Anda di halaman 1dari 10

KURIKULUM SEJARAH SEKOLAH

RENDAH
(SJHK 3063)
HURAIAN DAN PERINCIAN
KURIKULUM SEJARAH SEKOLAH
RENDAH

Huraian dan Perincian Kurikulum Sejarah

KurikulumStandardSejarahSekolah
Rendahmelibatkantigatahap;
TahapII-TahunEmpat
-TahunLima
-TahunEnam

Kandungandantemakurikulum
Sejarahadalahberbezamengikuttahun.
MuriddiTahunEmpat-TemaSejarahAwal
Negara,
TahunLima-TemaKedaulatanNegara
TahunEnamTemaKemakmuranNegaraKita

Antaratopik-topikSejarahKSSRtermasuklah:

1.MariBelajarSejarah
2.KehidupanZamanAirBatu
3.KehidupanZamanPrasejarah
4.Kerajaan-kerajaanMelayuSebelumKesultanan
MelayuMelaka
5.ZamanKesultananMelayuMelaka

Antaratopik-topikSejarahKSSRtermasuklah:
6.Tokoh-tokohTerbilangKesultanan
MelayuMelaka
7.Negeri-negeridiMalaysia
8.SejarahSabahdanSarawak
9.IdentitiNegaraKita
10.SejarahAwalNegaraKita
11.KedaulatanNegaraKita

SEKIAN
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai