Anda di halaman 1dari 3

DAFTAR ISI

Halaman
KATA PENGANTAR........................................................................................

LEMBAR PENGESAHAN................................................................................

ii

LEMBAR PERSEMBAHAN.............................................................................

iii

DAFTAR ISI.....................................................................................................

iv

Materi 1 Penanganan Pasca Panen


1. Pendahuluan................................................................................................
1.1 Latar Belakang......................................................................................
1.2 Maksud dan Tujuan.............................................................................
1.3 Waktu dan Tempat...............................................................................
2. Tinjauan Pustaka.........................................................................................
2.1 Karakteristik Ikan.................................................................................
2.2 Macam-Macam Bentukan Ikan............................................................
2.2.1 Fillet.................................................................................. ........
..
2.2.2 Whole ........................................................................................
..
2.2.3 Gutted............................................................................... ........
...
2.2.4 Steak................................................................................ .........
...
2.2.5 Split................................................................................. ..........
..
2.3 Perubahan Ikan Setelah Ikan Beku.......................................................
2.3.1 Aspek
Fisik...................................................................................
2.3.2 Aspek
Biokimia............................................................................
2.3.3 Aspek
Mikrobiologi......................................................................
3. Metodologi....................................................................................................
3.1 Alat dan Fungsi......................................................................................
3.2 Bahan dan Fungsi..................................................................................
3.3 Skema kerja...........................................................................................
4. Hasil dan Perhitungan..................................................................................
4.1 Data Pengamatan..................................................................................
4.1.1 Pengamatan Bentukan
Ikan........................................................
4.1.2 Pengamatan
Organoleptik...........................................................
4.2 Perhitungan...................................................................................... ....
4.2.1 Rendemen dan
Drip.....................................................................

1
2
2
3
4
5
6
7
8
9

4.2.2 Organoleptik..................................................................... ........


...
5. Pembahasan..................................................................................................
5.1. Analisa Prosedure..................................................................................
5.2.Analisa Hasil..........................................................................................
6. Kesimpulan dan
Saran..................................................................................
6.1. Kesimpulan...................................................................................... .....
6.2.Saran................................................................................................ .....
DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................
Materi 2 Kemunduran Mutu Ikan Segar
1. Pendahuluan................................................................................................
1.1 Latar Belakang......................................................................................
1.2 Maksud dan Tujuan..............................................................................
1.3 Waktu dan Tempat...............................................................................
2. Tinjauan Pustaka.........................................................................................
2.1 Karakteristik Ikan.................................................................................
2.2 Fase-Fase Kemunduran Ikan Segar......................................................
2.2.1 Prerigor................................................................ .....................
...
2.2.2 Rigormortis..................................................................... .........
...
2.2.3 Postrigor.......................................................................... .........
...
2.2.4 Autolisis............................................................................ ........
...
2.2.5 Bakteriolisis...................................................................... ........
...
2.3 Macam-Macam Penanganan Awal........................................................
2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Kemunduran Mutu Ikan Segar..............
3. Metodologi....................................................................................................
3.1 Alat dan Fungsi......................................................................................
3.2 Bahan dan Fungsi..................................................................................
3.3 Skema kerja...........................................................................................
4. Hasil dan Perhitungan..................................................................................
4.1 Data Pengamatan..................................................................................
4.1.1 Pengamatan Organoleptik...........................................................
4.1.2 Hasil Wawancara.........................................................................
4.2 Perhitungan...................................................................................... ....
5. Pembahasan..................................................................................................
5.1 Analisa
Prosedur....................................................................................
5.2 Analisa Hasil..........................................................................................
6. Kesimpulan dan
Saran..................................................................................
6.1 Kesimpulan...................................................................................... .....
6.2 Saran................................................................................................ .....

DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................
Materi 3 Uji Kualitatif Formalin
1. Pendahuluan................................................................................................
1.1 Latar Belakang......................................................................................
1.2 Maksud dan Tujuan..............................................................................
1.3 Waktu dan Tempat...............................................................................
2. Tinjauan Pustaka.........................................................................................
2.1 Formalin........... ....................................................................................
2.1.1 Pengertian....................................................................... .........
...
2.1.2 Struktur.......................................................................... ..........
...
2.1.3 Ikatan Formalin dengan Produk
(Reaksi)...................................
2.2 Uji Kualitatif Formalin..........................................................................
2.3 Ciri-Ciri Produk Berformalin................................................................
2.4 Bahaya Penggunaan Formalin..............................................................
3. Metodologi....................................................................................................
3.1 Alat dan Fungsi......................................................................................
3.2 Bahan dan Fungsi..................................................................................
3.3 Skema kerja...........................................................................................
4. Hasil dan Perhitungan..................................................................................
4.1 Data Pengamatan..................................................................................
5. Pembahasan..................................................................................................
5.1 Analisa
Prosedur....................................................................................
5.2 Analisa Hasil..........................................................................................
6. Kesimpulan dan
Saran..................................................................................
6.1 Kesimpulan...................................................................................... .....
6.2 Saran................................................................................................ .....
DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................