Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

.................................................................................. i

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii


BAB 1 Pendahuluan

..................................................................................1

1.1 Latar belakang masalah

..................................................................... 1

1.2 Rumusan masalah

..................................................................... 1

1.3 Tujuan

..................................................................... 2

1.4 Manfaat
BAB 2 Pembahasan

................................................................................. 2
................................................................................. 3

2.1 Analisa penyakit ................................................................................. 3


2.2 Klasifikasi dan penyebab penyakit Tetralogi of Fallot ..................... 4
2.3 Patofisiologi Tetralogi of Fallot ......................................................... 5
2.4 Tanda dan gejala (manifestasi klinik)

............................................. 7

2.5 Pemeriksaan penunjang pada penderita tetralogi of fallot


2.6 Asuhan keperawatan penderita Tetralogi of Fallot

........ 8

..................... 9

2.7 Pemberian zat atau obat (farmakologi) bagi pederita TF ................... 16


BAB 3 Kesimpulan ........................................................................................... 17
Daftar Pustaka

........................................................................................... 18