Anda di halaman 1dari 29

Sejarah adalah ilmu yang

digunakan untuk
mempelajari peristiwa
penting masa lalu
manusia.Sejarah
dikategorikan dalam Ilmu
sosial.
Ilmu sejarah merangkumi
pelbagai kejadian yang
berhubungan dengan
kemanusiaan masa lalu.

Ilmu sejarah berkaitan


dengan
Kronologi,Historiograf,g
enealogi,paleograf dan
kliometrik.
Orang yang
mengkhususkan diri
mempelajari sejarah atau
ahli sejarah disebut
sejarawan.
Ilmu sejarah adalah ilmu

R.O Winstedt menyatakan


perkataan sejarah asalnya dari
bahasa Arab iaitu Syajaratun
yang membawa makna pohon
kayu,keturunan asal usul atau
salasilah.
Sementara bahasa Inggeris
sejarah dikenali sebagai History
yang merujuk kepada aktivitas
manusia berkaitan dengan
peristiwa-peristiwa tertentu yang

Sejarah dalam Bahasa


Perancis Historie
sementara sejarah dalam
Bahasa Yunani adalah
Historia.
Bahasa Itali menamakan
sejarah sebagai Storia
sementara Bahasa German
Sejarah dikenali sebagai
Geschiche yang
bermaksud terjadi.

Definisi Sejarah
J.V Bryce menyatakan sejarah
adalah catatan dari apa yang telah
difikirkan,dikatakan dan diperbuat.
W.H.Walsh pula memberi definisi
sejarah itu menitikberatkan pada
pencatatan yang bererti dan
penting.Catatan itu meliputi
tindakan-tindakan dan
pengalaman-pengalaman manusia
di masa lampau pada hal-hal yang

History is the memory of human


experience menurut kenyataan
Robert V.Daniels.
Sementara menurut Prof.Khoo
Kay Kim History belongs to
everyone.
R.G .Collingwood menyatakan
Sejarah adalah satu Pemikiran.
History is continous process of
interaction between the
Historian and his facts,an

Herodotus pula berpendapat sejarah


adalah penceritaan tentang tindakan
manusia dan sebab-sebab mereka
melakukannya.
Ibn Khaldun mendefinisikan sejarah
adalah pembicaraan tentang
masyarakat manusia dan peradaban
manusia serta perubahan-perubahan
yang berlaku pada sifat-sifat
masyarakat tersebut.
Muhd.Yusof Hashim sejarawan
tempatan pula menyatakan sejarah
merupakan catatan atau rekod

Ciri Umum Sejarah


1.Fakta yang tepat dan benarperistiwa, tempat,tokoh dan
tarikh yang dibuktikan.
2. Penting dan bermaknaperistiwa yang beri kesan
kepada
pelajar,keluarga,masyarakat dan
negara.
3. Sebab dan akibat- mencari
kebenaran sesuatu peristiwa

Sejarah melalui ruang dan waktu


mengandungi dua pengertian iatu yang
pertama lebih umum,lazim dan luas
keadaannya manakala yang satu lagi
adalah lebih khusus dan terbatas
keadaannya:
i. Sejarah adalah masa lalu itu
sendiri.Sejarah sebagai masa lalu
bermaksud semua peristiwa sejarah
telah berlaku dan berlalu sama ada
kumpulan atau kejadian yang
berasingan.
ii. Sejarah merupakan suatu catatan

Tiga Ciiri Utama Sejarah


1.Bersifat Kajian
2. Ruang Lingkup Sejarah
3.Berbentuk Narratif
1.Sejarah Bersifat Kajian:
Profesor R.G.Collingwood
dalam penakrifannya tentang
sejarah memperakukan
bahawa unsur kajian adalah
salah satu ciri yang penting
.Manakala Profesor Maurice
Mandelbaum juga

Collingwood berpendapat ciri kajian


ini secara lansung dapat
mendedahkan usaha untuk
mengetahui sesuatu yang belum
diketahui.Dalam proses kajian ahli
sejarah akan menanyakan soalan dan
cuba menjawabnya.Collingwood
seterusnya membuat perbandingan
sejarah dengan bidang perubatan
dimana para doktor berusaha
menyelidik punca-punca
penyakit.Jadi sejarah juga bersifat

Kajian dalam sejarah adalah


berasaskan kepada
penafsiran bukti atau
sumber-sumber sama
ada dalam bentuk tulisan
atau kesan-kesan
peninggalan
lama.Seseorang ahli sejarah
akan mencari jawapan
kepada soalan-soalan yang

Kajian dalam sejarah patut dibuat


oleh orang yang ahli dalam bidang
tersebut.Walaupun terdapat ramai
orang yang berpendidikan tinggi
terdedah kepada pemikiran sejarah
tetapi mereka ini tidak layak
memberi sebarang pendapat
tentang sejarah.Oleh itu hanya
orang yang berkelayakan sahaja
yang boleh memberi pendapat
tentang satu sifat,tujuan,kaedah

Soal kajian dalam sejarah sangat


penting.Mengikut Profesor
Mandelbaum ia adalah untuk
memajukan bukti yang bebas
untuk mengesahkan
kebenarannya.
Sejarah sebagai ilmu iaitu sesuatu
tulisan yang tidak berdasarkan
bukti atau sumber(iaitu kajian)
tidak boleh diiktiraf sebagai
sejarah.Contohnya,tulisan yang
berbentuk kenangan-kenangan
tidak boleh diterina sebagai bahan

Suatu contoh yang nyata ialah


karangan YAM Tunku Abdul
Rahman yang berjudul Pandang
Balik yang berdasarkan ingatan
beliau semata-mata.Walaupun beliau
mendakwa bahawa semua yang
saya sebutkan adalah bertujuan
untuk memberi kan data,fakta dan
angka-angka sejarah,namun beliau
juga mengakui bahawa semua
kertas-kertas yang saya simpan telah
hilang semasa saya berpindah ke
Sekretariat Islam dari Jeddah pada
tahun 1970 hingga tahun 1974.Jelas

2. Ruang Lingkup
Sejarah
F.J. Teggart berpendapat
sejarah hanya tertumpu
pada tindak-tanduk atau
tindakan manusia sama ada
individu atau sesuatu
kelompok yang memberi
kesan kepada sesuatu
kelompok seperti

Sambungan Ruang Lingkup


Sejarah
Ranke berpendapat ruang lingkup
sejarah terbatas dengan hal-hal
peperangan,pentadbiran,tentera dan
diplomasi.Hal-hal seperti
sosial,ekonomi,kedudukan wanita dan
orang ramai diabaikan.
Ketidakpuasan hati terhadap
pensejarahan tradisi telah melahirkan
aliran-aliran baharu pada abad ke 20
bagi memperluaskan ruang lingkup
sejarah.Antara aliran yang popular

Aliran Annales
menganjurkan Sejarah
Keseluruhan atau Total
History yang mana
kegiatan-kegiatan manusia
dikaji dalam konteks alam
dan institusi sosial.Aliran ini
dipimpin oleh Lucien
Febve,Marc

Aliran Sejarah Sosial : Aliran ini dipelopori


oleh
Profesor Hobsbawm yang
menitikberatkan tiga hal iaitu:
a) Sejarah orang miskin atau Kelas
bawahan.
b) Kehidupan manusia dipandang dari
pelbagai
sudut termasuk resam dan kehidupan
tabiat,adat
c) Sejarah sosial berserta dengan ekonomi
yang
mana perubahan-perubahan ekonomi
dan

Aliran Sejarah Rakyat:


Dr. Samuel berpendapat aliran ini
bertjuan merendahkan hal-hal politik
kepada hal-hal kebudayaan dan sosial
serta menawarkan satu bentuk sejarah
yang lebih luas berbeza dari apa yang
diajar di sekolah.Beliau mencadangkan
agar kegiatan manusia dikaji dari
semua persfektif seperti alat-alat dan
teknologi kepada pergerakan sosial dan
kehidupan keluarga,serta tidak
mengabaikan golongan bawahan

Keistimewaan Sejarah
Menurut R.G. Cilingwood
keistimewaan sejarah ialah unsur
pemikirannya.Unsur ini yang
membezakan sejarah dengan sains
semula jadi.
Pendapat beliau seterusnya sejarah
dalam mengkaji tindak tanduk
manusia berdasarkan dua aspek iaitu
lahiriah dan dalaman .
Dalaman merujuk kepada pemikiran
seseorang manusia yang
mencetuskan sesuatu peristiwa

Contoh yang berkaitan unsur pemikiranini


boleh kita lihat pada peristiwa Julius
Caesar menyeberangi Sungai Rubicon
pada tahun 49 S.M.Dari aspek dalaman
ialah pemikiran Caeser yang mendorong
beliau menyeberangi Sungai Rubicon
dan menmgikut Collingwood tindakan Caeser
itu adalah hasratnya untuk menentang rang
undang-undang yang digubal oleh Senat
Rom bagi menyekat perebutan kuasa oleh
Caeser.
Dari aspek lahiriah pula bagaimana atau
cara Caeser dan sekutu-kutunya
menyeberangi Sungai Rubicon itu sama ada
berjalan kaki atau menunggang

Perbalahan Idea Collingwood dan


F.J.Teggart:
Peristiwa satu kes pembunuhan yang
dirancangkan oleh seseorang suami
untuk membunuh isteri bagi mewarisi
harta isterinya.Jika mengikut
Collingwood yakni mengambil kira
semua hal-hal yang melibatkan nasib
manusia,peristiwa pembunuhan sejarah
dan ahli sejarah juga berkeupayaan
untuk menghayati pemikiran si suami
yang melakukan itu.
Tetapi bagi Teggart kejadian
pembunuhan itu tak akan dikaji kerana

SEJARAH BERBENTUK
NARATIF
Satu lagi ciri yang penting
berkaitan dengan sejarah ialah
ia berbentu naratif.
Apa kah yang dimaksudkan
dengan Naratif? Naratif adalah
cara penyampaian.
Naratif ini dapat
dihubungkaitkan dengan
pendapat Collingwood,yang
menyatakan kajian ahli sejarah
menghasilkanbarang siapnya

Teggart berpendapat sejarah adalah


pernyataan yang berbentuk narratif
yang bertujuan menyediakan
paduan,disamping menjadikan
persembahan sebagai
satu pementasan yang mempunyai
titik permulaan ,pertengahan dan
kesudahan
.Contohnya karya Herodotus
mengenai Perang antara orang Yunani
dengan orang
Parsi diceritakan dan disusun
mengikut urutan waktu dengan

Mandelbaum berpendapat sebuah


gambaran sejarah adalah satu
narratif dan gaya narratif itu boleh
memaparkan dengan lebih ketara
perubahan yang berlaku dalam pola
peristiwa yang dikaji.
Walaubagaimanapun bukan semua
penulisan sejarah adalah berbentuk
narratif ,contohnya rencana Abdullah Bin
Ghazali yang bertajuk Pembunuhan
J.W.W. Birch merupakan satu kajian
tentang pembunuhan Birch yang tidak
disusun mengikut urutan waktu.Penulis
memulakan menyampaikan pandangan
ahli sejarah kemudian mencatatkan bukti
yang diambil dari sumber-sumber British

Kesesuaian cara narratif juga


dipertikaikan pleh aliran-aliran
baharu iaitu sejarah keseluruhan
(total history),sejarah sosial dan
sejarah rakyat.
Aliran baharu berpendapat gaya
narratif itu hanya bertujuan
penceritaan soalan-soalan apa,
bagaimana sahaja tentang sesuatu
peristiwa dan bukan menghuraikan
mengapa yang difokuskan oleh
aliran-aliran baharu itu. Oleh
itu,aliran baharu berpendapat
bahawa cara penyampaian narratif

Pejuang aliran baharu sejarah


lebih cenderung untuk
menganalisis masyarakat dan
bukan peranan tokoh .Jelas
terbukti mengikut aliran baru gaya
narratif kurang sesuai dalam
aspek penceritaan sejarah.
Kaedah penganalisis lebih
memberatkan model
Marxis,model demografiatau
model cliometrik yang mana
penghuraian dan penjelasan
tentang masyarakat dan pola-pola

Kesimpulan :
Sejarah bererti peristiwa-peristiwa
yang benar-benar pernah berlaku
pada masa lalu.
History (Bahasa Inggeris) yang
berasal dari perkataan historia
Yunanani Purba bermaksud
penyelididkan.
Tiga ciri utama dalam pengertian
sejarah ialah bersifat kajian,kajian itu
adalah mengkaji tindak-tanduk atau
tindakan sosial manusia,dan hasil
kajian yang disampaikan melalui