Anda di halaman 1dari 190

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT


KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
1
1 hingga
2 Januari

TEMA /
TAJUK
AKTIVITI KELUARGA
Lenggang Kangkung
Berkhemah di Laman
Idaman
Ekspedisi Berakit

STANDARD
KANDUNGAN
1.2 Mendengar, mengecam
dan menyebut bunyi
bahasa iaitu abjad, suku
kata, perkataan, frasa
dan ayat dengan betul.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.2.6 Mendengar, memahami,
dan menyebut frasa dan
ayat dengan struktur
binaan ayat yang betul dan
tepat.

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat


dalam petikan daripada pelbagai
sumber dengan sebutan yang
betul.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
2
5 hingga
9 Januari

TEMA /
STANDARD
TAJUK
KANDUNGAN
AKTIVITI KELUARGA 1.4 Bertutur, berbual dan
Beriadah Bersama-sama
menyatakan permintaan
Keluarga
tentang sesuatu perkara
daripada perlbagai sumber
Aktiviti Riadah
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.
Diariku
2.2 Membaca dan memahami
Kenang-kenangan
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
Hidupan di Dalam
dengan sebutan yang betul.
Hutan
3.2 Menulis huruf, suku kata,
perkataan dan ayat secara
mekanis dengan betul dan
kemas.
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

PKJR
Berjalan secara
Berdikari

Kemahiran PKJR
1.4.1, 1.42, 7.5.1

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
menggunakan kata gelaran yang
sesuai dalam pelbagai situasi tidak
formal secara bertatasusila.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat


dalam petikan daripada pelbagai
sumber dengan sebutan yang
betul.
3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan
secara mekanis dengan betul
dan kemas.

5.1.1 Memahami dan menggunakan


kata nama am tak hidup institusi
dengan betul mengikut konteks.
5.1.3 Memahami dan menggunakan
kata ganti nama diri dan kata
ganti nama tunjuk dengan betul
dalam pelbagai konteks.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
3
12 hingga
16 Januari

TEMA /
TAJUK
AKTIVITI KELUARGA
Seronoknya Membaca
Ruang Bacaan Keluarga

STANDARD
KANDUNGAN
1.3 Mendengar, memahami dan
memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
betul

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.3.1 Mendengar, memahami, dan
memberikan respons yang sesuai
secara lisan atau gerak laku
terhadap arahan berdasarkan
ayat perintah dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan


dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis


ayat yang mengandungi
perkataan 'e' pepet daripada
sesuatu bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul mengikut
tanda baca.

4.1 Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

4.1.2 Menyatakan perasaan berdasarkan melodi dan lirik lagu dalam


nyanyian yang dipersembahkan.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.1 Memahami dan menggunakan


kata nama am tak hidup institusi
dengan betul mengikut konteks.

Menjejak Maklumat
Mari Membaca
Perpustakaan Raja
Tun Uda, Shah Alam

PKJR
Cabaran Pejalan
Kaki

Kemahiran PKJR
1.4.1, 1.5, 1.6.1, 7.5.1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
4
19 hingga
23 Januari

TEMA /
TAJUK
AKTIVITI KELUARGA
Melancong dengan
Keluarga
Percutian di Pulau
Mutiara
Cenderamata

STANDARD
KANDUNGAN
1.3 Mendengar, memahami dan
memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
betul
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

Melancong ke Pulau
Langkawi
Kata Nama Khas
Tak Hidup

PKJR
Cabaran Pejalan
Kaki
Kemahiran PKJR
1.4.1, 1.5, 1.6.1, 7.5.1

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.3.1 Mendengar, memahami, dan
memberikan respons yang sesuai
secara lisan atau gerak laku
terhadap arahan berdasarkan
ayat perintah dengan betul.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis
ayat yang mengandungi
perkataan yang mempunyai
sebutan 'e' taling daripada
sesuatu bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul mengikut
tanda baca.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan
pemahaman berdasarkan soalan
bertumpu dan bercapah dengan
betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara
didik hibur.

4.2.1 Mengujarkan cerita yang


mengandungi bandingan semacam
dengan menggunakan sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul, serta bahasa badan yang
sesuai melalui penceritaan
yang dipersembahkan.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul

5.1.2 Memahami dan menggunakan


kata nama khas gelaran atau

mengikut konteks.

nama panggilan dengan betul


mengikut konteks.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
5
26 hingga
30 Januari

TEMA /
TAJUK
AMALAN KESIHATAN
DAN KEBERSIHAN
Amalan Hidup Sihat
Merancang Masa
Belajar
Penjagaan Kesihatan
Fikiran Sihat Wajah
Ceria

STANDARD
KANDUNGAN
1.3 Mendengar, memahami dan
memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
betul

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.3.2 Mendengar, memahami dan
memberikan respons dengan
secara lisan terhadap soalan
tanpa kata tanya.

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat daripada bahan naratif
untuk membuat ramalan yang
wajar berdasarkan pertautan
idea utama dan idea sampingan.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.1 Menulis imlak perkataan yang


mengandungi imbuhan apitan
dengan tepat.

4.1 Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

4.1.2 Menyatakan perasaan berdasarkan melodi dan lirik lagu dalam


nyanyian yang dipersembahkan.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.3 Memahami dan menggunakan


kata ganti nama diri dan kata
ganti nama tunjuk dengan betul
dalam pelbagai konteks.

Kata Ganti Nama


Tunjuk

PKJR
Cabaran Pejalan

Kemahiran PKJR
1.4.1, 1.5, 1.6.1, 7.5.1

Kaki

31 JANUARI hingga 1 FEBRUARI 2014 CUTI TAHUN BARU CINA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/

TEMA /

STANDARD

STANDARD

TARIKH

TAJUK

KANDUNGAN

PEMBELAJARAN

6
5 hingga
6 Februari

AMALAN KESIHATAN
DAN KEBERSIHAN
Bersih dan Sihat
Kempen Tandas
Sekolahku Bersih

1.3 Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
betul

1.3.3 Mendengar, memahami, dan


memberikan respons dengan
menyampaikan pesanan yang
betul mengikut urutan.

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat daripada
pelbagai bahan yang sesuai
untuk menjana idea.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/

TEMA /

STANDARD

STANDARD

TARIKH

TAJUK

KANDUNGAN

PEMBELAJARAN

AMALAN KESIHATAN
DAN KEBERSIHAN

9 hingga
13 Februari

Habitat Bersih dan


Selamat
Langkah Penyediaan
Makanan

3.3 Membina dan menulis

3.3.4 Membina kerangka karangan

perkataan, frasa, dan ayat


dengan betul.

berdasarkan bahan grafik


dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan menggunakan


kata kerja transitif dengan betul
mengikut konteks.
5.1.6 Memahami dan menggunakan
kata hubung pancangan
keterangan dengan betu mengikut
konteks.

Kepentingan Penjagaan
Mata
Pendidikan Kesihatan
Kaedah Memberus Gigi

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada perlbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber
menggunakan ayat tunggal dan ayat
majmuk yang betul dalam pelbagai
situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat


dalam petikan daripada pelbagai
sumber dengan sebutan yang
betul.

PKJR
Peraturan dan
Undang-undang
Jalan Raya

Kemahiran PKJR
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
8
16 hingga
20 Februari

TEMA /
TAJUK
AMALAN KESIHATAN
DAN KEBERSIHAN
Rehat yang Berkualiti

STANDARD
KANDUNGAN
1.6 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.6.3 Berbicara untuk mendapatkan
dan menyampaikan maklumat
dengan tepat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber
menggunakan penanda wacana
yang betul secara bertatasusila.

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan yang sesuai untuk
membuat ramalan yang wajar.

3.5 Mencatat maklumat yang


betul tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul


mengikut kronologi pada borang
pengurusan grafik daripada
pelbagai sumber.

3.9 Menulis ulasan tentang


pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca.

3.9.1 Menulis pandangan secara


berpandu tentang bahan bukan
sastera yang didengar, ditonton
atau dibaca dengan jelas dan
dan menggunakan bahasa yang
gramatis.

Sengatan Serangga
Kenali Kuman
Makanan Seimbang
Piramid Makanan

PKJR
Peraturan dan

Undang-undang
Jalan Raya
Kemahiran PKJR
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.5 Memahami dan menggunakan


kata adjektif sifatan dan perasaan
dengan betul mengikut konteks.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
9

TEMA /
TAJUK
SENTIASA SELAMAT

23 hingga
27 Februari

Sentiasa Awasi Diri


Biar Lambat Asal
Selamat
Keselamatan
Pengguna Lif
Berjalan dengan
Berwaspada
Mari, Selamatkan
Mereka!

PKJR

STANDARD
KANDUNGAN
1.4 Bertutur, berbual dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada perlbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
menggunakan kata gelaran yang
sesuai dalam pelbagai situasi tidak
formal secara bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan bacaan dengan
betul.

2.5.1 Membaca, memahami dan


menyusun maklumat daripada
bahan prosa dan memindahkan
maklumat dalam bentuk grafik.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.1 Menulis imlak perkataan yang


mengandungi imbuhan apitan
dengan tepat.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.2 Memahami dan menggunakan


kata nama khas gelaran atau
nama panggilan dengan betul
mengikut konteks.

Kemahiran PKJR

5.1.5 Memahami dan menggunakan

Peraturan dan
Undang-undang
Jalan Raya

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

kata adjektif sifatan dan perasaan


dengan betul mengikut konteks.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
10

TEMA /
TAJUK
SENTIASA SELAMAT

2 hingga
6 Mac

Sediakan Payung
Sebelum Hujan
(Berbasikal dengan
Selamat)
Laporan Ceramah
Menangani Kebakaran
Kembara dengan
Selamat
Ingat Pesan
Membonceng dengan
Selamat

STANDARD
KANDUNGAN
1.4 Bertutur, berbual dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada perlbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
menggunakan kata ganti diri dan
kata ganti nama diri tanya dengan
betul dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan bacaan dengan
betul.

2.5.2 Membaca, memahami bahan


grafik dan memindahkan
maklumat dalam bentuk prosa.

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.4 Membina kerangka karangan


berdasarkan bahan grafik
dengan betul.

4.4 Melafazkan dan memahami


puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.

4.4.1 Melafazkan pantun empat kerat


yang mengandungi bahasa yang
indah dalam pembayang dengan
sebutan dan intonasi yang betul.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.
PKJR
Peraturan dan
Undang-undang
Jalan Raya

5.1.6 Memahami dan menggunakan


kata hubung pancangan
keterangan dengan betu mengikut
konteks.

Kemahiran PKJR
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
11

TEMA /
TAJUK
SENTIASA SELAMAT

9 hingga
13 Mac

Langkah Keselamatan
dalam Acara
Lompatan

STANDARD
KANDUNGAN
1.4 Bertutur, berbual dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada perlbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
menggunakan kata ganti diri dan
kata ganti nama diri tanya dengan
betul dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

Keselamatan Wang
1.4.4 Menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada sesuatu
sumber menggunakan diksi, ayat
dan bahasa badan yang sesuai dalam
situasi tidak formal secara
bertatasusila.

Kelab Keselamatan
Jalan Raya
Latihan Keselamatan
di Sekolah
Bijak Bertindak

PKJR

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan bacaan dengan
betul.

2.5.3 Membaca, memahami dan


menaakul bahan prosa dan
memindahkan maklumat dalam
bentuk grafik untuk menyelesaikan
sesuatu masalah.

3.6 Menulis untuk menyampaikan

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan

Sukarnya Melintas

Kemahiran PKJR
2.1.6, 7.1.3, 7.3

maklumat tentang sesuatu


perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun

maklumat yang jelas berbentuk


surat, dengan menegaskan
bahasa yang santun.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.7 Memahami dan menggunakan


kata tanya dan kata sendi nama
dengan betul mengikut konteks.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
12
16 hingga
20 Mac

TEMA /
TAJUK
MASYARAKAT
PENYAYANG
Program Khidmat
Masyarakat

STANDARD
KANDUNGAN
1.5 Bercerita dan menceritakan
sesuatu perkara semula dengan
tepat menggunakan sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara
dengan tepat, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai.

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan yang sesuai untuk
membuat ramalan yang wajar.

17 MAC hingga 19 MAC


PENTAKSIRAN BERTULIS 1

21 MAC - 29 MAC

CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL PERTAMA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
13
30 Mac
hingga
3-Apr

TEMA /
TAJUK
MASYARAKAT
PENYAYANG
Generasi Negara
Karnival Kokurikulum
di Sekolah Saya

STANDARD
KANDUNGAN
2.6 Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

STANDARD
PEMBELAJARAN
2.6.1 Membaca sesuatu bahan
berunsur sastera yang sesuai
untuk meneroka ilmu.

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.4 Membina kerangka karangan


berdasarkan bahan grafik
dengan betul.

4.1 Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

4.1.1 Menyebut dan menyatakan


amalan baik yang tersurat
daripada lirik lagu dan nyanyian
yang dipersembahkan.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.7 Memahami dan menggunakan


kata tanya dan kata sendi nama
dengan betul mengikut konteks.

Nyanyian Kanak-kanak
Petak Perintah

PKJR
Peraturan dan
Undang-undang
Jalan Raya

Kemahiran PKJR
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
14
6 hingga
10-Apr

TEMA /
TAJUK
MASYARAKAT
PENYAYANG
Khidmat Rakan
Sebaya

STANDARD
KANDUNGAN
1.5 Bercerita dan menceritakan
sesuatu perkara semula dengan
tepat menggunakan sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara
yang dilihat dan yang ditonton
dengan tepat, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk yang mengandungi
wacana.

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami


sesuatu bahan bacaan untuk
menghayati nilai yang baik.

3.6 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan


maklumat yang jelas berbentuk
surat, dengan menegaskan
bahasa yang santun.

Program Kerjaya
SK Seri Impian
Peranan dan
Tanggungjawab
Doktor Muda
Terima Kasih
Rakanku

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

PKJR
Berfikir Sebelum
Melintas

Kemahiran PKJR
7.1.6, 7.3.2, 7.3.3, 7.4.1

5.1.7 Memahami dan menggunakan


kata tanya dan kata sendi nama
dengan betul mengikut konteks.
5.1.4 Memahami dan menggunakan
kata kerja transitif dengan betul
mengikut konteks.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
15
13 hingga
17-Apr

TEMA /
TAJUK
MASYARAKAT
PENYAYANG
Skuad Prihatin

STANDARD
KANDUNGAN
1.6 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan
maklumat yang tersirat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat


dalam petikan daripada pelbagai
sumber dengan sebutan yang
betul.

3.6 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat yang betul dengan
menggunakan penanda wacana
dan menegaskan bahasa yang
santun.

Aku Perabot Sekolah


Cara Menjaga
Kemudahan Awam
Tugasan Kumpulan

PKJR
Berfikir Sebelum
Melintas
Kemahiran PKJR
7.1.6, 7.3.2, 7.3.3, 7.4.1

4.2 Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara
didik hibur.

4.2.2 Mengujarkan cerita yang


mengandungi bandingan semacam
dengan menggunakan sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas
serta menyatakan nilai melalui
penceritaan yang dipersembahkan.

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

5.2.1 Memahami dan menggunakan


imbuhan awalan meN, peN, beR
dan teR dengan betul mengikut
konteks.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
16
20 hingga
24-Apr

TEMA /
TAJUK
KENALI WARISAN
BANGSA
Tumbuk Kalang
Warisan Bangsa
Dondang Sayang
Pengalaman Manis
dalam Majlis
Perkahwinan

STANDARD
KANDUNGAN
1.6 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat yang tersirat tentang
sesuatu perkara daripada sesuatu
sumber yang berbentuk ucapan
dengan tepat secara bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan


dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis


ayat yang mengandungi
perkataan 'e' pepet daripada
sesuatu bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul mengikut
tanda baca.

3.7 Menghasilkan penulisan


kreatif dalam pelbagai genre

3.7.1 Menghasilkan draf penulisan


kreatif dengan betul.

Ghazal

dengan betul.
5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

PKJR
Keselamatan
Berbasikal

5.2.1 Memahami dan menggunakan


imbuhan awalan meN, peN, beR
dan teR dengan betul mengikut
konteks.

Kemahiran PKJR
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5,
5.1.6

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
17
27-Apr
hingga
1 Mei

TEMA /
TAJUK
KENALI WARISAN
BANGSA
Tepak Sirih atau
Puan
Guka Enau atau
Gula Kabung
Tanjak, Tengkolok
atau Destar
Pesta Mengocak
atau Pesta
Menggagau Ikan

STANDARD
KANDUNGAN
1.6 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan
maklumat yang tersirat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan


dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis


ayat yang mengandungi
perkataan yang mempunyai
sebutan 'e' taling daripada
sesuatu bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul mengikut
tanda baca.

Mangkuk Tingkat,
Mangkuk Tepen
atau Siya

PKJR
Keselamatan
Berbasikal
Kemahiran PKJR
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,
5.1.4, 5.1.5, 5.1.6

3.8 Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan dengan betul.

3.8.2 Mengedit dan memurnikan


sesuatu hasil penulisan berbentuk
naratif daripada aspek ejaan,
imbuhan, tanda baca dan
penanda wacana.

4.4 Melafazkan dan memahami


puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.

4.4.2 Melafazkan dan memahami


pantun empat kerat serta
menghasilkan sesuatu ciptaan
kreatif berdasarkan pantun.

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

5.2.1 Memahami dan menggunakan


imbuhan awalan meN, peN, beR
dan teR dengan betul mengikut
konteks.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
18
4 hingga
8 Mei

TEMA /
TAJUK
KENALI WARISAN
BANGSA
Pencak Silat Warisan
Budaya
Seni Ukiran Kayu
Kaum Iban
Beca
Permainan Catur
Cina

STANDARD
KANDUNGAN
1.7 Berbincang dan mengemukakan
pendapat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.7.2 Berbincang dan mengemukakan
pendapat tentang sesuatu perkara
berdasarkan bahan grafik
menggunakan ayat yang gramatis
secara bertatasusila.

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat daripada bahan naratif
untuk membuat ramalan yang
wajar berdasarkan pertautan
idea utama dan idea sampingan.

3.7 Menghasilkan penulisan


kreatif dalam pelbagai genre

3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif


jenis imaginatif berbentuk

Penglipurlara

PKJR
Keselamatan
Berbasikal
Kemahiran PKJR
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,
5.1.4, 5.1.5, 5.1.6

dengan betul.

keperihalan, dialog dan


autobiografi dengan betul.

3.9 Menulis ulasan tentang


pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca.

3.9.1 Menulis pandangan secara


berpandu tentang bahan bukan
sastera yang didengar, ditonton
atau dibaca dengan jelas dan
dan menggunakan bahasa yang
gramatis.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.5 Memahami dan menggunakan


kata adjektif sifatan dan perasaan
dengan betul mengikut konteks.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
19
11 hingga
15 Mei

TEMA /
TAJUK
PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN
Kemajuan Pertanian
Produk Serai
Petai Belalang
Rumput Hiasan
Penanaman Halia

STANDARD
KANDUNGAN
1.3 Mendengar, memahami dan
memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
betul

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.3.1 Mendengar, memahami, dan
memberikan respons yang sesuai
secara lisan atau gerak laku
terhadap arahan berdasarkan
ayat perintah dengan betul.

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat daripada
pelbagai bahan yang sesuai
untuk menjana idea.

3.5 Mencatat maklumat yang

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul

betul tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber.

PKJR
Keselamatan
Berbasikal
Kemahiran PKJR
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,
5.1.4, 5.1.5, 5.1.6

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

mengikut kronologi pada borang


pengurusan grafik daripada
pelbagai sumber.
5.2.3 Memahami dan menggunakan
kata majmuk rangkai kata bebas
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
20
18 hingga
26 Mei

TEMA /
TAJUK
PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN
Penanaman Halia
Perkembangan
Penternakan
Kambing Tenusu
Bioteknologi

STANDARD
KANDUNGAN
5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

STANDARD
PEMBELAJARAN
5.2.3 Memahami dan menggunakan
kata majmuk rangkai kata bebas
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

1.3 Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
betul

1.3.2 Mendengar, memahami dan


memberikan respons dengan
secara lisan terhadap soalan
tanpa kata tanya.

2.4 Membaca dan memahami

2.4.3 Membaca dan memahami

Burung Unta

maklumat yang tersurat dan


tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

maklumat yang tersurat dan


tersirat daripada pelbagai
bahan yang sesuai untuk
membuat ramalan yang wajar.

19 -22 MEI
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
27 MEI - 14 MEI CUTI PERTENGAHAN TAHUN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
21
15 hingga
19-Jun

TEMA /
TAJUK
PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN
Penternakan Ayam
Piru atau Ayam
Belanda
Cerita Rusa
Baja Organik Cacing

STANDARD
KANDUNGAN
3.7 Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.

STANDARD
PEMBELAJARAN
3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif
jenis imaginatif berbentuk
keperihalan, dialog dan
autobiografi dengan betul.

4.3 Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur.

4.3.2 Mengujarkan dialog yang


mengandungi bandingan
semacam dengan menggunakan
sebutan dan intonasi yang betul
dan menyatakan nilai melalui
lakonan.

Hasil Serba Guna

PKJR

5.3 Memahami dan membina


ayat yang betul dalam pelbagai
situasi.

5.3.1 Memahami dan membina ayat


dengan peluasan subjek dengan
betul dalam pelbagai situasi.

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan bacaan dengan
betul.

2.5.1 Membaca, memahami dan


menyusun maklumat daripada
bahan prosa dan memindahkan
maklumat dalam bentuk grafik.

Kemahiran PKJR

Berbasikal dengan

5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5,

Selamat

5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
22
22 hingga
26 Mei

TEMA /
TAJUK
PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN
Kacang Tanah
Pelbagai Rasa
Tiram Mutiara
Indah di Mata
Buah Menggis

STANDARD
KANDUNGAN
1.4 Bertutur, berbual dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada perlbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
menggunakan ayat tunggal dan ayat
majmuk yang betul dalam pelbagai
situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan


pemahaman berdasarkan soalan
bertumpu dan bercapah dengan

Seribu Rahsia
Pengkulturan
Rumpai laut Organik

PKJR
Berbasikal dengan
Selamat

betul.
3.9 Menulis ulasan tentang
pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca.

3.9.1 Menulis pandangan secara


berpandu tentang bahan bukan
sastera yang didengar, ditonton
atau dibaca dengan jelas dan
dan menggunakan bahasa yang
gramatis.

5.3 Memahami dan membina


ayat yang betul dalam pelbagai
situasi.

5.3.1 Memahami dan membina ayat


dengan peluasan subjek dengan
betul dalam pelbagai situasi.

Kemahiran PKJR
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5,
5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
23
30-Jun
3 Julai

TEMA /
TAJUK
PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN

STANDARD
KANDUNGAN
3.7 Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.

STANDARD
PEMBELAJARAN
3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif
jenis imaginatif berbentuk
keperihalan, dialog dan
autobiografi dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.7 Memahami dan menggunakan


kata tanya dan kata sendi nama
dengan betul mengikut konteks.

Taman Mini
Durian Belanda
Khasiat Berganda

PKJR
Berbasikal dengan
Selamat

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

5.2.3 Memahami dan menggunakan


kata majmuk rangkai kata bebas
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

5.3 Memahami dan membina


ayat yang betul dalam pelbagai
situasi.

5.3.2 Memahami dan membina ayat


perintah dan ayat seruan
menggunakan tanda baca yang
betul dalam pelbagai situasi.

Kemahiran PKJR
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5,
5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
24
6 hingga
10 Julai

TEMA /
TAJUK
POTRET MALAYSIA

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
menggunakan kata gelaran yang
sesuai dalam pelbagai situasi tidak
formal secara bertatasusila.

Guru Penyayang

STANDARD
KANDUNGAN
1.4 Bertutur, berbual dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada perlbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

Cara-cara

2.5 Membaca, memahami dan

2.5.2 Membaca, memahami bahan

Pekerti Mulia
Amalan Kita

Menghormati Guru
Tanggungjawab
Seorang Murid
Pelancaran Kempen
Budi Bahasa

PKJR
Perjalanan Selamat
Menggunakan
Pengangkutan Awam

menaakul untuk memindahkan


maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan bacaan dengan
betul.

grafik dan memindahkan


maklumat dalam bentuk prosa.

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.4 Membina kerangka karangan


berdasarkan bahan grafik
dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.5 Memahami dan menggunakan


kata adjektif sifatan dan perasaan
dengan betul mengikut konteks.

5.3 Memahami dan membina


ayat yang betul dalam pelbagai
situasi.

5.3.2 Memahami dan membina ayat


perintah dan ayat seruan
menggunakan tanda baca yang
betul dalam pelbagai situasi.

Kemahiran PKJR
6.1.1, 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.7

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
25

TEMA /
TAJUK
POTRET MALAYSIA

13 hingga
17 Julai

Cinta akan Negrara


Tokoh Budayawan
Melayu

STANDARD
KANDUNGAN
1.4 Bertutur, berbual dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada perlbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
menggunakan kata ganti diri dan
kata ganti nama diri tanya dengan
betul dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

Lawatan Sambil
Belajar ke Melaka
Bunga Raya dan
Bunga Anggerik

PKJR
Perjalanan Selamat
Menggunakan
Pengangkutan Awam
Kemahiran PKJR
6.1.1, 9.1.1, 9.1.3,
9.1.4, 9.1.7

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan bacaan dengan
betul.

2.5.3 Membaca, memahami dan


menaakul bahan prosa dan
memindahkan maklumat dalam
bentuk grafik untuk menyelesaikan
sesuatu masalah.

3.6 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan


maklumat yang jelas berbentuk
surat, dengan menegaskan
bahasa yang santun.

4.3 Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur.

4.3.1 Mengujarkan dialog yang


mengandungi diksi yang betul
serta melakukan aksi yang sesuai
dalam lakonan.

5.3 Memahami dan membina


ayat yang betul dalam pelbagai
situasi.

5.3.2 Memahami dan membina ayat


perintah dan ayat seruan
menggunakan tanda baca yang
betul dalam pelbagai situasi.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
26

TEMA /
TAJUK
POTRET MALAYSIA

20 hingga
24 Julai

Negaraku Gemilang
Kebijaksanaan
Tun Perak

STANDARD
KANDUNGAN
1.4 Bertutur, berbual dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada perlbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.4.4 Menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada sesuatu
sumber menggunakan diksi, ayat
dan bahasa badan yang sesuai dalam
situasi tidak formal secara
bertatasusila.

Malaysia Gemilang
Bandar Multimedia
Kompleks Istana
Negara
Mencipta Sejarah

PKJR
Perjalanan Selamat
Menggunakan
Pengangkutan Awam

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca sesuatu bahan


berunsur sastera yang sesuai
untuk meneroka ilmu.

3.8 Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan dengan betul.

3.8.2 Mengedit dan memurnikan


sesuatu hasil penulisan berbentuk
naratif daripada aspek ejaan,
imbuhan, tanda baca dan
penanda wacana.

Kemahiran PKJR
6.1.1, 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.7

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
27

TEMA /
TAJUK
POTRET MALAYSIA

27 hingga
31 Julai

Pameran Udara dan


Maritim Antarabangsa
Langkawi (LIMA)

STANDARD
KANDUNGAN
2.2 Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

STANDARD
PEMBELAJARAN
2.2.3 Membaca dan memahami ayat
dalam petikan daripada pelbagai
sumber dengan sebutan yang
betul.

Lawatan ke Galeri
Perdana, Pulau
Langkawi
Nostalgia Datuk Saya
Pertandingan Bola
Sepak

PKJR
Perjalanan Selamat
Menggunakan
Pengangkutan Awam

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami


sesuatu bahan bacaan untuk
menghayati nilai yang baik.

3.7 Menghasilkan penulisan


kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.

3.7.1 Menghasilkan draf penulisan


kreatif dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan menggunakan


kata kerja transitif dengan betul
mengikut konteks.

Kemahiran PKJR
9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5

28 hingga 29 JULAI - CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
28

TEMA /
TAJUK
POTRET MALAYSIA

3 hingga
7 Ogos

Pameran Udara dan


Maritim Antarabangsa

STANDARD
KANDUNGAN
2.2 Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

STANDARD
PEMBELAJARAN
2.2.3 Membaca dan memahami ayat
dalam petikan daripada pelbagai
sumber dengan sebutan yang
betul.

Langkawi (LIMA)
Lawatan ke Galeri
Perdana, Pulau
Langkawi
Nostalgia Datuk Saya
Pertandingan Bola
Sepak

PKJR
Perjalanan Selamat
Menggunakan
Pengangkutan Awam

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami


sesuatu bahan bacaan untuk
menghayati nilai yang baik.

3.7 Menghasilkan penulisan


kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.

3.7.1 Menghasilkan draf penulisan


kreatif dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan menggunakan


kata kerja transitif dengan betul
mengikut konteks.

Kemahiran PKJR
9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
29
10 hingga

TEMA /
TAJUK
EKONOMI
BERWAWASAN

STANDARD
KANDUNGAN
1.5 Bercerita dan menceritakan
sesuatu perkara semula dengan
tepat menggunakan sebutan

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara
dengan tepat, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul mengguna-

14 Ogos

Sumber Pendapatan
Peluang Pekerjaan
di Kuala Lumpur
Nota Amirul
Aktiviti Sumber Wang
Kelas
Pekerjaan Sebagai
Sumber Pendapatan

PKJR
Perjalanan Selamat
Menggunakan
Pengangkutan Awam

yang jelas dan intonasi yang


betul.

kan diksi dan ayat yang sesuai.

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami


sesuatu bahan bacaan untuk
menghayati nilai yang baik.

3.5 Mencatat maklumat yang


betul tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul


mengikut kronologi pada borang
pengurusan grafik daripada
pelbagai sumber.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.3 Memahami dan menggunakan


kata ganti nama diri dan kata
ganti nama tunjuk dengan betul
dalam pelbagai konteks.

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
betul.
Kemahiran PKJR
9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5

5.2.2 Memahami dan menggunakan


kata ganda berentak dalam
pelbagai situasi dengan betul.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
30

TEMA /
TAJUK
EKONOMI
BERWAWASAN

STANDARD
KANDUNGAN
1.5 Bercerita dan menceritakan
sesuatu perkara semula dengan

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara
yang dilihat dan yang ditonton

17 hingga
21 Ogos

Pengusaha
Berwawasan

tepat menggunakan sebutan


yang jelas dan intonasi yang
betul.

Usaha Tangga
Kejayaan
Pengusaha Muda

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan


dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis


ayat yang mengandungi
perkataan yang mempunyai
sebutan 'e' taling daripada
sesuatu bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul mengikut
tanda baca.

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca sesuatu bahan


berunsur sastera yang sesuai
untuk meneroka ilmu.

3.6 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat yang betul dengan
menggunakan penanda wacana
dan menegaskan bahasa yang
santun.

Jika Aku Pereka


Perisian
Terima Kasih, Ibu
Cita-citaku
Pengusaha Berjaya

PKJR
Dilema
Utamakan
Keselamatan
Kemahiran PKJR
10.1.3, 10.1.6

dengan tepat, sebutan yang jelas


dan intonasi yang betul
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk yang mengandungi
wacana.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
31

TEMA /
TAJUK
EKONOMI

STANDARD
KANDUNGAN
1.6 Berbicara untuk menyampaikan

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan

BERWAWASAN
24 hingga
28 Ogos

Pengusaha Pusat
Pelancongan
Pengusaha Perahu
Tradisional

maklumat tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara
bertatasusila.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis


ayat yang mengandungi
perkataan 'e' pepet daripada
sesuatu bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul mengikut
tanda baca.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.6 Memahami dan menggunakan


kata hubung pancangan
keterangan dengan betul mengikut
konteks.

5.3 Memahami dan membina


ayat yang betul dalam pelbagai
situasi.

5.3.2 Memahami dan membina ayat


perintah dan ayat seruan
menggunakan tanda baca yang
betul dalam pelbagai situasi.

Mengurus Wang
Bengkel Bijak
Menguruskan Wang,
Perkhidmatan
Prabayar

PKJR

maklumat yang tersirat tentang


sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

Dilema
Utamakan
Keselamatan
Kemahiran PKJR
10.1.3, 10.1.6

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH

TEMA /
TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

32
1 hingga
4-Sep

BUMI INDAH
RAKYAT BERTUAH
Ceramah Kewangan

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan bacaan dengan
betul.

2.5.1 Membaca, memahami dan


menyusun maklumat daripada
bahan prosa dan memindahkan
maklumat dalam bentuk grafik.

3.6 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan


maklumat yang jelas berbentuk
surat, dengan menegaskan
bahasa yang santun.

3.9 Menulis ulasan tentang


pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca.

3.9.1 Menulis pandangan secara


berpandu tentang bahan bukan
sastera yang didengar, ditonton
atau dibaca dengan jelas dan
dan menggunakan bahasa yang
gramatis.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.7 Memahami dan menggunakan


kata tanya dan kata sendi nama
dengan betul mengikut konteks.

Cara Pembayaran
Pengurusan Wang
Berhemat
Ciri Keselamatan
Wang Kertas RM1.00
Harga Syiling Anda

PKJR
Dilema
Utamakan
Keselamatan
Kemahiran PKJR
10.1.3, 10.1.6

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/

TEMA /

STANDARD

STANDARD

TARIKH
33

TAJUK
BUMI INDAH
RAKYAT BERTUAH

KANDUNGAN
1.6 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai

PEMBELAJARAN
1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan
maklumat yang tersirat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai

Alam Sekitar

sumber dengan tepat secara

sumber dengan tepat secara

Tanggungjawab Kita

bertatasusila.

bertatasusila.

7 hingga
11-Sep

Manusia dan
Alam Sekitar

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat yang tersirat tentang
sesuatu perkara daripada sesuatu
sumber yang berbentuk ucapan

Manusia Penjaga
Alam

dengan tepat secara bertatasusila.

Pemburu yang Insaf


Sayangi Alam Kita

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan


dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis


ayat yang mengandungi
perkataan yang mempunyai
sebutan 'e' taling daripada
sesuatu bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul mengikut
tanda baca.

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

5.2.1 Memahami dan menggunakan


imbuhan awalan meN, peN, beR
dan teR dengan betul mengikut
konteks.

Manusia dan Alam

PKJR
Dilema
Keselamatan
Jalan Raya
Kemahiran PKJR
10.1.2, 10.1.3,
10.1.4, 10.1.8

12 hingga 20 September

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

MINGGU/
TARIKH
34
21 hingga
25-Sep

TEMA /
TAJUK
BUMI INDAH
RAKYAT BERTUAH
Sambutan Hari
Alam Sekitar
Lestarikan Alam Kita
Jimatkan Tenaga
Panduan Penjimatan
Tenaga Elektrik
Kitar Semula
Minyak Masak
Teksi Berkuasa Gas
Asli Cecair

STANDARD
KANDUNGAN
1.6 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan
maklumat yang tersirat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

3.6 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan


maklumat yang jelas berbentuk
surat, dengan menegaskan
bahasa yang santun.

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan yang sesuai untuk
membuat ramalan yang wajar.

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

5.2.2 Memahami dan menggunakan


kata ganda berentak dalam
pelbagai situasi dengan betul.

PKJR
Dilema
Keselamatan
Jalan Raya
Kemahiran PKJR
10.1.2, 10.1.3,
10.1.4, 10.1.8

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

MINGGU/
TARIKH
35
28-Sep
2 Okt

TEMA /
TAJUK
BUMI INDAH
RAKYAT BERTUAH
Aku Sebagai Penapis
Air
Rumah Lindungan
Tanaman
Sayangi Alam Sekitar
Hari Tanpa Beg
Plastik

STANDARD
KANDUNGAN
1.7 Berbincang dan mengemukakan
pendapat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.7.2 Berbincang dan mengemukakan
pendapat tentang sesuatu perkara
berdasarkan bahan grafik
menggunakan ayat yang gramatis
secara bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan bacaan dengan
betul.

2.5.1 Membaca, memahami dan


menyusun maklumat daripada
bahan prosa dan memindahkan
maklumat dalam bentuk grafik.

3.7 Menghasilkan penulisan


kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.

3.7.1 Menghasilkan draf penulisan


kreatif dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.6 Memahami dan menggunakan


kata hubung pancangan
keterangan dengan betul mengikut
konteks.

PKJR
Dilema
Keselamatan
Jalan Raya
Kemahiran PKJR
10.1.2, 10.1.3,
10.1.4, 10.1.8

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)


MINGGU/
TARIKH
36
5 hingga
9 Okt

TEMA /
TAJUK
BUMI INDAH

STANDARD
KANDUNGAN
1.7 Berbincang dan mengemukakan

RAKYAT BERTUAH

pendapat tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila.

Mesyuarat
Jawatankuasa
Keceriaan Taman
Cahaya Mega

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.7.1 Berbincang dan mengemukakan
pandangan tentang sesuatu
perkara berdasarkan bahan
grafik menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila.

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan yang sesuai untuk
membuat ramalan yang wajar.

Fenomena Alam

3.7 Menghasilkan penulisan


kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.

3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif


jenis imaginatif berbentuk
keperihalan, dialog dan
autobiografi dengan betul.

PKJR
Kenali Jalan Raya
di Malaysia

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

5.2.3 Memahami dan menggunakan


kata majmuk rangkai kata bebas
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

Papan Tanda
Tasik Impianku

Kemahiran PKJR
1.1.4, 1.1.5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT


KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
37
12 hingga
16 Oktober

TEMA /
TAJUK
MENEROKA SAINS
DAN TEKNOLOGI
Sains dalam
Kehidupan
Pentingnya Tenaga
Elektrik
Pencetak Mini dan
Alat Pemanas Tangan
Berita Sedih Keluarga
Aida

PKJR
Kenali Jalan Raya
di Malaysia
Kemahiran PKJR
7.5.1, 7.5.2, 7.5.3
7.5.4, 7.5.5

STANDARD
KANDUNGAN
1.6 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan
maklumat yang tersirat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan bacaan dengan
betul.

2.5.2 Membaca, memahami bahan


grafik dan memindahkan
maklumat dalam bentuk prosa.

3.5 Mencatat maklumat yang


betul tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul


mengikut kronologi pada borang
pengurusan grafik daripada
pelbagai sumber.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.1 Memahami dan menggunakan


kata nama am tak hidup institusi
dengan betul mengikut konteks.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
38
19 hingga
23 Okt

TEMA /
TAJUK
MENEROKA SAINS
DAN TEKNOLOGI
Teknologi Semakin
Canggih
Implan Koklea

STANDARD

STANDARD

KANDUNGAN
1.6 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

PEMBELAJARAN
1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat yang tersirat tentang
sesuatu perkara daripada sesuatu
sumber yang berbentuk ucapan
dengan tepat secara bertatasusila.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.6 Memahami dan menggunakan


kata hubung pancangan
keterangan dengan betul mengikut
konteks.

PKJR
Kenali Jalan Raya
di Malaysia
Kemahiran PKJR
1.1.4, 1.1.5

21 OKTOBER CUTI BERGANTI DEEPAVALI

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
39
26 hingga
30 Oktober

TEMA /
TAJUK
MENEROKA SAINS
DAN TEKNOLOGI
Televisyen Pintar
Mesin Juruwang
Automatik

STANDARD
KANDUNGAN
1.7 Berbincang dan mengemukakan
pendapat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.7.2 Berbincang dan mengemukakan
pendapat tentang sesuatu perkara
berdasarkan bahan grafik
menggunakan ayat yang gramatis
secara bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan bacaan dengan
betul.

2.5.3 Membaca, memahami dan


menaakul bahan prosa dan
memindahkan maklumat dalam
bentuk grafik untuk menyelesaikan
sesuatu masalah.

27 HINGGA 29OKTOBER PEPERIKAAN AKHIR TAHUN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
40
2 hingga
6-Nov

TEMA /
TAJUK
MENEROKA SAINS
DAN TEKNOLOGI
Televisyen Pintar
Mesin Juruwang
Automatik
Alat Pengesan Cap
Jari Elektronik

STANDARD

STANDARD

KANDUNGAN
1.7 Berbincang dan mengemukakan
pendapat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila.

PEMBELAJARAN
1.7.2 Berbincang dan mengemukakan
pendapat tentang sesuatu perkara
berdasarkan bahan grafik
menggunakan ayat yang gramatis
secara bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan bacaan dengan
betul.

2.5.3 Membaca, memahami dan


menaakul bahan prosa dan
memindahkan maklumat dalam
bentuk grafik untuk menyelesaikan
sesuatu masalah.

3.7 Menghasilkan penulisan


kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.

3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif


jenis imaginatif berbentuk
keperihalan, dialog dan
autobiografi dengan betul.

5.3 Memahami dan membina


ayat yang betul dalam pelbagai
situasi.

5.3.1 Memahami dan membina ayat


dengan peluasan subjek dengan
betul dalam pelbagai situasi.

Mesin Daftar Tunai

PKJR
Kenali Jalan Raya
di Malaysia
Kemahiran PKJR
7.5.1, 7.5.2, 7.5.3
7.5.4, 7.5.5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
41
9 hingga
13-Nov

TEMA /
TAJUK
MENEROKA SAINS
DAN TEKNOLOGI
Kerusi Roda Mudah
Alih
Alat Penukar Tayar
Nutty-Notty

STANDARD
KANDUNGAN
2.6 Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

STANDARD
PEMBELAJARAN
2.6.2 Membaca dan memahami
sesuatu bahan bacaan untuk
menghayati nilai yang baik.

3.9 Menulis ulasan tentang


pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca.

3.9.1 Menulis pandangan secara


berpandu tentang bahan bukan
sastera yang didengar, ditonton
atau dibaca dengan jelas dan
dan menggunakan bahasa yang
gramatis.

4.3 Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur.

4.3.2 Mengujarkan dialog yang


mengandungi bandingan
semacam dengan menggunakan
sebutan dan intonasi yang betul
dan menyatakan nilai melalui
lakonan.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.6 Memahami dan menggunakan


kata hubung pancangan
keterangan dengan betul mengikut
konteks.

Keropok Lemang

PKJR
Kenali Jalan Raya
di Malaysia
Kemahiran PKJR
7.5.1, 7.5.2, 7.5.3
7.5.4, 7.5.5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/
TARIKH
42
16 hingga
20-Nov

TEMA /
TAJUK
MENEROKA SAINS
DAN TEKNOLOGI
Kerusi Roda Mudah
Alih
Alat Penukar Tayar
Nutty-Notty

STANDARD
KANDUNGAN
2.6 Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

STANDARD
PEMBELAJARAN
2.6.2 Membaca dan memahami
sesuatu bahan bacaan untuk
menghayati nilai yang baik.

3.9 Menulis ulasan tentang


pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca.

3.9.1 Menulis pandangan secara


berpandu tentang bahan bukan
sastera yang didengar, ditonton
atau dibaca dengan jelas dan
dan menggunakan bahasa yang
gramatis.

4.3 Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur.

4.3.2 Mengujarkan dialog yang


mengandungi bandingan
semacam dengan menggunakan
sebutan dan intonasi yang betul
dan menyatakan nilai melalui
lakonan.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.6 Memahami dan menggunakan


kata hubung pancangan
keterangan dengan betul mengikut
konteks.

Keropok Lemang

21 NOVEMBER 2014 HINGGA 3 JANUARI 2015

CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk
EMK
Pendidikan Alam Sekitar
Ilmu
Kajian Tempatan
Nilai
Kasih sayang
Hormat
Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan
Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal
Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan

CATATAN
Buku teks
halaman 1-3

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Kata ganti tunjuk
Imbuhan apitan
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk
EMK
Pendidikan Alam Sekitar
Ilmu
Kesihatan
Nilai - Kasih sayang
Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan
Mengkategorikan
Kecerdasan Pelbagai
Interpersonal
Verbal-linguistik
Belajar Cara Belajar
Bacaan intensif
Kontekstual
Menghubungkaitkan

CATATAN
Buku teks
halaman 4-6
halaman 19-20

(KSSR)
PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
Kata ganda
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk
Ragam ayat
Penjodoh bilangan
Peribahasa
EMK
Pendidikan Alam Sekitar
Ilmu
Kajian Tempatan
Nilai
Kerajinan
Hemah tinggi
Kerjasama
Kemahiran Berfikir
Mengecam
Menghubungkaitkan
Mengecam
Menjana idea
Kecerdasan Pelbagai
Visual ruang
Muzik, Interpersonal
Belajar Cara Belajar
Bacaan intensif
Kontekstual

CATATAN
Buku teks
halaman 7-12

Menghubungkaitkan

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama khas
Kata adjektif
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk
EMK
Pendidikan Alam Sekitar
Ilmu
Sejarah
Nilai
Kasih sayang, Baik hati
Kemahiran Berfikir
Membuat gambaran
mental
Mengenal pasti
Menghubungkaitkan
Menyusun urutan
Menjana idea
Kecerdasan Pelbagai
Naturalis
Kinestatik
Verbal-linguistik
Belajar Cara Belajar
Bacaan intensif
Kontekstual
Menghubungkaitkan

CATATAN
Buku teks
halaman 13-18

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata adjektif
Kata kerja
Kata ganti tunjuk
Imbuhan apitan
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk
EMK
Ilmu
Pendidikan Kesihatan
Nilai
Kerajinan
Kebersihan fizikal
dan mental
Kemahiran Berfikir
Menganalisis
Menghubungkaitkan
Mengecam
Menjana idea
Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Meramal
Muzik
Belajar Cara Belajar
Kem. Mendengar

CATATAN
Buku teks
halaman 21-26

Kontekstual
Menghubungkaitkan
Mengalami

CINA

PENGISIAN

CATATAN

KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata hubung
kata kerja pasif
Kata kerja aktif
Sintaksis
Ayat perintah
Ayat aktif, ayat pasif
Ayat majmuk
EMK
Ilmu
Pendidikan Kesihatan
Nilai
Kebersihan fizikal
dan mental
Berdikari
Kemahiran Berfikir
Membuat urutan
Membuat andaian
Konstruktivisme
Menerangkan dan
menjelaskan idea
Kontekstual
Mengaplikasikan
Memindahkan

Buku teks
halaman 27-28

PENGISIAN

CATATAN

KURIKULUM
Sistem Bahasa

Buku teks

Morfologi
Kata perintah
kata kerja pasif
Kata kerja aktif
Sintaksis
Ayat perintah
Ayat aktif, ayat pasif
Ayat majmuk
EMK
Ilmu
Pendidikan Kesihatan
Nilai -Kebersihan fizikal
dan mental
-Berdikari
Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal
KB
Menganalisis
Menjana idea
Menghubungkaitkan
Mengecam
Konstruktivisme
Menerangkan dan

halaman 29-34

menjelaskan idea
Kontekstual
Mengaplikasikan
Memindahkan

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata istilah
Imbuhan apitan
Kata kerja pasif
kata adjektif
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk
EMK
Ilmu
Pendidikan Kesihatan
Sains dan Teknologi
Nilai
Kebersihan fizikal dan
mental
Kemahiran Berfikir
Menaaklul
Menyusun mengikut
urutan
Mengitlak
Kecerdasan Pelbagai
Interpersonal
Belajar Cara Belajar

CATATAN
Buku teks
halaman 35-40

Bacaan intensif
Mencatat nota
Kontekstual
Menghubungkaitkan
Konstruktivisme
Menghubungkaitkan

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata ganti nama
Imbuhan Pinjaman
Kata nama khas
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk
EMK
Ilmu
Sains dan Teknologi
PKJR
Nilai
Keberanian
Rasional
Kemahiran Berfikir
Menghubungkaitkan
Menganalisis
Mengecam
Kecerdasan Pelbagai
Interpersonal
Belajar Cara Belajar
Mendengar aktif

CATATAN
Buku teks
halaman 41-46

Membaca secara luncuran


Kontekstual
Menghubungkaitkan

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata ganti nama
Kata kerja
Kata hubung pancangan
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk
EMK
Ilmu
Pendidikan Alam Sekitar
Sastera
Nilai
Semangat bermasyarakat
Kerjasama
Kemahiran Berfikir
Menaakul
Mengenal pasti
Menganalisis
Kecerdasan Pelbagai
Verbal linguistik
Muzik

CATATAN
Buku teks
halaman 47-52

Belajar Cara Belajar


Membaca secara
imbasan dan luncuran
Kontekstual
Memindahkan maklumat
Mengaplikasi
Konstruktivisme
Mengembangkan idea

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata ganti nama
Kata bantu
Sintaksis
Ayat permintaan
Ayat tunggal
Ayat majmuk
EMK
Ilmu
Peratuaran Sosiobudaya
Nilai
Keberanian
Menepati masa
Kemahiran Berfikir
Menghubungkaitkan
Menaakul
Menjana idea
Kecerdasan Pelbagai
Interpersonal
Verbal linguistik

CATATAN
Buku teks
halaman 53-57

Belajar Cara Belajar


Membaca secara
imbasan dan luncuran
Kontekstual
Memindahkan

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
Imbuhan
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk
EMK
Pendidikan Alam Sekitar
Peratuaran Sosiobudaya
Ilmu
Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
Nilai
Baik hati, Kerajinan
Semangat hidup
bermasyarakat
Kemahiran Berfikir
Menghubungkaitkan
Mantafsir

CATATAN
Buku teks
halaman 61-62

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Kinestatik

Kontekstual
Memindahkan maklumat

ERTAMA

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
Kata adjektif
Kata perintah
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk
EMK
Keusahawanan
Ilmu
Pendidikan Alam Sekitar
Keusahawanan
Nilai
Baik hati, Kerajinan
Kasih sayang, Semangat
hidup bermasyarakat
Kemahiran Berfikir
Menghubungkaitkan

CATATAN
Buku teks
halaman 63-66

Membuat gambaran
mental
Menjana idea
Menyesuaikan
Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Muzik, Kinestatik
Kontekstual
Memindahkan maklumat

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
kata pemeri
Kata kerja pasif
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk
EMK
Peratuaran Sosiobudaya
Ilmu
Pendidikan Moral
Nilai
Kerjasama
Kebersihan fizikal
dan mental
Kemahiran Berfikir
Menilai

CATATAN
Buku teks
halaman 67-72

Menjana idea
Menganalisis
Membuat hubung kait
Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Belajar Cara Belajar
Membaca secara
imbasan dan luncuran
Kontekstual
Memindahkan maklumat
Konstruktivisme
Mengaplikasi

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk
Ayat aktif
Ayat pasif
EMK
Pendidikan Alam Sekitar
Ilmu
Pendidikan Moral
Nilai
Kebersihan fizikal dan
mental, Kerjasama
Kasih sayang
Kemahiran Berfikir

CATATAN
Buku teks
halaman 73-80

Menghubungkaitkan
Membuat gambaran
mental
menjana idea
Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Belajar Cara Belajar
Membaca secara
imbasan dan luncuran
Kontekstual
Mengaplikasi
Konstruktivisme
Menyampaikan idea

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
Kata nama
Imbuhan
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk
EMK
Peraturan Sosiobudaya
Ilmu
Seni dan
Kebudayaan
Nilai
Patriotisme
Hormat

CATATAN
Buku teks
halaman 81-86

Kemahiran Berfikir
Membuat sintesis
Mengenal pasti maklumat
Menganalisis
Kecerdasan Pelbagai
Belajar Cara Belajar
Membaca secara
imbasan dan luncuran
Kontekstual
Memindahkan
Konstruktivisme
Mengaplikasi

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
Imbuhan apitan
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk
Kosa kata
EMK
Peraturan Sosiobudaya
Keusahawanan
Ilmu
Sastera
Nilai
Semangat bermasyarakat

CATATAN
Buku teks
halaman 87-91

Hormat
Kemahiran Berfikir
Mengitlak
Menganalisis
Menjana idea
Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Belajar Cara Belajar
Membaca secara
imbasan dan luncuran
Konstruktivisme
Mengembangkan idea

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
kata adjektif
Kata ganda
Imbuhan apitan
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk
Kosa kata
EMK
Ilmu
Peraturan Sosiobudaya
Kreativiti dan Inovasi

CATATAN
Buku teks
halaman
93-100

Ekonomi
Nilai
Kerajinan
Hormat
Kemahiran Berfikir
Mensintesis
Menganalisis
Menjana idea
Menaakul
Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal
Konstruktivisme
Mengembangkan idea
KMD
Meramal

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
kata adjektif
Kata majmuk
Sintaksis
Ayat perintah
Ayat tunggal
Ayat majmuk
EMK
Ilmu
Keusahawanan
Pendidikan Alam Sekitar

CATATAN
Buku teks
halaman
101-105

Sains Pertanian
Nilai
Kerajinan
Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menyusun atur
Mengenal pasti maklumat
Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Belajar Cara Belajar
Membaca secara
imbasan dan luncuran
Kontekstual
Memindahkan
Konstruktivisme
Menghubung kait

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
Kata ganda
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk
EMK
Keusahawanan
Ilmu
Sains Pertanian
Sains dan Teknologi

CATATAN
Buku teks
halaman
106-109

Nilai
Kerajinan
Kemahiran Berfikir
Mengenal pasti
Menghubung kait
Menilai
Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
dan secara luncuran
Kontekstual
Memindahkan
Konstruktivisme
Menghubungkaitkan

HUN

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
Kata ganda
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk
EMK
Keusahawanan
Ilmu
Sains dan Teknologi

CATATAN
Buku teks
halaman
110-113

Nilai
Kerajinan
Kemahiran Berfikir
Membuat hubung kait
Menjana idea
Mengumpul dan mengelas
Mengitlak
Kecerdasan Pelbagai
Interpersonal
Verbal-linguistik
Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
dan secara luncuran
Konstruktivisme
Menghubungkaitkan

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
Kata hubung
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk
EMK
Keusahawanan
pendidikan Alam Sekitar

CATATAN
Buku teks
halaman
114-117

Ilmu
Ekonomi
Nilai
Kerajinan
Kemahiran Berfikir
Mengitlak
Mensintesis
Menganalisis
Kecerdasan Pelbagai
Interpersonal
Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
dan secara luncuran
Bacaan mentalis
Kontekstual
Menghubung kait

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata bantu
Kata perintah
Kata pemeri
Kata sendi nama
Kata majmuk
Sintaksis
Ayat tunggal

CATATAN
Buku teks
halaman
118-120

Ayat majmuk
EMK
Ilmu
Ekonomi
Keusahawanan
Nilai
Kerajinan
Berdikari
Kerjasama
Kesyukuran
Kemahiran Berfikir
Banding beza
Menganalisis
Menjana idea
Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Kinestatik
Kontekstual
Memindahkan
Konstruktivisme
Menghubungkaitkan

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata gelaran
kata adjektif
Kata penguat
Sintaksis
Ayat aktif
Ayat perintah

CATATAN
Buku teks
halaman
121-126

Ayat seruan
EMK
Ilmu
Pendidikan Agama Islam
Pendidikan Moral
Nilai
Kerjasaman, hemah tinggi
kasih sayang
Hormat-menghormati
Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Mengecam
Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
dan luncuran
Kontekstual
Mengalami
Mengaplikasi
Konstruktivisme
Pengembangan idea

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
kata ganti nama
Kata adjektif
Kata kerja
Sintaksis
Ayat aktif, ayat pasif

CATATAN
Buku teks
halaman
127-132

Ayat tunggal, Ayat majmuk


EMK
Ilmu
Sejarah
Kajian Tempatan
Nilai
Patriotisme, Hormat
Hemah tinggi
Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Mensintesis
Menyusun atur
Menganalisis
Kecerdasan Pelbagai
Interpersonal
Verbal-linguistik
Belajar Cara Belajar
Mencatat nota
Kontekstual
Memindahkan maklumat

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama am /khas
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal, Ayat majmuk

CATATAN
Buku teks
halaman
133--135, 137,

EMK
Pendidikan Alam Sekitar
Ilmu
Sejarah, Geografi
Sastera
Nilai
Patriotisme
Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Mengecam, Menganalisis
Kecerdasan Pelbagai
Naturalis
Verbal-linguistik
Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
dan luncuran
Kontekstual
Mengaplikasi

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Imbuhan apitan
Kata nama
Kata sendi nama

CATATAN
Buku teks
halaman
136, 138-140

Sintaksis
Ayat aktif, ayat pasif
Ayat tunggal, Ayat majmuk
EMK
Patriotisme
Ilmu
Sejarah
Nilai
Hormat
Kesyukuran
Kemahiran Berfikir
Mengecam
Menjana idea
Kecerdasan Pelbagai
Belajar Cara Belajar
Membaca secara
imbasan dan luncuran
Kontekstual
Mengaplikasi

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Imbuhan apitan
Kata nama

CATATAN
Buku teks
halaman
136, 138-140

Kata sendi nama


Sintaksis
Ayat aktif, ayat pasif
Ayat tunggal, Ayat majmuk
EMK
Patriotisme
Ilmu
Sejarah
Nilai
Hormat
Kesyukuran
Kemahiran Berfikir
Mengecam
Menjana idea
Kecerdasan Pelbagai
Belajar Cara Belajar
Membaca secara
imbasan dan luncuran
Kontekstual
Mengaplikasi

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja

CATATAN
Buku teks
halaman
141-146

Kata ganti nama


Kata ganda separa
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk
EMK
Keusahawanan
Ilmu
Ekonomi
Nilai
Kerajinan
Berdikari
Kemahiran Berfikir
Banding beza
Mengecam
Menyusun atur
Kecerdasan Pelbagai
Verbal linguistik
Belajar Cara Belajar
Membaca secara
imbasan dan luncuran
Mencatat
Kontekstual
Menghubungkait

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi

CATATAN
Buku teks
halaman

Kata kerja
Kata adjektif
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk
EMK
Keusahawanan
Teknologi maklumat
dan komunikasi
Ilmu
Ekonomi
Sastera
Nilai
Kerajinan
Kasih sayang
Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Mengecam
Menaakul
menganalisis
Kecerdasan Pelbagai
Verbal linguistik
Konstruktivisme
Mengembangkan idea
Kajian Masa Depan
Imaginasi dan kreativiti

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa

147-150

CATATAN
Buku teks

Morfologi
Kata bantu
Kata hubung pancangan
Kata kerja
Sintaksis
Ayat aktif, Ayat pasif
Ayat tunggal, Ayat majmuk
EMK
Kreativiti dan inovasi
Keusahawanan
Ilmu
Ekonomi
Nilai
Berdikari
Kerajinan
Kemahiran Berfikir
Menganalisis
Menghubung kait
Menjana idea
Mengenal pasti idea
Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Belajar Cara Belajar
Perbincangan
Bacaan luncuran
Kontekstual
Konstruktivisme
Mengembangkan idea

PENGISIAN
KURIKULUM

halaman
151-154,
160

CATATAN

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
Kata bantu
Kata adjektif
Sintaksis
Ayat tunggal, Ayat majmuk
EMK
Keusahawanan
Teknologi maklumat
dan komunikasi
Ilmu
Ekonomi
Nilai
Jimat cermat
Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menyusun atur
Mengitlak, mengecam
Kecerdasan Pelbagai
Interpersonal
Verbal-linguistik
Belajar Cara Belajar
Membaca secara
imbasan dan luncuran
Konstruktivisme
Menilai dan mentafsir

PENGISIAN

Buku teks
halaman
155-159

CATATAN

KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Imbuhan apitan
Imbunan meN, peN,
beR, teR
Sintaksis
Ayat tunggal, Ayat majmuk
EMK
Pendidikan Alam Sekitar
Ilmu
Sastera
Geografi
Nilai
Kesyukuran
Kerajinan
Kerjasama
Kemahiran Berfikir
Menghubung kait
Mengecam
Kecerdasan Pelbagai
Naturalis
Verbal-linguistik

GAL KEDUA

Buku teks
halaman
161-165

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata adjektif
Kata kerja
Kata ganda separa
Sintaksis
Ayat tunggal, Ayat majmuk
EMK
Pendidikan Alam Sekitar
Ilmu
Sains
Nilai
Kasih sayang, Hormat
Jimat cermat
Tanggungjawab
Kemahiran Berfikir
Mensintesis
Membuat inferens
Mengecam
Kecerdasan Pelbagai
Naturalis
Verbal-linguistik
Interpersonal
Konstruktivisme
Mengembangkan idea
Kontekstual
Mengaplikasi

CATATAN
Buku teks
halaman
166-169, 171

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata hubung pancangan
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal, Ayat majmuk
EMK
Pendidikan Alam Sekitar
Kreativiti dan inovasi
Ilmu
Sains
Nilai
Kasih sayang
Tanggungjawab
Kemahiran Berfikir
Menaakul
Menjana idea
Kecerdasan Pelbagai
Naturalis
Verbal-linguistik
Belajar Cara Belajar
Bacaan intensif
Mencatat
Konstruktivisme
Mengaplikasi

CATATAN
Buku teks
halaman
170, 172-174

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata majmuk
Kata kerja
Kata adjektif
Sintaksis
Ayat tunggal, Ayat majmuk
EMK
Pendidikan Alam Sekitar
Kreativiti dan inovasi
Ilmu
Geografi
Nilai
Kasih sayang
Tanggungjawab
Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Mengecam
Kecerdasan Pelbagai
Naturalis
Verbal-linguistik
Belajar Cara Belajar
Membaca secara
imbasan dan luncuran
Kontekstual
Menghubung kait

CATATAN
Buku teks
halaman
175-178

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata adjektif
Kata penguat
Sintaksis
Ayat tunggal, Ayat majmuk
EMK
Teknologi maklumat
dan komunikasi
Ilmu
Sains
Geografi
Nilai
Kesyukuran
Tanggungjawab
Jimat cermat
Kemahiran Berfikir
Mensintesis
Menjana idea
Menyusun atur
Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Belajar Cara Belajar
Bacaan intensif
Kajian Masa Depan
Meramal

CATATAN
Buku teks
halaman
179-183

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal, Ayat majmuk
EMK
Teknologi maklumat
dan komunikasi
Kreatif dan inovatif
Ilmu
Sains
Nilai
Kesyukuran
Kemahiran Berfikir
Menganalisis
Mengecam
Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal
Belajar Cara Belajar
Bacaan intensif
Kajian Masa Depan
Meramal
Konstruktivisme
Mengaplikasi

CATATAN
Buku teks
halaman
184-185

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
Kata istilah
Sintaksis
Ayat tunggal, Ayat majmuk
EMK
Teknologi maklumat
dan komunikasi
Ilmu
Perbankan
Sains dan Teknologi
Nilai
Kesyukuran
Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menganalisis
Banding beza
Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Belajar Cara Belajar
Perbincangan

CATATAN
Buku teks
halaman
186-187

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
Kata istilah
Sintaksis
Ayat tunggal, Ayat majmuk
EMK
Teknologi maklumat
dan komunikasi
Ilmu
Perbankan
Sains dan Teknologi
Nilai
Kesyukuran
Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menganalisis
Banding beza
Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Belajar Cara Belajar
Perbincangan
Kontekstual
Memindahkan
Konstruktivisme
Mengembangkan idea

CATATAN
Buku teks
halaman
186-189

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata hubung pancangan
Kata adjektif
Sintaksis
Ayat tunggal, Ayat majmuk
EMK
Kreativiti dan Inovasi
Ilmu
Sains dan Teknologi
Nilai
Kasih sayang
Kerajinan
Kemahiran Berfikir
Membuat inferens
Merumus
Kecerdasan Pelbagai
Interpersonal
Verbal-linguistik
Konstruktivisme
Menilai
Mengembangkan idea

CATATAN
Buku teks
halaman
101-106

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata hubung pancangan
Kata adjektif
Sintaksis
Ayat tunggal, Ayat majmuk
EMK
Kreativiti dan Inovasi
Ilmu
Sains dan Teknologi
Nilai
Kasih sayang
Kerajinan
Kemahiran Berfikir
Membuat inferens
Merumus
Kecerdasan Pelbagai
Interpersonal
Verbal-linguistik
Konstruktivisme
Menilai
Mengembangkan idea

LAHAN AKHIR TAHUN

CATATAN
Buku teks
halaman
101-106

27 MEI HINGGA 14 JUN

HINGGA 14 JUN

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN TAHUN

standard kandungan
1.3 Mendengar, memahami dan
memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
betul

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada perlbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula dengan
tepat menggunakan sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul.

1.6 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

1.7 Berbincang dan mengemukakan


pendapat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan


dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan bacaan dengan
betul.

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

3.2 Menulis huruf, suku kata,


perkataan dan ayat secara
mekanis dengan betul dan
kemas.

3.3 Membina dan menulis

perkataan, frasa, dan ayat


dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.5 Mencatat maklumat yang


betul tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.

3.6 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun

3.7 Menghasilkan penulisan


kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.

3.8 Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan dengan betul.

3.9 Menulis ulasan tentang


pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca.

4.1 Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

4.2 Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara
didik hibur.

4.3 Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur.

4.4 Melafazkan dan memahami


puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.

4.5 Menyampaikan pengucapan


awam mengikut laras bahasa
yang sesuai dengan yakin
dan berkesan.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

5.3 Memahami dan membina


ayat yang betul dalam pelbagai
situasi.

standard pembelajaran
1.3.1 Mendengar, memahami, dan
memberikan respons yang sesuai
secara lisan atau gerak laku
terhadap arahan berdasarkan
ayat perintah dengan betul.
1.3.2 Mendengar, memahami dan
memberikan respons dengan
secara lisan terhadap soalan
tanpa kata tanya.
1.3.3 Mendengar, memahami, dan
memberikan respons dengan
menyampaikan pesanan yang
betul mengikut urutan.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber
menggunakan ayat tunggal dan ayat
majmuk yang betul dalam pelbagai
situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
menggunakan kata gelaran yang
sesuai dalam pelbagai situasi tidak
formal secara bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber
menggunakan kata ganti diri dan
kata ganti nama diri tanya dengan
betul dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.
1.4.4 Menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada sesuatu
sumber menggunakan diksi, ayat
dan bahasa badan yang sesuai dalam
situasi tidak formal secara

bertatasusila.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai.
1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara
yang dilihat dan yang ditonton
dengan tepat, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk yang mengandungi
wacana.
1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan
maklumat yang tersirat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara
bertatasusila.
1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat yang tersirat tentang
sesuatu perkara daripada sesuatu
sumber yang berbentuk ucapan
dengan tepat secara bertatasusila.
1.6.3 Berbicara untuk mendapatkan
dan menyampaikan maklumat
dengan tepat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber
menggunakan penanda wacana
yang betul secara bertatasusila.
1.7.1 Berbincang dan mengemukakan
pandangan tentang sesuatu
perkara berdasarkan bahan
grafik menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila.
1.7.2 Berbincang dan mengemukakan
pendapat tentang sesuatu perkara
berdasarkan bahan grafik
menggunakan ayat yang gramatis

secara bertatasusila.

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan apitan
dalam ayat daripada sesuatu
bahan bacaan dengan sebutan
yang betul.
2.2.2 Membaca dan memahami frasa
dalam petikan daripada sesuatu
bahan bacaan dengan sebutan
yang betul.
2.2.3 Membaca dan memahami ayat
dalam petikan daripada pelbagai
sumber dengan sebutan yang
betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis


ayat yang mengandungi
perkataan 'e' pepet daripada
sesuatu bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul mengikut
tanda baca.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis
ayat yang mengandungi
perkataan yang mempunyai
sebutan 'e' taling daripada
sesuatu bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul mengikut
tanda baca.
2.4.1 Membaca dan memahami
maklumat daripada bahan naratif
untuk membuat ramalan yang
wajar berdasarkan pertautan
idea utama dan idea sampingan.
2.4.2 Membaca dan memahami

maklumat yang tersurat daripada


pelbagai bahan yang sesuai
untuk menjana idea.
2.4.3 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan yang sesuai untuk
membuat ramalan yang wajar.
2.5.1 Membaca, memahami dan
menyusun maklumat daripada
bahan prosa dan memindahkan
maklumat dalam bentuk grafik.
2.5.2 Membaca, memahami bahan
grafik dan memindahkan
maklumat dalam bentuk prosa.
2.5.3 Membaca, memahami dan
menaakul bahan prosa dan
memindahkan maklumat dalam
bentuk grafik untuk menyelesaikan
sesuatu masalah.

2.6.1 Membaca sesuatu bahan


berunsur sastera yang sesuai
untuk meneroka ilmu.
2.6.2 Membaca dan memahami
sesuatu bahan bacaan untuk
menghayati nilai yang baik.

3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan


secara mekanis dengan betul
dan kemas.
3.2.7 Menulis ayat tunggal dan ayat
majmuk secara mekanis dalam
bentuk tulisan berangkai dengan
betul dan kemas.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan

pemahaman berdasarkan soalan


bertumpu dan bercapah dengan
betul.
3.3.4 Membina kerangka karangan
berdasarkan bahan grafik
dengan betul.
3.4.1 Menulis imlak perkataan yang
mengandungi imbuhan apitan
dengan tepat.
3.4.2 Menulis imlak ayat yang
mengandungi perkataan
berimbuhan apitan dengan
ejaan dan tanda baca yang tepat.
3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
mengikut kronologi daripada
pelbagai sumber.
3.5.2 Mencatat maklumat yang betul
mengikut kronologi pada borang
pengurusan grafik daripada
pelbagai sumber.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat yang betul dengan
menggunakan penanda wacana
dan menegaskan bahasa yang
santun.
3.6.2 Menulis untuk menyampaikan
maklumat yang jelas berbentuk
surat, dengan menegaskan
bahasa yang santun.

3.7.1 Menghasilkan draf penulisan


kreatif dengan betul.
3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif
jenis imaginatif berbentuk
keperihalan, dialog dan

autobiografi dengan betul.

3.8.1 Menedit dan memurnikan hasil


penulisan daripada aspek ejaan,
imbuhan, tanda baca dan
penanda wacana.
3.8.2 Mengedit dan memurnikan
sesuatu hasil penulisan berbentuk
naratif daripada aspek ejaan,
imbuhan, tanda baca dan
penanda wacana.

3.9.1 Menulis pandangan secara


berpandu tentang bahan bukan
sastera yang didengar, ditonton
atau dibaca dengan jelas dan
dan menggunakan bahasa yang
gramatis.

4.1.1 Menyebut dan menyatakan


amalan baik yang tersurat
daripada lirik lagu dan nyanyian
yang dipersembahkan.
4.1.2 Menyatakan perasaan berdasarkan melodi dan lirik lagu dalam
nyanyian yang dipersembahkan.
4.2.1 Mengujarkan cerita yang
mengandungi bandingan semacam
dengan menggunakan sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul, serta bahasa badan yang
sesuai melalui penceritaan
yang dipersembahkan.
4.2.2 Mengujarkan cerita yang
mengandungi bandingan semacam
dengan menggunakan sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas

serta menyatakan nilai melalui


penceritaan yang dipersembahkan.

4.3.1 Mengujarkan dialog yang


mengandungi diksi yang betul
serta melakukan aksi yang sesuai
dalam lakonan.
4.3.2 Mengujarkan dialog yang
mengandungi bandingan
semacam dengan menggunakan
sebutan dan intonasi yang betul
dan menyatakan nilai melalui
lakonan.
4.4.1 Melafazkan pantun empat kerat
yang mengandungi bahasa yang
indah dalam pembayang dengan
sebutan dan intonasi yang betul.
4.4.2 Melafazkan dan memahami
pantun empat kerat serta
menghasilkan sesuatu ciptaan
kreatif berdasarkan pantun.
4.5.1 Menyampaikan ucapan
berdasarkan teks mengikut
laras bahasa yang sesuai dengan
betul.
4.5.2 Menyampaikan ucapan mengikut
laras bahasa dan gaya yang
sesuai serta sebutan dan intonasi
yang betul.

5.1.1 Memahami dan menggunakan


kata nama am tak hidup institusi
dengan betul mengikut konteks.
5.1.2 Memahami dan menggunakan
kata nama khas gelaran atau
nama panggilan dengan betul
mengikut konteks.

5.1.3 Memahami dan menggunakan


kata ganti nama diri dan kata
ganti nama tunjuk dengan betul
dalam pelbagai konteks.
5.1.4 Memahami dan menggunakan
kata kerja transitif dengan betul
mengikut konteks.
5.1.5 Memahami dan menggunakan
kata adjektif sifatan dan perasaan
dengan betul mengikut konteks.

5.1.6 Memahami dan menggunakan


kata hubung pancangan
keterangan dengan betul mengikut
konteks.
5.1.7 Memahami dan menggunakan
kata tanya dan kata sendi nama
dengan betul mengikut konteks.

5.2.1 Memahami dan menggunakan


imbuhan awalan meN, peN, beR
dan teR dengan betul mengikut
konteks.
5.2.2 Memahami dan menggunakan
kata ganda berentak dalam
pelbagai situasi dengan betul.
5.2.3 Memahami dan menggunakan
kata majmuk rangkai kata bebas
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

5.3.1 Memahami dan membina ayat


dengan peluasan subjek dengan
betul dalam pelbagai situasi.
5.3.2 Memahami dan membina ayat

perintah dan ayat seruan


menggunakan tanda baca yang
betul dalam pelbagai situasi.

Anda mungkin juga menyukai