Anda di halaman 1dari 23

Fail Meja of GPK

Examples

1.0 PROFIL SEKOLAH


Sk. Kiandongo
1

1.

Nama Sekolah

SK Kiandongo

2.

Alamat

Peti Surat 08,


89300 TELUPID.

3.

Kod

XBA2238

4.

Lokasi

Luar Bandar.

5.

Gred

6.

Keluasan

7 Ekar.

7.

Sesi Persekolahan

Pagi.

8.

Bil.Kelas

:
KELAS
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6
Kelas Pemulihan Khas
Jumlah Keseluruhan Kelas

9.

Jumlah Murid

107 Orang

10.

Jumlah Guru

11 orang

11.

KTBM

1 orang.

12.

Jumlah Keseluruhan

12 orang

2.0 V I S I, MISI & OBJEKTIF

BIL KELAS
1
1
1
1
1
1
1
7

Sk. Kiandongo

VISI PEMULIHAN KHAS


Mengutamakan kecemerlangan murid secara menyeluruh dan berorientasikan falsafah pendidikan
negara serta sebagai pendokog kepada wawasan negara.
VISI PEMULIHAN KHAS
Sk. Kiandongo Telupid akan mewujudkan generasi berilmu melalui pendidikan berkualiti yang
menyeluruh dan seimbang berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
OBJEKTIF SEKOLAH

1.

Memberi PeluangPeluang Pendidikan Kepada Semua Warganegara Malaysia.

2.

Melahirkan Insan Yang Berakhlak Mulia, Berilmu, Berketerampilan dan Sejahtera.

3.

Meningkatkan Prestasi Akademik Pelajar Dalam Semua Mata Pelajaran.

4.

Menanamkan Kecintaan Kepada Ilmu Pengetahuan Dalam Kalangan Warga


Pendidikan.

5.

Mengembangkan Potensi Individu Pelajar Melalui Pembangunan Program


Kokurikulum Dan Sukan.

6.

Melahirkan Pemimpin Pendidikan Yang Berilmu Dan Berketerampilan Untuk


Mengurus Sekolah Ke Arah Kecemerlangan.

7.

Meningkatkan Kepakaran PegawaiPegawai Perkhidmatan Pendidikan Supaya


Menjadi Pendidik Yang Lebih Berkesan.

8.

Menyediakan Prasarana Yang Cukup Dan Kondusif Bagi Pengajaran Dan


Pembelajaran.

9.

Menyediakan Sistem Pengurusan Dan Pentadbiran Yang Moden, Cekap Dan


Berkesan.

10. Membina Perhubungan Dan Permuafakatan Pendidikan Yang Kukuh Dan


Berkekalan Dengan AgensiAgensi Luar Bagi Menjamin Pendidikan Dapat
Diteruskan Sepanjang Hayat.

3..0 OBJEKTIF UNIT

SK

Kiandongo
Membantu, membimbing murid-murid yang lembam (lemah
dari sudut kognitif) agar dapat menguasai kemahiran asas 3m
(membaca, menulis, mengira).

4.0 Carta Organisasi SK Kiandongo 2011

5.0 Carta Organisasi Pendidikan Pemulihan Khas


PENGERUSI

EN. MOHD. JASNEE


ABDULLAH

NAIB PENGERUSI
NAIB PENGERUSI
EN. ANDREW JUSTIN
EN. ANDREW JUSTIN
Pen. Kanan 1
Pen. Kanan 1

SETIAUSAHA
MASRUSETIAUSAHA
BIN MUSTAKIM
MASRU
BIN MUSTAKIM
Guru Pemulihan
Khas
Guru Pemulihan Khas

AHLI JAWATANKUASA

GURU BM
GURU BM
TAHUN
1
TAHUN 1

GURU M3
GURU M3
TAHUN 1
TAHUN 1

GURU M3
GURU M3
THP 2
THP 2

PN. ANITAH
PN. ANITAH
MATNI
MATNI

CIK. BETTY
CIK. BETTY
GUNTOLUI
GUNTOLUI

EN. MOHD
EN. MOHD
RASHDAN
RASHDAN
HAFIZ
HAFIZ

GURU BM
GURU
THP 2BM
THP 2

EN.
EN.
JEMSAN
JEMSAN
SAKUNDIN
SAKUNDIN
G
G

KETUA
KETUA
PENITIA
PENITIA
BM
BM

EN.
EN.
VINCENT
VINCENT
SINTIA
SINTIA

6.0 Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain


Tugas Pegawai
Atasan
Yang Ada
Hubungan

1.PPD

2.PENYELIA

3.Guru Besar

Tugas & Tanggungjawab

1.Pelaksanaan Program
Pemulihan Khas

2. Membantu Guru BM dan


Matematik

3. Melaksanakan Penilaian
Berterusan

4.Penyediaan Fail

Kuasa Yang Diberi

1.Merancang
2.Melaksana
3.Menilai
4.Melapor
5.Kerja susulan
1.Mengenalpasti
2.Merancang
3.Penyediaan aktiviti
4.Penyediaan ABM
5.Penilaian
6.Melapor
1.Penyediaan Ujian
2.Melaksana
3.Merekos
4.Melapor

1.Merancang
2.Penyediaan
kulit fail
3.Melabel fail
4.merekod Fail
5.Sedia daftar Fail
6.Menyimpan Fail

5. Penyediaan Jadual Waktu

1.Merancang
2.Menyelaras
3.Mencatat
4.Mepamer
5.Mengedar
6.Melaksana

Tugas Pegawai Lain


Yang Ada Hubungan
2. PK
:Pemantauan
;Nasihat
:Sokongan
3.Ketua Panitia
;Laporan Prestasi Murid
4. Guru Kelas
;tingkah laku murid
5: Guru Matapelajaran
: mengealpasti daerahdaerah kelemahan Murid
6. Guru PSS
;Penggunaan PSS
7:Guru ICT
; ICT
8. Kerani
:Surat menyurat
:Pelaporan
:Alatulis & Peralatan
9. Tukang Kebun
; Membantu membuat bilik
Pemulihan

10. Sekuriti
; Membantu membuat bilik
Pemulihan

7.0 Proses Kerja Guru Pendidikan Pemulihan Khas


Aktiviti

6.1

PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

Proses Kerja
1. Pencalonan Murid &
pengumpulan maklumat.

Pegawai Yang
Meluluskan / Dirujuk
1. PPD
2. Penyelia

2. Menjalankan Ujian Saringan


3. Guru Besar
3. Memeriksa Ujian Saringan
a. Menguasai 3M dikembalikan
ke kelas Perdana.
b. Belum menguasai 3M akan
diberikan ujian diagnostik &
pengamatan.
4. Menjalankan ujian diagnostik &
Pengamatan.
5. Menganalisa ujian diagnostik &
Pengamatan.
6. Penyediaan Rancangan
mengajar.
7. Menjalankan pengajaran &
Pembelajaran.
8. Menjalankan penilaian
a. Menguasai 3m ke kelas
perdana
b. Belum Menguasai 3M
- Teruskan P&P
9. Membuat Laporan ke JPN/PPD

4. PK
5. Guru Kelas
6. Guru BM & M3

Muka surat
1/1
ini
Undang-Undang /
Peraturan
1. Garis Panduan
Pelaksanaan
Pemulihan
(edisi percubaan
2008)
2. Pekeliling yang
berkaitan pemulihan

8.0 Proses Kerja Guru Pendidikan Pemulihan Khas


Aktiviti

6.2

MEMBANTU GURU B.MELAYU & MATEMATIK


Muka surat
ini
Pegawai Yang
Meluluskan / Dirujuk

Membantu Guru BM Dan M3 untuk:-

1. PPD

1. Mengenalpasti murid yang tidak menguasai


kemahiran 3M.

2. Penyelia
3. Guru Besar

1/1

Undang-Undang /
Peraturan
1. Garis Panduan
Pelaksanaan
Pemulihan
(edisi percubaan
2008)

2. Merancang Kaedah Pengajaran.


4. PK
3. Menyediakan aktiviti.
5. Guru Kelas
4. Menyediakan Alat Bantu Mengajar.
6. Guru BM & M3
6. Membuat penilaian.
7. Membuat laporan kepada Guru Besar dan
Guru Kelas.

2. Pekeliling yang
berkaitan pemulihan

8.0 Proses Kerja Guru Pendidikan Pemulihan Khas


Aktiviti

6.3

MELAKSANAKAN PENILAIAN BERTERUSAN


Muka surat
ini

Proses Kerja
1. Menyediakan soalan-soalan ujian untuk
membuat penilaian.

Pegawai Yang
Meluluskan / Dirujuk
1. PPD
2. Penyelia

2. Melaksanakan ujian mengikut jadual yang


ditetapkan.

3. Guru Besar
4. PK

3. Merekod keputusan setiap ujian.

5. Guru Kelas
6. Guru BM & M3

4. Membuat laporan ujian kepada Guru


Besar,P,Kanan,Guru Mata Pelajaran dan
Guru Kelas

10

1/1

Undang-Undang /
Peraturan
1. Garis Panduan
Pelaksanaan
Pemulihan
(edisi percubaan
2008)
2. Pekeliling yang
berkaitan pemulihan

8.0 Proses Kerja Guru Pendidikan Pemulihan Khas


Aktiviti

6.4

PENYEDIAAN FAIL
Muka surat
ini

Proses Kerja

Pegawai Yang
Meluluskan / Dirujuk

1. Menentukan Jenis-jenis fail

1. PPD

2. Menyediakan Kulit fail

2. Penyelia

3. Melabelkan/Menamakan jenis-jenis fail

3. Guru Besar

4. Merekod Jenis-jenis fail.

4. PK

5. Menyediakan Buku Daftar fail.

5. Guru Kelas

6.Mendoket surat-surat ke dalam fail

6. Guru BM & M3

7. Menyediakan tempat penyimpanan fail.


8. Menyimpan fail/Keselamatan fail

8.0 Proses Kerja Guru Pendidikan Pemulihan Khas


11

1/1

Undang-Undang /
Peraturan

1. Garis Panduan
Pelaksanaan
Pemulihan
(edisi percubaan
2008)
2. Pekeliling yang
berkaitan pemulihan

Aktiviti

6.5

PENYEDIAAN JADUAL WAKTU


Muka surat
ini
Pegawai Yang
Meluluskan / Dirujuk

Proses Kerja

1/1

Undang-Undang /
Peraturan

1. Merancang dan menentukan masa diperlukan 1. PPD


mengikut keperluan kelas
2. Penyelia
2. Menyesuaikan Jadual waktu dengan jadual
waktu induk sekolah.
3. Guru Besar

1. Garis Panduan
Pelaksanaan
Pemulihan
(edisi percubaan
2008)

3. Menyelaraskan Jadual waktu dengan mata


pelajaran BM dan M3 dengan Guru Kelas.

2. Pekeliling yang
berkaitan pemulihan

4. PK
5. Guru Kelas

4. Mencatat waktu panduan dan persediaan


dalam jadual waktu.

6. Guru BM & M3

5. Mempamerkan jadual waktu kelas pemulihan


dalam kelas pemulihan dan kelas-kelas yang
terlibat.
Pencalonan & Pengumpulan
6. Mengedarkan jadual waktu kepada Pentadbir
sekolah dan Guru Kelas yang terlibat. maklumat
7. Melaksanakan jadual waktu untuk proses
Pengajaran dan Pembelajaran.
Ujian Saringan

Ujian Daignostik & Peengamatan

9.0 Carta Aliran Kerja Guru Pendidikan Pemulihan Khas


Aktiviti

7.1

Analisa Ujian Diagnostik &


PERLAKSANAAN
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
Pengamatan
Penyediaan RPH

MULA

12

Kelas Biasa
(kerja

Muka surat
ini

1/1

Belum menguasai
Kemahiran 3M.
Meneruskan
Pengajaran Pemulihan

P&P

Sudah menguasai
Kemahiran 3M

Tamat

9.0 Carta Aliran Kerja Guru Pendidikan Pemulihan Khas


Aktiviti

7.2

MEMBANTU GURU BM & M3


Muka surat
ini

MULA

13

1/1

TAMAT

Menyediakan soalanh ujian setiap


penilaian

9.0 Carta Aliran Kerja Guru Pendidikan Pemulihan Khas


Aktiviti

7.3

MELAKSANAKAN PENILAIAN BERTERUSAN


Melaksanakan ujian mengikut
jadual
Muka
surat
ini
Merekod keputusan setiap ujian

MULA

Menganalisa ujian

14

Membuat laporan ujian kepada


PPD,GB,Ketua Panitia & guru kelas

1/1

TAMAT

Klasifikasikan jenis-jenis fail

9.0 Carta Aliran Kerja Guru Pendidikan Pemulihan Khas


Aktiviti

7.4

Menyediakan
kulit fail
PENYEDIAAN
FAIL
Muka surat
ini

1/1

Melabel dan menamakan jenis-jenis fail


MULA

Merekod jenis-jenis fail

Mendoket fail-fail

Menyediakan buku daftar fail


15
Menyimpan fail

TAMAT

9.0 Carta Aliran Kerja Guru Pendidikan Pemulihan Khas


Aktiviti

7.5

Rancang dan tentukan masa mengikut


keperluan
klelas
PENYEDIAAN
JADUAL WAKTU
Muka surat
1/1
ini
Sesuaikan jadual waktu berpandukan
jadual waktu induk sekolah

MULA

Menyelasraskan Jadual waktu dengan


matapelajaran BM & M3
Mencatat waktu panduan & Persediaan
dalam jadual waktu

Mempamerkan jadual waktu pemulihan


dalam bilik pemulihan

16

Edarkan jadual waktu kepada GB,PK,


Guru Kelas

TAMAT

10.0 Senarai Semak Guru Pendidikan Pemulihan Khas


Aktiviti

8.1
Muka surat
ini

Subaktiviti
Bil

Aktiviti

Mengenalpasti program pemulihan khas ini


dilaksanakan.

2 Merancang strategi untuk membantu guru BM


& M3

3 Membina Jadual Kerja dan Pembahagian


Tugas pemantauan penyeliaan dan penilaian
berterusan .
4 Menyediakan Fail untuk simpanan

Menyediakan Jadual Waktu

17

Tindakan

Catatan

1/1

11.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja


1. Pekeliling Perbendahaaraan Bil 3 Tahun 2003
2. Pekeliling Perbendaharaan Bil 4 Tahun 1992
3. Peraturan-Peraturan Kewangan yang sedang berkuatkuasa.
4. Peraturan Tugas Staf Sekolah Rendah
5. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Dan Peraturan-Peraturan
Terpilih.
6. Surat-Surat Pekeliling Ikhtisas 1998 - 2000
7. Pekeliling-Pekeliling Pentadbiran Pemulihan Yang Sedang Berkuatkuasa.

12.0 Senarai Undang-Undang Pekeliling Fail Meja


1. Perintah AM
2. Arahan Perbendaharaan
3. Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 2 Tahun 2002
4. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 4 Tahun 2000
5. Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia
Bil 3 Tahun 1993.
6. Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia
Bil 3 Tahun 2002
7. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan Khas di Sekolah Rendah

18

13.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja


1. Borang pencalonan murid
2. Borang data murid
3. Borang pengumpulan maklumat
4. Borang rekod ujian saringan
5. Borang rekod pretasi ujian diagnostik (Lisan)
6. Borang rekod pretasi ujian diagnostik (Bertulis)
7. Borang rekod prestasi individu
8. Borang Tahap Penguasaan Kemahiran Murid
9. Borang laporan pencapaian individu
10. Borang d_Pulih
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

19

14.0 Norma Kerja Guu Pendidikan Pemulihan Khas


Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi
menyiapkan sesuatu kerja.
BIL
JENIS KERJA
.

MASA YANG
DIAMBIL
(JAM/MINIT)

JUMLAH UNIT YANG


BOLEH DIJALANKAN
DALAM SEMINGGU

1.

Pelaksanaan Program Pemulihan Khas

60

5 orang

2.

Membantu Guru BM & M3

30

3 Aktiviti

3.

Melaksanakan Penilaian Berterusan

60

2 orang

4.

Penyediaan Fail

120

7 fail

5.

Penyediaan Jadual Waktu

90

Drp jadual waktu

15.0 Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Fail Meja


Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (6) bulan;
20

Nama Pegawai :

MASRU BIN MUSTAKIM

Jawatan

Guru Pendidikan Pemulihan Khas

Bil

Nama Jawatankuasa

Kekerapan
Setahun

Jenis Keanggotaan

1.

Pengurusan dan Pentadbiran sekolah

2.

JTK Pembangunan Sekolah

AJK

3.

JTK Bimbingan Dan Kaunseling

Ketua Penasihat

2.

Rumah Sukan Kuning Sekolah

Ketua

3.

JTK MGPK Telupid

Ketua Zon Tongod

4.

Persatuan PIBG Sekolah

Setiausaha

5.

Kelab Badminton Sekolah

Ketu Guru Penasihat

6.

Kelab Pembimbing Rakan Sebaya

Ketu Guru Penasihat

7.
8.
9.
10.
11.
12.

21

Juru Audit

16.0 Senarai Tugas Harian Fail Meja


Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan.
Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.
Nama Pegawai :

MASRU BIN MUSTAKIM

Jawatan

: GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS

Tarikh

BIL

*Nota :
22

3 JANUARI 2011
BUTIR-BUTIR TUGAS

CATATAN

1.
2.
3.
4.

23

objektif bahagian = tidak perlu


objektif unit = tidak perlu
motto = terpulang pada sekolah
kulit depan = warna biru

Anda mungkin juga menyukai