Anda di halaman 1dari 1

PENETAPAN KADAR SIMETIKON DALAM SEDIAAN

TABLET ANTASIDA DENGAN MENGGUNAKAN


SPEKTROMETRI FTIR
(FOURIER TRANSFORM INFRARED)

SKRIPSI
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi

Anita Anggraeni
A0122100

SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA


YAYASAN HAZANAH
BANDUNG
2016