Anda di halaman 1dari 2

PENETAPAN PENCAPAIAN SASARAN PYD BERSAMA PP BAGI MENGUKUR

KEBERHASILAN SETENGAH TAHUN PERTAMA*/KEDUA* 2016


Nama PYD

JENNY CHONG LU TING

Keberhasil
an

Deskripsi

PetunjukPre
stasi (KPI)

1.Keberhasil
an Utama;
PdP

1.1
Peningkatan
pengetahuan
sedia ada
murid

% lulus min

1.2
Peningkatan
penglibatan
murid dalam
PdP

C
GPMP

% lulus min
C
GPMP

Target

Pencapai
an

M3 (5A)
80%

M3 (5A)
70%

M3 (6A)
80%

M3 (6A)
60%

PSV (6A)
100%

PSV (6A)
90%

PSV (6B)
100%

PSV (6B)
90%

PK (5A)
100%

PK (5A)
90%

PK (5B)
100%

PK (6A)
90%

PK (6A)
100%

PK (5B)
90%

M3 (5A)
Lulus
100%

M3 (5A)
Lulus 100%

M3 (6A)
Lulus
100%

M3 (6A)
Lulus 100%

Ulasan
Kelas tambahan
selepas waktu
persekolahan
Kelas tambahan
waktu cuti sekolah

Kehadiran murid
dalam PDP
Kehadiran murid
kelas tambahan.

2.Keberhasil
an Tugastugas lain;
Kokurikulum

PSV (6A)
100%

PSV (6A)
100%

PSV (6B)
100%

PSV (6B)
100%

PK (5A)
100%

PK (5A)
100%

PK (5B)
100%

PK (5B)
100%

PK (6A)
100%

PK (6A)
100%

2.1
Peningkatan
penglibatan
murid

% hadir
aktiviti

90%

95%

Penglibatan murid
dalam
Kokurikulum.

2.2
Peningkatan
pencapaian
murid

Bil dalam
penyertaan
aktiviti

13

Perjumpaan pada
setiap hari Rabu
bagi semester
satu
( Jan-Mei 2015)

TandaTangan PYD:.....................................
PP1*/PP2*:.......................................
Tarikh:.........................................................
Tarikh:......................................................................
(Catatan; *Potong mana-mana yang tidak berkenaan)

TandaTangan