Anda di halaman 1dari 3

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM : PENDIDIKAN MORAL KSSR TAHUN 4

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

6.0 Hormat

Pada akhir pembelajaran, murid akan

Menghargai dan memuliakan seseorang

dapat:

dengan mmeberi layanan yang bersopan

6.1.1

serta

Mengenal pasti cara menghormati jiran

menghormati

peraturan

institusi

sosial.

6.1.2
Menerangkan

6.1 Menghormati jiran

kepentingan

menghormati

jiran
6.1.3
Memerihalkan

perasaan

apabila

saling

menghormati sesama jiran


6.1.4
Menunjukkan sikap menghormati jiran

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR TAHUN 4

Mata Pelajaran

: Pendidikan Moral

Tahun

: 4B

Tarikh / Masa

: 12.04.16 (0830 - 0930)

Bilangan murid

: 24 orang

Tema

: Hormat

Tajuk

: Saling menghormati membawa keharmonian

Standard Kandungan

: 6.0 Hormat

Standard Pembelajaran

: 6.1.1 Mengenal pasti cara menghormati jiran


6.1.2 Menerangkan kepentingan menghormati jiran
6.1.3 Memerihalkan perasaan apabila saling mnghormati
sesama jiran
6.1.4 Menunjukkan sikap menghormati jiran

Objektif Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat:

Menyatakan tiga cara menghormati jiran


Menyebut tiga kepentingan menghormati jiran dalam
kehidupan

Pendekatan

: Analisis Nilai

EMK

: Bahasa

Bahan Bantu Belajar

: buku teks, kertas A4, peta buih

Langkah /

Isi Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Catatan

Masa
Set induksi

Gambar menghormati jiran

(5 minit)

1. Guru

meminta

murid

membuka buku teks m.s.


43.
2. Guru menerangkan cara
menghormati

jiran

berdasarkan gambar.
3. Guru memperkenalkan isi

BBM:
Buku teks m.s.
43
KBKK:
Menjana idea

pelajaran pada hari ini.


Langkah 1

Peta minda cara, perasaan

1. Guru mengedarkan kertas

BBM:

(10 minit)

dan kepentingan menghormati

kepada murid.
2. Guru membimbing murid

Buku teks m.s.

jiran

49

mencatat cara meghormati


jiran dalam peta buih.
3. Murid mencatat isi penting
ke dalam peta minda.

Teknik:
Peta minda

Langkah 2

Permainan memakai topi

1. Guru membahagikan murid

BBM:

(10 minit)

Peraturan:

kepada lima kumpulan.


2. Guru memberikan satu topi

Permainan

1. Setiap kumpulan diberikan


satu topi kertas.
2. Apabila guru
mula,

bercakap

murid

memakaikan

topi

murid di depannya.

akan
pada

memakai topi

kepada setiap kumpulan.


3. Guru menerangkan cara
permainan memakai topi.
4. Murid yang dipakai topi
perlu

menyatakan

Teknik:
Permainan

3. Apabila

guru

berhenti,

bercakap

maka

murid

kepentingan menghormati

Nilai:

jiran.

bekerjasama

yang dipakaikan topi perlu


menyatakan

cara,

kepentingan dan perasaan


Penutup

menghormati jiran.
Susun
semula
perkataan

(5 minit)

supaya

menjadi

bermakna

peribahasa

1. Guru

menunjukkan

perkataan-perkataan

Buku teks m.s.

kepada murid di papan

49

hitam.
2. Guru

meminta

menyusun

murid
semula

perkataan tersebut supaya


menjadi

peribahasa

bermakna.
3. Guru
meminta
menyebut

murid

peribahasa

tersebut.
4. Guru
menyimpul
pelajaran pada hari ini.

Refleksi:

BBM:

isi

KBKK:
Menyelesaikan
masalah