Anda di halaman 1dari 2

NAMA:

_____________________________________
___________________

TINGKATAN :

SULIT
50
MATEMATIK
1 JAM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUTERI WILAYAH


JALAN DEWAN SULTAN SULAIMAN
50300 KUALA LUMPUR
UJIAN BULANAN 1 TINGKATAN 2 TAHUN 2015
MATEMATIK
1 JAM
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
KegunaanPemeriksa
NamaPemeriksa:
Soalan
1
2
3
4
5
Jumlah

Markah
Penuh
10
10
10
10
10
50

Markah
Diperoleh

Arahan
1. Tulis nama dan kelas anda di
ruang yang disediakan.
2. Tulis jawapan anda di ruang
jawapan yang disediakan
dalam kertas soalan ini.
3. Serahkan kertas soalan ini
kepada pengawas peperiksaan
pada akhir peperiksaan.
4. Penggunaan kalkulator saintifik
yang tidak boleh diprogramkan
adalah dibenarkan.

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak.