Anda di halaman 1dari 12
TAHUN 4 Jawab semua soalan 1 Nama simbol ini é ialah A. Klef Bass B C, ‘Syap D. 2. Baluk mempunyai garis dan A. 4garis dan 5 ruang B ©. Sgaris dan 4 ruang D. 3. Tanda Flet ialah a # B. c ob D. 4 Apakah nama not ini J 2 A Minim B. Cc. Semibrif D. 5. Berapakah kiran untuk satu not krocet A 4 8 . 3 D. Klef Trebel Flat ruang 3 garis dan 4 ruang 5 garis dan 5 ruang Krocet Kuaver 2 Dj antara berikut yang manakah merupakan not Minim ? Pilih pasangan yang betul Ad. nitainya 4 Bg nilainya 2 c. di nilainya 2 Dg nilainya 1 Antara berikut not yang manakah mempunyai nilai yang paling besar ? A. Krocet B. Minim C. — Semibrif D. — Minim bertitik Not yang bernilai 3 ialah ad es 10. % alah tanda rehat untuk not A. Semibrif B. — Krocet C. Minim D. — Minim Berti 11. Apakah namatands $f 7 A Filet B. _Klef Trebel Cc. Klef Bass D. Syap Soalan 12 & 13 adalah berpandukan turutan solfa berikut : po Fre x PFA 8 y Rohn 12. Solfa yang berada di X ialah A RE BoM cdo DOA 13. Solfa yang berada di Y_falah A dO BMI Cc. so D. RE 14. Rajah 1 Rajah 1 menunjukkan isyarat tangan solfa untuk A Do B Re Cc Mi DO. Fa 15, Rajah 2 Nyatakan isyarat tangan solfa bagi rajah 2 A Do Bo Re Cc Mi D Fa Soalan 16 hingga 20 sila rujuk gambarajah di bawah. 16. Tends 2 menunjukkan A Meter Cc. Nilai aN BN 17. 18. 19. 20, ‘Terdapat berapakah not krocet pada rajah di atas ? ‘Apakah makna meter z 2 Terdapat 2 Minim dalam satu bar Terdapat 4 Krocet dalam satu bar Terdapat 2 Krocet dalam satu bar oof > Terdapat 4 Minim dalam satu bar Garisan yang ditunjukkan dengan anak panah 7 ialah A Garis penamat B. Garis bar C. Garis permulaan D. Garis muzik ‘Terdapat berapa bar kesemuanya dalam gambarajah di atas ? A 1 BAe G& 3 D4 Soalan 21 hingga 23 adalah berpandukan rajah 3 di bawah. 24. 22, 23. 24, Rajah 3 Apakah nama alat muzik di atas ? A. Tamborin B. Kastanet Cc — Loceng D. — Kerincing Alat muzik tersebut dimainkan dengan cara A. Ketuk B. Tepuk C. — Goncang D. Petik Alat Muzik di atas diperbuat daripada A Kayu B. Kult Cc. Getah D. Besi Pilih pasangan yang betul. A. Kastanet_ © —_goncang B. Kerincing = _—_tepuk Cc. Gitar — — petik D. Kompang -- — gesek 7 25, 26 Di antara berikut yang manakah merupakan alat muzik yang dimainkan secara tiupan ? A. Piano B. — Rekoder Cc. Gitar D. — Kompang Kompang biasanya dimainkan semasa A. Majlis perkahwinan B. — Kematian C. — Persembahan koir D. —_Nyanyian lagu rasmi Soalan 27 & 28 adalah berpandukan rajah 4 di bawah, 27. 28. Rajah 4 poet Namakan alat muzik di atas. A. Tamborin B. Kerincing Cc. Kastanet D. — Loceng Alat muzik di atas biasanya dimainkan dengan cara A Ketuk atau tiup B. —Tiup atau petik C. — Goncang atau tepuk D. — Gesek atau goncang 29. 30 31. 32, Berikut merupakan alat muzik tradisional KECUALI A. Rebana 8. Kompang ©. Rekoder D. — Gong Di antara berikut yang manakah merupakan alat muzik bertali ? A. Piano 8B. Gitar C. Trumpet D. Marakas Namakan alat muzik yang ditunjukkan dalam rajah 5 Rajah 5 A Gitar B.—Kibod Cc. Piano D. Dram Alat muzik di atas di mainkan dengan cara A Tiupan B. Gesekan C. Pukulan D. — Tepukan Soalan 33 hingga 36 adalah berpandukan rajah 6 Rajah 6 33. _ Rekoder dibahagikan kepada berapa bahagian ? A 4 Bo 2 ec 3 D4 34. Namakan bahagian yang bertanda 1 di dalam rajah 6 A Kepala B. Badan Cc. Tangan D. kor 35. Apakah nama bahagian yang bertanda 2 ? A Kepala B. Badan Cc. Tangan D. Ekor 36. Berikan nama pada bahagian yang bertanda 3 7 A Kepala B. Badan Cc. Tanagn D. — Ekor 37. Terdapat berapa lubang pada sebatang rekoder ? Soalan 38 hingga 40, nyatakan penjarian rekoder yang ditunjukkan. 38. 39. 40. 41 a A NotG B.NotA Cc. NotB D. Not’ CT terres A NotG B. NotA C. NotB D. —NotD’ A NotG B. Nota C. NotB D. — NotF Cara penjarian yang betul semasa bermain rekoder ialah tangan kiri di bahagian bawah tangan kanan di bahagian atas tangan kiri di bahagian atas 9 9 @ > tangan kanan tidak diperlukan i Soalan 42 hingga 45 Nyatakan not -not berikut 42 4 A Not F B. Not A C. Not Cc D. Not E 43, Not F B. Not D Cc. Not B D. Not G 44 A Not F B. Not A C. Not C’ D. Note’ 45, A Not F Bo NotA Not C’ D. Not E 12 46 47. 48. 49. 50. Boria berasal dari negeri A. Kelantan B. Pulau Pinang C. Terengganu D. Selangor Alat-alat muzik berikut terdapat dalam permainan Dikir Barat KECUALI A Gong B.— Rebana Cc. Ganang D. — Tamborin Muzik Rodat berasal dari negeri A. Kelantan B. Negeri Sembilan ©. Terengganu D. Melaka Lagu rasmi Negeri Terengganu ialah A Daulat Tuanku B. Selamat Sultan C.— Impianku D. Terengganu Bestari Persembahan wayang kulit berasal dari negeri A. Terengganu B. Johor C. Kelantan D. Perak