Anda di halaman 1dari 25

ASMA SYAMS (MATAHARI)

Asma Matahari terdiri dari 20 Asma Allah SWT yang sangat agung, Dengan ke 20 Asma ini
Allah SWT menciptakan para Malaikat yang menempati langit ke 7, Mereka bertasbih dengan
Asma ini secara taat dan patuh, Ketika anda mengundang mereka dengan Asma ini maka
mereka akan menjawab nya dengan hadir di hadapan anda secara taat dan patuh, Inilah ke 20
Asma Matahari yang di maksud :


.
QOSHIISHIN
YATHOTHIYAHIN

MABTHOYUUBIN
IYYAAKA

AJMAKALIN

LUUDHIN

HAFASHIN

HAYHAYAWAA
HADZALIN

THOTHOHIN

HAJAMIN

HASAA

BAJAHATHIN HAYTUUTIN SHOFROTANIN THOYHAYAALIN HAFUUHIN TAHKUMIN


HAYHAAMIN HAYHAAMIN.
Tafsir dengan bahasa Arabnya adalah :.
SUBHAANAKA YAA AZHIIMASY SYAN, SUBHAANAKA YAA QODIIMAL IHSAAN,
SUBHAANAKA YAA MUSABBAHA BIKULLI LISAAN, SUBHAANAKA YAA MUQODDASA
FII KULLI MAKAAN, SUBHAANAKA YAA MABUUDA FII KULLI MAKAAN, SUBHAANAKA
YAA DAA-IMAL INAAM, TAAALAYTA ROBBII AMMAA YAQUULUZH ZHOOLIMUUNA
ULUWWAN KABIIROO.
Ketahuilah wahai saudaraku Allah SWT telah memberikan taufiq kepadamu, Sesungguhnya
Asma yang mulia dan lembut ini, agung suci dan di sucikan merupakan Asma yang di ucapkan
oleh Nabi Yusha bin Nun A.S ketika berhadapan dengan Uuz bin Anaq sehingga uuz terbisu
dengan wasilah asma ini sehingga Nabi Yusha bin nun dapat membunuhnya, Dan Asma
Matahari ini sangat di taati oleh semua Malaikat penghuni langit ke 7, Dan dengan asma ini
pula yang di ucapkan nabi Yusha Bin Nun ketika berhadapan dengan raja Israililiyyah ( Yahudi )
sehingga Nabi Yusha Bin Nun dapat menguasai wilayah kekuasaan sang raja seraya
mengeluarkan ludah dari mulutnya Maka meraung raung lah sang raja yahudi hingga binasa

seketika dengan Idzin Allah SWT, Asma Matahari ini dapat di pergunakan dengan idzin allah
SWT untuk : Mengikat Lidah seseorang, Masuk ke pembesar pembesar negara / Raja, Supaya
dilaksanakan semua Hajat, Mengalahkan orang2 yang gagah berani, Membakar Jin / setan
yang membangkang Dan ke 20 Asma inilah yang Allah SWT wakilkan pada saat terjadi
gerhana Matahari dan Bulan. Apabila anda membaca Asma ini dengan hati yang ikhlas, Maka
akan keluar dari mulut anda Lahiib ( Lidah Api yang sangat panas ) yang akan membakar setiap
golongan ruhanni yang ada di hadapan anda, maka hendaknya anda berhati hati agar tidak
membaca Asma ini ketika anda berada dekat dengan para khodam karena Asma ini dapat
menyiksa mereka , dan janganlah anda ucapkan Asma ini kecuali di tempat yang suci dari
kotoran dan najis, apabila anda baca Asma ini pada jumlah / bilangan tertentu maka akan hadir
di hadapan anda seorang Khodam yang merupakan salah satu raja khodam yang Allah
wakilkan pada Asma ini dia akan melaksanakan apa apa yang anda perintahkan terhadapnya
yaitu semua perkara yang di ridhai Allah SWT , Apabila anda masuk kedalam suatu istana atau
tempat pejabat yang aniayaya maka Allah swt akan mengalahkannya untuk anda,Apabila anda
memanggil dengan Asma ini salah seorang raja dari para raja Jin Maka akan hadir seketika dan
saat itu juga lebih cepat datangnya dari pada kilat yang menyambar dan masih banyak lagi
khasiat, manfaat serta tata cara nya baik jumlah ulangannya, Qosam Matahari dll asma
matahari ini tidak di perlukan Riyadhah atau tirakat .

ASMA MUSYTARI (JUPITER)


Asma Jupiter ini terdiri dari 12 Asma dari sebagian Asma Asma Allah SWT, Apabila anda
membaca Asma Jupiter ini dalam keadaan Suci baik tempat, Pakaian, badan dan hati, maka
akan hadir di hadapan anda para Malaikat serba kuning, Dan di tangan mereka tergenggam
tumbak2 berbendera kuning serta di lengkapi dengan Alat2 perang yang serba berwarna kuning
pula, Jika para Malaikat / Khodam2 tsb berbicara maka akan keluar dari mulutnya lidah lidah api
yang menyambar sebagai tanda marahnya mereka terhadap siapa saja yang bermasiat kepada
Allah SWT, Jika anda membaca ke 12 Asma jupiter ini pada orang yang sedang sakit maka si
sakit akan sembuh seketika dengan idzin Allah swt, Dan inilah 12 Asma Musytari ( Jupiter ) :


.
TADASIN

TABDUUSIN

QORQOTAASIN

TABDAHUUDASIN

YARHUUDASIN

AMDASIN

WAQOSIN

HAMAYSHIN

BAALAARQOSYIN

YAMASIN

HAYSHUUSIN

TABAAROKA ROBBANAA BI AZIN AZZAH.


Tafsirnya dengan bahasa arab :

SUBHAANAKA YAA WAAHIDU YAA AHAD, SUBHAANAKA YAA FARDU YAA SHOMAD,
SUBHAANAKA YAA MAN ALAA JAMIIIL ASY-YAA, SUBHAANAKA YAA MAN YUHYII
JAMIIAL MAWT, SUBHAANAKA YAA MAN MALAKA WA TARODDAA BIL KIBRIYAA,
SUBHAANAKA YAA MAN TAAZZAJA BIL QUDROTI WATS TSANAA, SUBHAANAKA YAA
MAN QOHARO IBAADAHU BIL MAWTI WAL FANAA, AS-ALUKA BI AZHIIMI MAA

DAAWTUKA BIHI MIN ASMAA-IKAL HUSNAA WA KALIMAATIKAL UZHMAA AN


TASKHORO LII MALAA-IKATAKAL MUQORROBIINA WA ARWAAHAKAL MAHJUUBIIN,
INNAKA KHOOLIQUS

SAMAAWAATI

WAL ARDHI

WA MAA FIIHIMA WA MAA

BAYNAHUMAA MINAL MAKHLUQOOTI AJMAIIN, YAA DAYYAANU YAWMID DIINI YAA


ALLAAHU YAA ROBBAL AALAMIIN.
Ketahuilah oleh anda Allah swt telah menunjukan jalannya kepada anda sesungguhnya Asma
ini jika di ukir pada cincin emas atau di ukir pada permata berwarna hijau dengan di ikat logam
emas, Kemudian datangilah orang yang terkena penyakit lumpuh di bagian anggota badannya
lalu usaplah wajahnya maka si sakit akan sembuh dengan idzin Allah SWT. Apabila anda
membaca Asma Jupiter ini maka mengigillah dan gemetar semua Arwah yang ada di bumi dan
di langit, Asma ini dapat anda gunakan untuk menghadirkan Arwah2 besar dan kecil, mereke
para golongan ruh tidak akan menentang sekejap mata pun pada pembaca Asma ini, mereka
dapat anda perintahkan dihadapan anda dengan taat pada asma allah taala ini, dan tatkala
anda berdoa kepada Allah SWT untuk suatu hajat maka Allah akan melaksanakan apa yang
menjadi hajat anda, dan tatkala anda memanggil seorang raja raja ruhani / khodam siapa saja ,
Maka dia akan hadir seketika di hadapan anda dengan taat, tunduk serta patuh pada asma
allah taala ini, Maka jagalah apa yang aku ucapkan pada anda dari rahasia rahasia Asma ini
dan janganlah anda berikan Asma ini kepada yang bukan ahli nya dan juga jangan engkau
berikan asma ini pada orang yang tidak mempunyai Agama serta Aqidah. Ketahuilah oleh anda
sesungguhnya rahasia rahasia pengamalan Asma ini tidak akan sempurna kecuali : 1.Dengan
membersihkan hatimu untuk tuhanmu 2.Dengan meng ikhlaskan niat anda, Doa anda,
kerendahan anda untuk allah swt 3.Permohonan mu , Ikhlasmu serta perbuatanmu tidak
terdapat perkara2 yang tidak di ridhai Allah SWT Dan tiada daya untuk beribadah kepada Allah
dan tiada upaya untuk meninggalkan masiat kepada Allah SWT kecuali dengan pertolongan
Allah yang maha tinggi dan maha agung.

ASMA MARIIKH (MARS)


Asma Mars terdiri dari 20 asma Allah Azza wa jalla, allah SWT telah menciptakan dengan
Asma ini para Malaikat yang menghuni langit ke 5 , bagi mereka Asma ini mempunyai
pengaruh ketaatan yang luar biasa jika mereka di undang atau dipanggil dengan asma ini
mereka akan menjawab dengan kehadirannya, Hal itu bisa terjadi jika anda membacanya
dalam keadaan suci baik tempat, pakaian, badan serta hati serta ke ikhlasan dalam berniat,

Jika tatacara di atas anda laksanakan maka akan hadir para Malaikat langit ke 5 di hadapan
anda yang bersinar merah dan pada tangan2 mereka terdapat senjata2 perang serba
bercahaya warna merah dengan membawa bendera merah yang terbentang dari timurnya bumi
sampai ke baratnya bumi, Dan inilah ke 20 Asma Mars ( Mariikh ) yang di maksud :.
BISYAMAKHIN
THOWIIKHIN

ALHAA

ROBBAA

AMYAROOYIKHIN

WALAAYALKHIN
BATUULAA

HAYYAA

ABRUUSIN

TAQODDAMUU

ARBAA

YAA

WAHDABIIKHIN

WADAARIYIN MARUUHIN DZARDZAWAA ZARORMAHAA ARMAYUUTHOYAA AROTIN


ARTAATIMIN HAYYAA HAYYAA MALAA-IKATA ROBBI AJJILUU LII BIHAQQI HAADZIHIL
ASMAAIL LATII KHOLAQOKUMULLAAHU BIHAA.
Tafsirnya dengan bahasa arab :


.
SUBHAANAKA YAA MAN IHTAJABA AN JAMIIAL WAROO, SUBHAANAKA YAA MAN
TARODAA BIL WAQOORI WAL KIBRIYAA, SUBHAANAKA YAA MAN MALAK JAMIIAL
WAROO, SUBHAANAKA YAA MAN TAAZZAZA BIL QUDROTI WA ALAA, SUBHAANAKA
YAA MAN TAAALAA WA LUTHFA AN AY YUROO, SUBHAANAKA YAA MAN YALAMU
MAA FIS SABI SAMAAWAATIL ALIYYI, SUBHAANAKA YAA MAN YALAMU MAA
TAHTATS TSAROO, SUBHAANAKA ROBBII WA TAAALAYTA LAA ROBBA GHOYRUKA
WA LAA QOOHIRO WA LAA MABUUDA SIWAAK, AS-ALUKA ROBBII AN TASKHORO LII
MALAA-IKATAKA ASTAIINU BIHIM ALAA MAA TUHIBBUHU WA TARDHOOH.

Ketahuilah wahai saudaraku sesungguhnya asma mars ini di taati oleh para penghuni langit ke
5 dengan ketaatan yang agung serta ijabah yang cepat, Dari sebagian keajaiban khasiatkhasiatnya adalah :
Dapat Melihat Ruh dari ruh2 nya golongan atas ( langit ) dan bawah ( Bumi )caranya anda baca
Asma ini di ruangan yang suci bersihserta semerbak wangi bukhur yang baik, Kemudian anda
baca Asma Mars ini sebanyak 21 x lalu bacalah pemanggil di bawah ini :


IKSIFUUU LII (NAMA MALAIKAT) AL-MALAKA MUTAALLIQUN BIJATSATIHI.


IKSIFUUU LII (NAMA RUHANI) AR-RUUHAANII MUTAALLIQUN BIJATSATIHI.


IKSIFUUU LII (NAMA IFRIT) AL-IFRIITII MUTAALLIQUN BIJATSATIHI.


IKSIFUUU LII (NAMA JIN) JINNII MUTAALLIQUN BIJATSATIHI.
Maka mereka akan hadir di hadapan anda walaupun mereka merupakan ruh2 yang di
sembunyikan, Dan jika anda mengukir asma Mars ini pada ujung tumbak / lembing kemudian
hadapkanlah tumbak tersebut ke bintang selama 7 hari 7 malam, Sesudah itu jika anda ingin
membunuh raja yg aniayaya atau ifrit yang membangkang berdoalah dengan Asma Mars ini
kemudian tulislah asma Mars ini di tanah hujamkanlah tumbak tadi terserah anda
menghujamnya pada asma ke berapa saja atau pada huruf apa saja, Kemudian anda
perintahkan mereka para Khuddam Asma Mars ini untuk membunuhnya , walaupun raja / ifrit
tsb berada di timurnya bumi sedangkan anda berada di baratnya bumi maka dia akan mati
terbunuh, Dan jika anda mendapati seseorang yang di ganggu dengan gangguan ghaib yang
aniayaya , Tulislah Asma Mars pada sebuah cermin kemudian hapuslah tulisan tsb dengan air,
lalu cipratkan lah air tsb pada orang yg terkena gangguan ghaib, maka anda akan melihat suatu
keajaiban dengan idzin allah swt.

ASMA ZUHAL (SATURNUS)

ASMA ZUHROH (VENUS)


Asma Venus terdiri dari 30 Asma Allah Azza Wa Jalla , Dan dengan Asma inilah Allah SWT
telah menciptakan para Malaikat penghuni langit ke 3, Dan Asma ini merupakan tasbihnya
mereka serta di taati dengan ke taatan yang luar biasa bagi mereka, asma ini dapat anda
pergunakan untuk semua apa yang menjadi keinginan anda yang di ridhai Allah SWT, Inilah
Asma Venus yang di maksud :.
THOOSYIN THOSYUUSYIN THOOSYIN THOSYIN AHYAN AHYAASYIN HAYSYIN HAMAA
HAMAASYAAHIN SYUUSYIN YASYMASHIN THOSYUUSYIN THOSYIN HAYYAA HAYYAA
THOROSYIN YAAHAA YAAHAA SYAROHIN BAJAROHIN BATASYUUSYIN HAYHUUSYIN
TAAALALLAAHUL WAAHIDUL QOHHAARU AJIIBUUNII YAA MALAA-IKATA ROBBII.
Tafsirnya dengan bahasa Arab :

.
SUBHAANAKA YAA DZAL JALAALI WAL IKROOM, SUBHAANAKA YAA DZAL IZZATI
WAS SULTHOON, SUBHAANAKA YAA DZAL FADHLI WAN NIAAM, SUBHAANAKA YAA
MAN YALAMU KHOFAYAATISH SHUDUUR, SUBHAANAKA YAA JAMIIAL-KHOLAA-IQI FII
YAWMIN NUSYUUR, SUBHAANAKA YAA MAN KULLA SYAI-IN INDAHU FII KITAABIM
MASTUUR, SUBHAANAKA YAA MAN BIYADIHI KULLA AMRIN MAQDUUR, TAAALAYTA
ROBBII FALAA MABUUDA GHOYRUKA WA LAA QOOHIRO SIWAAKA WA LAA QOODIRO
SIWAAKA BIKA UQHIRO MAN QOHARO WA BIKA AZZA MAN UIZZ, ANTAL QOODIRUL
HAYYU DZUL JALAALI WAL IKROOM.

Ketahuilah wahai saudaraku, Allah SWT telah menunjukan kepadamu, Sesungguhnya Asma
Asma ini merupakan hijab / benteng yang sangat agung dan merupakan cahaya yang
memancar yang sangat agung yang dapat membakar setiap ruh dan yang dapat melindungi
orang orang yang di kehendaki dari gangguan arwah2 bangsa langit dan bumi, Dan Asma ini
dapat melindungi manusia dari semua lawan2 nya baik ghaib maupun dzahir, Maka tidak akan
mampu untuk merasuki benteng asma ini suatu keburukan baik dari golongan manusia
maupun ghaib, anda dapat membaca asma ini di tengah tengah para Ahli hikmah, orang2 sakti
mandraguna maka akan terbakarlah para khodam2 penolong mereka oleh anda dengan
barakah Asma ini, perintahkanlah semua Khodam anda agar menempel pada baju anda
supaya tidak terbakar dengan Asma ini lalu ucapkanlah salam pada mereka, Asma ini dapat
anda pergunakan untuk :

1.

Mahabbah ( pelet )

2.

Melunakkan Hati ( Asihan )

3.

Merukunkan antara suami dan istri

4.

Di laksanakan semua hajat

5.

Melihat hakekat2 yang di ridhai Allah SWT

6.

Memanggil / mengundang Arwah2 dari berbagai jenis

7.

Melihat segala perkara2 yang tersembunyi bagaikan anda melihat pada cermin

8.

Mengetahui Ilmu ilmu Allah Swt yang agung

9.

Membentengi Mumin / Muminat yang anda kehendaki dari segala macam marabahaya

10. Dan masih banyak lagi khasiat2 nya yang tidak dapat disebutkan 1 per 1
Semua itu dapat anda lakukan jika Asma ini anda baca pada tempat yang suci, sepi dari
amarahnya manusia dan kebisingan suara suara , haruslah bersih dari semua keadaan baik
tempat, pakaian, badan, Memakan makanan yang halal, serta menjaga lidah anda dari ucapan2
yang sombong, angkuh merasa diri paling utama.
Maka jagalah wahai saudaraku apa apa yang telah datang padamu dari berbagai macam
rahasia yang terjaga, dan jagalah wahai saudaraku apa apa yang sampai padamu dari hikmah
hikmah yang mulia, Dan ambillah semua yang ada di hadapan anda dan janganlah engkau
meremehkan sesuatu karena sesuatu tsb akan meremehkan mu, dan apa yang ada dalam
Ridhanya Allah SWT amalkanlah, rendahkanlah diri anda dengan sifat tadarru, Dan
berpasrahlah pada Allah SWT.

ASMA ATHORID (MERKURIUS)


Dengan Asma Merkurius ini Allah SWT menciptakan penghuni langit ke 2, mereka senantiasa
Bertasbih kepada allah SWT dengan Asma ini, Dan Asma ini mempunyai ketaatan yang luar
biaa bagi mereka serta dengan wasilah Asma ini mereka dapat berbicara, Maka tatkala anda
bembaca Asma ini untuk mengundang mereka, Niscaya mereka menjawab dengan
kehadirannya dihadapan anda denga taat dan mendengar segala perintah anda, Mereka para
Khuddam asma ini dapat anda perintahkan pada semua keinginan keinginan yang di ridhai
Allah SWT, Kondisi ini dapat terlaksana jika keadan anda ketika membaca Asma ini dalam
keadaan Suci baik hadas besar ataupun kecil serta suci tempat serta pakaian, niat dan itikad
yang baik, Bermurah hati pada semua ciptaan Allah SWT, Senantiasa mensucikan allah dengan
bertasbih, Merendahkan diri anda dihadapan Allah SWT, Senantiasa memohon pertolongan
Allah SWT dan selalu bertawakkal kepadanya, Dan inilah Asma Merkurius yang dimaksud :
.
YAA ALLAAHUUL AZIIZUL HAKIIMU AMLIYIN MAKHROSAA YABKHOO MARTIITSAA
SAKHOOFAYAA QOBIIKHOO QUDDUUSUN QUDDUUSAA SYALMIITSAA HAYUUMIN
QAYYUMAA AYIN HANAANAA HAANAANIYAA QUDDUUSUN QOYYUUMUN AWIN
YAZHLAMANIN KASAIN SALSAIN AALIN SALAJIN AKHIN AROODUUNAA SAMAA
SAMAA JALLAT ASMAA-UKA WA TAQODDASA KIBRIYAA-UKA WA ALAA DZIKRIKA FII
SAMAAWAATIKA WA ARDHIKA WA KHODHOA KULLA MAN FIIHINNA LIAZHOMATIK.
Tafsirnya dengan bahasa Arab :

SUBHAANAKA YAA MUBDI-U, SUBHAANAKA YAA MUIID, SUBHAANAKA YAA DZAL


ARSYIL MAJIID, SUBHAANAKA YAA DZAL BATSYIS SYADIID, SUBHAANAKA YAA
FAAALU LIMAA TURIID, YAA QOOSHIMA KULLA JABBARIN ANIID.
Ketahuilah wahai saudaraku Allah SWT telah menolongmu, Sesungguhnya asma-asma di atas
tadi merupakan satu rahasia dari berbagai macam rahasia rahasia , Asma ini dapat anda
pergunakan dengan idzin Allah SWT pada perbuatan2 yang baik seperti :
Melunakkan Hati, Dilaksanakan hajat Untuk menemui para petinggi / pejabat negara Melamar
wanita Menghadirkan Para Raja Ruhani Bumi
Dan dari sebagian kekhususan yang ajaibnya adalah, Jika anda tulis Asma Mercuri pada kulit
kijang atau pada kulit apa saja yang bersih di tulis memakai tinta jafaran yang di campur misk
serta air mawar, Kemudia tulisan tsb anda letakkan di bawah bantal ketika anda tidur maka
anda akan di beri kabar tentang yang akan terjadi dalam 1 tahun kedepan kabar baiknya
maupun kabar buruknya, dan apabila Asma Merkurius ini di tulis pada sebuah cincin yang
terbuat dari perak, maka orang yg memakainya akan senantiasa terjaga dari segala macam
penyakit, dan jika Asma Merkurius ini dulis pada bejana / wadah yang bersih kemudian
tulisannya di hapus dengan air yang bersih lalu air tsb anda usapkan pada wajah orang yg
kerasukan Jin Maka terbakarlah jin yg merasukinya.

ASMA QOMAR (BULAN)

Dengan Asma Bulan ini Allah SWT menciptakan para Malaikat yang menghuni langit ke 7 yaitu
Langit Alam dunia yang kita tempati ini, Bagi mereka Asma ini sangat di taati dan di patuhi
tatkala anda memanggil mereka dengan Asma ini, Asma Bulan ini sangat berbeda dengan
Asmaul Qomar yang biasa, Nama pemimimpin Khodam dari Asma Bulan ini adalah Malaikat
Syakhayaiila A.S, Para Malaikat ini senantiasa bertasbih dengan Asma ini dilangit dunia dan
mereka yang senantiasa menolong para Anbiya dalam melaksanakan tugas2 nya dari Allah
SWT, Jika anda membaca Asma ini maka akan turunlah beberapa Malaikat yang bercahaya
putih dan hijau pada tangan2 mereka terdapat senjata2 perang yang terbuat dari cahaya putih
dan hijau yang sangat menyilaukan mata, Merekalah yang memerintahkan semua para
malaikat yang menempati dibawah langit alam dunia, yang mana mereka inilah yang di
wakilkan Allah SWT untuk menghukum golongan Jin dan Setan yang membangkang, Dan
mereka para Malaikat ini yang di wakilkan Allah SWT untuk menjaga Manusia dari semua mara
bahaya dan penyakit, anda berdoa dengan Asma ini untuk menghukum golongan Jin atau raja
Khodam mana saja maka dia akan terbakar dengan wasilah Asma Bulan ini, Inilah asma Bulan
yang di maksud :
.
KAYTAAHAROOSYIN

SHOBAA KAYHIISYIN

HALIILIYIN

WAHASYIN

HARHUUSYIN

HUUROSYIN SYAYAALIN ADMIISYIN BANUUJIN YAARUUKHIN YAMIINAAKALHAA


THOOTHIN

KASHHAATIN

SYALAAHAMAA

THOOHASHHASHOO

HASHHASHOO

HAJHAJAA HAJHAJAA ANUUKHIN ANUUKHIN JALLALLAAHU WA TAQODDASAT


ASMAA-UHU WA AZHOMA KIBRIYAA-UHU WA LAA QODIRO GHOYROHU WA LAA
MABUUDA SIWAAH.
Tafsirnya dengan bahasa Arab :

SUBHAANAKA
MUKARROM,
SUBHAANAKA

YAA

AZHIIMA

SUBHAANAKA
YAA

MUAZHZHOM,
YAA

MUQTADIR,

SUBHAANAKA

BAAITS,

SUBHAANAKA

SUBHAANAKA
YAA

YAA

QOYYUUMA

YAA

AALIMAL

WAARITS,

KHOFAYYAAT,

SUBHAANAKA YAA BAAITSU MAN FIL ARDHI WAS SAMAAWAAT, SUBHAANAKA YAA
MUSTABIDU JAMIIIL MAKHLUQOOT, SUBHAANAKA YAA MAN LAA TATHRO ALAYHIIL
AAFAAT,

SUBHAANAKA

YAA

MUQODDIROL

AWQAAT,

SUBHAANAKA

YAA

MUKAWWINAL AZMINATI WAL AWQOOT, TAAALAYTA FII SAMAA-IKA WA ALAA


QODRIK, TAAALAYTA AMMA YAQUULUZH ZHOOLIMUUNA ULUWWAN KABIIROO.
Ketahuilah wahai saudaraku Allah swt telah menunjukkan pada anda, sesungguhnya apabila
anda menginginkan hasil segala macam hajat dunia maka bacalah Asma bulan yang mulia ini ,
Maka allah SWT akan melaksanakan apa-apa yang menjadi keinginan anda, Apabila anda
berdoa dan memohon kepada allah swt dengan Asma Bulan ini niscaya Allah memberikannya,
Dan apabila anda membaca asma bulan ini untuk menghadirkan ruh dari jenis ruh apa saja
maka niscaya ruh tersebut akan datang kehadapan anda secara cepat lebih cepat dari kilat
yang menyambar, Dan jika anda membaca Asma ini dengan keadaan suci dari kotoran dan
najis baik tempat, pakaian serta badan, maka akan hadir sebelah kanan anda seorang malaikat
yang mewakili para khodam dari Asma bulan ini, Maka mintalah padanya apa yang anda
inginkan niscaya dia khodam akan melaksanakan keinginanan anda, Asma ini dapat anda
pergunakan dengan idzin Allah SWT untuk berbicara dengan para khodam, baik jin ataupun
golongan ruhani yang tersebar di alam dunia ini semuanya, karena Alam semesta yang 7 lapis
ini berada dalam garis komando langit alam dunia (Bulan). Dari sebagian khodam asma ini
yang Allah wakilkan di langit Alam Dunia ada 4 malaikat bernama Malaikat Mahqaaiila, Malaikat
Thalhafaakaaiiila, Malaikat Ruuqaaiila dan Malaikat Shamshamaaiila, ke 4 malaikat inilah yang

memimpin 7 para raja Khaddam baik dari golongan Jin maupun malaikat yang berada di Alam
Dunia ini.

ASMA PENGHUNI 7 ALAM ROFI


Fasal Pertama
Asma untuk penduduk Alam Rafi ke 7
Asma Penduduk Alam Rafi ke 7 terdiri dari 7 Asma yang suci, Allah SWT telah
menciptakandari Asma ini para malaikat penduduk Alam Rafi ke 7, Jika anda membaca Asma
ini di tempat yang sepi serta suci, Maka akan turun dihadapan anda para Malaikat yang
menunggangi pasukan kuda dan pada tangan tangan mereka tergenggam bendera bendera
berwarna hijau, Mereka sangat taat dan tunduk sekali terhadap Asma ini dengan apa apa
yang anda perintahkan terhadap mereka, Dan berhati hatilah agar anda tidak membaca Asma
ini untuk Amal- Amal yang tidak di ridhai Allah SWT, Juga Asma ini yang di ucapkan oleh Nabi
Adam AS sehingga beliau diterima taubatnya oleh SWT , Inilah 7 Asma yang di maksud :.

.


( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )FAJASYIN (2X), JALMUUSYIN (2X), BI AYGHOMUUSYIN (2X), YAA YAGHMUUSYIN (2X),
MARGHOMUUSYIN

(2X),

MAROSYIN

(2X),

MARYUUSYIN

(2X),

JALLAL

JALIILU

SHOOHIBUL ISMIL KABIIRIL ARDHU BIKUM TARJIFU WA RIYYAAHU BIKUM TASHIFU


WAL AWDIYAH BIKUM BITAKHFIQU WAL JIBAALU BIKUM TATAZALZILU WAS SAMAAU
TAMTHORU

ALAYKUM

ASMAAULLAAHI

NAARUN

SYUHUBAN
WA

.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

MUHARROQOTUN

MUHIITHOTHUN

BIKUM

WA
YAA

AMMAARU HAADZAL MAKAANI AJIB AYYUHAL MALIKUL MALIKUL THOORISYIN YAA


MALIKUL AMMAAR

BIHAQQIS SAYYIDU KAROOKIIL ALAYHIS SALAAM LAISA LAKUM FIIHAA ROOHATA
WA LAA MALJAA WA LAA MAQOOMA HATTAA TARHALUU AN HAADZAL MAKAANI ALKALAAMU KALAAMULLAAHI WAL AMRU AMRULLAAHI WAL ABDU ABDULLAAHI WA
LAA HAWLA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAAHI INSHORIFUU YAA AMMAARUL
HAADZAL MAKAANI ANTUM WA KIBAARIKUM WA SHIGHOORIKUM WA HARIIMUKUM
WA JAWAARIYAKUM WA HURROKUM WA ABADIIKUM WA KULLU MAN YALUUDZU
BIKUM HATTAA IQDHII HAAJATII


.
WA SAAIDUUNII ALAA QODHOO-IHAA WA BADA-IDZIN UUDUU ILAA MAKAANIKUM
KAMAA KUNTUM BIHAQQI KITABULLAAHI LA-AGHLABINNA ANAA WA RUSULII
INNALLAAHA QOWWIYUN AZIIZ, WABIHAQQI IDZAA ZULZILATIL ARDHU ZILZALAHAA,
WA AKHROJATIL ARDHU ATSQOOLAHAA, WAQOOLAL INSAANU MAA LAHAA, YAWMAIDZIN TUHADDITSU AKHBAAROHAA, BI ANNA ROBBAKA AWHAA LAHAA, YAWMAIDZIN YASHDURUN NAASU ASYTAATAA ASYTAATAA ASYTAATAA, INSHORIFUU YAA
AMMAARUL HAADZAL MAKAANI BIHAQQI BISHOMSHOOMIN MIHROOSYIN BIHARFIN
MUTHOLSAMIN, BIMIHROOSYIN THOMTHOOMIN BIHAN NAARU UKHMIDAT, WA
NUFIKHO FISH SHUURI FA-IDZAA HUM MINAL AJDAATSI ILAA ROBBIHIM YANSILUUN.

MIN YALUDZ BIKUM
( ) ( )


() ( ) ( ) .
KALASYIN MALASYIN AQSAMTU ALAYKUM YAA MAAASYIROL KHUDDAAMI WAL
AWAANI WAL ARWAAHIL KIROOMI AN TANZILUU MINAL JAWWIL ALAA BIL HAYBATI
WAL WAQOORI WAS SAMAI WATH THOOATI WA ATHRIDUU AL-KHUDDAAMI WAL
AMMAARIS SAAKINIINA BIHAADZAL MAKAANI WA QOBAA-ILAHUM WA AWAANAHUM
WA AJNAASAHUM WA ABTHILUU HAROKAATIHIM HATTAA IQDHII HAAJATII BIHAQQI
THOOSYIN (2X), THOWAASYIN (2X), TAWAKKALUU YAA RUUQIYAA-IIL, WA YAA
JIBROO-IIL, WA YAA SAMSAMAA-IIL, WA YAA MIIKAA-IIL, WA YAA SHORFAYAA-IIL, WA
YAA ANYAA-IIL, WA YAA KASFIYAA-IIL, BITHORDIIHIM WA TARHIILIHIM HATTAA IQDHII
HAAJATII BIHAQQI AHYAN SYAROOHIYAN ADUUNAAY ASHBAAUT AALI SYADAAY,
ALUUHAN (2X), AL-AJAL (2X), AS-SAAAH (2X).
Kalash Malash swore you, O Socialized servants and agents esteemed and spirits that
Tnzloa of the upper atmosphere prestige and dignity, hearing, obedience and Expel
servants and Amar who dwell in this place and their tribes and their associates and races
and defused their movements even defecating right Tash (2) Tawash (2) Trust O
Rouguiaial Loya Gabriel Weah Semsmaial Loya Makiaial Srviaial Loya Loya Loya Niaial
Kviaial expulsion and deportation of words found, displaying defecating right Lahiya
Hrahia Adonai Obbaat Al Hdaa Alouha (2) calf (2) hour (2).

MEREKA = HUM
NYA = HIM

HURUF JAR

ISRAFI UMMAR
ISRAFI UMMAR:
.Her amelden veya davetten nce o mekann sakinleri olan cinleri def etmek gerekir.Amel
yapmak(davet yapmak) istediin bir yerden Cin'leri kovmak
istersen: Kizbere ve lbani zeker buhurlarn yakarak aadaki azimeti 7 defa oku. Cin'ler senin
bulunduun
mekandan giderler ve kar koyamazlar.
Yedi defa okunacak Azimet budur:
gerekir.amel membuat def jin (mengundang) untuk mengusir China dari tempat yang Anda
inginkan

jika Anda ingin: Kizber Thani dan intelijen Lebanon mengikuti pembakaran dupa Azimet Baca 7
kali. Cinema oleh Anda menemukan
biaya dan tidak bisa dimasukkan ke dalam tempat melawan.
Ini Azimet tujuh kali untuk membaca:
.
Sevsemin sevsemin havsemin havsemin bersemin
bevsemin nezele cebrl bi azbin elmi al men as
ve tehallefe ba'de hzihil esmi teteferrakul cin
erkyyen ve karbiyyen heyyen insarif ve teferrek
y umra hzel mekni ilel evdiyeti vel cibali vel
bihri hatt akd hcet smme d il meknikm
hz brekallh fkm ve aleykm. Ve men yezi
minhm an emrin nzikh min azbis ser.(Ell'l vel Mercan)
ok kuvvetli ve Btn Davetlerde Kullanlabilen Sarf imar

2 2 2 2 2


2 2 2
7
.
ya yemuin(2)elamuin(2)amuin(2)merin(2)merbuin(2)cellel celilu sahibul ismul kebiryl
arzu bikm tercif ver riyah bikm ta'sif ve ehbu nehukum(nuhakm olmas gerekmiyor mu
yada ben uzun Sredir konumadm iin Arapadkai baz kelimeleri unuttum) takzifu ves
semai min fevkkm temtaru nara ve erara va ismillahil azimet muhita bikm ya ummara hezel
mekan va ya sekane minel cinni val aferit(ifrit kelimesinin oulu) val eytani evvele del cani
terhalu (burda hi okuyamadm bi yer var- -)elvan(2) el
acele(2) es saate(2)
sonra aklama yapyo yedi defa okunmas gerektiini falan sylyor. dua ierisinde ise nce
isimler saylyor titreimi yksek isimler.sonra byk ismin sahibi iin o mekandakilerin gitmesi
isteniyor atee sesleniliyor(yani yaklacaklar syleniyor direnirlerse)gk sizi sktrsn diyor.cinler
ifritler ve eytanlar gidin diyor.anlayacanz bi defetme riteli

Hatta takdy(e) Haceti(y) smme teu'dune ila ema kenekm

Teshir, muhabbet, celp, tefrik, hayr veya er ve yahutta her ne tr dnyevi ve


uhrevi Hacetin olursa olsun, Ricalil ayb ile istediine kavuursun. Ama nce meayhtan icazet
alp, ondan sonra Ricalil ayb ile megul olursun.
Bunun iin: nce temiz bir abdest alp, tenha bir yerde Drt rekat Hacet Namaz kl. Birinci
Rekatta; Fatiha suresi ile Duha(Vedduha), kinci Rekatta;Fatiha ve nirah(elemnerah), nc
Rekatta; Fatiha ve Nasr(izaca enesrullahi vel feth), Drdnc Rekatta; Fatiha ve hlas, surelerini
oku.
1-Namazdan sonra Ricalil aybn olduu yne ynelerek; 70 defa STRAF getir, 100 defa
SALAVAT getir, daha sonra 3 veya 7 defa Ricalil ayb duasn oku, sonra 100 defa Fatiha suresini
oku, sonra yine 3 veya 7 defa Ricalil ayb duasn okuduktan sonra ( bundan sonra 100 defa
daha salavat getirmek daha makbuldur) arkan Ricalil aybn bulunduu tarafa evirerek
istediin duay ve yardm istersin.(Bu her Arabi ayn ilk Gn bu ekilde istekte bulunulur.)
2-Arabi ayn dier Gnlerinde ise Ricalil ayb hangi ynde ise daireden bulup, onlara ynelerek
ve arabi ayn kanc Gn ise o kadar Ricalil ayb duasn okursun(ilk Gn hari). Ricalil
ayb duasn okuduktan sonra arkan onlarn bulunduu tarafa dn. Yzn onlara doru
evirme! Arkan onlara doru evir. Eer yzn onlara doru evirirsen kendine zarar isabet
eder. Arabi ayn ka ise (Yedisi ise yedi kez) o kadar oku. Tenha bir mekanda oturup yukarda
belirttiimiz gibi iki rekat Hacet Namaz kldktan sonra, Ricalil ayb dairesine bakp ayn
kanc Gn ise o miktar Ricalil ayb duasn ve dierdualar okuduktan sonra, ARKANI ONLARA
DNP TERTEMZ BR NAN LE RCADA BULUNUP STEDN duaYI EDERSN. El Fatiha.
Ricalil aybden yardm almak iin yl iinde hangi tarafta olduunu bilmek arttr.

KADR

SURESNN

AZMET

ALLAHUMME INNI ESELKE YA ALLAH YA ALLAH YA ALLAH YA VAHID YA FERD YA SAMED YA VITR
YA HAYY YA KAYYUM YA BEDIUS-SEMAVATI VEL-ARD YA ZAL-CELALI VEL-IKRAM YA BASIT YA
GANI YA MUGNI MEHMEHUBIN MEHMEHUBIN ZI LUTFIN HAFA BISASAIN ZI NURIN BEHA SASAUBIN
SASAUBIN ALLAHULLEZI LEHUAZAMETI VEL-KIBRIYA SAMASUNIN ZL-CEMAL VE BEHA
TAMHUBIN AMIHIN BAHIN BAHIN MEHELHUBIN ALLAHULLEZI SAHHARE BINURIHI KLL NURIN
BITAHTAHUBIN LEHUBIN LEHUBIN ECIBU YA HUDDAMU HEZIHIS-SURETI VE YA HUDDAMI

ISMULLAHIL-AZIMIL-AZAM BITESHIRKULBIL-HALK VE CELBIR-RIZKI VE HARRAKU RUHANIYETILMAHABBETID-DAIME

BISMILLAHILLEZI

AHRAKAL-HUCUB

NURIHI

VE

ZALLETIR-RIKABU

LIAZAMETIHI VE TEDEKDEKETIL-CIBAL LIHEYBETIHI VE SEBBEHE RADU BIHAMDIHI VELMELAIKETU

BIHAYFETIHI

HVELLEZI

LA

ILAHE

ILLA

HUVE RABBUL-ARIL-AZIM

ALLAHUMME ECIB DAVETI BIHAKKI SURETIL-KADR VE BIHAKKI ISMIKEL-AZIM VE BIHURMETI


SEYYIDINA VE NEBIYYINA MUHAMMMEDIN SALLALLAHU ALEYHI VE SELEM VE ALA ALIHITTAYIBINE

VET-TAHIRIN

TEVEKKELU

YA HUDDAMI

HEZIHIS-SURETI-ERIFE

BICEMII

MA

EMERTUKUM BIHI VE MA VEKKELTUKUM BIHAKKI EHYA ERAHIYA ADUNAY ASBUVAT ALI EDDAYE
BARIKALLAHU FIKUM VE SELAMUN ALEYKUM.