Anda di halaman 1dari 14

BAHAGIAN A

[ 30markah ]
Jawabsemuasoalan
1

Rajah 1 menunjukkan Pak Hassan sedangbekerja.


Pak Hassan memakaipakaian yang dibuatdaripadafabriknilondanmerasa
tidakselesa.

Rajah 1
a) Cadangkansatujenisfabrik yang selesadipakaioleh Pak Hassan semasa
Bekerja.Terangkan 2alasanfabrikitudipilihberbandingnilon.

(9m)

b) Nyatakanperbezaanantara gentian aslidan gentian buatandariaspek


pengeluaran, cirifizikaldanketahananterhadapsuhu.

(6m)

Jawapan:
a) Fabrik yang dicadangkan:
..
Alasanpemilihanfabriknilondanfabrik yang dicadangkan
Nilon

Fabik yang dicadangkan

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.

.
.
.
.

b) Perbezaan gentian aslidan gentian buatan:

Aspek

Gentian asli

Gentian buatan

Pengeluaran

Cirifizikal

Ketahananter
hadapsuhu

Gambarajah 1 menunjukkanmakanan yang seringdimakanolehNarimah

Gambarajah 1

a BerdasarkanGambarajah 1 diatashuraikanfaktor yang mempengaruhi


Keperluan diet Narimah.

( 12markah)

b Nyatakan bilangan hidangan sajiansehari yang boleh diambil pada aras 1, 2


dan 3 Piramid makanan.

(3 markah)
4

Jawapan:
a) Faktor yang mempengaruhi keperluan diet Puan Narimah.


b)

Bilangan hidangan sajiansehari yang boleh diambil pada aras 1, 2 dan 3


Piramid makanan.

BAHAGIAN B
[ 15markah ]
Jawabsatusoalansahaja
3

Jadual 1menunjukkansajianmakanantengahhari yang dicadangkanuntuk


Salina, seorangpesakit yang berusia 17 tahun.
Menu

Pors
i

%E.P

Bagisetiap 100g bahagian yang


bolehdimakan
Protein
Lemak
Karbohidrat

210g

100
%

11.3g

1.3g

26.4g

50g

73%

1.5g

0.1g

7.1g

Buburayam

Pisang
(Sumber: KomposisiZatDalamMakananMalaysia;Edisi ke-4. 1997. Kuala
Lumpur)
Jadual 1
a) Hitungnilaitenagadalam kilojoule bagimakanan yang telahdimakanoleh
Salina.

(13 markah)
6

b) Salina disarankansupayakurangkanlemakdalamsajianhariannya. Nyatakan


duakesanpengambilanlemak yang berlebihan.

Jawapan:
a) Jumlahnilaitenagamakanan yang telahdimakanoleh Salina.

(2 markah)

b) Duakesanpengambilanlemak yang berlebihan.


i)
4

ii)..
Rajah2menunjukkanpakaianlengkappasukankoirperempuandanlelaki
yangterdiridaripada 15 oaranglelakidan 15 orang perempuan.

Rajah 2
Jadual2 menunjukkansenaraibahan, kuantitidankosseunitbagisehelai skirt
koirperempaun.
Bil
1
2
3
4

Bahan
Fabrik satin
Benangjahit
Cangkukdanpalang
Zip

Kuantiti
2 meter
0.5 buku
1 pasang
1 keping
Jadual 2

Berdasarkanjadual 2dan Rajah2 ,hitungkan


8

Kos Seunit (RM)


12.00
1.00
0.30
0.50

a) i)Jumlahkosbahansehelai skirt pesertakoirperempuan.

( 3markah)

ii)Kos sepasangpakaiankoirperempuansekiranyakosbahankemejaialah
RM25.00, kosupahsepasang RM20.00 dankossampinganRM3.00.
( 5markah)
iii)Jumlahkospakaianpasukankoirsekiranyakossepasangpakaianpeserta
lelakiialah RM 55.00.
( 5markah)
b) Nyatakanstailpakaian yang sesuaiuntukbentukbadanrendahdangempal.
( 2markah)

JAWAPAN:
a)
i) Kos bahansehelai skirt pesertakoirperempuan

ii)

Jumlahkospakaiankoirperempuanuntuk 15 orang

iii)

Jumlahkosbahan 15 helaiseluarpanjangpesertakoirlelaki
9

c) stailpakaian yang sesuaiuntukbentukbadanrendahdangempal

BAHAGIAN C
[ 15markah ]
Jawabsatusoalansahaja.
5

(a)

Maklumat di bawahadalahmakanandankandungankarbohidrat yang


diambilolehSolehahbagisajiansarapan.
Makanan

KandunganKarbohidrat

42.6 g
56 gram

8.9 g

130 gram
10

(a) Huraikan proses pencernaanbagikarbohidrat yang terkandungdalam


makanantersebut.
(b)

[ 12markah ]

Nyatakan 3 enzim yang bertindakbalaskeatas proteinsewaktu proses


Pencernaan.

[ 3markah ]

Jawapan:
(a) Proses pencernaankarbohidrat.

11

(b) Enzimyang bertindakbalaskeatas protein:

(i)

(ii)

(iii)
.
Rajah 3menunjukkan proses kitaranhidup En. Kamal.

(a) Huraikansituasidanmasalahsetiapperingkatkitaranhidup yang telahdilalui


12

olehEncik Kamal.

(12 markah)

(b) Nyatakan 3 peranan yang perludilakukanolehEncik Kamal


sebagaiketuakeluarga.
(3 markah )

Jawapan:
(a)

13

(b)

14