Anda di halaman 1dari 1

Kebimbangan Kimia di Kalangan Pelajar Aliran Sains

Objektif

1. Mengenalpasti tahap
kebimbangan pelajar
aliran sains
berdasarkan tiga faktor
kebimbangan kimia.

2. Mengenalpasti
perbandingan
kebimbangan kimia
yang wujud dalam
kalangan pelajar aliran
sains mengikut gender.

Persoalan kajian

Instrument

Analisis

Jumlah responden

Lokasi kajian

30 pelajar aliran sains

Sekolah menengah di
Johor Bahru.

1. Apakah tahap
kebimbangan pelajar
aliran sains
berdasarkan tiga faktor
kebimbangan kimia
2. Apakah faktor utama
yang mempengaruhi
kebimbangan pelajar
aliran sains terhadap
pembelajaran kimia

3. Adakah wujudnya
perbezaan
kebimbangan kimia
antara gender.

Ahli kumpulan :
1. Nurulasyiqqin Binti Ahmad Shah MPP151041
2. Nurfarahin Binti Harun MPP151036
3. Noor Sarah Akmal Binti Abu Bakar MPP141392

Analisis deskriptif
Derived Chemistry
Anxiety Rating
Scale (DCARS)
developed by Eddy
R.M. ( 1996 ) .

Analisis t-test ( two


independent )