Anda di halaman 1dari 5

UJIANTENGAHSEMESTERGASAL

TAHUNPELAJARAN..................

MataPelajaran

:BahasaDaerah

NamaPeserta

:......................................

Kelas

:V(Lima)

No.Absen

:......................................

Hari/Tanggal

:...............................

Nilai

I.

Wenehanatandhasilang(X)ingjawabansingkokanggepbener!
Nomer15manutwacan!
R.A.Kartini
R. A. Kartini asalesaka Jepara,lair 21 April 1879. Panjenengane putrabupati
Jepara. Nalika ngancik dewasa, R. A. Kartini dipingit nganti oleh jodho. R. A. Kartini
mbrontak, sajroning pingitan ora oleh metu saka pekarangan omah,ora entuk sekolah,
apa maneh sesambungan karo kancakancane. Jroning ati, R. A. Kartini pingin kaum
wanitabisasekolahlanentukpendhidhikankangmurwat.

Nalika ngancik dewasa, R. A.Kartini dipundhut garwa Bupati Rembang.

Garwane R. A.Kartini menehi panyengkuyung marang citacitane R. A Kartini. Mula


Kartini banjurngedekake sekolah wanita.Ingkana,kaumputridiajari,maca,nulis,njahit,
ngrenda,mbatik,masak,lanketrampilanliyane.

SemangateR.A.Kartinikanggomajokakekaumetambahgedheamargauga

oleh dukungansaka mitrakenthele,yaiku Abendanon.Liwatlayanglayange Abendanon,


Kartini bisaentukwawasananggonengedekakesekolahputri.Sakbanjurelayanglayang
R.A.Kartinidikumpulakedadibukukanthijudhul
HabisGelapTerbitlahTerang.

Nanging eman, during bisa ngrasakake kasile, R. A. Kartini wis kapundhut

dening Gusti, nalika nglairake putrane kapisan. Semana gedhene dharmabektine R. A.


Kartinitumrapnusabangsane.

1.

R.A.Kartinilairing.
a. Jepara

c.Rembang

b. Jepang
2.

3.

d.Jethis

R.A.Kartinilairnalikatanggal.
a. 2Maret1879

c.21April1979

b. 21April1879

d.21Maret1979

R.A.Kartininduwenikepinginanyaiku.
a. mardikakebangsaIndonesia
b. sekolahkangdhuwur
c. kaumwanitabisasekolahlanentukpendhidhikankangmurwat
d. metusakapekaranganomah

4.

5.

6.

7.

IngngisorikiapaapasingdiwulangakedeningR.A.Kartini,kejaba.
a. nulis

c.njahit

b. maca

d.perang

JudhulbukusingdianggitdeningR.A.Kartiniyaiku.
a.TerbitlahTerang

c.HabisGelapTerbitlahTerang

b.HabisGelapBersinar

d.GelapdanTerang

Ibunggawatas.Ngokoaluse.
a.Ibumbetatas

c.Ibunyangkingtas

b.Ibungastatas

d.kabehjawabansalah

AgnesnggarapPRingomahekancanemengkosore.
Katranganpanggonanukara.

8.

9.

a.Mengkosore

c.ingomahekancane

b.Nggarap

d.ingomahe

Soalnomer7wasesaneukarayaiku.
a.Mengkosore

c.ingomahekancane

b.Nggarap

d.PR

Sapatumindaksalahbakalkonangan,paribasane.
a.Sapasalahbakalseleh

c.busukketekuk,pinterkeblinger

b.Kadangkonang

d.nyangonikereminggat

10. Gawenesunewongliyaparibasane.
a.Gaweluwangan,ngurugiluwangan
b.Cincingcincingmeksaklebus
c.Nguthiknguthikmacandhedhe
d.Kebobulematisetra
11. reganebukuBasaJawakuwi?
a.Sapa

c.Apa

b.Kepriye

d.Pira

12. Adhikulagiadusingjedhing.Ukaraikikalebu.
a.ukarapakon

c.ukarapitakon

b.ukaraandharan

d.ukarapanjelas

13. Manukempritmenclokpager
Dadimuridkudusingpinter
Unenunenikijenenge....
a.paribasan

c.bedhekan

b.parikan

d.wangsalan

14. Bapaknontonwayang,akunontondhangdhut.Yendadibasakarma.
a.Bapakningaliwayang,kulaningalidhangdhut.

b.Bapakmirsaniwayang,kulaningalidhangdhut.
c.Bapakningaliwayang,kulamirsanidhangdhut.
d.Bapakmirsaniwayang,kulamirsanidhangdhut.
15. MbakYaniditimbaliBuRT.Ditimbalingokolugune.
a.katimbalan

c.dipuntimbali

b.diceluk

d.diutus

16. THRikutegese.
a.TabunganHariRaya

c.TabunganHariRabu

b.TunjanganHariRaya

d.TunjanganHariRabu

17. Yencaketkarodinariyaya,regaregakebutuhanpadha.
a.murah

c.mundhak

b.mudhun

d.minim

18. Ngrayakakedinariyayakudune.
a.gedhengedhen

c.sederhana

b.sepensepen

d.poyapoya

19. UMRikutegese.
a.UpahMinimumRegional

c.UpahMaksimumRegional

b.UpahMasukRegional

d.UpahMinimumRakyat

20. Sandhanganswaratalingtarungunine.
a.O

c.E

b.U

d.i

II.

Jangkepanamawatembungtembungkangbener!
21. Mburuucengkelangadelegtegese.
22. Cacahewandasabengatradiarani.
23. Cacahetembangmacapat.
24. Abangabanglambetegese.
25. Akuklambiingtook.
26. Lawangngarepkaetutupen.Ukaraikikalebuukara.
27. Parikanikulumrahetinemuingseni.
28. Sugimangantempe.Ukaraikikalebuukara.
29. jenengekancamukuwi?
30. caranenggawetempe?

III. Wangsulanakangpatitis!
31. Angonsapi.TulisennganggoaksaraJawa!
32. Bapakmacakoraningterasomah.

Dadeknabasakrama!
33. Ukaraikigolekanajejer,wasesa,lesanlanketerangane!
Simbahngunjukobatingdhipan.
34. ApategeseparibasanAnacaturmungkur?
35. Gaweasijiaeukaraandharan!

KUNCIJAWABAN

I.

II.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A
B
C
D
C
B
C
B
A
C

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

D
B
B
B
B
B
C
C
A
A

21. Golekbarangsengciliknangingkelangansinggedhe
22. Guruwilangan
23.11
24. Oratemen
25. Mundhut
26. tandhuk
27. Ketoprak/Ludruk
28. Andharan
29. Sapa
30. Kepriye

III.

31. ....
32. Bapakmaoskoraningterasgriya
33. J=simbahW=ngunjukL=obatK=ingdhipan
34. Oragelemngrungokakererasankangorabechik
35. Ibutindhakmenyang

pasar.Lsp