang dilakukan selepas terjadinya sesuatu
kerosakan di dalam sesuatu peralatan atau mesin yang disenggarakan dan
juga bertujuan untuk menyimpan item mengikut keadaan dimana senggaraan
ini boleh melakukan dan melaksanakan satu fungsi yang diperlukan.
Senggaraan Kecemasan
Senggaraan ini diperlukan dimana untuk membaiki sesuatu mesin atau
peralatan adalah dengan segera untuk mengelakkan daripada menerima
akibat yang lebih serius. Senggaraan ini memakan masa yang agak lama iaitu
lebih

daripada

Unit Tek. Elektronik


KVL

sehari,

biasanya

keputusan

akibat

daripada

terjadinya

4
6

ETN 701

senggaran ini adalah berpunca daripada penglibatan persekitaran iaitu angin,


kebocoran dan lain-lain.
Syarat dan Dasar Senggaraan
Merupakan senggaraan yang bersifat kepada pencegahan yang bermula
daripada keputusan perbincangan dengan syarat semua item mestilah diulangi
(routine ) atau proses penyambungan monitoring.

Unit Tek. Elektronik


KVL

4
7

ETN 701

Jadual Senggaraan
Merupakan satu sistem jadual yang lengkap yang lebih tertumpu jadual
sengaraan cara-cara pencegahan yang meliputi penentuan masa, hari, nombor
pengeoperasian, proses yang disenggarakan, teknik, kawalan teknikal, dan
lain-lain. Dengan adanya sistem perancangan yang dibuat seperti di atas maka
kadar kos minimum dapat ditentukan dan digunakan sebagai peruntukan
untuk satu peralatan atau mesin elektronik. Untuk mendapat kos yang
minimum juga, maka mestilah menggunakan satu dasar sistem yang
digunakan untuk pemeriksaan perancangan dan senggaraan akan mempunyai
kos

melebihi

takat

tinggi

iaitu

melebihi

kos

perancangan

tetapi

kos

perancangan juga secara bersesuaian dengan tujuan untuk mengurangkan


kemungkinan berlakunya kegagalan dalam sesuatu sistem yang hendak
dibuat.
Dengan adanya sistem perancangan yang dibuat seperti di atas maka
kadar kos melebihi takat tinggi iaitu melebihi kos perancangan tetapi kos
perancangan juga akan mendahului takat rendah senggaraan perbelanjaan.
Untuk sistem perancangan yang lengkap tidak selalu banyak yang layak dan
perlindungan diperlukan untuk mencipta sistem yang bagus

untuk

mendapatkan tahap kos yang lebih minimum. Rajah 1.1 menerangkan


perhubungan kos dengan masa bagi penyenggaraan berperancangan dan
tanpa perancangan.

Kos (RM)

Senggaraan tanpa perancangan

Senggaraan berperancangan

Unit Tek. Elektronik


KVL

Masa (tahun)

4
8

ETN 701

Rajah 1.1: Hubungan di Antara Kos Minima dan Sistem


Berperancangan
& Tiada Perancangan
Pelakar senggaraan mestilah melengkapi binaan lakarannya dengan
memuaskan, ini perlu kerana ia dapat mengukuhkan baki di antara kos
minimum dengan kos kemudian hari. Oleh kerana senggaraan ini penting
untuk itu bahagian lakaran hendaklah lebih mengembangkan kaedah yang
lebih berkesan dan meramalkan setiap fungsi lakaran yang menjimatkan.
Apabila lakaran atau planning untuk senggaraan lengkap maka ia akan
memperolehi nilai kos yang terbaik. Apabila tiada keuntungan jumlah kos
pelaksanaan

sesuatu

senggaraan

kerapkali

susah

untuk

dinilai

dan

maklumbalasnya akan menghadkan senggaraan tersebut akibat kekurangan


maklumat yang terbaik.
Rajah 1.2

adalah menerangkan The breakdown of total costs yang

melibatkan kepada skop tentang aliran kos. Dimana jumlah kos senggaraan
adalah juga melibatkan kos perkhimatan operasi dan pembersihan.
Jumlah Kos
(Waktu Senggaran}

Kos Permulaan

Kos Tanah
Kos Pembinaan
Bayaran Profesional

Kos Pengguna
Aliran Kos

Tukaran
Penempatan

Penyenggaraan
Khidmat operasi
(Operasi &
Pembersihan

Kadar (rates)
Insuran

Rajah 1.2 : Breakdown of total costs.


LATIHAN
1. Terangkan definisi senggaraan.
2. Huraikan matlamat objektif senggaraan.

Unit Tek. Elektronik


KVL

4
9