Anda di halaman 1dari 17

Bab 5: Rumpun Bahasa Austronesia

BAB 5: RUMPUN BAHASA AUSTRONESIA

Se Setelah selesai Bab ini, anda akan dapat:


a)
b)
c)
d)

Membezakan di antara keluarga dan rumpun


Membincangkan ciri-ciri bahasa Austronesia
Membanding persamaan bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa nusantara lain
Membanding persamaan bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa Austronesia lain

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

Pengenalan
Filum Austrik
Rumpun Austroasia
Rumpun Austronesia
Keluarga Nusantara
Bahasa Melayu dan Bahasa Nusantara
Lain
Bahasa Melayu dan Bahasa Polinesia
Bahasa Melayu dan Bahasa Melanesia
Bahasa Melayu dan Bahasa Mikronesia
Rumusan

Perkataan Penting
Ringkasan
Rujukan

Bab 5: Rumpun Bahasa Austronesia

5.1 PENGENALAN

Kebanyakan bahasa-bahasa dunia mempunyai pertalian kekeluargaan sama ada pertalian jauh
atau pertalian dekat. Sesuatu bahasa yang memiliki lebih banyak ciri-ciri yang sama antara
mereka akan menganggotai satu kelompok. Walau pun terdapat berbagai-bagai cara
mengkategorikan bahasa-bahasa dunia, secara umum bahasa dikelompokan berdasarkan
usianya seperti berikut:

Filum bermaksud kelompok bahasa induk yang paling tua usianya, iaitu 5000 tahun
ke atas.
Rumpun pula bermaksud kelompok bahasa yang berusia 2500-5000 tahun.
Keluarga bermaksud kelompok bahasa berusia kurang dari 2500 tahun.
Bahasa-bahasa yang dikelompok dalam sesuatu keluarga kemudiannya dipecahkan
kepada Subkeluarga

5.2 FILUM AUSTRIK

Lihat Rajah 5.1. Filum Austris terbahagi kepada TIGA Rumpun: iaitu rumpun Austronesia,
rumpun Tibet-China dan rumpun Austroasia. Perkataan Austrik berasal daripada perkataan
Latin, austro yang bermakna selatan. Filum Austrik merangkumi beribu jenis bahasa yang
ditutur di seluruh benua Asia dan terbahagi kepada TIGA rumpun.

Rumpun Austroasia terdiri daripada bahasa Khasi di Annam, Nicobar, Mon, Khmer,
dan Munda.
Rumpun Cina-Tibet terdiri daripada bahasa Cina, Tibet, Burma, Siam, Annam, dan
lain-lain.
Rumpun Austronesia (dahulu dikenali sebagai Malayo-Polinesia) terdiri daripada
EMPAT keluarga bahasa: Nusantara, Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia

Pembahagian rumpun kepada beberapa keluarga juga dipengaruhi oleh ciri-ciri persamaan
dan perbezaan. Sejumlah bahasa yang mempunyai ciri-ciri persamaan yang banyak, dan
nampak jelas membezakan kesemuanya dari sejumlah bahasa yang lain digolongkan menjadi
satu dan dinamakan keluarga bahasa. Begitu juga halnya pembahagian keluarga kepada
beberapa sub-keluarga.

Bab 5: Rumpun Bahasa Austronesia

5.3 RUMPUN AUSTROASIA

Rumpun bahasa Austro-Asiatik yang bermaksud Asia Selatan adalah sebuah rumpun
bahasa-bahasa yang dipertuturkan di Asia Tenggara dan Asia Selatann (Lihat Rajah 5.1). Di
antara bahasa-bahasa yang termasuk rumpun bahasa ini, hanya bahasa Vietnam, bahasa
Khmer, dan bahasa Mon yang mempunyai catatan sejarah yang panjang, dan bahasa Vietnam
dan bahasa Khmer yang dianggap sebagai bahasa rasmi (masing-masing di Vietnam dan
Kemboja), sementara bahasa Santali dan bahasa Khasi masing-masing dijadikan bahasa rasmi
di utara India. Bahasa lain dari rumpun ini dituturkan oleh sekelompok kecil masyarakat.

Rajah 5.1 Taburan Rumpun Bahasa Austroasia


Rumpun bahasa Austroasia tersebar secara terpisah-pisah di India, Bangladesh, dan Asia
Tenggara. Ia dipisahkan oleh daerah di mana bahasa-bahasa lain dituturkan. Secara luas
dipercayai bahwa rumpun bahasa Austroasia merupakan bahasa asli daerah di Asia Tenggara
dan bahagian timur benua India. Rumpun bahasa lain di kawasan tersebut termasuklah IndoEropah, Tai-Kadai, Dravida, dan Sino-Tibet. Ia lantaran hasil dari proses migrasi manusia.
(Sebagai contoh, terdapat kata-kata bahasa Austroasia pada rumpun bahasa Tibeto-Burma di
Nepal timur). Beberapa ahli bahasa telah cuba membuktikan baahwa rumpun Austroasia
mempunyai pertalian dengan rumpun bahasa Austronesia.
Rumpun bahasa ini dipecahkan kepada dua cabang iaitu cabang Mon-Khmer dan Munda di
India. Cabang Mon-Khmer ada dua bahasa yang penting iaitu bahasa Khmer yang
dipertuturkan oleh kurang lebih 10 juta penduduk di Kemboja dan bahasa Vietnam yang
dipertuturkan oleh kurang lebih 80 juta penduduk di Vietnam. Selain itu bahasa Mon juga
dituturkan oleh sekelompk kecil etnik Mon di Myanmar di sempadan Thailand dan bahasa
3

Bab 5: Rumpun Bahasa Austronesia


Khmer dipertuturkan di utara Laos (bersempadan dengan Myanmar). Bahasa yang dituturkan
oleh orang Negrito d Semenanung Malaysia juga merupakan cabang bahasa Mon-Khmer.
Di India bahasa Mundari dan bahasa Santali adalah bahasa Austroasia yang telah dipengaruhi
oleh bahasa Indo-Eropah. Penutur asli bahasa Mundari adalah dari kelompok yang telah
tersebar luas di India utara.
Di kepulauan Nicobar pula dipertuturkan bahasa-bahasa Austro-Asiatik. Penduduk asli
kepulauan Nicobar dan Andaman adalah suku bangsa Negrito yang masih mempunyai
pertalian dengan orang asli di Malaysia dan penduduk Papua.
Sebagai kesimpulannya rumpun bahasa Austroasia boleh dikategorikan seperti berikut:

Bahasa Munda
Bahasa Mundari
Bahasa Santali
Bahasa Mon-Khmer
bahasa Mon
bahasa Vietnam
bahasa Khmu
bahasa Asli

Tulisan bahasa Mon (Burma)

5.4 RUMPUN AUSTRONESIA

Dalam bab ini, kita akan bertumpu kepada rumpun Austronesia yang pertama kali digunakan
oleh sarjana lingustik bandingan, Wilhelm Schmidt pada abad ke-19. Beliau banyak meneliti
bahasa-bahasa dalam rumpun dan bahasa yang terdapat di tanah darat Asia. Istilah
Austronesia terhasil daripada kata bahasa Latin, iaitu austro yang bermaksud selatan dan
4

Bab 5: Rumpun Bahasa Austronesia


kata bahasa Yunani nesos yang bermaksud pulau. Oleh itu rumpun Austronesia
membawa maksud bahasa-bahasa di pulau-pulau selatan. Sebelum wujudnya istilah
Austronesia, istilah yang digunakan ialah Melayu-Polinesia.
Kesamaan bahasa yang sama atau hampir sama di kawasan sekitar telah menyebabkan
Wilhelm membuat kesimpulan bahawa bahasa-bahasa itu berasal daripada sumber yang
sama, tetapi perkaitan kekeluargaan itu berlaku di dalam satu tempoh masa yang lama, yakni
5000 tahun ke atas.

FILUM

RUMPUN

AUSTRIK

AUSTRONESIA

TIBET-CINA

AUSTROASIA

SUBKELUARGA
NUSANTARA
KELUARGA

Melanesia
Mikronesia
Polinesia

Bali-Sasak

Filipina

Jawa

Kalimantan

Sumatera

Melayu

Batak

Minangkabau

Aceh

Lampong

Nias

Rajah 5.2: Salasilah Bahasa Melayu


5

Bab 5: Rumpun Bahasa Austronesia


Terdapat sesetengah pakar bahasa yang membahagikan rumpun Austronesia kepada rumpun
Austronesia Barat dan rumpun Austonesia Timur. Sesetengah pengkaji
menamakan rumpun Austronesia Barat sebagai bahasa Hesperanesia manakala
rumpun Austronesia Timur sebagai bahasa-bahasa Oceanasia.
Bahasa-bahasa Austronesia tersebar ke bahagian pesisir pantai timur (Lautan Pasifik), pantai
barat (Lautan Hindi) dan selatan Asia (kawasan Nusantara). Juga termasuk Madagaskar,
Indonesia, Filipina, Formosa, dan kelompok pulau Melanesia, Mikronesia dan Polinesia di
Pasifik. Seperti dinyatakan tadi, rumpun Austronesia ialah satu rumpun bahasa dalam filum
bahasa Austris bersama-sama dengan rumpun bahasa Austroasia dan Tibet-China (Nik Safiah
Karim, 1999).
Lihat 5.3. Rumpun Bahasa Austronesia terdiri daripada beberapa bahasa yang tersebar yang
meliputi gugusan kepulauan Asia Tenggara dan Lautan Pasifik. Beberapa bahasa ini juga
dituturkan di Tanah Besar Asia. Rumpun bahasa Austronesia tersebar luas dari Taiwan dan
Hawaii hingga ke New Zealand di wilayah (Aotearoa) dan dari Madagascar sehinggalah ke
Pulau Easter (Rapanui).

Rajah 5.2 Peta Gugusan negara Rumpun Austronesia


Walau bagaimanapun, bahasa Austronesia utama mempunyai penutur yang ramai.
Sesetengah bahasa Austronesia merupakan bahasa rasmi di beberapa buah negara. Otto
Dempwolff, seorang sarjana Jerman, merupakan ahli bahasa pertama yang menyelidik
bahasa-bahasa Austronesian dengan mendalam menggunakan kaedah bandingan
(comparative method). Para pakar bahasa pula tidak sepakat tentang keluarga bahasa
manakah yang mempunyai bahasa yang terbanyak. Walau bagaimanapun, rumpun bahasa
Austronesia mempunyai 1,268 bahasa (berdasarkan Ethnologue), yakni lebih kurang satu
perlima daripada jumlah keseluruhan bahasa yang diketahui di dunia. Rumpun Austronesia
terbahagi kepada EMPAT keluarga bahasa; iaitu Nusantara, Melanesia, Mikronesia dan
Polinesia (Lihat Rajah 5.2).

Bab 5: Rumpun Bahasa Austronesia

5.5 KELUARGA NUSANTARA

Dalam keluarga bahasa Nusantara terdapat kira-kira 200 hingga 300 bahasa. Namun begitu,
bahasa-bahasa tersebut dikelaskan kepada subkeluarga tertentu seperti subkeluarga:

Filipina
Sumatera
Jawa
Kalimantan
Bali-Sasak
Muna Butung
Gorontalo
Tomini
Loinang
Bunku-Laki
Sulawesi selatan
Bima- Sumba
Ambon-Timul
Sula-Bacon, dan
Halmahera selatan-Irian Jaya.

Bahasa Melayu tergolong ke dalam kumpulan bahasa Sumatera. Beberapa teori telah
mengatakan bahawa penutur-penutur bahasa Melayu berasal daripada golongan manusia yang
diberi nama Austronesia. Pemerincian subkeluarga kepada unit yang lebih kecil boleh berlaku
dan dipanggil sebagai subkelompok. Keterangan lanjut berdasarkan subkelompok ini boleh
dilihat berdasarkan nama bahasa dan tempat tertentu. Sebagai contohnya, bahasa Melayu
dan bahasa Miningkabau termasuk di dalam kumpulan yang sama.
Perkataan Nusantara berasal daripada dua perkataan bahasa Jawa kuno, iaitu nusa yang
bermaksud pulau dan antara yang bermaksud lain. Istilah Nusantara merujuk
kepada lingkungan pengaruh kebudayaan dan linguistik orang Melayu yang
merangkumi Kepulauan Indonesia, Malaysia, Singapura, bahagian paling Selatan
Thailand, Filipina, Brunei, Timor Timur, dan mungkin juga Taiwan. Istilah ini digunakan
untuk menunjukkan persamaan antara bahasa-bahasa di pulauan Polinesia, yakni bahasabahasa yang meliputi bahasa Fiji, Maori, Hawaii dan bahasa Melayu. Istilah Polinesia yang
dicipta oleh William Marsden juga menunjukkan hal yang sama.
Istilah padanan untuk Nusantara dalam bahasa Melayu ialah Alam Melayu dan dalam
bahasa Indonesia ialah Nusantara, walaupaun istilah ini kin i juga digunakan
secara meluas di Malaysia. Bagi memastikan kebenaran fakta-fakta ini, kita perlu
merujuk kepada penyelidikan yang kebanyakannya dilakukan oleh para pengkaji yang
datang dari Barat. Antara pengkaji dan hasil-hasil penyelidikan para pengkaji tersebut
adalah seperti
7

Bab 5: Rumpun Bahasa Austronesia


William Marsden (1754-1836M) iaitu seorang yang banyak mengkaji bahasa di Asia
Tenggara khususnya bahasa-bahasa di Sumateras s e p e r t i b a h a s a M e l a y u , B a t a k
d a n l a i n - l a i n . K a j i a n i n i d i b u a t s e m a s a b e l i a u t i n g g a l d i Bengkulu dan
selepas beliau pulang ke negara asalnya. Antara hasil karya tulisannya ialah A Hi st or y o f
Sum at er a (1 78 3 ) d an A D i c t i o nar y o f t h e M al a y an L a ngu ag e (1 81 2 ).
B el i a u t el ah m em bu at rum us an de n ga n m en ga t ak an ba h aw a ba ha s a M el a yu
da n b a h as a P ol i n e si a ad al a h serumpun.
Lihat Rajah 5.1. Keluarga Nusantara terdiri daripada subkeluarga Bali-Sasak (seperti Bali,
Sasak, Sumbawa), Filipina (seperti bahasa Tagalog, Bikol, Sulu), Jawa (seperti Sunda, Jawa,
Madura), Kalimantan (seperti Iban, Melanau) dan Sumatera. Bahasa Melayu termasuk dalam
Subkeluarga Sumatera bersama-sama dengan bahasa-bahasa Acheh, Batak, Minangkabau,
Nias, Lampung dan Orang Laut.
Bentuk Bahasa Melayu yang dituturkan di Kepulauan Melayu pada zaman dahulu dikenali
sebagai bahasa Melayu kuno dan jauh berbeza dengan bahasa Melayu yang moden. Bentuk
bahasa Melayu kuno hanya dapat dilihat melalui kesan tinggalan sejarah seperti batu-batu
bersurat. Batu-batu bersurat yang menggunakan bahasa Melayu dipercayai ditulis bermula
pada akhir abad ke-7. Seperti yang telah kita pelajari dalam Bab 1, terdapat beberapa bukti
yang menunjukkan perkembangan bahasa Melayu Kuno.
Dengan memahami tentang penyebaran bahasa, kita dapat mengkaji tentang rumpun
Austronesia. Rumpun Austronesia bermula dengan bahasa-bahasa yang kawasan
penyebarannya dari Formosa ke New Zealand, dan dari Madagaskar ke Perpulauan Easter,
dan justeru itu digolongkan di dalam satu rumpun. Jumlah bahasa yang terdapat di dalam
rumpun ini tidak pula dapat dipastikan. Di Indonesia, terdapat lebih kurang 400 bahasa, di
Filipina terdapat 250 bahasa dan di Malaysia pula terdapat lebih kurang 50 bahasa.
Keseluruhan bahasa yang terdapat di dalam rumpun ini mungkin mencecah ribuan.

5.6 BAHASA MELAYU DAN BAHASA NUSATARA LAIN

Perlu di fahami bahawa rumpun Austronesia adalah berdasarkan ciri-ciri persamaan antara
satu sama lain. Terdapat juga perbezaan yang ketara antara rumpun tersebut. Perbezaan inilah
yang menjadi asas kepada pembahagian keluarga tersebut. Perbezaan tersebut dapat kita lihat
dari aspek sistem bunyi, pembentukan kata dan ayat, dan perbendaharaan kata. Mari
kita lihat tentang komponen rumpun tersebut.
A) BAHASA ACEH
Bahasa Aceh merupakan sebuah bahasa yang dituturkan oleh suku Aceh yang terdapat di
wilayah pesisir Indonesia, sebahagian pedalaman dan sebahagian pula di kepulauan Aceh.
Bahasa-bahasa yang memiliki keakraban yang rapat dengan bahasa Aceh adalah bahasa
8

Bab 5: Rumpun Bahasa Austronesia


Cham, Roglai, Jarai dan Rade. Bahasa-bahasa lain yang turut mempunyai pertalian dengan
bahasa Aceh adalah bahasa Melayu dan bahasa Minangkabau.
Contoh
Tapajh mi Ach jak!
Makan mi Aceh ya!
Jak! Pat tapajh?
Ya! Di mana kita makan?
Pat nyan? Na mangat?
Di mana tu? Enak kah?
Padum sikilo Bang?
Berapa sekilo Bang?
Siplh rib Dk.
Sepuluh ribu Dik.
Meuhay that lago!
Mahal sekali tu!
Nyan cit ka dumnan Dk.
Memang sudah begitu Dik.

B) BAHASA SUNDA
Sekiranya kita melihat bahasa Sunda, ia telah digunakan oleh lebih kurang 34 juta orang dan
merupakan bahasa kedua paling banyak digunakan di Indonesia selepas Bahasa Jawa.
Bahasa ini ditutur oleh mereka di bahagian selatan Provinsi Banten, Jakarta dan di
kebanyakan tempat di Jawa Barat. Terdapat beberapa dialek dalam bahasa Sunda, bermula
dengan dialek Sunda-Banten sehinggalah dialek Sunda-Jawa Tengahan yang mulai
bercampur dengan bahasa Jawa. Terdapat beberapa dialek yang sering dipertuturkan iaitu:

Dialek Barat
Dialek Utara
Dialek Selatan
Dialek Tengah Timur
Dialek Timur Laut
Dialek Tenggara

Bab 5: Rumpun Bahasa Austronesia


Contoh
Bilangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sebutan
hiji
dua
tilu
opat
lima
genep
tujuh
dalapan
salapan
sa-puluh

C) BAHASA TAGALOG
Tagalog ialah salah satu bahasa terpenting di Republik Filipina. Bahasa ini tergolong dalam
kumpulan bahasa Austronesia dan mempunyai hubungan dengan bahasa Indonesia dan
bahasa Melayu. Tagalog berasal dari sebuah bahasa Filipina Tengah. Ia mempunyai
hubungan rapat dengan bahasa yang dipertutur di kawasan Bicol dan Visayas (cuba
kenalpasti kedudukan kawasan ini). Bahasa-bahasa yang telah membuat sumbangan penting
dalam pembangunan perbendaharaan kata bahasa Tagalog termasuklah bahasa Sepanyol,
Inggeris, Hokkien, Melayu, Arab dan bahasa-bahasa tempatan yang lain.
Contoh
Tagalog
masakit
basa
malambot
malagkit
kanan
tulong
lima
mura
mahal
kalapati
sayang
tanghal
dalamhat
luwalhat
sarp
pinto

Melayu
sakit
basah, baca
lembut
melekit
kanan
tolong
lima
murah
mahal
merpati
sayang
tengah hari
dalam + hati
luar + hati
sedap
pintu

10

Bab 5: Rumpun Bahasa Austronesia


D) BAHASA DAYAK
Bahasa Dayak, adalah bahasa yang diucapkan oleh suku-suku Dayak, dan terdiri dari 7
kelompok bahasa. Pemakai bahasa Dayak, tersebar di seluruh Kalimantan, Malaysia hingga
ke kepulauan Sulu Filipina. Bahasa Dayak dapat dikelompokkan seperti berikut: Kelompok
Bahasa Dayak Darat

Kelompok Bahasa Borneo Utara


Kelompok Bahasa Sulawesi
Kelompok Bahasa Melayik Borneo Barat
Kelompok Bahasa Barito Barat
Kelompok Bahasa Barito Timur
Kelompok Bahasa Melayik Borneo Timur

E) BAHASA BIDAYUH
Bahasa Bidayuh merupakan salah satu cabang bahasa Austronesia di Borneo Barat. Bahasa
ini tersebar daru hujung barat Sarawak di sebelah utaranya hinggalah ke daerah utara di
Kalimantan Barat, iaitu sekitar Sungai Pawan. Di bahagian timur, kawasan bersempadan
dengan Sungai Sekadau juga termasuk di dalam varian ini. Bahasa Bidayu mempunyai
bilangan penutur yang ramai dan sebahagian besar daripadanya tersebar di wilayah
Kalimantan barat, Indonesia. Dari segi terminologinya, penutur bahasa Bidayuhik biasanya
digelar sebagai Land Dayak (Dayak Darat). Istilah ini telah muncul pada abad ke-19 dalam
tulisan mubaligh dan penulis Barat. Istilah inilah yang membezakan suku ini daripada suku
Sea Dayak (Dayak Laut), yakni suku Iban yang dikatakan sering menyerang kapal di di
perairan Sarawak. Walaupun pada masa kini, Sea Dayak tidak digunakan lagi untuk merujuk
kepada suku Iban, namun istilah Land Dayak tetap digunakan sebagai etnonim untuk penutur
subcabang bahasa Austronesia ini yang dikenal sebagai cabang Bidayuh.

5.7 BAHASA MELAYU DENGAN BAHASA POLINESIA


Keluarga Polinesia meliputi bahasa-bahasa yang digunakan di Hawaii, Fiji, New Zealand,
Haiti dan Tonga. Antara bahasa-bahasa keluarga Polinesia yang digunakan dengan meluas
ialah bahasa Hawaii, bahasa Tonga, bahasa Maori, bahasa
Haiti dan bahasa Samoa.
A) BAHASA HAWAII
Bahasa Hawaii mengambil namanya daripada Hawaii yak
ni pulau yang terbesar di kepulauan Pasifik Utara. Bahasa
Hawaii merupakan ahli daripada rumpun bahasa
Austronesia dan ia juga berkaitan rapat dengan bahasa
Polinesia yang lain (misalnya Marquesan, Tahiti, Maori,
Rapa Nui dan pertalian yang lebih jauh seperti Bahasa

Penduduk Asal Hawaii


11

Bab 5: Rumpun Bahasa Austronesia


Melayu, Indonesia, Malagasi, dan Bahasa asli Filipina (misalnya, Pangasinan, Tagalog,
Ilokano, Visayan).

Contoh
Bahasa Hawaii dan Bahasa Melayu

Hawaii
kahi
lua
kolu
h
lima
ono
hiku
walu
iwa
hulu
niho
make
maka
lepo
lau

Melayu
satu
dua
tiga
empat
lima
enam
tujuh
lapan
sembilan
sepuluh
gigi
mati
mata
kotor
daun

Bahasa Hawaii, bersama dengan bahasa Inggeris, adalah bahasa rasmi bagi negeri Hawaii,
Amerika Syarikat. Raja Kamehameha III menubuhkan Bahasa Hawaii pertama perlembagaan
pada tahun 1839 dan 1840. Kerana berbagai alasan, jumlah penutur asli Hawaii berkurang
secara berperingkat sejak tahun 1830. Pada tahun 2000, jumlah penutur asli di Hawaii di
bawah 0,1% daripada jumlah penduduk dan ahli Bahasa bimbang tentang masa depan bahasa
Hawaii.
B) BAHASA TONGA
Tonga terletak di sebelah selatan Samoa dan timur Fiji. Negara ini terdiri dari 176 pulau. Bahasa
Tonga adalah bahasa masyarakat Tonga yang termasuk dalam rumpun Austronesia. Bahasa ini
dituturkan oleh lebih kurang 100 ribu penutur.

12

Bab 5: Rumpun Bahasa Austronesia

Contoh

Bahasa Tonga
afi

aka
au
efu
fakakaukau
fale

fua
fulufulu
h

hai

Melayu
api
akar
aku
debu
berfikir
rumah

buah
bulu
apa
siapa

5.8 BAHASA-BAHASA KELUARGA MELANESIA

Melanesia
merupakan
sebuah
subkawasan di Oceania yang meliputi
dari barat akhir Lautan Pasifik hingga ke
Laut Arafura, berada di timur Fiji. Ka
wasan ini meliputi kebanyakan pulau di
utara dan timur laut Australia. Nama
Melanesia telah pertama kali digunakan
oleh Jules Dumont d'Urville pada 1832
bagi merujuk kepada etnik dan kumpulan
geografi pulau yang terletak jauh dari
Polinesia dan Mikronesia.
Bahasa-bahasa
keluarga
Melanesia
ditutur oleh penduduk yang tinggal
dibahagian pedalaman pulau-pulau besar
yang terdiri daripada New Guinea,
Kepulauan Solomon, Vanuatu, New
Caledonia, Fiji, Wilayah Maluku dan
Irian Barat.

13

Bab 5: Rumpun Bahasa Austronesia

5.9 BAHASA-BAHASA MIKRONESIA

Lihat peta di sebelah yang menunjukkan


kawasan Mikronesia yang terletak di
sebelah timur Filipina dan ke utara
kawasan Melanesia.
Pelbagai jenis bahasa ditutur oleh
penduduka di pulau Caroline, pulau
Marshall, pulau Mariana, Palau, Guam,
pulau Wake, pulau Gilbert dan Kiribati.
.

5.10 RUMUSAN

Sebagai rumusan lihat jadual dibawah yang menunjukkan perbandingan beberapa bahasa
daripada rumpun Austronesia.

14

Bab 5: Rumpun Bahasa Austronesia

a) Kenalpasti 4 rumpun Austronesia.


b) Jelaskan sejarah bahasa Aceh.
c) Kenalpasti 5 perkataan daripada bahasa Tagalog yang mempunyai
persamaan dengan bahasa Melayu.
d) Kenalpasti beberapa perkataan daripada bahasa Tonga yang mempunyai
persamaan dengan bahasa Melayu.

15

Bab 5: Rumpun Bahasa Austronesia

PERKATAAN PENTING

Filum
Rumpun
Keluarga
Subkeluarga
Austronesia
Autrik

Austroasia
Nusantara
Sumateria
Polinesia
Melanesia
Mikronesia

Di dalam bahasa terdapat pertalian kekeluargaan sama ada pertalian jauh dan pertalian
yang dekat.

Filum bermaksud kelompok bahasa induk yang paling tua usianya, iaitu 5000 tahun
ke atas.

Rumpun pula bermaksud kelompok bahasa yang berusia 2500-5000 tahun.

Keluarga bermaksud kelompok bahasa berusia kurang dari 2500 tahun.

Rumpun bahasa Austroasia tersebar secara terpisah-pisah di India, Bangladesh, dan


Asia Tenggara.

Keluarga Nusantara terdiri daripada subkeluarga Bali-Sasak (seperti Bali, Sasak,


Sumbawa), Filipina (seperti bahasa Tagalog, Bikol, Sulu), Jawa (seperti Sunda, Jawa,
Madura), Kalimantan (seperti Iban, Melanau) dan Sumatera.

Terdapat sesetengah pakar bahasa yang membahagikan rumpun Austronesia kepada


rumpun Austronesia Barat dan rumpun Austonesia Timur.

Istilah Austronesia terhasil daripada kata bahasa Latin, iaitu austro yang bermaksud
selatan dan kata bahasa Yunani nesos yang bermaksud pulau.

16

Bab 5: Rumpun Bahasa Austronesia

Perkataan Nusantara berasal daripada dua perkataan bahasa Jawa kuno, iaitu nusa
yang bermaksud pulau dan antara yang bermaksud lain.

Tagalog ialah salah satu bahasa terpenting di Republik Filipina.

Bahasa Bidayu merupakan salah satu cabang bahasa Austronesia di Borneo Barat.

17