Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PEMULIHAN KHAS

Kelas

: 3A

Tahun

:3

Tarikh

: 25.02.16 (Khamis)

Masa

: 0900 1000 (1 jam)

Mata Pelajaran

: Bahasa Malaysia

Bilangan murid

: 5 orang

Nama Murid

: (1) Lim Wan Hui


(2) Mohd. Muqriz
(3) Ngiam Jun Xian
(4) Tan Yi Fan
(5) Liu Che En

Topik

: Perkataan suku kata KV KKV

Standard Kandungan

: 2.0 Perkataan suku kata tertutup

Standard Pembelajaran

: 2.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan suku


kata tertutup

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat:

Membaca dua daripada tiga perkataan suku kata

tertutup dengan betul


Menulis dua daripada tiga perkataan suku kata

tertutup dengan betul


Menulis tiga ayat yang mengandungi suku kata
tertutup dengan betul

Pengetahuan Sedia Ada


rumah.

: Murid pernah mengenali objek-objek yang berada di

Penerapan Nilai

: Keyakinan, kesungguhan, kerajinan, kasih sayang

Kemahiran Berfikir

: Menjana idea, membanding beza, mencipta analogi

Elemen Merentas Kurikulum : Teknologi Maklumat dan Komunikasi


Kecerdasan Pelbagai

: Verbal-linguistik, kinestatik, muzik

Bahan Bantu Mengajar

: komputer riba, projektor LCD, kad perkataan, kad

gambar, buku latihan

Masa
Set

Isi Pelajaran
Lagu Chicken dance

induksi
(5 minit)

Aksi ayam:

Menggerakkan

1. Guru

memainkan

lagu

BBM:

chicken dance kepada

Komputer riba,

murid.

LCD projektor

2. Guru

menunjukkan
gaya

Memusingkan

lakgu chicken dance.


3. Guru

ayam

aksi

dan

dalam

meiminta

murid

Kecerdasan
pelbagai:
Kinestatik,

Menggoyangkan

untuk meniru aksi yang

muzik,

punggung

dilakukan oleh guru.

interpesonal

4. Guru
Perasaan

murid

selepas

menari:

Langkah 1

Catatan

kepak
badan

Aktiviti P&P

Seronok

Selesa

Gembira
Gambar kunci

(10 minit)

menanyakan

perasaan murid selepas


menari.
5. Guru memperkenalkan isi
pelajaran pada hari ini.
1. Guru
gambar

menunjukkan
objek

rumah

dengan bantuan komputer

BBM:
Komputer riba,
projektor LCD

kepada murid.
2. Guru menyebut perkataan

Gambar pintu

pada

gambar

tersebut

kepada murid.
3. Murid menyebut perkataan

Nilai:
Keyakinan,

dengan iringan guru.


4. Guru

kesungguhan

membacakan

perkataan gambar kepada


murid.
5. Murid membaca perkataan

Gambar lampu

gambar

dengan

iringan

guru.

Langkah 2

Lembaran kerja:

(20 minit)

1. Guru

memberikan

lembaran

kerja

kepada

murid.

BBM:
Lembaran
kerja

2. Guru meminta murid untuk


memadankan
pada

perkataan

gambar

yang

diberikan.
3. Guru

Kecerdasan
pelbagai:
Verbal-

menyemak

membetulkan

dan

linguistik

kesilapan

yang dilakukan oleh murid.


4. Guru

meminta

murid

menyebut perkataan yang


dipadankannya

gambar.
1. Guru membimbing murid

Langkah 3

Kunci

(20 minit)

Ini kunci.

membina

Ini kunci kereta.

perkataan KVKKV.

Ini kunci kereta bapa.

Pintu

Ini pintu.

Ini pintu rumah.

Ini pintu rumah saya.

Lampu

Ini lampu.

pada

2. Guru

ayat

meminta

membaca

ayat

dengan

Lembaran
kerja

murid
yang

dibina.
3. Guru

BBM:

Nilai:
Kesungguhan,

meminta

murid

menyalin ayat ke dalam


buku latihan.

kerajinan

Ini lampu bilik.

Ini lampu bilik saya.

Penutup

Perkataan

baru

(5 minit)

dipelajari oleh murid:

yang

1. Guru

menyimpul

pelajaran

isi

dengan

Kunci

menanya semula kepada

Pintu

murid apa yang dipelajari

Nilai:

Lampu

oleh mereka.

sayang

2.

Guru

memberi

pujian

mengikuti pelajaran.

soal

jawab

kepada murid yang telah

Refleksi :

Kaedah:

kasih