Anda di halaman 1dari 4

SoalUKKdanKunciJawabanBahasaJawaKelas5/VSDSemester2TA2014/2015

I.

Wenehanatandhaping(x)ingaksaraa,b,c,dandtumrapwangsulankangkoanggep
palingbener!

1.

Jinisewacan/bacaanwernawerna,kangpasdiwacadeningbocahyaiku...
a.artikel
c.sinetron
b.dongeng
d.novel
2.

Manawawangsulane/jawabaneiya,pitakonkangmathuk/cocokyaiku...
a.Pirareganetasiki?
c.Sapajenengebapakmu?
b.ApaomahmuingKebumen?
d.Kapankowesunat?
3.

Critakangorakalebudongengyaiku...
a.PerangDiponegoro
c.KeongMas
b.KancilNyolongTimun
d.ButaIjo
4.

Critakewankewankangbisangomongkayamanungsa,diarani...
a.sage
c.legenda
b.mite
d.fabel
5.

Bocahsekolahsaikikudungrampungakependhidikandhasarsuwene...taun.
a.9
c.7
b.8
d.6
6.

Bocahkoksabendinadhuwatdhuwitbae.Maksudebocahmauseneng...
a.ngilangakedhuwit
c.njalukdhuwit
b.dolanandhuwit
d.ngentekakedhuwit
7.

Pumpungesihbocah,kudugeletkawruh.Kawruhtegese...
a.tuku
c.lagu
b.ilmu
d.buku
8.

CritarakyatsingasalesakaJawaBarat,yaiku...
a.Sangkuriang
c.JakaTingkir
b.JakaTarub
d.JakaKendhil
9.

KiHajarDewantarangedegakeSekolahTamanSiswaingkutha...
a.Semarang
c.Solo
b.Jakarta
d.Yogyakarta
10.

Kangkalebutembangmacapatyaiku...
a.Bengawansolo
c.Jaranan
b.Ilirilir
d.Gambuh
11.

Aksarajawacacahe/jumlaheana...
a.18
c.20
b.19
d.21
12.

wacane
a.

Dhonitukuklambibiru.
b.

Ronitukuklambibiru.
c.

Ronitukukaosbiru.
d.

Dhonitukukaosbiru.
13.

Nalika maca geguritan/puisi, peranganperangan kang kudu digatekake iku yaiku kasebut
ingngisoriki,kejaba...

a.informasi
c.ekspresi
b.lafal
d.irahirahan
14.

Critarakyatsingturuntemurunlankanggongelipur/menghiburatiarane...
a.dongeng
c.geguritan
b.cerkak
d.sejarah
15.

CritakedadeangunungTangkubanPerahukalebujinisecrita...
a.sage
c.legenda
b.fabe
d.mite
16.

Tembungtandukyenditulisnganggoaksarajawadadi...

a.

b.

c.

d.

17.

Witgedhangjenengedebog.Yenwitkrambiljenenge...
a.pucang
c.glugu
b.lung
d.tebon
18.

Simbahnembemriksakaken...dhatengPuskemas.
a.padharanipun
c.untune
b.mripate
d.sikile
19.

Cacahingwanda/jumlahsukukatasabensagatra/salarikdiarani...
a.gurugatra
c.guruwilangan
b.gurulagu
d.dhondling
20.

Akuwingikodanan,sandhangankuteles...
a.blas
c.njejet
b.mbethethet
d.kebes
21.

Panuliseaksarajawaingngisorikibener,kajaba...

a.

b.

c.

d.

22.

Glegesikuaranekembang...
a.tebu
c.pari
b.suruh
d.mlinjo
23.

Gurugatranetembangmaskumambangana...
a.4
c.6
b.5
d.7

24.

Bubidhan(priksa)pasiensingngandhut.
a.dipriksani
c.mriksakake
b.dipriksa
d.mriksa
25.

Sawiyahikuaraneanak...
a.kadhal
c.tawon
b.cecak
d.tekek

II.

Isenanacecegcecegingngisorikinganggotembungtembungkangmathuk!

1. Budikaebocahesenengnjupukbaranglia,diparibahasakedawa...
2. Tegesepratelaningngarsosungtuladhayaiku...
3. Critakangwisanakawitbiyenlumantargethoktulardiarani...
4. Manawaluputenggalnyuwun...
5. Dongengsinganasesambunganekarorohlanalamghaibyaiku...
6. Cacahinggatra/lariksabensapad(bait)diarani...
7. Basakramainggileadusyaiku...
8. Tembangmijilnduweniwatak...
9.

diwaca...
10. Kosokbalinetembungawanyaiku...

III.

Wangsulanapitakonpitakoningngisorikikanthipratitis!

1.

Tulisanatelubaekangkalebutembangmacapat!
Wangsulan
:
2.

Gaweaukara/kalimatnganggotembungPerangDiponegoro!
Wangsulan
:
3.

Tulisananganggoaksarajawa!
Bapaktindakkantor.
Wangsulan
:
4.

Sebutnatelubaecritadongengkangwistaudiwaca!
Wangsulan
:
5.

Apategese:
a.

Tembungmungabangakekuping!
b.

Ajadadibocahsinglunyuilate!
Wangsulan
:

KUNCIJAWABANBahasaJawaKelas5SD

I.
1.B
11.C
21.C
2.B
12.B
22.A
3.A
13.D
23.A
4.D
14.A
24.D
5.A
15.C
25.B
6.C
16.D
7.B
17.C
8.A
18.A
9.D
19.C
10.D
20.D

II.

1.

tangane
2.

ingngarepmenehicontohsingapik
3.

critarakyat
4.

pangapura
5.

mite
6.

gurugatra
7.

siram
8.

pitakon
9.

gedhanggoreng
10.

bengi

III.

1.

Tembangmacapat:
Gambuh, Pocung, Megatruh, Sinom, Dhandang gula, Pangkur, Mijil, Maskumambang, lan
liane.
2.

PerangDiponegorokawiwitantahun1825tekantahun1830.
(kebijaksanaanguru)
3.

4.

KancillanKeong,TimunMas,TomketlanManukBeo,lanlialiane.
5.

Tegesetembung:
a.

Ngabangekupingtegese:gawemangkelutawanegawenesubanget.
b.

Lunyuilatetegese:criwisutawanetukangngomongbae.