Anda di halaman 1dari 2

DINAS KESAHATAN KABUPATEN CIANJUR

PUSKESMAS SUKALUYU
JL.Bojong Sari SukamulyaTelp. (0263)2323683SukaluyuCianjur 43284

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKALUYU


NOMOR...... TAHUN.......

TENTANG
PENGENDALIAN DAN PEMBUANGAN LIMBAH BERBAHAYA
KEPALA PUSKESMAS SUKALUYU
Menimbang

:
a. bahwa untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan dan
bahaya terhadap kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya,
limbah bahan berbahaya dan beracun harus dikelola secara khusus di
Puskesmas Sukaluyu.
b. bahwa untuk menciptakan keamanan dan keselamatan Pasien maupun
petugas perlu dilakukan penanganan dan pembuangan limbah
berbahaya.
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu
menetapkan

pengaturan mengenai pengelolaan limbah bahan

berbahaya dan beracun dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas


Sukaluyu.
Mengingat

:
1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Limbah Berbahaya dan Beracun.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 1691/
Menkes/ Per/ VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien.

MEMUTUSKAN
Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPLA PUSKESMAS TENTANG PENGENDALIAN


DAN PEMBUANGAN LIMBAH BERBAHAYA

KESATU

Pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya harus mengikuti

standar operasional

prosedur yang tersedia di Puskesmas Sukaluyu.


KEDUA

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaiakan / perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Sukaluyu
pada tanggal ................
KEPALA PUSKESMAS,

YUDIANSYAH SUTAWIJAYA, SKM


NIP: 19710216200003 1 004