Anda di halaman 1dari 10

Disediakan oleh :

NORHAINIE BINTI HERMAN

Ketua Panitia Teknologi Maklumat & Komunikasi

PELAN STRATEGIK PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)


2016 2020
SK UMAS-UMAS, TAWAU
Anjakan PPPM:
Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti
pembelajaran di Malaysia.

Aspirasi Sistem:
Negara dalam kelompok sepertiga
teratas dalam pentaksiran
antarabangsa seperti TIMSS dan PISA
dalam tempoh 15 tahun.

Aspirasi Murid:
Kemahiran Berfikir

Isu Strategik

Guru guru
TMK belum
mahir
sepenuhnya
MP yang
diajar.

Sukar
mengterjema
hkan
maksud
daripada
Bahasa
Inggeris ke
Bahasa
Malaysia

Matlamat
Strategik

Memastikan
guru-guru
berkemahira
n dalam
TMK .

Murid dapat
menggunaka
n kedua-dua
bahasa.

Objektif

Semua
guru TMK
mahir
subjek
yang diajar.

Murid
dapat
menguasai
setiap topik
dengan
baik.
Memupuk
minat
murid
terhadap
mata
pelajaran
ini.

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Kemahira
n
Pedagogi
dan
Pentaksiran
guru
meningkat.

Bilangan
peratus
murid
menguasai
dalam
Peperiksaa
n Akhir
Tahun
melebihi
80%

Sasaran
TOV

50%

57%

2016

60%

60%

2017

70%

65%

2018

80
%

70
%

Inisiatif / Strategi
2019

90%

75%

Pegawai
Bertanggungjawab

2020

Kursus dalaman untuk semua


guru khasnya guru yang
mengajar.

Menghantar guru menyertai


kurus luar yang berkaitan
dengan TMK.

Micro Teaching antara guru.

Penggunaan bahasa yang


mudah difahami oleh murid.

Murid mencatat nota dan


menampal gambar pada buku
latihan.

Menggalakkan guru menyebut


istilah komputer dalam keduadua bahasa.

100%

85%

Pentadbir
sekolah.
KP TMK.
Guru yang
mengajar.

Guru yang
mengajar.

PELAN TAKTIKAL PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI (TMK) 2016 - 2020

INISIATIF / STRATEGI

Bil.

Program/
Projek

Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari / Kekerapan

Kos/
Sumber

Output /
Outcome

Jan - Oktober /
2 kali setahun

Tiada

P&P menarik
dan berkesan.

Murid akan
lebih berminat
dengan subjek
TMK.

1.

Perkembangan
Profesionalisme Guru
TMK.

1. Pentadbirsekolah
2. KP TMK
3. Semua guru TMK

2.

Mengadakan Minggu
TMK.

Semua guru TMK

Seminggu /
1 kali setahun

RM500 /
PCG TMK

3.

Kotak Istilah

Semua guru TMK

Setiap kali
waktu P&P /
Sepanjang tahun

Tiada

PELAN OPERASI 1

Murid akan
memahami
dan
mengetahui
kedua-dua
istilah
komputer
(BM & BI).

KPI

Kemahiran
Pedagogi dan
Pentaksiran
guru meningkat
Peningkatan
peratus murid
yang mahir
menggunakan
perisian
komputer.
Pencapaian
sekurangkurangnya 20%
murid mendapat
Tahap
Penguasaan
(TP) 5.

Sasaran

Semua guru khasnya


guru mengajar TMK.

Murid Tahap 2

Murid Tahap 2.

Pelan Kontingensi

Matlamat Strategik

: Murid dapat menggunakan kedua-dua bahasa.

Strategi

1.

Kursus dalaman untuk semua guru khasnya guru yang mengajar.

2. Menghantar guru menyertai kurus luar yang berkaitan dengan TMK.


3. Micro Teaching antara guru.

Aspirasi Sistem

.
: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.

Aspirasi Murid

: Meningkatkan Pengetahuan.

Nama Program / Projek

: Perkembangan Profesionalisme Guru TMK.

Objektif Program / Projek

: Semua guru TMK mahir subjek yang diajar.

Tanggungjawab

1.

Pentadbir sekolah

2.

KP TMK

3.

Semua guru TMK

Tempoh / Hari

: Jan - Oktober / 2 kali setahun

Tempat

: SK Umas-Umas, Tawau

Sasaran

: Semua guru khasnya guru TMK.

Kos / Anggaran Perbelanjaan

: Tiada

Sumber

: Tiada

Jawatankuasa

: Panitia TMK, SK Umas-Umas, Tawau

Ringkasan Program

: Kursus dalaman diadakan diperingkat sekolah sambil diselitkan dengan aktiviti bengkel seperti micro teaching.

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TARIKH

KPI

SASARAN

STATUS / PELAN

JANGKAAN

KONTIGENSI

Mesyuarat Panitia

Ketua Panitia

Jan / Julai

Semua guru TMK

Penentuan Tempat
dan Tarikh

AJK Panitia

Jan / Julai

Semua guru TMK

Kursus
disampaikan oleh
guru-guru yang
lebih berkemahiran.

Guru Berkenaan

Jan / Julai

Semua guru TMK


98% Penyertaan guru
TMK.

Mikro Teaching

Semua peserta

Jan / Julai

Semua guru TMK

Post Mortem

Semua Peserta

Jan / Julai

Semua guru TMK

Penyediaan laporan
kursus

Ketua Panitia

Jan / Julai

Semua guru TMK

PELAN OPERASI 2

Matlamat Strategik

: Memastikan guru-guru berkemahiran dalam TMK

Strategi

1.

Penggunaan bahasa yang mudah difahami oleh murid.

2.

Murid mencatat nota dan menampal gambar pada buku latihan.

3.

Menggalakkan guru menyebut istilah komputer dalam kedua-dua bahasa.

Aspirasi Sistem

: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.

Aspirasi Murid

: Meningkatkan Pengetahuan.

Nama Program / Projek

: Kotak Istilah.

Objektif Program / Projek

1.

Murid dapat menguasai setiap topik dengan baik.

2.

Memupuk minat murid terhadap mata pelajaran ini.

Tanggungjawab

: Semua guru TMK

Tempoh / Hari

: 1 minggu / Oktober

Tempat

: SK Umas-Umas, Tawau

Sasaran

: Semua Murid Tahap 2

Kos / Anggaran Perbelanjaan

: RM 500.00

Sumber

: Wang PCG Panitia TMK

Jawatankuasa

: Panitia TMK, SK Umas-Umas, Tawau

Ringkasan Program

: Program yang mengandungi pelbagai aktiviti seperti kuiz, pertandingan mencipta persembahan Powerpoint dan blogspot.

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TARIKH

KPI

SASARAN

STATUS / PELAN

JANGKAAN

KONTIGENSI

Mesyuarat Panitia

Ketua Panitia

Okt.

Murid Tahap 2

Penentuan Tempat
dan Tarikh

AJK Panitia

Okt.

Murid Tahap 2

Pembentukan AJK
program.

Ketua Panitia

Okt.

Murid Tahap 2

Minggu TMK

Semua peserta

Okt.

Post Mortem

Ketua Panitia

Okt.

Murid Tahap 2

Penyediaan laporan
kursus

Setiausaha

Okt.

Murid Tahap 2

PELAN OPERASI 3

80% Penyertaan murid

Murid Tahap 2

Matlamat Strategik

: Memastikan guru-guru berkemahiran dalam TMK

Strategi

1.

Penggunaan bahasa yang mudah difahami oleh murid.

2.

Murid mencatat nota dan menampal gambar pada buku latihan.

3.

Menggalakkan guru menyebut istilah komputer dalam kedua-dua bahasa.

Aspirasi Sistem

: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.

Aspirasi Murid

: Meningkatkan Pengetahuan.

Nama Program / Projek

: Mengadakan Minggu TMK.

Objektif Program / Projek

1.

Murid dapat menguasai setiap topik dengan baik.

2.

Memupuk minat murid terhadap mata pelajaran ini.

Tanggungjawab

: Semua guru TMK

Tempoh / Hari

: Setiap kali masa P&P

Tempat

: SK Umas-Umas, Tawau

Sasaran

: Semua Murid Tahap 2

Kos / Anggaran Perbelanjaan

: Tiada

Sumber

: Tiada

Jawatankuasa

: Panitia TMK, SK Umas-Umas, Tawau

Ringkasan Program

: Kotak Istilah mengandungi perkataan atau istilah-istilah yang biasa digunakan dalam bidang TMK. Istilah yang terdapat dalam
kotak ialah dalam Bahasa Melayu dan tugas murid ialah mencari istilah yang digunakan dalam Bahasa Inggeris.

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TARIKH
JANGKAAN

KPI

SASARAN

Murid disuruh
mencabut istilah di
dalam kotak,
kemudian mencari
maksud istilah
tersebut dalam BI

Guru yang mengajar


TMK

Sepanjang
tahun

Setiap kali sebelum


memulakan P&P,
guru akan menyoal
murid apakah
istilah yang telah
dicari.

Guru yang mengajar


TMK

Sepanjang
tahun

Murid digalakan
untuk
menyediakan
soalan dan
jawapan sesama
rakan mereka
semasa sesi P&P.

Guru yang mengajar


TMK

Sepanjang
tahun

Murid Tahap 2

Penilaian akan
dibuat selama
sebulan sekali.

Guru yang mengajar


TMK

Sepanjang
tahun

Murid Tahap 2

Murid Tahap 2

Peningkatan peratus
pencapaian murid lulus
dalam peperiksaan
sekolah

Murid Tahap 2

STATUS / PELAN
KONTIGENSI