Anda di halaman 1dari 46

SCIENCE DAILY LESSON PLAN

TARIKH : 10 Jan 2016


HARI :Ahad

KELAS :5 Int &


5 Exc
8.50-9.50 am &
11.50-12.50pm

KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
2.1/2.1.1 2.1.2,2.1.3,
2.1.4&2.1.5

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Mengendali dan
menyusun peralatan/radas

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF


DAN KRITIS:Menjana
idea,membuat inferens

STRATEGI PdP
Eksperimen

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:


TMK

SIKAP SAINTIFIK DAN


NILAI MURNI:Berfikir
secara rasional
bekerjasama dan
sisitematik

OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
2.1.1 Memahami kemahiran
manipulatif

PERBENDAHARAAN KATA : Alat /Radas


Sains

TEMA :Kemahiran
Saintifik

TOPIK : Kemahiran
M
a
n
i
p
u
l
a
ti
f

KRITERIA KEJAYAAN :
Saya boleh....
a) Menyenaraikan peralatan ,bahan sains dan
specimen yang diperlukan bagi suatu
aktiviti.
b) Mengelaskan peralatan ,bahan sains dan
specimen di dalam bahan grafik.
c) Menyatakan fungsi peralatan ,bahan sains
dan specimen yang diperlukan di dalam
suatu aktiviti.
d) Melakarkan specimen ,peralatan dan
bahan sains dengan betul.
SUMBER : pemetaan iThink-peta Bulatan

PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah mengetahui kemahiran manipulatif semasa berada di
tahun 4
AKTIVITI
PEMULA

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

/
/

AKTIVITI
UTAMA

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

/
/

1. Brainstroming
Murid mengenal pasti alatan sains yang
terdapat di dalam bilik sains.
Murid mengelaskan nya kepada alatn dan
specimen
Murid-Jigsaw
5. Menyenaraikan peralatan ,bahan sains dan
specimen yang diperlukan bagi suatu
aktiviti.

6. Mengelaskan peralatan ,bahan sains dan


specimen di dalam bahan grafik.
7. Menyatakan fungsi peralatan ,bahan sains
dan specimen yang diperlukan di dalam
suatu aktiviti.
8. Melakarkan specimen ,peralatan dan bahan
sains dengan betul.
AKTIVITI
PENUTUP

ASSESSMENT
FOR LEARNING
(AFL)
Melakar alat
/bahan /rajah
sains dengan
tepat.
melengkapkan
pemetaan i
think

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

IMPAK / REFLEKSI

PENGAYAAN ~

TARIKH : 11 Jan
2016
HARI :Isnin
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
1.1-1.1.8

SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
MURNI:Berfikir
secara rasional
bekerjasama dan
sisitematik

12.Murid memerihalkan kegunaan


mikroskop,teleskop dan stetoskop dlm bridge
map

PEMULIHAN ~

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


KELAS :5 INT
10.50-11.50am

TEMA :Kemahiran
Saintifik

TOPIK : Kemahiran Proses Sains

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi,membuat
inferens
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Mengendali dan
menyusun peralatan/radas

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat
inferens

STRATEGI PdP
Inkuiri

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:


TMK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
1.1.8 Memahami kemahiran prose
sains iaitu mentafsir data.

PERBENDAHARAAN KATA : Menfafsir


data

KRITERIA KEJAYAAN :
Saya boleh....
1. Memilih idea yang relevan tentang objek
,peristiwa atau pola yang terdapat pada data
untuk membuat satu penerangan.
2. Membuat satu hubung kait antara parameter
pada data berdasarkan hubungan antara
parameter atau konsep sains
SUMBER : gambar pelbagai objek

PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah mengetahui kemahiran mentafsir data semasa
berada di tahun 4
AKTIVITI
PEMULA

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

/
/

AKTIVITI
UTAMA

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

/
/

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

AKTIVITI
PENUTUP

IMPAK / REFLEKSI

PENGAYAAN ~

ASSESSM
ENT FOR
LEARNIN
G (AFL)
Melakar
alat
/bahan
/rajah
sains
dengan
tepat.
melengka
pkan
jadual

1. Brainstroming
Perihalkan KPS
memerhati,mengelas,meramal,membuat inferens
berkomunikasi.
Murid..
Jigsaw (Group)
5. Memilih idea yang relevan tentang objek
,peristiwa atau pola yang terdapat pada data
untuk membuat satu penerangan.
6. Membuat satu hubung kait antara parameter pada
data berdasarkan hubungan antara parameter
atau konsep sains
10.Mentafsir data dalam soalan kertas 2
11.Menulis jawapan bagi soalan kertas 2 dengan
teknik yang betul.

PEMULIHAN ~
KERJA RUMAH ~

Lampiran
Soalan -Jigsaw
Berikut merupakan suatu penyiasatan tentang penyejatan air.Isipadu air di
dalam piring petri diukur setiap 15 minit.
Masa
(minit)
15

Isipadu air di dalam


piring petri (ml)
10

30
45
60
75
90

8
6
4
2
0

1.

Nyatakan masa semasa isipadu air didalam piring petri ialah 0 ml.

2.

Berapakah isipadu air yang diukur pada masa 60 minit?

3.

Apakah corak masa yang digunakan dalam penyiasatan ini?

4.

Apakah corak isipadu air di dalam piring petri ?

5.
Nyatakan hubungan di antara masa dan isipadu air di dalam piring
petri.

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


TARIKH : 11 Jan 2016
HARI :Isnin
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
1.1/1.1.12
SIKAP SAINTIFIK DAN
NILAI MURNI:Berfikir
secara rasional
bekerjasama dan
sisitematik

KELAS :6 Exc
7.50-8.50am

TEMA :Kemahiran
Saintifik

TOPIK :KPS;Mengeksperimen

KEM.PROSES SAINS:
Berkomunikasi, ,memerhati dan
membuat inferens
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Mengendali dan
menyusun peralatan/radas

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat
inferens

STRATEGI PdP
Eksperimen

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:


TMK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
2.1.1 Memahami dan mengetahui KPS
mengeksperimen.

KRITERIA KEJAYAAN :
Saya boleh....
a) Menyenaraikan langkah langkah
mengeksperimen di dalam peta alir dengan
tepat dan jelas.
b) Menyatakan persoalan berdasarkan masalah

PERBENDAHARAAN KATA : Alat /Radas


Sains,hipotesisi,pemboleh ubah dll

yang dikenal pasti.


c) Membuat pernyataan hipotesis berdasarkan
masalah yang dikenal pasti.
d) Menentukan pemboleh ubah yang
dimanipulasi,bergerakbalas dan malar dalam
penyiasatan.
e) Menyenaraikan alat, radas,bahan dan
specimen yang sesuai seperti yang
dirancang.
SUMBER : pemetaan iThink-peta Alir
Dan Investigation Sheet

PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah mengetahui asas langkah langkah utk menjalankan
eksperimen semasa berada di tahun 4dan 5
INDIVIDU
1. Brainstroming-kump
AKTIVITI
2. Apa itu eksperimen ?Bincangkan dalam
PASANGAN
/
PEMULA
kumpulan
KUMPULAN
/
SELURUH KELAS
INDIVIDU
Murid-Jigsaw
AKTIVITI
6. Menyenaraikan langkah langkah
PASANGAN
/
UTAMA
mengeksperimen di dalam peta alir dengan
KUMPULAN
/
tepat dan jelas.
SELURUH KELAS
7. Menyatakan persoalan berdasarkan masalah
yang dikenal pasti.
8. Membuat pernyataan hipotesis berdasarkan
masalah yang dikenal pasti.
9. Menentukan pemboleh ubah yang
dimanipulasi,bergerakbalas dan malar dalam
penyiasatan.
10.Menyenaraikan alat, radas,bahan dan specimen
yang sesuai seperti yang dirancang.
INDIVIDU
/
AKTIVITI
11.Murid menjawab soalan KPS dari buku Teks
PASANGAN
PENUTUP
dalam Sns 2.
KUMPULAN
/
SELURUH KELAS
ASSESSMENT
FOR LEARNING
(AFL)
Melakar alat
/bahan /rajah
sains dengan
tepat.
melengkapkan
pemetaan i
think

IMPAK / REFLEKSI

TARIKH : 12 Jan 2016


HARI :Selasa
KOD STANDARD

PENGAYAAN ~
PEMULIHAN ~

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


KELAS :6 Dil
10.20-11.20am

TEMA :Kemahiran
Saintifik

KEM.PROSES SAINS:

TOPIK :KPS;Mengeksperimen

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN

KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
1.1/1.1.12
SIKAP SAINTIFIK DAN
NILAI MURNI:Berfikir
secara rasional
bekerjasama dan
sisitematik

Berkomunikasi, ,memerhati dan


membuat inferens
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Mengendali dan
menyusun peralatan/radas

KRITIS:Menjana idea,membuat
inferens

STRATEGI PdP
Eksperimen

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:


TMK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
2.1.1 Memahami dan mengetahui KPS
mengeksperimen.

PERBENDAHARAAN KATA : Alat /Radas


Sains,hipotesisi,pemboleh ubah dll

KRITERIA KEJAYAAN :
Saya boleh....
a) Menyenaraikan langkah langkah
mengeksperimen di dalam peta alir dengan
tepat dan jelas.
b) Menyatakan persoalan berdasarkan masalah
yang dikenal pasti.
c) Membuat pernyataan hipotesis berdasarkan
masalah yang dikenal pasti.
d) Menentukan pemboleh ubah yang
dimanipulasi,bergerakbalas dan malar dalam
penyiasatan.
e) Menyenaraikan alat, radas,bahan dan
specimen yang sesuai seperti yang
dirancang.
SUMBER : pemetaan iThink-peta Alir
Dan Investigation Sheet

PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah mengetahui asas langkah langkah utk menjalankan
eksperimen semasa berada di tahun 4dan 5
INDIVIDU
1. Brainstroming-kump
AKTIVITI
Apa itu eksperimen ?Bincangkan dalam
PASANGAN
/
PEMULA
kumpulan
KUMPULAN
/
SELURUH KELAS
INDIVIDU
Murid-Jigsaw
AKTIVITI
5. Menyenaraikan langkah langkah
PASANGAN
/
UTAMA
mengeksperimen di dalam peta alir dengan
KUMPULAN
/
tepat dan jelas.
SELURUH KELAS
6. Menyatakan persoalan berdasarkan masalah
yang dikenal pasti.
7. Membuat pernyataan hipotesis berdasarkan
masalah yang dikenal pasti.
8. Menentukan pemboleh ubah yang
dimanipulasi,bergerakbalas dan malar dalam
penyiasatan.
9. Menyenaraikan alat, radas,bahan dan specimen
yang sesuai seperti yang dirancang.
INDIVIDU
/
AKTIVITI
13.Murid menjawab soalan KPS dari buku Teks
PASANGAN
PENUTUP
dalam Sns 2.
KUMPULAN
/
SELURUH KELAS

ASSESSMENT
FOR LEARNING
(AFL)
Melakar alat
/bahan /rajah
sains dengan
tepat.
melengkapkan
pemetaan i
think

IMPAK / REFLEKSI

PENGAYAAN ~
PEMULIHAN ~

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


KELAS :6 Dil

TARIKH : 14 Jan
2016
HARI :Khamis
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
1.1/1.1.7&1.1.9
SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
MURNI:Bersifat
objektif,bekerjasa
ma dan sisitematik

TEMA :Kemahiran
Saintifik
KEMAHIRAN PROSES SAINS:
:Berkomunikasi
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Mengendali dan
menyusun peralatan/radas
STRATEGI PdP
Pendekatan Inkuiri

OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
1.1.7 Memahami kemahiran proses
sains menggunakan perhubungan
ruang dan masa

TOPIK :Menggunakan
perhubungan ruang dan masa dan
mendefinisi secara operasi
KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN
KRITIS:Menjana idea,membuat inferens

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:


TMK

KRITERIA KEJAYAAN :
Saya boleh....
Menaakul perubahan parameter yang berlaku bagi satu
fenomena atau peristiwa mengikut kronologi
berdasarkan masa.
Menyususn kejadian suatu fenomena atau peristiwa
mengikut kronologi berdasarkan masa
Mempersembahkan dan menghuraikan kronologi
perubahan yang berlaku bagi satu fenomena tau
peristiwa yang berubah mengikut masa.
Membuat satu tafsiran tentang apa yang dilakukan dan
diperhatikan bagi satu situasi mengikut aspek yang
ditentukan.

PERBENDAHARAAN KATA : definisi


SUMBER : pemetaan iThink peta alir
secara operasi
Menaakul
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah mengetahui kemahiran menggunakan perhubungan
ruang dan masa semasa di thn.4 dan 5
AKTIVITI
PEMULA

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

/
/

1. Brainstroming-Group
Definisi secara operasi
Kemandirian spesies
Bahan beralkali
Bahan neutral bahan berasid

Siratan makanan
5. Murid......
6. Menaakul perubahan parameter yang berlaku bagi
satu fenomena atau peristiwa mengikut kronologi
berdasarkan masa.
7. Menyususn kejadian suatu fenomena atau peristiwa
mengikut kronologi berdasarkan masa
8. (Penyiasatan tentang perubahan panjang bayangbayang pada waktu yang berbeza)

AKTIVITI
UTAMA

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

AKTIVITI
PENUTUP

IMPAK / REFLEKSI

PENGAYAAN ~

ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)
Melakar
dengan
tepat
melengka
pkan
pemetaan
i think

TARIKH : 19 Jan 2016


HARI :Selasa
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
1.1/1.1.12
SIKAP SAINTIFIK DAN
NILAI MURNI:Berfikir
secara rasional
bekerjasama dan
sisitematik

/
/

12.Murid mempersembahkan dan menghuraikan


kronologi perubahan yang berlaku bagi satu
fenomena tau peristiwa yang berubah mengikut
masa.
(Kitar hidup katak,ayam,rama-rama dalam peta Alir.)

PEMULIHAN ~

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


KERJA RUMAH

KELAS :6 Dil
10.20-11.20am

TEMA :Kemahiran
Saintifik

TOPIK :KPS;Mengeksperimen

KEM.PROSES SAINS:
Berkomunikasi, ,memerhati dan
membuat inferens
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Mengendali dan
menyusun peralatan/radas

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat
inferens

STRATEGI PdP
Eksperimen

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:


TMK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
2.1.1 Memahami dan mengetahui KPS
mengeksperimen.

KRITERIA KEJAYAAN :
Saya boleh....
1. Menyenaraikan langkah langkah
mengeksperimen di dalam peta alir dengan
tepat dan jelas.
2. Menyatakan persoalan berdasarkan masalah
yang dikenal pasti.
3. Membuat pernyataan hipotesis berdasarkan
masalah yang dikenal pasti.
4. Menentukan pemboleh ubah yang

PERBENDAHARAAN KATA : Alat /Radas


Sains,hipotesisi,pemboleh ubah dll

dimanipulasi,bergerakbalas dan malar dalam


penyiasatan.
5. Menyenaraikan alat, radas,bahan dan
specimen yang sesuai seperti yang
dirancang.
SUMBER : pemetaan iThink-peta Alir
Dan Investigation Sheet

PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah mengetahui asas langkah langkah utk menjalankan
eksperimen semasa berada di tahun 4dan 5
INDIVIDU
1. Brainstroming-kump
AKTIVITI
Apa itu eksperimen ?Bincangkan dalam
PASANGAN
/
PEMULA
kumpulan
KUMPULAN
/
SELURUH KELAS
INDIVIDU
Murid-Jigsaw Eksperimen 1 Saiz Belon Udara
AKTIVITI
Kecil Buku teks ms 4 &5
PASANGAN
/
UTAMA
5. Menyenaraikan langkah langkah
KUMPULAN
/
mengeksperimen di dalam peta alir dengan
SELURUH KELAS
tepat dan jelas.
6. Menyatakan persoalan berdasarkan masalah
yang dikenal pasti.
7. Membuat pernyataan hipotesis berdasarkan
masalah yang dikenal pasti.
8. Menentukan pemboleh ubah yang
dimanipulasi,bergerakbalas dan malar dalam
penyiasatan.
9. Menyenaraikan alat, radas,bahan dan specimen
yang sesuai seperti yang dirancang.
INDIVIDU
/
AKTIVITI
13.Murid menjawab soalan KPS dari buku Teks
PASANGAN
PENUTUP
dalam Sns 2.
KUMPULAN
/
SELURUH KELAS
ASSESSMENT
FOR LEARNING
(AFL)
Melakar alat
/bahan /rajah
sains
melengkapkan
pemetaan i
think
TARIKH : 7 Mac
2016
HARI : Isnin
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
1.1/1.1.10 dan
1.1.11

IMPAK / REFLEKSI

PENGAYAAN ~
PEMULIHAN ~

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


KELAS :6 Exc
7.20-8.20am

TEMA :Kemahiran
Saintifik

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi mentafsir data
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Mengendali dan
menyusun peralatan/radas

TOPIK :Membuat hipotesis dan


mengawal pembolehubah

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat inferens

SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
MURNI:Bersifat
objektif,bekerjasa
ma dan sisitematik

STRATEGI PdP
Pendekatan Inkuiri

OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
1.1.7 Memahami kemahiran proses
sains mengawal pemboleh ubah
dan membuat hipotesis

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:


Kreatif dan inovasi

KRITERIA KEJAYAAN :
Saya boleh....
1. Menentukan pembolehubah manipulasi ,bergerak
balas dan dimalarkan dalam penyiasatan.
2. Membuat satu perhubungan antara pemb.mp
dengan pemb. bergerak balas bagi membuat
hipotesisi untuk diuji.

PERBENDAHARAAN KATA :
SUMBER : buku teks
pembolehubah
hipotesis
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah mengetahui kemahiran mengawal pembolehubah dan
membuat hipotesis semasa di thn.4 dan 5
INDIVIDU
1. Brainstroming-nyatakan parameter yang sesuai bagi
AKTIVITI
objek /alat /situasi yang diberi.
PASANGAN
/
PEMULA
KUMPULAN
/
SELURUH KELAS
INDIVIDU
Murid......
AKTIVITI
5. Menentukan pembolehubah manipulasi ,bergerak
PASANGAN
/
UTAMA
balas dan dimalarkan dalam penyiasatan.
KUMPULAN
/
6.
Membuat
satu perhubungan antara pemb.mp
SELURUH KELAS
dengan pemb. bergerak balas bagi membuat
hipotesisi untuk diuji
INDIVIDU
/
10.Murid menjawab soalan dalam buku teks mengenai
AKTIVITI
pemboleh ubah dan membuat hipotesis.
PASANGAN
PENUTUP
KUMPULAN
/
SELURUH KELAS
ASSESSME
NT FOR
IMPAK / REFLEKSI PENGAYAAN ~
LEARNING
(AFL)
PEMULIHAN ~
Exit card

KERJA RUMAH

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


TARIKH : 25 Jan

KELAS :6 Exc
7.50-8.50am

TEMA :Kemahiran

TOPIK :Mengeksperimen

2016
HARI : Isnin
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
1.1/1.1.10 dan
1.1.12
SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
MURNI:Bersifat
objektif,bekerjasa
ma dan sisitematik

Saintifik
KEMAHIRAN PROSES SAINS:
:Berkomunikasi mentafsir
datadan mengeksperimen
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Mengendali dan
menyusun peralatan/radas

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat inferens

STRATEGI PdP
Eksperimen

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:


Kreatif dan inovasi

OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
1.1.7 Memahami kemahiran proses
sains mengeksperimen

KRITERIA KEJAYAAN :
Saya boleh....
1. Menjalankan eksperimen ,mengumpul data dan
mentafsir data serta membuat rumusan untuk
membuktikan hipotesis.
2. Membuat laporan eksperimen dalam lampiran
Eksperimen.
SUMBER : buku teks

PERBENDAHARAAN KATA :
pembolehubah
hipotesis
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah mengetahui kemahiran mengawal pembolehubah dan
membuat hipotesis semasa di thn.4 dan 5
INDIVIDU
1. Brainstroming
AKTIVITI
Menyenaraikan langkah langkah semasa
PASANGAN
/
PEMULA
menrancang eksperimen
KUMPULAN
/
Eksperimen :Beg Udara
SELURUH KELAS
INDIVIDU
Murid......
AKTIVITI
5.
Menjalankan
eksperimen ,mengumpul data dan
PASANGAN
/
UTAMA
mentafsir data serta membuat rumusan untuk
KUMPULAN
/
membuktikan hipotesis.
SELURUH KELAS
6. Membuat laporan eksperimen dalam lampiran
Eksperimen.
INDIVIDU
/
10.Murid mencetuskan persoalan baru untuk menguji
AKTIVITI
hipotesis yang baru
PASANGAN
PENUTUP
11.Murid membincangkan dalam kumpulan.
KUMPULAN
/
SELURUH KELAS
ASSESSME
NT FOR
IMPAK / REFLEKSI PENGAYAAN ~Mencetuskan idea /persolan baru dari
LEARNING
eksperimen yang dijalankan.
(AFL)
2 stars
and 1 wish
PEMULIHAN ~

KERJA RUMAH

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


TARIKH : 31 Jan
2016
HARI : Ahad
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
3.1/3.1.1/3.1.2/3.1.
3
SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
MURNI:Bersifat
objektif,bekerjasa
ma dan sisitematik

KELAS :6 Exc
7.50-8.50am

TEMA :sains Hayat

TOPIK :Mikroorganisma ialah


benda hidup

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi memerhati
mengeksperimen
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Mengendali dan
menyusun peralatan/radas

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat inferens

STRATEGI PdP
Eksperimen

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:


Kreatif dan inovasi

OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Memerihalkan bahawa
mikroorganisma adalah benda
hidup.

KRITERIA KEJAYAAN :
Saya boleh....
Mengenal pasti jenis mikroorganisma melalui
pemerhatian menerusi pelbagai media.
Memerihalkan mikroorganisma menjalani proses hidup
berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Menerangkan bahawa mikroorganisma ialah benda hidup
dan kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan mata
kasar.

PERBENDAHARAAN KATA :
Virus,Bakteria,protozoa dan Fungi
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah
proses hidup semasa di thn.4 dan 5
INDIVIDU
AKTIVITI
PASANGAN
/
PEMULA
KUMPULAN
/
SELURUH KELAS
INDIVIDU
AKTIVITI
PASANGAN
/
UTAMA
KUMPULAN
/
SELURUH KELAS

SUMBER : buku teks


mengetahui bahawa semua benda hidup akan menjalani
1. Brainstroming
Apa itu mikroorganisma?Bincangkan

Murid......Diff-Jigsaw
5. Mengenal pasti jenis mikroorganisma melalui
pemerhatian menerusi pelbagai media.
6. Memerihalkan mikroorganisma menjalani proses
hidup berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
7. Menjalankan hands on aktiviti
8. Menerangkan bahawa mikroorganisma ialah benda
hidup dan kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan
mata kasar.

AKTIVITI
PENUTUP
ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)
2 stars
and 1 wish

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

12.Murid membuat laporan eksperimen di dalam


kumpulan.

IMPAK / REFLEKSI

PENGAYAAN ~Membuat hand out mengenai mikrooranisma

PEMULIHAN ~
KERJA RUMAH

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


TARIKH : 2 Feb
2016
HARI : Selasa
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
3.1/3.1.1/3.1.2/3.1.
3
SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
MURNI:Bersifat
objektif,bekerjasa
ma dan sisitematik

KELAS :6 Dil
10.50-11.50am

TEMA :sains Hayat

TOPIK :Mikroorganisma ialah


benda hidup

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi memerhati
mengeksperimen
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Mengendali dan
menyusun peralatan/radas

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat inferens

STRATEGI PdP
Eksperimen

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:


Kreatif dan inovasi

OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Memerihalkan bahawa
mikroorganisma adalah benda
hidup.

KRITERIA KEJAYAAN :
Saya boleh....
a) Mengenal pasti jenis mikroorganisma melalui
pemerhatian menerusi pelbagai media.
b) Memerihalkan mikroorganisma menjalani proses
hidup berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
c) Menerangkan bahawa mikroorganisma ialah
benda hidup dan kebanyakannya tidak dapat
dilihat dengan mata kasar.

PERBENDAHARAAN KATA :
Virus,Bakteria,protozoa dan Fungi
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah
proses hidup semasa di thn.4 dan 5
INDIVIDU
AKTIVITI
PASANGAN
/
PEMULA
KUMPULAN
/
SELURUH KELAS
INDIVIDU
AKTIVITI
PASANGAN
/
UTAMA
KUMPULAN
/

SUMBER : buku teks


mengetahui bahawa semua benda hidup akan menjalani
1. Brainstroming
Apa itu mikroorganisma?Bincangkan

Murid......Diff-Jigsaw
5. Mengenal pasti jenis mikroorganisma melalui
pemerhatian menerusi pelbagai media.

SELURUH KELAS

AKTIVITI
PENUTUP
ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)
2 stars
and 1 wish

6. Memerihalkan mikroorganisma menjalani proses


hidup berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
7. Menjalankan hands on aktiviti
8. Menerangkan bahawa mikroorganisma ialah benda
hidup dan kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan
mata kasar.

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

12.Murid membuat laporan eksperimen di dalam


kumpulan.

IMPAK / REFLEKSI

PENGAYAAN ~Membuat hand out mengenai mikrooranisma

PEMULIHAN ~
KERJA RUMAH

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


TARIKH : 16 Feb
2016
HARI : Selasa
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
3.1//3.1.2/3.1.3/3.1
.5
SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
MURNI:Bersifat
objektif,bekerjasa
ma dan sisitematik

KELAS :6 Dil
10.50-11.50am

TEMA :Sains Hayat

TOPIK :Proses Hidup


Mikroorganisma

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi memerhati
mengeksperimen
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Mengendali dan
menyusun peralatan/radas

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat inferens

STRATEGI PdP
Eksperimen

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:


Kreatif dan inovasi

OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
3.1.2Menyatakan mikroorganisma
menjalani proses hidup dengan
menjalankan penyiasatan
menggunakan peralatan yang sesuai
ke atas beberapa contoh
mikroorganisma seperti yis dan
kulapok.

KRITERIA KEJAYAAN :
Saya boleh....
1. Memerihalkan mikroorganisma menjalani proses
hidup dengan menjalankan penyiasatan
menggunakan peralatan yang sesuai ke atas
beberapa contoh mikroorganisma .
2. Meramal factor yang mempengaruhi
pertumbuhan mikroorganisma iaitu
air,udara,suhu,nutrient dan keasidan.
PERBENDAHARAAN KATA :
SUMBER : buku teks,roti,yis,gula,cuka,air suam plastic
Virus,Bakteria,protozoa dan Fungi
seal dll.
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah mengetahui bahawa semua benda hidup akan menjalani
proses hidup semasa di thn.4 dan 5
INDIVIDU
1. Brainstroming

AKTIVITI
PEMULA
AKTIVITI
UTAMA

PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS
INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

/
/
/
/

Bincangkan proses hidup haiwan dan tumbuhan


Murid......Diff-Jigsaw
5. Memerihalkan mikroorganisma menjalani proses
hidupnberdasarkan aktiviti yang dijalankan
-Pengembangan Doh
-Pengembangan Belon( Bolehkah mikroorganisma
bernafas?)
-Adakah mikroorganisma bergerak?
-Adakah mikroorganisma bertumbuh/membiak?
Meramalkan factor yang mempengaruhi pertumbuhan
mikroorganisma

AKTIVITI
PENUTUP
ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)
2 stars
and 1 wish

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

IMPAK / REFLEKSI

PENGAYAAN ~Membuat katalog mengenai mikroorganisma

9. Murid membuat laporan eksperimen di dalam


kumpulan.
10.Melengkapkan peta pemikiran

KERJA RUMAH Latihan Buku Teks

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


TARIKH : 18 Feb
2016
HARI : Khamis
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
3.2/3.2.1/3.2.2/3.2.
3/
3.2.4

KELAS :6 Dil
8.20-7.20am

TEMA :Sains Hayat

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi memerhati
mengeksperimen
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Mengendali dan
menyusun peralatan/radas

SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
STRATEGI PdP
MURNI:Bersifat
Inkuiri
objektif,bekerjasa
ma dan sisitematik
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Pada akhir pnp murid boleh.
3.2.1. Memerihalkan kesan buruk
mikroorganisma melalui
pemerhatian menerusi pelbagai

TOPIK :Kesan Buruk


Mikroorganisma
Kegunaan Mikroorganisma
KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN
KRITIS:Menjana idea,membuat
inferens,berkomunikasi,membuat
kesimpulan

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:


Kreatif dan inovasi

KRITERIA KEJAYAAN :
Saya boleh....
1. Menyatakan 4 kesan buruk mikroorganisma
dalam alat grafik
2. Memerihalkan kegunaan mikroorganisma dalam

media

peta pemikiran.
3. Mengitlak terdapat mikroorganisma yang
berfaedah dan ada yang berbahaya.

3.2.2 Memerihalkan kegunaan


mikroorganisma melalui
pemerhatian menerusi pelbagai
media.
PERBENDAHARAAN KATA :
SUMBER : yogurt,keju,tempe tapai roti
Virus,Bakteria,protozoa dan Fungi
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah mengetahui bahawa nyamuk Aedes membawa penyakit
demam denggi disebabkan oleh virus.
INDIVIDU
Brainstroming
AKTIVITI
1. Closed Question:Apakah factor yang mempengaruhi
PASANGAN
/
PEMULA
mikroorganisma bertumbuh?
KUMPULAN
/
Tulis jawapan dlm sticky notes
SELURUH KELAS
INDIVIDU
Murid......Diff-Jigsaw
AKTIVITI
5. Menyatakan 4 kesan buruk mikroorganisma dalam
PASANGAN
/
UTAMA
alat grafik
KUMPULAN
/
Penyakit
SELURUH KELAS
Pereputan gigi
Keracunan
Merosakkan makanan
6. Memerihalkan kegunaan mikroorganisma dalam peta
pemikiran.
Pembuatan roti ,temped an tapai
Penghasilan antibiotic dan vaksin
Penguraian bahan organik
AKTIVITI
PENUTUP
ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)
2 stars
and 1 wish

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

4. Mengitlak terdapat mikroorganisma yang berfaedah


dan ada yang berbahaya.

IMPAK / REFLEKSI

PENGAYAAN ~Melengkapkan alat grafik.

KERJA RUMAH Latihan Buku Teks

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


TARIKH : 24 Feb
2016
HARI : Selasa
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
3.3/3.3.1/3.3.2/3.3.
3

KELAS: 6 Dil
10.50-11.50am

TEMA :Sains Hayat

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi memerhati
mengeksperimen,membuat
kesimpulan
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Melakar
gambarajah sains dengan jelas

TOPIK :Hidup Sihat,Hidup


sejahtera
Amalan Harian yang sihat
KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN
KRITIS:Menjana idea,membuat inferens

dan tepat
SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
STRATEGI PdP
MURNI:Bersifat
Inquiri
objektif,bekerjasa
ma dan sisitematik
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Pada akhir pnp murid boleh..
3.3.1 Menjana idea tentang langkah
langkah mencegah penyakit
berjangkit.
3.3.2Mempraktikkan amalan harian
yang sihat dan mencegah penyakit.
3.3.3 Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran ,TMK,penulisan atau
lisan

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:


Kreatif dan inovasi

KRITERIA KEJAYAAN :
Saya boleh....
Menjana idea tentang langkah langkah mencegah
penyakit berjangkit dalam alat grafik
Menyenaraikan amalan harian untuk menjaga kesihatan
diri dan mencegah penyakit dalam peta bulatan
Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang
penyakit berjangkit dan cara jangkitan melalui
sentuhan,udara,makanan dan air.

PERBENDAHARAAN KATA
SUMBER : buku teks, bahan dari internet
:Virus,Bakteria,protozoa dan
Fungi,konjuktivitis,tuberculosis,camp
ak,beguk
,influenza, AIDS
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid ada pengetahuan tentang penyakit campak,beguk,demam
denggi,SARS dan MERS.
INDIVIDU
Brainstroming
AKTIVITI
Bincangkan dalam kumpulan mikroorganisma yang
PASANGAN
/
PEMULA
menyebabkan demam denggi.
KUMPULAN
/
SELURUH KELAS
INDIVIDU
Murid......Diff-Jigsaw
AKTIVITI
Menjana idea tentang langkah langkah mencegah
PASANGAN
/
UTAMA
penyakit berjangkit dalam alat grafik
KUMPULAN
/
Menyenaraikan amalan harian untuk menjaga kesihatan
SELURUH KELAS
diri dan mencegah penyakit dalam peta bulatan.

AKTIVITI
PENUTUP
ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)
2 stars
and 1 wish

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

IMPAK / REFLEKSI

PENGAYAAN ~Poster amalan sihat utk menjaga kesihatan.

Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang penyakit


berjangkit dan cara jangkitan melalui
sentuhan,udara,makanan dan air.

KERJA RUMAH Latihan Buku Teks

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


KELAS: 6 Dil
TARIKH : 25 Feb
2016
HARI : Khamis
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
4.1/4.1.1/4.1.2/4.1.
3

TEMA :Sains Hayat

TOPIK :Interaksi Antara Hidupan.

8.20-9.20am
KEMAHIRAN PROSES SAINS:
:Berkomunikasi memerhati
mengeksperimen,membuat
kesimpulan
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Melakar
gambarajah sains dengan jelas
dan tepat

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat inferens

SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
STRATEGI PdP
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:
MURNI:Bersifat
Inquiri
Kreatif dan inovasi
objektif,bekerjasa
ma dan sisitematik
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Pada akhir pnp murid boleh..
KRITERIA KEJAYAAN :
4.1.1Menyatakan maksud interaksi
Saya boleh....
antara haiwan ialah bentuk
1. Memberi contoh haiwan hidup berkumpulan dan
hubungan yang berlaku dalam
hidup bersendirian.
intraspesies dan interspesies bagi
2. Memerihalkan maksud interaksi antara haiwan
memperoleh keperluan asas.
dalam alat grafik
4.1.2 Menjelas dengan contoh
3. Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan
terdapat haiwan hidup berkumpulan
yang hidup secara berkumpulan.
dan hidup bersendirian melalui
pemerhatian menerusi pelbagai
media.
4.1.3 Memerihalkan kelebihan dan
kekurangan haiwan yang hidup
berkumpulan dan hidup
bersendirian.
PERBENDAHARAAN KATA
SUMBER : buku teks, bahan dari internet
:Interaksi,persaingan,kerjasama
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid ada pengetahuan bahawa haiwan perlu berhubung antara satu
sama lain utk mendapatkan makanan.
INDIVIDU
Brainstroming
AKTIVITI
Mengelaskan haiwan mengikut cara hidup iaitu hidup
PASANGAN
/
PEMULA
bersendirian atau secara berkumpulan dalam peta pokok
KUMPULAN
/
SELURUH KELAS
INDIVIDU
Murid......Diff-Jigsaw
AKTIVITI
PASANGAN
/
UTAMA
Memerihalkan maksud interaksi antara haiwan dalam alat
KUMPULAN
/
grafik
SELURUH KELAS
Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang
hidup secara berkumpulan-alat fikir Six Thinking Hats
INDIVIDU

Menjana idea utk kelebihan dan kekurangan haiwan yg

AKTIVITI
PENUTUP
ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)
2 stars
and 1 wish

PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

hidup secara bersendirian.

IMPAK / REFLEKSI

PENGAYAAN ~Six Thinking Hats

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


TARIKH : 28 Feb
2016
HARI : Ahad
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
4.1/4.1.1/4.1.2/4.1.
3

KELAS: 6 Exc
8.20-9.20am

TEMA :Sains Hayat

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi memerhati
mengeksperimen,membuat
kesimpulan
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Melakar
gambarajah sains dengan jelas
dan tepat

TOPIK :Interaksi Antara Hidupan.

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat inferens

SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
STRATEGI PdP
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:
MURNI:Bersifat
Inquiri
Kreatif dan inovasi
objektif,bekerjasa
ma dan sisitematik
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Pada akhir pnp murid boleh..
KRITERIA KEJAYAAN :
4.1.1Menyatakan maksud interaksi
Saya boleh....
antara haiwan ialah bentuk
hubungan yang berlaku dalam
1. Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan
intraspesies dan interspesies bagi
yang hidup secara bersendirian.
memperoleh keperluan asas.
2. Memerihalkan factor persaingan antara haiwan
4.1.2 Menjelas dengan contoh
interspesies dan intraspesies dalam alat grafik
terdapat haiwan hidup berkumpulan
3. Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi
dan hidup bersendirian melalui
simbiosis antara haiwan
pemerhatian menerusi pelbagai
media.
4.1.3 Memerihalkan kelebihan dan
kekurangan haiwan yang hidup
berkumpulan dan hidup
bersendirian.
PERBENDAHARAAN KATA
SUMBER : buku teks, bahan dari internet
:Simbiosis,mutualisme,komensalism
e,parasitisme
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid ada pengetahuan bahawa haiwan perlu berhubung antara satu
sama lain utk mendapatkan makanan.
INDIVIDU
Brainstroming

AKTIVITI
PEMULA

PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

/
/

Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang


hidup secara bersendirian dalam positive negative
statement

AKTIVITI
UTAMA

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

AKTIVITI
PENUTUP

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS
IMPAK / REFLEKSI

PENGAYAAN ~Six Thinking Hats

ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)
Exit Cards

Murid......Diff-Jigsaw
/
/

Memerihalkan factor persaingan antara haiwan


interspesies dan intraspesies dalam alat grafik
Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi simbiosis
antara haiwan dalam web diagram
Menjana idea soalan KBAT-Green Hat
Apakah kesan kepada haiwan jika interaksi tidak berlaku
antara haiwan dalam satu habitat?

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


TARIKH : 1 Mac
2016
HARI : Selasa
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
4.1/4.1.1/4.1.2/4.1.
3

KELAS: 6 Dil
10.50-11.50am

TEMA :Sains Hayat

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi memerhati
mengeksperimen,membuat
kesimpulan
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Melakar
gambarajah sains dengan jelas
dan tepat

SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
STRATEGI PdP
MURNI:Bersifat
Inquiri
objektif,bekerjasa
ma dan sisitematik
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Pada akhir pnp murid boleh..
4.1.1Menyatakan maksud interaksi
antara haiwan ialah bentuk
hubungan yang berlaku dalam
intraspesies dan interspesies bagi
memperoleh keperluan asas.
4.1.2 Menjelas dengan contoh
terdapat haiwan hidup berkumpulan

TOPIK :Interaksi Antara Hidupan.

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat inferens

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:


Kreatif dan inovasi

KRITERIA KEJAYAAN :
Saya boleh....
1. Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan
yang hidup secara bersendirian.
2. Memerihalkan factor persaingan antara haiwan
interspesies dan intraspesies dalam alat grafik
3. Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi

dan hidup bersendirian melalui


simbiosis antara haiwan
pemerhatian menerusi pelbagai
media.
4.1.3 Memerihalkan kelebihan dan
kekurangan haiwan yang hidup
berkumpulan dan hidup
bersendirian.
PERBENDAHARAAN KATA
SUMBER : buku teks, bahan dari internet
:Simbiosis,mutualisme,komensalism
e,parasitisme
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid ada pengetahuan bahawa haiwan perlu berhubung antara satu
sama lain utk mendapatkan makanan.
INDIVIDU
Brainstroming
AKTIVITI
Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang
PASANGAN
/
PEMULA
hidup secara bersendirian dalam positive negative
KUMPULAN
/
statement
SELURUH KELAS
AKTIVITI
UTAMA

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

AKTIVITI
PENUTUP

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS
IMPAK / REFLEKSI

PENGAYAAN ~Six Thinking Hats

ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)
Exit Cards

Murid......Diff-Jigsaw
/
/

Memerihalkan factor persaingan antara haiwan


interspesies dan intraspesies dalam alat grafik
Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi simbiosis
antara haiwan dalam web diagram
Menjana idea soalan KBAT-Green Hat
Apakah kesan kepada haiwan jika interaksi tidak berlaku
antara haiwan dalam satu habitat?

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


TARIKH : 3 Mac
2016
HARI : Khamis
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
4.2/4.2.1/4.2.3/4.2.
2

SIKAP SAINTIFIK

KELAS: 6 Dil
8.20-9.20 am

TEMA :Sains Hayat

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi memerhati
,mengeksperimen,membuat
kesimpulan
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Melakar
gambarajah sains dengan jelas
dan tepat

TOPIK :Interaksi Antara Tumbuhan

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat inferens

DAN NILAI
STRATEGI PdP
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:
MURNI:Bersifat
Inquiri dan Eksperimen
Kreatif dan inovasi
objektif,bekerjasa
ma dan sisitematik
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Pada akhir pnp murid boleh..
KRITERIA KEJAYAAN :
4.2.1 Memerihalkan factor
Saya boleh....
persaingan antara
1. Memerihalkan factor persaingan antara tumbuhan
tumbuhan melalui
dengan menjalankan eksperimen.
pemerhatian.
2. Menulis laporan eksperimen yang lengkap
4.2.2 Menjalankan penyiasatan
3. Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi
untuk menentukan factor
simbiosis antara tumbuhan dalam alat grafik.
yang menyebabkan
persaingan antara
tumbuhan.
4.2.3 Menjelaskan melalui
contoh jenis interaksi
antara tumbuhan .
PERBENDAHARAAN KATA
SUMBER : buku teks, bahan dari internet
:Simbiosis,mutualisme,komensalism
e,parasitisme
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid ada pengetahuan bahawa tumbuhan tumbuh tinggi utk
mendapatkan chy matahari.
INDIVIDU
1. Brainstroming
AKTIVITI
Open Question-Apakah sumber yang terhad
PASANGAN
/
PEMULA
dipersaingkan oleh tumbuhan yang tumbuh sesak di
KUMPULAN
/
suatu kawasan.
SELURUH KELAS
AKTIVITI
UTAMA

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

AKTIVITI
PENUTUP

IMPAK / REFLEKSI

PENGAYAAN ~Six Thinking Hats

ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)
Exit Cards

Murid......Diff-Jigsaw
/
/

5. Memerihalkan factor persaingan antara tumbuhan


dengan menjalankan eksperimen
6. Menulis laporan eksperimen yang lengkap.
7. Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi simbiosis
antara tumbuhan dalam web diagram
11.Menjana idea soalan KBAT-Green Hat
-Bagaimanakah interaksi antara tumbuhan
memberikan kesan kepada hidupan yang lain.?

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


KELAS: 6 Exc

TARIKH : 20 Mac
2016
HARI : Ahad
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
5.1/5.1.1/5.1.2/5.1.
3

7.50-8.50am

TEMA :Sains Hayat

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi memerhati
,mengeksperimen,membuat
kesimpulan
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Melakar
gambarajah sains dengan jelas
dan tepat

SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
STRATEGI PdP
MURNI:Bersifat
Inquiri
objektif,bekerjasa
ma dan sisitematik
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Pada akhir pnp murid boleh..
5.1.1Menjelas dengan contoh
haiwan yang pupus.

TOPIK :Pemeliharaan dan


pemuliharaan

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat inferens

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:


Kreatif dan inovasi

KRITERIA KEJAYAAN :
Saya boleh....
1. Menyatakan contoh haiwan yang pupus.
2. Menyatakan contoh haiwan dan tumbuhan yang
terancam
3. Mengelaskan haiwan kepada yang sudah pupus
dan mengalami kepupusan. dalam peta pokok.

5.1.2Menjelas dengan contoh


haiwan dan tumbuhan yang
mengalami ancaman kepupusan
PERBENDAHARAAN KATA
SUMBER : buku teks, bahan dari internet
:Dinosaur,Mammoth,orkid liar,pokok
tualang
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid ada pengetahuan bahawa tumbuhan tumbuh tinggi utk
mendapatkan chy matahari.
INDIVIDU
1. Brainstroming
AKTIVITI
Closed Question-Berikan haiwan tidak lagi wujud di
PASANGAN
/
PEMULA
muka Bumi.
KUMPULAN
/
SELURUH KELAS
INDIVIDU
Murid......Diff-Jigsaw
AKTIVITI
5. Menyatakan contoh haiwan yang pupus.
PASANGAN
/
UTAMA
6. Menyatakan contoh haiwan dan tumbuhan yang
KUMPULAN
/
terancam
SELURUH KELAS
7. Mengelaskan haiwan kepada yang sudah pupus dan
mengalami kepupusan. dalam peta pokok

AKTIVITI
PENUTUP
ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)
Exit Cards

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

IMPAK / REFLEKSI

PENGAYAAN ~Six Thinking Hats


White hat
Red Hat
Green hat

11.Menjana idea soalan KBAT-Green Hat


-Nyatakan haiwan haiwan yg mengalami kepupusan
di negara Malaysia?

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


TARIKH : 22 Mac
2016
HARI : Selasa
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
5.1/5.1.1/5.1.2/5.1.
3

KELAS: 6 Dil
10.50-11.50am

TEMA :Sains Hayat

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi memerhati
,mengeksperimen,membuat
kesimpulan
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Melakar
gambarajah sains dengan jelas
dan tepat

SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
STRATEGI PdP
MURNI:Bersifat
Inquiri
objektif,bekerjasa
ma dan sisitematik
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Pada akhir pnp murid boleh..

TOPIK :Ancaman kepupusan


haiwan dan tumbuhan

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat inferens

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:


Kreatif dan inovasi

KRITERIA KEJAYAAN :
Saya boleh....
Memerihalkan factor ancaman terhadap haiwan dan
tumbuhan dalam Brace Map
Menjelaskan dengan contoh factor ancaman terhadap
haiwan dan tumbuhan dan cara mengatasinya dalam
alat grafik.

5.1.3Menjelaskan dengan contoh


factor yang menyebabkan
kepupusan haiwan dan tumbuhan
spt:
Aktiviti manusia
Bencana alam
Pencemaran
PERBENDAHARAAN KATA :bencana
SUMBER : buku teks, bahan dari internet
alam ,tumpahan minyak,sisa toksik
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid ada pengetahuan bahawa tumbuhan tumbuh tinggi utk
mendapatkan chy matahari.
INDIVIDU
1. Brainstroming
AKTIVITI
Opened Question-Bincangkan mengapakah haiwan
PASANGAN
/
PEMULA
diancam kepupusan?
KUMPULAN
/
Mini-whiteboard
SELURUH KELAS
INDIVIDU
Murid......Diff-Jigsaw
AKTIVITI
5. Memerihalkan factor ancaman terhadap haiwan dan
PASANGAN
/
UTAMA
tumbuhan dalam Brace Map
KUMPULAN
/
6.
Menjelaskan
dengan contoh factor ancaman
SELURUH KELAS
terhadap haiwan dan tumbuhan dlm alat grafik

AKTIVITI
PENUTUP
ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)
Exit Cards

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

IMPAK / REFLEKSI

PENGAYAAN ~Six Thinking Hats


White hat
Red Hat
Green hat

10.Menjana idea soalan KBAT-Green Hat


-Nyatakan cara-cara mengatasi ancaman terhadap
kepupusan haiwan dan tumbuhan.

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


TARIKH : 27 Mac
2016
HARI : Ahad
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
5.2/5.2.1/5.2.2/5.2.
3

KELAS: 6 Exc
7.50-8.50am

TEMA :Sains Hayat

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi memerhati
,mengeksperimen,membuat
kesimpulan
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Melakar
gambarajah sains dengan jelas
dan tepat

TOPIK :Kepentingan menjaga


keseimbangan alam

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat
inferens,Berfikir secara rasional

SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
STRATEGI PdP
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:
MURNI:Bersifat
Inquiri
Kreatif dan inovasi
objektif,bekerjasa
ma dan sisitematik
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Pada akhir pnp murid boleh..
KRITERIA KEJAYAAN :
Saya boleh....
5.2.1Menyatakan maksud
1. Menjana idea cara cara pemeliharaan haiwan dan
pemeliharaan dan pemuliharaan
tumbuhan dalam alat grafik
haiwan dan tumbuhan
2. Menjana idea car acara pemuliharaan haiwan dan
5.2.2 Memerihalkan cara-cara
tumbuhan dalam alat grafik
pemeliharaan dan pemuliharaan
3. Berkomunikasi tentang peranan manusia dalam
haiwan dan tumbuhan
pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan
tumbuhan.
PERBENDAHARAAN KATA
SUMBER : buku teks, bahan dari internet
:,pemeliharaan,pemuliharaan,hutan
simpanan,wartakan ,taman negara
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid ada pengetahuan bahawa tumbuhan tumbuh tinggi utk

mendapatkan chy matahari.


INDIVIDU
AKTIVITI
PASANGAN
PEMULA
KUMPULAN
SELURUH KELAS

/
/

1. Brainstroming
Opened Question-Apakah reaksi anda tentang
penjualan produk berasaskan haiwan
Bincangkan dalam kumpulan.

AKTIVITI
UTAMA

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS
INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

AKTIVITI
PENUTUP

IMPAK / REFLEKSI

PENGAYAAN ~Six Thinking Hats


Green hat
Blue Hat

ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)
2 stars
and 1 wish

/
/

Murid..Diff Alat Grafik


5. Menjana idea cara cara pemeliharaan haiwan dan
tumbuhan dalam alat grafik
6. Menjana idea car acara pemuliharaan haiwan dan
tumbuhan dalam alat grafik
Green Hat
10.Berkomunikasi tentang peranan manusia dalam
pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan
tumbuhan

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


TARIKH : 29 Mac
2016
HARI : Selasa
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
6.1/6.1.1/6.1.2

KELAS: 6 Dil
10.50-11.50am

TEMA :Sains Fizikal

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi memerhati
,mengeksperimen,membuat
kesimpulan
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Melakar
gambarajah sains dengan jelas
dan tepat

TOPIK : Daya dan kesannya

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat
inferens,Berfikir secara rasional

SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
STRATEGI PdP
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:
MURNI:Bersifat
Mengeksperimen
Kreatif dan inovasi
objektif,bekerjasa
ma dan sisitematik
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Pada akhir pnp murid boleh..
KRITERIA KEJAYAAN :
Saya boleh....

12.1.1Menyatakan daya adalah


tarikan dan tolakan yang
bertindak ke atas sesuatu
objek dengan menjalankan
aktiviti.
12.1.2Menjelaskan dengan
contoh kesan daya dengan
menjalankan aktiviti

1. Menyatakan maksud daya .


2. Mengelaskan aktiviti mengikut jenis daya dalam
Venn diagram
3. Memerihalkan kesan daya dengan menjalankan
hands on aktiviti.

PERBENDAHARAAN KATA :daya


SUMBER : buku teks, gambar aktiviti dr pelbagai
tolakan ,daya tarikan
sumber.
,pegun,meregang
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid ada pengetahuan daya tarikan dan tolakan magnet semasa di
tahun 3
INDIVIDU
1. Brainstroming
AKTIVITI
Opened Question-Bagaimanakah anda menyusun
PASANGAN
/
PEMULA
kerusi dan meja dalam bilik darjah.Lakukan aktiviti
KUMPULAN
/
dalam kumpulan .
SELURUH KELAS
2. Menyatakan maksud daya-peer
INDIVIDU
Diff-Jigsaw
AKTIVITI
Murid.
PASANGAN
/
UTAMA
6.
Mengelaskan
aktiviti mengikut jenis daya dalam
KUMPULAN
/
Venn diagram
SELURUH KELAS
7. Memerihalkan kesan daya dengan menjalankan
hands on aktiviti
mengubah bentuk objek
mengubah arah gerakan objek
mengubah kelajuan objek
menggerakkan objek pegun
memberhentikan objek yg bergerak
AKTIVITI
PENUTUP

ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)
Exit cards

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

IMPAK / REFLEKSI

PENGAYAAN ~Six Thinking Hats


White hat
Blue Hat

Blue Hat
11.Membuat kesimpulan bahawa
Daya tidak dapat _____________tetapi ____________
dapat dirasa.
12.Beri cth. aktiviti

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


TARIKH : 10 April
2016
HARI : Ahad
KOD STANDARD
KANDUNGAN /

KELAS: 6 Exc
7.50-8.50am

TEMA :Sains Fizikal

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi memerhati

TOPIK : Daya geseran

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat

PEMBELAJARAN :
6.2/6.2.1/6.2.2

,mengeksperimen,membuat
kesimpulan
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Melakar
gambarajah sains dengan jelas
dan tepat

inferens,Berfikir secara rasional

SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
STRATEGI PdP
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:
MURNI:Berfikir
Mengeksperimen
Kreatif dan inovasi
secara rasional
,bekerjasama dan
sisitematik
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Pada akhir pnp murid boleh..
KRITERIA KEJAYAAN :
12.2.1Menyatakan maksud daya
Saya boleh....
geseran
1. Menyatakan maksud daya geseran
12.2.2Mengeksperimen untuk
2. Menjelas dengan contoh maksud geseran
menentukan factor yang
3. Membuat kesimpulan factor yang mempengaruhi
mempengaruhi geseran
geseran dengan menjalankan eksperimen.
iaitu:
Jisim objek
Jenis permukaan
PERBENDAHARAAN KATA :daya
SUMBER : buku teks, gambar aktiviti dr pelbagai
tolakan ,daya tarikan
sumber.bola ,troli ,beg roda
,pegun,meregang,daya geseran
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid ada pengetahuan daya tarikan dan daya tolakan
INDIVIDU
1. Brainstroming
AKTIVITI
Menyatakan maksud daya geseran peer
PASANGAN
/
PEMULA
2. Dua permukaan bersentuhan menghasilkan daya
KUMPULAN
/
geseran
SELURUH KELAS
arah daya geseran
AKTIVITI
UTAMA

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

AKTIVITI
PENUTUP

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

/
/

/
/

arah gerakan

Diff-Jigsaw
Murid.
6. Menjelas dengan contoh maksud geseran
7. Bagaimanakah geseran bertindak ke atas permukaan
?
8. Menjalankan eksperimen untuk mengenal pasti
situasi yang menggunakan kurang atau lebih daya
geseran.
Blue Hat
12.Membuat kesimpulan bahawa
a. Jisim objek _________________________
Jumlah daya geseran _________________
b. Kekasaran permukaan _________________
Jumlah daya geseran ___________________

ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)
Exit cards

IMPAK / REFLEKSI

PENGAYAAN ~Six Thinking Hats


White hat
Blue Hat

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


TARIKH : 5 Mac
2016
HARI :Selasa
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
6.1/6.1.1/6.1.2

KELAS: 6 Dil
10.50-11
.50am

TEMA :Sains Fizikal

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi memerhati
,mengeksperimen,membuat
kesimpulan
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Melakar
gambarajah sains dengan jelas
dan tepat

TOPIK : Daya dan kesannya

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat
inferens,Berfikir secara rasional

SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
STRATEGI PdP
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:
MURNI:Bersifat
Mengeksperimen
Kreatif dan inovasi
objektif,bekerjasa
ma dan sisitematik
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Pada akhir pnp murid boleh..
KRITERIA KEJAYAAN :
Saya boleh....
12.1.1Menjelaskan dengan
1. Memerihalkan kesan daya dengan menjalankan
contoh kesan
hands on aktiviti.
daya dengan menjalankan
2. Merekodkan pemerhatian
aktiviti
3. Melakarkan gambarajah sains dengan jelas dan
tepat
PERBENDAHARAAN KATA :daya
SUMBER : buku teks, gambar aktiviti dr pelbagai
tolakan ,daya tarikan
sumber.
,pegun,meregang
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid ada pengetahuan daya tarikan dan tolakan
INDIVIDU
AKTIVITI
Closed Question Jenis daya yang terlibat
PASANGAN
/
PEMULA
Quiz-Take Off and Touch down
KUMPULAN
/
SELURUH KELAS
INDIVIDU
Diff-Jigsaw
AKTIVITI
Murid.
PASANGAN
/
UTAMA
Memerihalkan kesan daya dengan menjalankan hands on
KUMPULAN
/
aktiviti
SELURUH KELAS
mengubah bentuk objek
mengubah arah gerakan objek
mengubah kelajuan objek

menggerakkan objek pegun


memberhentikan objek yg bergerak
Merekodkan pemerhatian
Membuat kesimpulan.
Melakarkan gambarajah sains dengan tepat dan jelas
AKTIVITI
PENUTUP
ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)
Exit cards

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

IMPAK / REFLEKSI

PENGAYAAN ~Six Thinking Hats


White hat
Blue Hat

Blue Hat
Membuat kesimpulan bahawa
Daya tidak dapat _____________tetapi ____________
dapat dirasa.

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


TARIKH : 7 April
2016
HARI : Khamis
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
6.2/6.2.1/6.2.2

KELAS: 6 Dil
8.20-9.20am

TEMA :Sains Fizikal

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi memerhati
,mengeksperimen,membuat
kesimpulan
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Melakar
gambarajah sains dengan jelas
dan tepat

TOPIK : Daya geseran

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat
inferens,Berfikir secara rasional

SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
STRATEGI PdP
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:
MURNI:Berfikir
Mengeksperimen
Kreatif dan inovasi
secara rasional
,bekerjasama dan
sisitematik
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Pada akhir pnp murid boleh..
KRITERIA KEJAYAAN :
12.2.3Menyatakan maksud daya
Saya boleh....
geseran
4. Menyatakan maksud daya geseran
12.2.4Mengeksperimen untuk
5. Menjelas dengan contoh maksud geseran
menentukan factor yang
6. Membuat kesimpulan factor yang mempengaruhi
mempengaruhi geseran
geseran dengan menjalankan eksperimen.
iaitu:
Jisim objek
Jenis permukaan

PERBENDAHARAAN KATA :daya


SUMBER : buku teks, gambar aktiviti dr pelbagai
tolakan ,daya tarikan
sumber.bola ,troli ,beg roda
,pegun,meregang,daya geseran
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid ada pengetahuan daya tarikan dan daya tolakan
INDIVIDU
1. Brainstroming
AKTIVITI
Menyatakan maksud daya geseran peer
PASANGAN
/
PEMULA
Dua permukaan bersentuhan menghasilkan daya
KUMPULAN
/
geseran
SELURUH KELAS
arah daya geseran
AKTIVITI
UTAMA

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

AKTIVITI
PENUTUP

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

/
/

/
/

arah gerakan

5. Diff-Jigsaw
Murid.
6. Menjelas dengan contoh maksud geseran
7. Memerihalkan bagaimanakah geseran bertindak ke
atas permukaan ?
8. Menjalankan eksperimen untuk mengenal pasti
situasi yang menggunakan kurang atau lebih daya
geseran.
9. Mengenal pasti factor yang mempengaruhi daya
geseran iaitu:
Jenis permukaan(kasar/licin)
Jisim objek(ringan /berat)
Blue Hat
13.Membuat kesimpulan bahawa
Jisim objek _________________________
Jumlah daya geseran _________________
Kekasaran permukaan _________________
Jumlah daya geseran ___________________

ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)
Exit cards

IMPAK / REFLEKSI

TARIKH : 12 April
2016
HARI : Selasa
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
6.2/6.2.3/6.2.4

SIKAP SAINTIFIK

PENGAYAAN ~Six Thinking Hats


White hat
Blue Hat

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


KELAS: 6 Dil
10.50-11.50am

TEMA :Sains Fizikal

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi memerhati
,mengeksperimen,membuat
kesimpulan
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Melakar
gambarajah sains dengan jelas
dan tepat

TOPIK : Daya geseran

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat
inferens,Berfikir secara rasional

DAN NILAI
STRATEGI PdP
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:
MURNI:Berfikir
Mengeksperimen
Kreatif dan inovasi
secara rasional
,bekerjasama dan
sisitematik
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Pada akhir pnp murid boleh..
KRITERIA KEJAYAAN :
6.2.3 Memerihalkan kesan daya
Saya boleh....
geseran
Menjana idea kesan daya geseran dalam peta buih
6.2.4 Menyelesaikan masalah
Memberi satu contoh aktiviti dalam kehidupan harian
dalam kehidupan harian
mengenai kesan daya
dengan menambah atau
Menjana idea cara menambah dan mengurangkan
mengurangkan geseran
geseran dalam alat berfikir
PERBENDAHARAAN KATA :daya
SUMBER : buku teks, gambar aktiviti dr pelbagai
tolakan ,daya tarikan
sumber.bola ,troli ,beg roda
,pegun,meregang,daya geseran
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid ada pengetahuan daya tarikan dan daya tolakan
INDIVIDU
1. Brainstroming
AKTIVITI
Apakah factor yg mempengaruhi daya geseran ?
PASANGAN
/
PEMULA
Jelaskan .
KUMPULAN
/
2.
Bincang
dlm kumpulan.
SELURUH KELAS
INDIVIDU
Diff-Jigsaw
AKTIVITI
Murid.
PASANGAN
/
UTAMA
6.
Menjana
idea kesan daya geseran dalam peta buih
KUMPULAN
/
7. Memberi satu contoh aktiviti dalam kehidupan harian
SELURUH KELAS
mengenai kesan daya
8. Menjana idea cara menambah dan mengurangkan
geseran dalam alat berfikir
INDIVIDU
/
Murid
AKTIVITI
12.Memerhatikan bahagian basikal yg bergerak.
PASANGAN
PENUTUP
13.Nyatakan cara menambah dan mengurangkan
KUMPULAN
/
geseran agar basikal dapat digunakan dengan
SELURUH KELAS
selamat.
-Think Pair and Share
ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)
Exit cards

IMPAK / REFLEKSI

PENGAYAAN ~Think Pair and Share

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


TARIKH : 17 April
2016

KELAS: 6 Exc
7.50-8.50am

TEMA :Sains
Fizikal

TOPIK : Menambah dan


Mengurangkan Daya Geseran

HARI : Ahad
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
6.2/6.2.4

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi memerhati
,mengeksperimen,membuat
kesimpulan
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Melakar
gambarajah sains dengan jelas
dan tepat

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat
inferens,Berfikir secara rasional

SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
STRATEGI PdP
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:
MURNI:Berfikir
Mengeksperimen
Kreatif dan inovasi
secara rasional
,bekerjasama dan
sisitematik
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Pada akhir pnp murid boleh..
KRITERIA KEJAYAAN :
Saya boleh....
6.2.4 Menyelesaikan masalah dalam
Menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian dr
kehidupan harian dgn menambah atau
aspek menambah atau mengurangkan geseran.
mengurangkan geseran
Menjelaskan kebaikan dan keburukan daya geseran
dalam Six Thinking hats
-Topi kuning dan Topi hitam
PERBENDAHARAAN KATA :daya tolakan
SUMBER : buku teks, gambar aktiviti dr pelbagai
,daya tarikan ,pegun,meregang,daya
sumber.bola ,troli ,beg roda
geseran
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid ada pengetahuan daya tarikan dan daya tolakan
INDIVIDU
1. Brainstroming
AKTIVITI
Apakah kesan daya geseran serta berikan contoh
PASANGAN
/
PEMULA
Bincang dlm kumpulan.
KUMPULAN
/
SELURUH KELAS
INDIVIDU
Diff-Jigsaw
AKTIVITI
Murid.
PASANGAN
/
UTAMA
5. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian dr
KUMPULAN
/
aspek menambah atau mengurangkan geseran.
SELURUH KELAS
6. Menyatakan cara-cara mengurangkan daya geseran
dalam sesuatu situasi.
7. Menyatakan car acara menambahkan daya geseran
dalam sesuatu situasi.
AKTIVITI
PENUTUP
ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)
Exit cards

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

IMPAK / REFLEKSI

PENGAYAAN ~Think Pair and Share

-Think Pair and Share


11.Menjelaskan kebaikan dan keburukan daya geseran
dalam Six Thinking hats
-Topi kuning dan Topi hitam

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


TARIKH : 15 Mei
2016
HARI :Ahad
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
7.1/7.1.1/7.1.2/7.1.
3

KELAS: 6 Exc
7.50-8.50am

TEMA :Sains
Fizikal

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi memerhati
,mengeksperimen,membuat
kesimpulan
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Melakar
gambarajah sains dengan jelas
dan tepat

TOPIK: Kelajuan

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat
inferens,Berfikir secara rasional

SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
STRATEGI PdP
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:
MURNI:Berfikir
Mengeksperimen
Kreatif dan inovasi
secara rasional
,bekerjasama dan
sisitematik
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Pada akhir pnp murid boleh..
KRITERIA KEJAYAAN :
Saya boleh....
13.1.1menjelaskan maksud kelajuan
1. Menjelaskan maksud kelajuan melalui aktiviti
dengan menjalankan aktiviti
yang dijalankan
seperti perlumbaan.
2. Menyatakan unit bagi kelajuan.
13.1.2Menyatakan unit bagi kelajuan
3. Membuat kesimpulan tentang hubungan
ialah kilometer per jam,meter
kelajuan dengan jarak dan masa
per saat,sentimeter per saat
13.1.3Menjalankan penyiasatan untuk
menghubungkaitkan kelajuan
,jarak dan masa.
PERBENDAHARAAN KATA
SUMBER : buku teks, jam randik,pita ukur
:kelajuan,jarak,masa,kilometer per
jam,meter per saat,sentimeter per saat
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid ada pengetahuan papan tanda had kelajuan dan papan tanda
jarak di lebuh raya
INDIVIDU
1. Brainstroming
AKTIVITI
Apakah maksud kelajuan?
PASANGAN
/
PEMULA
Bincang dlm kumpulan.
KUMPULAN
/
SELURUH KELAS
INDIVIDU
Murid.
AKTIVITI
5. Menjelaskan maksud kelajuan melalui aktiviti yang
PASANGAN
/
UTAMA
dijalankan
KUMPULAN
/
6. Menyatakan unit bagi kelajuan.
SELURUH KELAS
7. Menjalankan penyiasatan untuk menghubungkaitkan
kelajuan ,jarak dan masa
8. Merekodkan pemerhatian dan membuat inferens

AKTIVITI
PENUTUP
ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)
Exit cards

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

12.Membuat kesimpulan tentang hubungan kelajuan


dengan jarak dan masa

IMPAK / REFLEKSI

PENGAYAAN ~KWL charts

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


TARIKH : 2 Mei
2016
HARI : Isnin
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
5.1/5.2/5.3

KELAS: 6 Exc
7.20-8.20am

TEMA :Sains
Hayat

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi memerhati
,mengeksperimen,membuat
kesimpulan
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Melakar
gambarajah sains dengan jelas
dan tepat

TOPIK: Interaksi,Pemeliharaan dan


Pemuliharaan (Ulangkaji PPT)

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat
inferens,Berfikir secara rasional

SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
STRATEGI PdP ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:
MURNI:Berfikir
Pembelajaran Konteksual
TMK
secara rasional
,bekerjasama dan
sisitematik
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Pada akhir pnp murid boleh..
KRITERIA KEJAYAAN :
Saya boleh....
Menjawab soalan kertas 1 dan kertas 2
Menjawab soalan kertas 1 (soalan Objektif Tahun
bagi m/p Sains dalam buku Kertas Model
4,5 dan 6) dengan betul (37/40)
UPSR 2016
Menjawab soalan kertas 2 ( soalan struktur)
dengan teknik yang betul dan tepat.
Membuat nota kecil dalat bentuk peta minda
mengenai topik yang dibincangkan.
PERBENDAHARAAN KATA
SUMBER : buku teks, nuku rujukan ,Buku kertas
:inferens,kesimpulan,alasan,hubungan,hip model UPSR 2016
otesis
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid ada pengetahuan tentang topik Tahun ,4 dan Tahun 5.
INDIVIDU
1. Brainstroming
AKTIVITI
Quiz-Guru bersoal jawab soalan topik-topik Tahun 4
PASANGAN
/
PEMULA
dan 5.
KUMPULAN
/
SELURUH KELAS

AKTIVITI
UTAMA

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

AKTIVITI
PENUTUP

IMPAK / REFLEKSI

PENGAYAAN ~Model kertas UPSR Sains

ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)
Exit cards

TARIKH : 2 Meil
2016
HARI :Isnin
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
2.1/2.2/6.1/6.2

/
/

Murid.
5. Menjawab soalan kertas 1 (soalan Objektif Tahun 4,5
dan 6) dengan betul (37/40)
6. Menjawab soalan kertas 2 ( soalan struktur) dengan
teknik yang betul dan tepat.
7. Melakar dan melabel gambar rajah sains dengan
tepat dan jelas.
8. Membuat nota kecil dalat bentuk peta minda
mengenai topik yang dibincangkan.
12.Membuat ulangkaji soalan melibatkan KPS iaitu
Tujuan
Corak
Pembolehubah
Kesimpulan
Hubungan
Hipotesis

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


KELAS: 5 Int
10.20-11.20am

TEMA :Sains
Hayat
Sains
fizikal

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi memerhati
,mengeksperimen,membuat
kesimpulan
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Melakar
gambarajah sains dengan jelas
dan tepat

TOPIK:Cara haiwan melindungi diri


dan Tenaga

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat
inferens,Berfikir secara rasional

SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
STRATEGI PdP
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:
MURNI:Berfikir
Pembelajaran Konteksual
Kreatif dan inovasi
secara rasional
,bekerjasama dan
sisitematik
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Pada akhir pnp murid boleh..
KRITERIA KEJAYAAN :
Saya boleh....
Menjawab soalan kertas 1 dan kertas 2
Menjawab soalan kertas 1 (soalan Objektif Tahun 5
bagi m/p Sains dalam buku Kertas Model
topik tertentu) dengan betul (37/40)
UPSR 2016 Tahun 5
Menjawab soalan kertas 2 ( soalan struktur)
dengan teknik yang betul dan tepat.

Membuat nota kecil dalat bentuk peta minda


mengenai topik yang dibincangkan.
SUMBER : buku teks, nuku rujukan ,Buku kertas
model UPSR 2016

PERBENDAHARAAN KATA
:inferens,kesimpulan,alasan,hubungan,hip
otesis
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid ada pengetahuan tentang topik tema sains hayat Tahun 5.
INDIVIDU
1. Brainstroming
AKTIVITI
Quiz-Guru bersoal jawab soalan topik-topik
PASANGAN
/
PEMULA
mengenai haiwan dan tumbuhan (tema sains hayat
KUMPULAN
/
tahun 5.)
SELURUH KELAS
INDIVIDU
Murid.
AKTIVITI
5. Menjawab soalan kertas 1 (soalan Objektif Tahun 5)
PASANGAN
/
UTAMA
dengan betul (37/40)
KUMPULAN
/
6.
Menjawab
soalan kertas 2 ( soalan struktur) dengan
SELURUH KELAS
teknik yang betul dan tepat.
7. Melakar dan melabel gambar rajah sains dengan
tepat dan jelas.
8. Membuat nota kecil dalat bentuk peta minda
mengenai topik yang dibincangkan.
INDIVIDU
/
12.Membuat ulangkaji soalan melibatkan KPS iaitu
AKTIVITI
Tujuan- Menyiasat hubungan diantara mp
PASANGAN
PENUTUP
dengan/dan bg
KUMPULAN
/
Corak- bertambah/berkurang/kekal
SELURUH KELAS
Pembolehubah:mp/bg/malar-mesti ada parameter
dan objek/alat/bahan
ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)
Exit cards

IMPAK / REFLEKSI

PENGAYAAN ~Model kertas UPSR Sains Tahun 5

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


TARIKH :5 Mei
2016

KELAS: 5 Int
11.50-12.50pm

TEMA :

TOPIK:Cahaya Bergerak lurus


Sains

fizikal
HARI : Khamis
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
6.1/6.1.1

SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi memerhati
,mengeksperimen,membuat
kesimpulan
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Melakar
gambarajah sains dengan jelas
dan tepat
STRATEGI PdP

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat
inferens,Berfikir secara rasional

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:

MURNI:Berfikir
Mengeksperimen
Kreatif dan inovasi
kritikal dan
analitis,bersifat
objektif
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Pada akhir pnp murid boleh..
KRITERIA KEJAYAAN :
Saya boleh....
12.1.1Menyatakan cahaya bergerak
lurus dengan
Menyatakan cahaya bergerak lurus dengan
menjalankan aktiviti.
menjalankan aktiviti.
Memberi contoh aktiviti yang menunjukkan cahaya
bergerak lurus.
PERBENDAHARAAN KATA : cahaya ,rumah
SUMBER : straw,lilin,gulungan kertas,gambar
api
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid ada pengetahuan tentang cahaya semasa di tahun 3
INDIVIDU
1. Brainstroming
AKTIVITI
Apa kegunaan cahaya dalam kehidupan seharian?
PASANGAN
/
PEMULA
Bincangkan.
KUMPULAN
/
SELURUH KELAS
INDIVIDU
Murid.
AKTIVITI
5. Menjalankan penyiasatan untuk menunjukkan
PASANGAN
/
UTAMA
bahawa cahaya bergerak lurus.
KUMPULAN
/
6. Menyatakan pemerhatian dan inferens bagi aktiviti
SELURUH KELAS
yang dijalankan
7. Merekodkan di dalam buku SNS 1
INDIVIDU
/
Murid..
AKTIVITI
Mencari gambar /aktiviti yang menunjukkan prinsip
PASANGAN
PENUTUP
cahaya bergerak lurus.
KUMPULAN
/
Membuat alat grafik mengenai topik ini.
SELURUH KELAS
ASSESSME
NT FOR
IMPAK / REFLEKSI PENGAYAAN ~Membina alat grafik
LEARNING
(AFL)
2 stars
and 1 wish

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


TARIKH :22 Mei
2016

KELAS: 5 Exc
7.50-8.50am

TEMA :

TOPIK:Cahaya Bergerak lurus


Sains

fizikal

HARI : Ahad
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
6.1/6.1.1

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi memerhati
,mengeksperimen,membuat
kesimpulan
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Melakar
gambarajah sains dengan jelas
dan tepat

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat
inferens,Berfikir secara rasional

SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
STRATEGI PdP
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:
MURNI:Berfikir
Mengeksperimen
Kreatif dan inovasi
kritikal dan
analitis,bersifat
objektif
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Pada akhir pnp murid boleh..
KRITERIA KEJAYAAN :
Saya boleh....
12.1.1Menyatakan cahaya bergerak
lurus dengan
1. Menyatakan cahaya bergerak lurus dengan
menjalankan aktiviti.
menjalankan aktiviti.
12.1.2Mengeksperimen untuk
2. Memberi contoh aktiviti yang menunjukkan
menentukan factor
cahaya bergerak lurus.
yang mempengaruhi saiz
3. Membuat inferens tentang pembentukkan
bayang- bayang
bayang- baying
4. Meramalkan faktor yang mempengaruhi saiz
bayang bayang
PERBENDAHARAAN KATA : cahaya ,rumah
SUMBER : straw,lilin,gulungan
api
kertas,gambar,lampu suluh ,objek
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid ada pengetahuan tentang cahaya semasa di tahun 3
INDIVIDU
1. Brainstroming
AKTIVITI
PASANGAN
/
Apa kegunaan cahaya dalam kehidupan seharian?
PEMULA
KUMPULAN
/
Bincangkan.
SELURUH KELAS
INDIVIDU
Murid.
AKTIVITI
PASANGAN
/
5. Menjalankan penyiasatan untuk menunjukkan
UTAMA
KUMPULAN
/
bahawa cahaya bergerak lurus.
SELURUH KELAS
6. Menyatakan pemerhatian dan inferens bagi aktiviti
yang dijalankan
7. Membuat inferens tentang pembentukkan bayangbaying
8. Meramalkan faktor yang mempengaruhi saiz bayang
bayang
9. Merekodkan di dalam buku SNS 1
INDIVIDU
/
Murid..
AKTIVITI
PASANGAN
13.Mencari gambar /aktiviti yang menunjukkan prinsip
PENUTUP
KUMPULAN
/
cahaya bergerak lurus.
SELURUH KELAS
14.Membuat alat grafik mengenai topik ini.

ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)
Exit card

IMPAK / REFLEKSI

PENGAYAAN ~Membina alat grafik/menjalankan eksperimen

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


TARIKH : 26 Mei
2016
HARI :Khamis
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
7.1/7.1.1/7.1.2/7.1.
3

KELAS: 6 Dil
8.20-9.20am

TEMA :Sains
Fizikal

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi memerhati
,mengeksperimen,membuat
kesimpulan
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Melakar
gambarajah sains dengan jelas
dan tepat

TOPIK: Kelajuan

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat
inferens,Berfikir secara rasional

SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
STRATEGI PdP
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:
MURNI:Berfikir
Mengeksperimen
Kreatif dan inovasi
secara rasional
,bekerjasama dan
sisitematik
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Pada akhir pnp murid boleh..
KRITERIA KEJAYAAN :
Saya boleh....
13.1.4menjelaskan maksud kelajuan
a) Menjelaskan maksud kelajuan melalui aktiviti
dengan menjalankan aktiviti
yang dijalankan
seperti perlumbaan.
b) Menyatakan unit bagi kelajuan.
13.1.5Menyatakan unit bagi kelajuan
c) Membuat kesimpulan tentang hubungan
ialah kilometer per jam,meter
kelajuan dengan jarak dan masa
per saat,sentimeter per saat
13.1.6Menjalankan penyiasatan untuk
menghubungkaitkan kelajuan
,jarak dan masa.
PERBENDAHARAAN KATA
SUMBER : buku teks, jam randik,pita ukur
:kelajuan,jarak,masa,kilometer per
jam,meter per saat,sentimeter per saat
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid ada pengetahuan papan tanda had kelajuan dan papan tanda
jarak di lebuh raya
INDIVIDU
1. Brainstroming
AKTIVITI
Apakah maksud kelajuan?
PASANGAN
/
PEMULA
Bincang dlm kumpulan.
KUMPULAN
/
SELURUH KELAS

AKTIVITI
UTAMA

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

AKTIVITI
PENUTUP

IMPAK / REFLEKSI

PENGAYAAN ~KWL ch

ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)
Exit cards

/
/

Murid.
Diff-Jigsaw
5. Menjelaskan maksud kelajuan melalui aktiviti yang
dijalankan
6. Menyatakan unit bagi kelajuan.
7. Menjalankan penyiasatan untuk menghubungkaitkan
kelajuan ,jarak dan masa
8. Merekodkan pemerhatian dan membuat inferens
12.Membuat kesimpulan tentang hubungan kelajuan
dengan jarak dan masa
-KWL charts

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


TARIKH : 12 Jun
2016
HARI :Ahad
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
7.1/7.1.4/7.1.5/7.1.
6

KELAS: 6 Exc
7.50-9.50am

TEMA :Sains
Fizikal

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi memerhati
,mengeksperimen,membuat
kesimpulan
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Melakar
gambarajah sains dengan jelas
dan tepat

TOPIK: Kelajuan

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat
inferens,Berfikir secara rasional

SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
STRATEGI PdP
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:
MURNI:Berfikir
Mengeksperimen
Kreatif dan inovasi
secara rasional
,bekerjasama dan
sisitematik
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Pada akhir pnp murid boleh..
KRITERIA KEJAYAAN :
7.1.4
Menyelesaikan masalah
Saya boleh....
1. Menyelesaikan masalah untuk menentukan
berkaitan kelajuan
kelajuan, jarak atau masa menggunakan
menggunakan rumus:
rumus.
2. Mentafsir data tentang per-hubungan ruang
dan masa dengan menganalisis graf
pergerakan satu objek.
3. Menaakul kepentingan pengetahuan tentang
13.1.5Mentafsir data tentang

perhubungan ruang dan masa


bagi pergerakan suatu objek.
13.1.6Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan.

hubungan kelajuan, jarak dan masa demi kesejahteraan hidup

PERBENDAHARAAN KATA
SUMBER : buku teks, jam randik,pita ukur
:kelajuan,jarak,masa,kilometer per
jam,meter per saat,sentimeter per saat
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid ada pengetahuan papan tanda had kelajuan dan papan tanda
jarak di lebuh raya
INDIVIDU
Memperkenalkan rumus kelajuan
AKTIVITI
PASANGAN
/
PEMULA
KUMPULAN
/
SELURUH KELAS

AKTIVITI
UTAMA

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

AKTIVITI
PENUTUP

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)
Exit cards

/
/

/
/

Bincang dlm kumpulan rumus bagi Masa dan Jarak


Murid.
Diff-Jigsaw
1. Menyelesaikan masalah untuk menentukan kelajuan,
jarak atau masa menggunakan rumus.
2. Mentafsir data tentang per-hubungan ruang dan
masa dengan menganalisis graf pergerakan satu
objek
6. Menaakul kepentingan pengetahuan tentang
hubungan kelajuan, jarak dan masa demi kesejahteraan hidup

IMPAK / REFLEKSI
PENGAYAAN ~

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


TARIKH : 13 Jun
2016
HARI :Isnin
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
8.1/8.1.1/8.1.2/8.1.
3

SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI

KELAS: 6 Exc
9.20-9.50am,10.2011.20am

TEMA :Sains
bahan

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi memerhati
,mengeksperimen,membuat
kesimpulan
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Melakar
gambarajah sains dengan jelas
dan tepat
STRATEGI PdP

TOPIK: Kerosakan Makanan

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat
inferens,Berfikir secara rasional

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:

MURNI:Berfikir
Mengeksperimen
Kreatif dan inovasi
secara rasional
,bekerjasama dan
sisitematik
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Pada akhir pnp murid boleh..
KRITERIA KEJAYAAN :
14.1.1Menjelaskan dengan contoh ciri
Saya boleh....
makanan yang telah rosak
1. Mencirikan makanan yang rosak dalam circle
melalui pemerhatian pada
map
makanan sebenar
2. Menyatakan bahawa kerosakan makanan
14.1.2Menyatakan bahawa kerosakan
disebabkan tindakan mikroorganisma
makanan disebabkan tindakan
3. Menyatakan usaha bertujuan menghalang
mikroorganisma
atau melambatkan proses hidup
14.1.3Mengitlak pengawetan makanan
mikroorganisma.
bertujuan menghalang atau
melambatkan proses hidup
mikroorganisma.
PERBENDAHARAAN KATA :pengawetan
makanan,mikroorganisma
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah
makanan
INDIVIDU
AKTIVITI
PASANGAN
/
PEMULA
KUMPULAN
/
SELURUH KELAS
INDIVIDU
AKTIVITI
PASANGAN
/
UTAMA
KUMPULAN
/
SELURUH KELAS
AKTIVITI
PENUTUP
ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)
Exit cards

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

/
/

SUMBER : buku teks, gambar makanan yang rosak


mengetahui bahawa mikroorganisma boleh merosakkan
1. Mengenal pasti ciri-ciri makanan yang rosak .
2. Berkongsi maklumat dengan rakan sebaya
3. THINK PAIR AND SHARE
Murid.
7. Menyatakan bahawa kerosakan makanan
disebabkan tindakan mikroorganisma
8. Menyatakan usaha bertujuan menghalang atau
melambatkan proses hidup mikroorganisma.
12.Mengenal pasti kaedah kaedah pengawetan
makanan
13.Memberi contoh makanan yang boleh diawet
PENGAYAAN ~

IMPAK / REFLEKSI

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


TARIKH : 14 Jun
2016

KELAS: 6 Dil dan 6


Exc
9.20-9.50am,10.20-

TEMA :Sains
bahan

TOPIK: Kaedah Pengawetan


Makanan

HARI :Selasa

11.20am

KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
8.1/8.1.4/8.1.5

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi memerhati
,mengeksperimen,membuat
kesimpulan
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Melakar
gambarajah sains dengan jelas
dan tepat

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat
inferens,Berfikir secara rasional

SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
STRATEGI PdP
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:
MURNI:Berfikir
Mengeksperimen
Kreatif dan inovasi
secara rasional
,bekerjasama dan
sisitematik
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Pada akhir pnp murid boleh..
KRITERIA KEJAYAAN :
14.1.4menjelaskan dengan contoh
Saya boleh....
kaedah pengawetan serta
1. Menjelaskan dengan contoh kaedah
mengaitkan dengan factor yang
pengawetan serta mengaitkan dengan
mempengaruhi pertumbuhan
factor yang mempengaruhi pertumbuhan
mikroorganisma
mikroorganisma
14.1.5Menjalankan projek mengawet
2. Menjalankan projek mengawet sejenis
sejenis makanan dengan
makanan dengan pelbagai kaedah
pelbagai kaedah
PERBENDAHARAAN KATA :pengawetan
SUMBER : buku teks,telur itik ,manga muda
makanan,mikroorganisma
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah mengetahui bahawa mikroorganisma boleh merosakkan
makanan
INDIVIDU
Brainstroming
AKTIVITI
Apakah kaedah yang digunakan untuk mengawet ikan dan
PASANGAN
/
PEMULA
daging masa dahulu
KUMPULAN
/
Bincangkan dalam kumpulan
SELURUH KELAS
INDIVIDU
Murid.
AKTIVITI
Diff-Jigsaw
PASANGAN
/
UTAMA
Nyatakan kaedah pengawetan yang terlibat bagi makanan
KUMPULAN
/
Terangkan bagaimana kaedah pengawetan itu dapat
SELURUH KELAS
menghalang factor pertumbuhan mikroorganisma.
Menjalankan projek mengawet telur itik dengan kaedah
pengasinan.
AKTIVITI
PENUTUP
ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

Murid..
Bentangkan hasil projek dan berkongsi idea dengan rakan

/
PENGAYAAN ~

IMPAK / REFLEKSI

2 stars
and 1 wish

SCIENCE DAILY LESSON PLAN


TARIKH : 19 Jun
2016
HARI :Ahad
KOD STANDARD
KANDUNGAN /
PEMBELAJARAN :
8.1/8.1.6/8.1.7

KELAS: 6 Dil ,6 Exc


10.20-11.50am dan
11.50-12.50pm

TEMA :Sains
bahan

KEMAHIRAN PROSES SAINS:


:Berkomunikasi memerhati
,mengeksperimen,membuat
kesimpulan
KEMAHIRAN
MANIPULATIF:Melakar
gambarajah sains dengan jelas
dan tepat

TOPIK: Kepentingan Teknologi


Makanan

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN


KRITIS:Menjana idea,membuat
inferens,Berfikir secara rasional

SIKAP SAINTIFIK
DAN NILAI
STRATEGI PdP
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:
MURNI:Berfikir
Inkuiri
Kreatif dan inovasi
secara rasional
,bekerjasama dan
sisitematik
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Pada akhir pnp murid boleh..
KRITERIA KEJAYAAN :
14.1.6Memerihalkan kepentingan
Saya boleh....
teknologi pengawetan makanan
1. Merumuskan kepentingan teknologi
bagi memenuhi keperluan
pengawetan makanan bagi memenuhi
bekalan makanan.
bekalan makanan
14.1.7Menjelaskan pemerhatian
2. Berkomunikasi secara kreatif tentang
melalui lakaran dan penulisan.
peranan teknologi pengawetan makanan
dalam pembangunan ekonomi negara.
PERBENDAHARAAN KATA :pengawetan
SUMBER : buku teks, buku rujukan
makanan,mikroorganisma

PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah


makanan
INDIVIDU
AKTIVITI
PASANGAN
/
PEMULA
KUMPULAN
/
SELURUH KELAS
INDIVIDU
AKTIVITI
PASANGAN
/
UTAMA
KUMPULAN
/
SELURUH KELAS
AKTIVITI
PENUTUP
ASSESSME
NT FOR
LEARNING
(AFL)
2 stars
and 1 wish

INDIVIDU
PASANGAN
KUMPULAN
SELURUH KELAS

/
/

mengetahui bahawa mikroorganisma boleh merosakkan


Brainstroming
1. Nyatakan kaedah kaedah pengawetan makanan
serta factor yang menghalang pertumbuhan
mikroorganisma.
Murid.
5. Menjawab soalan di dalam buku teks
6. Menbincangkan jawapan bagi semua soalan Kbat
dan soalan KPS
Murid..
10.Merumuskan bahawa kaedah pengawetan makanan
dapat memberi manafaat pada manusia

PENGAYAAN ~
IMPAK / REFLEKSI

SOALAN KBAT
Apakah peranan teknologi pengawetan makanan untuk
pembangunan negara?

Anda mungkin juga menyukai