Anda di halaman 1dari 4

KES BELAJAR 1: PENGURUSAN JEPUN DAN PENGURUSAN ISLAM

Soalan Kes Belajar.

Bandingkan dan bezakan prinsip 5s dengan prinsip islam.


PRINSIP 5S
1. SISIH

PRINSIP ISLAM
1. SYURA

2. SETIA

2. KERJASAMA

3. SEMANGAT

3. BERETIKA

4. SERAGAM

4. BERSAMA

5. SENTIASA
BERAMAL

5. BERSEPADU

Soalan perbincangan.
1. Nyatakan 4 prinsip dalam pengurusan islam.
I.
II.
III.
IV.

KEADILAN
PENGABADIAN
KEBEBASAN
PEMESYUARATAN

2. Untuk menjadi pemimpin yang berkesan, gambarkan mana-mana 6 daripada 9


prinsip bahawa pemimpin perlu di ikuti.

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

Pembahagian kerja yang khusus dapat meningkatkan produktiviti.


Autoriti sebagai hak untuk memberi arahan dan sebagai kuasa untuk menarik seseorang
untuk melakukan tugasan dengan amanah dan integriti.
Disiplin perlu dalam sesebuah organisasi. Disiplin ialah teras dalam sesuatu organisasi
atau seseorang pekerja.
Susunan kakitangan amat penting dalam sesebuah organisasi. Hal ini kerana kerja atau
tugasan yang diberi berjalan lancar dan tidak membebankan pekerja.
Personality dalam amalan pemilihan pekerja meliputi aspek-aspek berfikir, sikap, proses
pembuatan keputusan dan nilai yang ada dalam diri seseorang calon. Dakin 1994 yang
banyak membuat kajian tentang personaliti menegaskan bahawa personality memainkan
peranan dalam pemilihan pekerjaan. Telah dinyatakan bahawa sistem pengurusan
sumber manusia biasanya berminat terhadap pekerja yang mempunyai personality yang
baik seperti berfikiran positif dan terbuka, kreatif dan agresif.
Keseimbangan dalam membuat keputusan untuk meningkatkan produktiviti dalam
organisasi. Ini membawa maksud, perbincangan bersama-sama kakitangan amat
diperlukan untuk mencapai satu keputusan yang baik.

3. Menentukan pengurusan dalam perspektif islam.


Pengurusan sebenarnya adalah sebahagian daripada kehidupan manusia dan ia adalah amanah
dari Allah sebagaimana kewajipan lain. Fitrah manusia ingin hidup dalam kehidupan sempurna
dan bersistem sesuai dengan kesempurnaan kejadiannya. Dalam sistem pengurusan islam
berpaksikan sendi agama. Akal dan kebijaksanaan serta pengalaman daripada pengurus adalah
asas kepada pelaksanaannya secara sistematik. Hubungan utama yang menjadi asas
pengurusan islam ialah, aqidah, syariah dan akhlak. Al- falah juga adalah matlamat utama
kehidupan serta menolak segala aktiviti haram untuk mendapat keredhaan Allah.

4. Bincangkan konsep matlamat jangka pendek dan jangka panjang dalam


pengurusan islam.
Matlamat Jangka Pendek:
Matlamat jangka pendek dalam sistem pengurusan islam ialah meliputi perancangan yang
dilakukan oleh pengurusan peringkat bawahan. Tempoh jangka masa pendek ini biasanya
kurang daripada setahun dan ianya akan member penekanan kepada rutin-rutin harian yang
biasa dilakukan oleh pekerja secara berulang-ulang supaya kerja yang dilakukann berjalan
dengan lancar dan dapat tingkatkan produktiviti sesebuah organisasi tersebut.

Matlamat Jangka Panjang:


Matlamat jangka panjang pula ialah perancangan yang menyeluruh bagi mencapai matlamat
dalam sesebuah organisasi. Matlamat yang paling besar yang ingin dicapai adalah keredhaan
Allah s.w.t. Proses yang terlibat dalam memperkasakan malamat jangka panjang ini ialah sistem
syura. Dimana pendapat daripada semua kakitangan atasan dan bawahan dapat dikemukakan
dan kata putus akan diperolehi. Tempoh matlamat jangka panjang ii biasanya melebihi 3 tahun.
Terdapat risiko yang tinggi dalam matlamat jangka panjang ini.

5. Menerangkan konsep motivasi dari perspektif islam.


Motivasi merupakan peranan yang amat penting dalam kehidupan seseorang. Tanpa motivasi
kita akan hilang arah untuk melakukan sesuatu perancangan. Firman Allah, Sesunguhnya Allah
tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada
diri mereka sendiri(ar-rad:11). Ayat ini ternyata bahawa manusia tidak akan berbah malainkan
dengan diri sendiri. Motivasi adalah penting untuk seseorang disamping kitab suci Al-quran.

KOLEJ UNIVERSITI ISLAM SULTAN AZLAN SHAH

SYA 3262
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ISLAM
TAJUK TUGASAN
STUDY CASE 1

AHMAD MOKHTARZAM BIN ZAINAL ABIDIN


2010002819

PUAN NOOR HILYATI BINTI ALILAH

SEMESTER KHAS SESI APRIL 2012/2013

KOLEJ UNIVERSITI ISLAM SULTAN AZLAN SHAH

SYA 3262
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ISLAM
TAJUK TUGASAN
STUDY CASE 2

AHMAD MOKHTARZAM BIN ZAINAL ABIDIN


2010002819

PUAN NOOR HILYATI BINTI ALILAH

SEMESTER KHAS SESI APRIL 2012/2013