Anda di halaman 1dari 63

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU
SEKOLAH MENENGAH

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Bahasa
IBAN
TINGKATAN IV

RIPIH ISI PEKARA

Rukun Negara

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

vii

Kata Pengantar

ix

Pelasar Jaku

Juluk Kurikulum Bahasa Iban Sekula Sekondari

Objektif Kurikulum Bahasa Iban Sekula Sekondari

Objektif Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Organisasi Kurikulum

Penerang Tentang Kerembai Turai Pelajar

Strategi Ngajar Enggau Belajar

Sistem Bahasa

12

Pengisi Kurikulum

18

Asil Pengawa Belajar Bidang Interpersonal

21

Asil Pengawa Belajar Bidang Informasional

35

Asil Pengawa Belajar Bidang Estetik

45

iii

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh
masyarakat; memelihara satu cara demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati
bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagaibagai corak; membina satu cara masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpahkan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut
berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan bangsa Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vii

KATA PENGANTAR
Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni
dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan
pengetahuan pada abad ke-21.
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber.
Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. Huraian ini
diharapkan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.
Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru diharap dapat memberikan penekanan kepada unsur bernilai tambah
yang yang difikirkan sesuai dalam aspek pedagogi. Di samping itu, nilai murni dan semangat patriotik serta kewarganegaraan
tetap diutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada murid dan boleh diaplikasikan dalam
kehidupan harian dan dunia pekerjaan.

ix

Guru perlu sentiasa peka terhadap tahap penggunaan dan penguasaan bahasa Iban murid dengan mengambil kira kesepaduan
ilmu, nilai dan amalan. Pengajaran dan pembelajaran dirancang supaya dapat melahirkan murid yang boleh berkomunikasi serta
meneruskan warisan budaya Iban yang sesuai dengan kesejahteraan diri, masyarakat dan negara.
Dalam menyediakan Huraian Sukatan pelajaran ini, banyak pihak yang terlibat terutama guru, pensyarah maktab dan universiti,
pegawai Kementerian Pelajaran, dan individu yang mewakili badan-badan tertentu.
Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan
Pelajaran ini, Kementerian Pelajaran merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

(MAHZAN BIN BAKAR AMP)


Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia

xi

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

1. PELASAR JAKU
Jaku Iban tu siti ari jaku etnik ti bisi diajar ba tikas sekula primari enggau sekula sekondari baka ti disebut dalam Akta Pendidikan
1996. Jaku Iban diajar kena nyuluk niat ati bansa Iban ti sayau sereta deka ngemansangka jaku Iban . Nambahka nya, iya mega tau
nyadi senyata ti beguna dikena nyerakupka kaul dalam raban bansa Iban empu tauka antara bansa Iban enggau bansa bukai.
Kurikulum Jaku Iban sekula sekondari ditempa ngambika nembiak ulih bekomunikasyen enggau lanchar sereta ulih ngenanka
waris daya idup bansa Iban bepelasar ba Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum Jaku Iban dikenatai belalauka Turai
Pelajar enggau Kerembai Turai Pelajar.
Turai Pelajar Jaku Iban sekula sekondari nyerangkung tiga bidang guna jaku, iya nya Bidang Interpersonal, Bidang Informasional
enggau Bidang Estetik ti bekait enggau pengelandik bekomunikasyen enggau orang bukai, mindahka penerang sereta angkunka
pemanah jaku. Kelimpah ari nya, elemen litaricha bisi diselit dalam pelajar Jaku Iban dikena ngenanka waris daya idup. Pelajar
Jaku Iban mega menatika leman gaya belajar, pengerindu enggau pengulih nembiak ti bebida sereta ngemeranka pelajar ngena
pengelandik benilai tambah. Aktiviti kokurikulum ti dipejalaika ari luar kelas mega beguna dikena ngukun penau ke dipelajar sida
dalam kelas.
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Form IV tu nerang lalu ngerembaika enggau silik agi pasal Turai Pelajar Jaku Iban sekula
sekondari ti tau nyadi lalau pengajar ngenataika pelajar ti diungkupka ngagai nembiak Form IV. Kerembai Turai Pelajar tu disediaka
ba setiap Form ari Form I nyentuk ngagai Form V.
Kerembai turai pelajar tu ngundan Juluk, Objektif, Organisasyen Kurikulum, Asil Pengawa Belajar, Pengisi Kurikulum, Strategi
Ngajar enggau Belajar, Aspek Jaku, Asil Pengawa Belajar enggau Kerembai Turai Pelajar.

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

2. JULUK KURIKULUM JAKU IBAN SEKULA SEKONDARI


Juluk Kurikulum Jaku Iban sekula sekondari nya dikena nempa nembiak ngambika sida ulih bekomunikasyen, dikena ngambi
ungkup diri maya begulai sejalai enggau orang bukai, meretika idea enggau penerang ti didinga tauka dibacha, sedarka pemanah
jaku ti dikena dalam mayuh macham asil tulis ari mayuh macham genre, sereta mega mantaika idea enggau asai ati ngena jaku
Iban standard sambil neruska waris daya idup bansa Iban.

3. OBJEKTIF KURIKULUM JAKU IBAN SEKULA SEKONDARI


Ba pengujung pengawa ngajar enggau belajarka Jaku Iban di sekula sekondari, nembiak disadang nemu:
i.

nampil orang dalam interaksyen sosial ari berandau enggau besaraka runding tauka ngena chara betulis dikena ngepun
sereta negapka kaul sereta;

ii.

bejalaika sebengkah-sebengkah pengawa; meretika isi mayuh macham kereban ti didinga enggau dibacha;

iii.

mending, macha lalu meri respons ngagai kereban tulis tradisional enggau moden;

iv.

mantaika runding ngena jalai bejaku enggau betulis;

v.

belemati lalu nemu nitihka nilai pemanah, sikap positif, semengat patriotik sereta sayauka menua diri; enggau

vi.

neruska waris daya idup bansa Iban sesingkang enggau pemansang mayuh pupu raban bansa di Malaysia.

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

4. OBJEKTIF PELAJAR JAKU IBAN FORM IV


Ba ujung pelajar Form IV nembiak dikarapka ulih:
i.

berandau enggau pangan diri tentang hal diri empu, diri sebilik, orang ke berimbai pendiau, sekeda isu enggau pemansang
kemaya hari tu enggau antara bansa ngena jaku ti engkeman;

ii.

bedaya ngulihka barang enggau servis ari ti meri respons tentang barang enggau servis ti diulih ari nyadi pengguna;

iii.

meri timbang penemu enggau ngaga pemutus ti patut dikena beruruska penanggul sereta ngaga pemutus penemu dalam
siti-siti situasyen lebuh bejurai tauka berundingka sesebengkah pekara;

iv.

macha teks ti mayuh lebas enggau bidang sereta ngena mayuh teknik macha dikena ngulih lalu meretika penerang enggau
chara ti efektif;

v.

macha kereban litaricha enggau akademik ke tuju beperindang enggau menganalisis karang ari mayuh aspek;

vi.

ngubah idea enggau penerang berindik ari siti-siti perspektif enggau kriteria ngambika ulih nembuka ati enggau tuju pengawa;

vii.

ngena pengelandik mantaika jaku, buah runding enggau ngeraup randau dikena ngayanka bantai penemu ti efektif;

viii.

nengkebang karang kreatif enggau ukai kreatif ngena jaku ti gramatis enggau tingkat jaku ti engkeman sereta ngena rapat
tulis ti udah dipelajarka; enggau

ix.

belemati sereta menatika nilai ti manah, sikap positif, semengat patriotik enggau pengangkunka menua belalauka ajar di
dalam kelas.

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

5. ORGANISASYEN KURIKULUM
Kurikulum Jaku Iban sekula sekondari ngundan:
5.1

Guna Jaku
Guna jaku tau dibagi ngagai tiga bidang, iya nya Bidang Interpersonal, Bidang Informasional enggau Bidang Estetik. Tiaptiap bidang nya endang ngembuan Asil Pengawa Belajar ti patut ditemu nembiak.
Guna jaku ti dikumbai Bidang Interpersonal nya bekaul enggau pengelandik nembiak ngepunka randau, ngerembaika randau
sereta ngemeranka kaul interpersonal, iya nya kaul enggau orang bukai.
Guna jaku ti disebut Bidang Informasional nya dikena meretika idea enggau penerang ti didinga enggau dibacha. Iya bekaul
enggau penau nembiak ngulih, mereti sereta mantaika baru sesebengkah penerang, isi enggau idea.
Guna jaku ti disebut Bidang Estetik, meri ruang ngagai nembiak belemati sereta angkunka karang litaricha, becherita,
mantaika buah pikir sechara kreatif. Berindik ari tu, nembiak diajar elemen litaricha ti mungkur genre novel, jerpan, prosa
tradisional, drama enggau leka main. Nembiak dikandal ulih nerenakka pengerindu macha lalu belematika bemacham
kereban litaricha Iban ti kaya dikena nanggam pengangkun sida ngagai waris daya idup bansa Iban.

5.2

Pengelandik Jaku
Pengelandik jaku mungkur pengelandik mending, bejaku, macha enggau nulis. Pengelandik jaku tu dikarapka nyadi pemun
nembiak ulih ngena jaku Iban ti standard.
5.2.1 Pengelandik Mending
Pengelandik mending nya dikena ngansah pemintar nembiak mending enggau penuh perati kelimpah ari mereti lalu
landik nyerenih tauka milih isi pekara ti beguna, mendingka isi kelikuh ti bebida dalam mayuh macham kereban
dikena belajar.

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

5.2.2 Pengelandik Bejaku


Pengelandik bejaku nya ngenajamka pengelandik nembiak ngena jaku ti betul sereta standard lebuh becherita, mantaika
pikir diri, nerangka asai ati diri sereta nanya enggau terang, betusun, enda lebih-lebih, kelimpah ari ti dikena nerenakka
peneleba bejaku alus, nemu bebasa sereta beradat.
5.2.3 Pengelandik Macha
Pengelandik macha tu dikena nelebaka nembiak nguasa mayuh macham teknik macha, begunaka mayuh macham
kereban penyanding, ngambika sida sikar mereti, pandai nyerenih isi ti beguna, nemu belematika pemanah pekara
ti dibacha sereta landik ngaga analisis pasal kereban bacha nya.
5.2.4 Pengelandik Nulis
Pengelandik nulis ngujungka nembiak nemu nulis enggau pintar, landik sereta lanchar ngena pengaya leka jaku ti
betul , standard sereta ngena ayat ti gramatis. Pekara ti ditulis bisi tema enggau isu ti terang, runding ti rurus, format
ti betul enggau genre ti patut. Nambahka nya nembiak mega ulih ngemetul sereta nusun karang ngena mayuh macham
penerang betulis. Pengelandik jaku disengkaumka dalam Asil Pengawa Belajar ba tiap-tiap bidang guna jaku enggau
chara ti bekaul enggau iya.

5.3

Asil Pengawa Belajar


Pengawa ngajar enggau belajar di bilik kelas dilanggur sereta dipejalaika bepelasar ba asil pengawa belajar ti patut ditemu
nembiak. Asil Pengawa Belajar berindik ari pengelandik jaku baka ti diterangka dulu tadi.
Asil Pengawa Belajar meri penerang dikena ngiring sereta nulung pengajar dalam pengawa ngajar ti disalin ari penerang
objektif. Asil Pengawa Belajar nya bepelasar ba semua pengelandik jaku lalu begulaika atur jalai ngena jaku dalam sistem
jaku nitihka konteks enggau topik dalam ruang pengisi kurikulum.
5

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

5.4

Pengisi Kurikulum
Pengisi kurikulum nyengkaum elemen ti bejantilka pemansang ti pemadu baru dalam bidang pelajar, iya nya pemintar bepikir,
atur sosio-waris daya idup enggau pengelandik benilai tambah baka pengelandik berunding, belajar sepemanjai umur,
ngena teknologi pemadah enggau komunikasyen sereta pengelandik ninjau arus maya dudi dikena nyendiaka nembiak
nyingkang ngagai dunya pengawa dikena ngidupka diri. Nambahka nya, pelajar pasal nilai, pelajar nyadi peranak menua ti
likun pendiau, angkun sereta taluk ke menua diri endang diperatika enggau silik beserimbai enggau juluk menua maju
enggau raban bansa ti nadai penimpang dalam adat basa enggau perangai. Penerang ti luas agi pasal pengisi kurikulum
Jaku Iban nya baka tu:
5.4.1 Penemu Pasal Rampa Menua Nembiak
Penemu pasal rampa menua nembiak ti patut dikena ngerembai sereta ngangkatka pengelandik nembiak, nya penemu
ti nyengkaum mayuh bidang penemu enggau disiplin; baka sains, geografi, kandang rampa menua enggau ti bukai.
Kelimpah ari nya, pengajar mega diperansang belalauka isu-isu kemaya hari tu nyadi kereban dikena ngajar enggau
belajar.
5.4.2 Aspek Waris Daya Idup
Aspek warisdaya idup ti patut bendar dipilih nyadi kereban ngajar enggau belajar nya nyerangkung tusun atur
wais daya idup, pengalus tauka pengeliut jaku, tingkat jaku, sempama, leka main asal enggau jerita rayat. Nambahka
nya aspek waris daya idup tu mega nyengkaum nilai pemanah, atur pendiau enggau norma sosial baka ti ditusun
dalam bup Adat Iban 1993 sereta enggau semengat taluk sereta angkunka bansa enggau menua Malaysia.

5.5

Sistem Jaku
Sistem jaku dalam pengawa ngajar enggau belajar menatika jaku Iban ti standard ari jalai jaku, pengaya leka jaku, sempama,
sepil , sebut enggau entak sebut. Jalai jaku mungkur morfologi enggau sintaksis lalu pengaya leka jaku ngundan leka jaku
rama enggau terminologi.

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

6.

PENERANG TENTANG KEREMBAI TURAI PELAJAR


Kerembai Turai Pelajar Form IV dikenataika dalam tiga iti pitak. Pitak ti kesatu nya penerang pasal Asil Pengawa Belajar
baka ti dikembuan dalam Turai Pelajar. Pitak ti kedua nya Kerembai Asil Pengawa Belajar, lalu pitak ti ketiga ngundan
Perambu Aktiviti enggau Kereban.

6.1

Pitak Asil Pengawa Belajar


Pitak Asil Pengawa Belajar ngundan bidang guna jaku baka tu:
Asil Pengawa Belajar

Guna Jaku

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Interpersonal

1.1
1.2
1.3

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3


1.2.1, 1.2.2, 1.2.3
1.3.1, 1.3.2, 1.3.3

Informasional

2.1
2.2
2.3

2.1.1, 2.1.2,
2.2.1, 2.2.2
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3

Estetik

3.1
3.2

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3


3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4

6.2

Pitak Kerembai Asil Pengawa Belajar


Pitak Kerembai Asil Pengawa Belajar nerangka enggau silik tikas pengelandik ti patut ditemu nembiak nitihka tikas penau
enggau pemaju sida sekali ke dalam Tikas 1, Tikas 2 tauka Tikas 3.
7

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Tikas 1 nya tikas pelajar ti patut ditemu semua nembiak. Tikas I nya meh penau ti pengabis minimum patut ditemu semua
nembiak Form IV. Tikas 2 nya tikas ti diungkupka ngagai nembiak ti jelan penajam lalu Tikas 3 nya tikas ti pengabis tinggi
ungkup nembiak ke ngembuan pemandai tauka penajam ke nyulut agi.
Nembiak ti udah ngembuan penau ba Tikas 1 diperansang terus belajar ngagai Tikas 2 enggau Tikas 3 nitih ke pengulih diri.
Nembiak ti enda mujur nembuka Tikas 1 patut diberi latih lalu dibantu pengajar nyentukka ngagai iya ulih nembuka tikas nya.
Dalam hal tu, nembiak deka diuji dikena nentu sekalika nembiak nya agi patut diembing tauka terus nyingkang ngagai tikas
pelajar ti nangkanka nya.
6.3

Perambu Aktiviti Enggau Kereban


Pitak Perambu Aktiviti enggau Tuduh Kereban ngundan aktiviti ngajar enggau belajar sereta enggau kereban bantu ngajar
di dalam kelas. Perambu tu ditipakka enggau Kerembai Asil Pengawa Belajar sereta menatika elemen ti dikemisi dalam
pengisi kurikulum. Chunto iya, pengelandik ngaga jangka enggau ngaga pilih bepelasarka tinjau arus maya dudi sereta
enggau mayuh bengkah pemintar ti bebida ngagai siku-siku nembiak. Semua perambu tu semina nyadi lalau. Pengajar tau
ngubah sereta milih teknik tauka aktiviti bukai ti engkeman ngambika setipak enggau penau sereta pengulih nembiak.

7.
7.1

STRATEGI NGAJAR ENGGAU BELAJAR


Rapat Befokus Ba Nembiak
Strategi ngajar enggau belajarka Jaku Iban, patut befokus ba nembiak ngambika sida ulih berinteraksyen lalu bulih pengelandik
belajar ari peneleba sida. Ari nya, nembiak tau bisi pengarap ba diri empu ulih ngena jaku Iban ti menuku. Rapat tu setipak
enggau belajar sechara masteri ti menatika pengulih nembiak ngauk asil pelajar ti udah ditetapka. Ari ti belajar sechara
masteri, nembiak diberi peluang maju nitih ke pengulih diri. Dalam hal tu aktiviti menilai, miki enggau nyuman, enggau
ngaya patut diambi nyadika sebagi ari proses ngajar enggau belajar.

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

7.2

Mayuh Bengkah Teknik


Pelajar Jaku Iban sekula sekondari meransang atur ti ngena mayuh leman teknik ngajar. Pengajar diberi peluang milih teknik
ngajar enggau belajar ti setipak enggau pengulih nembiak. Teknik bejurai, simulasyen, projek, enggau inkuiri bepelasar ba
atur belajar ngena pansik dudi hari, pemintar mayuh bengkah, konstruktivisme enggau kontekstual, tau nambahka pengerindu
enggau penyidi ngagai pelajar sida. Ajar ti efektif bepanggai ba ubah teknik enggau kereban bantu ngajar sereta enggau
teknologi ti tau meransang nembiak bepikir sechara kritis, kreatif enggau inovatif.

7.3

Mayuh Bengkah Kereban


Pengawa ti bekenaka librari, pusat sumber enggau komputer sigi diperansang dalam ngajar enggau belajarka Jaku Iban.
Kereban ari surat kabar, majalah, bup penyanding, diksyenari, internet, kereban litaricha enggau ukai kereban litaricha patut
dikena dalam pengawa ngajar enggau belajar.

7.4

Pengelandik Ngena Leka Jaku Ti Engkeman


Pelajar Jaku Iban sekula sekondari endang ngemeranka guna leka jaku ti engkeman . Dikena ngulihka tuju tu, pengajar patut
merambu lalu milih guna jaku ke deka diajar sereta chunto jalai ngena leka jaku dalam konteks ti bebida enggau aktiviti ti
bekenaka leka jaku ti spesifik nitihka disiplin ilmu di dalam tauka di luar kelas.

7.5

Ngajar Enggau Belajar Sechara Betema


Rapat ti menatika tema endang diperansang dalam pengawa ngajar enggau belajar. Ngena chara belajar ti baka tu
pengelandik jaku, belajarka jalai jaku enggau ngerembaika pengaya leka jaku ulih dikukun. Kelimpah ari nya, penemu ari
mata pelajar bukai mudah diserap ngagai pelajar Jaku Iban. Pengajar patut merambu pelajar enggau tema ti patut nyerangkap
bidang ilmu ti besangkut paut enggau diri empu, orang mayuh enggau pekara rama kemaya hari tu.

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

7.6

Macha Ekstensif
Macha ekstensif meri peluang ngagai nembiak ngauk penemu enggau nempa ulah ti menyana dikena ngangkatka daya
pikir enggau nerenakka pengerindu terus macha.

7.7

Kaul Jaul
Kaul jaul nya siti proses ngajar enggau belajar ti menatika kaul jaul pengelandik jaku ti neresa kurikulum tauka rapat ngajar.
Mayuh macham pengelandik patut diajar ngena chara bekaul jaul dalam pengawa ngajar enggau belajar.

7.8

Penyerap Nilai Enggau Waris Daya Idup


Nyerap nilai dalam konteks ngajar enggau belajar reti nya proses nerima mayuh bidang ilmu sereta mayuh tema ti mungkur
hal ti besangkut paut enggau diri empu tauka enggau orang mayuh.
7.8.1 Semengat angkunka menua enggau nilai bebudi tinggi peranak Malaysia ti bepelasar ba pengarap ngagai Petara
patut dipasukka dalam pengawa ngajar enggau belajar. Taja pan proses nyerap tu diatur sechara sedar sereta
diperambu tang nembiak dikarapka ulih nyerap ilmu enggau nilai tu sechara sedar tauka natural.
7.8.2 Pengelandik bepikir patut diserapka sechara teratur enggau pengelandik mending, bejaku, macha, enggau nulis.
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban tu menatika pengelandik bepikir sechara kritis, kreatif sereta inovatif dalam pengawa
ngajar enggau belajar.
Sekeda ari pengelandik bepikir ti tau dikena dalam pelajar jaku nya baka tu:

10

Meri tukuh
Ngelas, ngumpul sereta mengkategori
Ngait enggau ngaul
Manding bida

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Nusun atur
Nentuka penerang ti betul enggau iya ti salah
Mida fakta enggau penemu
Menganalisis
Nyidi empas penemu
Ngelala kebuah enggau pangka jaku
Nyangka
Mensintesis
Mengitlak
Ngaga analogi
Ngaga inferens
Mengintepretasyen tauka betungkap
Ngelala batang enggau jantil penemu
Nimbang tauka menilai
Mansut ka penemu
Ngumpul
Ngedut
Ngaga pemutus
Mutarka penanggul

Pengelandik bepikir ti dirintai nya tadi patut ditemu nembiak. Kereban bepikir baka nusun grafik, tanya sereta kar
minda tau dikena dalam proses ngajar enggau belajar.
7.8.3 Pengelandik benilai tambah ti bukai baka pengelandik teknologi pemadah enggau komunikasyen, pengelandik belajar
chara belajar, pansik dudi hari, pemintar mayuh bengkah, belajar sechara konstruktivisme enggau kontekstual mega
patut diserap enggau menatika asil pelajar ti patut ditemu, penau nembiak, sereta sumber ti dikemisi.

11

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

7.9

Menilai
Aktiviti menilai nya sebengkah ari proses ngajar enggau belajar. Menilai tu aktiviti dikena ngulihka penerang ti beguna
dikena nentuka pengulih nembiak dalam siti-siti asil pelajar enggau objektif ngajar enggau belajar. Enggau nya, menilai
sechara terus menerus tauka selajur patut diatur. Berindik ari proses menilai ngena chara tu pengajar dikarapka ulih bekiraka
atur ti dikena napi penau nembiak sekali ke diberi penyuman tauka pengaya.

7.10

Penyuman
Aktiviti penyuman disedia lalu ditaga dikena mantu nembiak nguasa asil pelajar ti apin ditemu sida. Aktiviti tu diatur senipak
enggau tikas penau nembiak.

7.11

Pengaya
Aktiviti pengaya patut dikenataika laban nembiak sigi bebida tikas penau, pengelandik, talent enggau pengerindu. Nembiak
ti jampat agi nangkap asil pelajar patut diberi aktiviti ti digaga sechara ngati diri tauka enggau bantu pengajar.

8.

SISTEM JAKU
Pekara ti nyadi fokus pelajar dalam Sistem Jaku Iban nya pelajar pasal jalai jaku tauka atur jaku, pengaya leka jaku, sepil,
sebut enggau intonasyen. Penerang ngelansa ba semua pekara nya tadi,tau dipeda baka tu:

8.1

Jalai Jaku
Jalai Jaku patut nyadika pelasar pemintar bejaku. Pekara tu patut diajar enggau chukup langgur sereta nitihka konteks
ngambika jalai ngena leka jaku, rambai jaku enggau ayat ulih ditemu enggau engkeman. Batang pekara ti nyadi isi pelajar
pasal jalai jaku nya dibagi ngagai dua, iya nya morfologi enggau sintaksis. Nambahka nya, aspek jalai nyebut enggau sepil
mega patut diperatika enggau manah.

12

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

8.1.1 Morfologi
Morfologi nya bidang penemu pasal jaku ti mansik pasal tukuh leka jaku, raban leka jaku sereta jalai nempa tauka
ngaga leka jaku.

Tukuh jaku ti digaga ari:

jaku tunggal
jaku tumbuh
jaku turu
jaku tandu

Raban jaku ti digaga ari:

jaku nama
jaku pengawa
jaku adjektif
jaku tugas

Proses ngaga jaku ari:

meri penambah
betanduka leka jaku
beturuka leka jaku

13

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

8.1.2 Sintaksis
Sintaksis nya bidang penemu pasal jaku ti mansik tukuh, struktur enggau jalai ngaga ayat. Reti iya, bidang sintaksis
nya pansik pasal atur enggau simpul jalai jaku ti nyadi pelasar ti patut dititihka lebuh nusun leka jaku tauka raban leka
jaku ngambika nyadi ayat. Sekeda ari aspek sintaksis ti patut dipelajarka nya baka tu:

8.2

Jalai ngaga ayat ti dipenyadi ari subjek enggau predikat sereta atur nusun ayat nya.
Bansa ayat, iya nya ayat penerang tauka ayat padah, ayat tanya, ayat perintah enggau ayat tekenyit.
Konsep ayat aktif enggau ayat pasif.
Tusun ayat, iya nya ayat tusun selama enggau tusun tunsang.
Proses ngaga ayat:
i. ayat tunggal
ii. ayat turu
Bansa ayat turu, iya nya ayat turu berakit, ayat turu selit enggau ayat turu champur.
Aspek tanda bacha.
Pengenap tesa

Sistem Sepil
Sistem sepil ti dikena mesti belalauka sistem ti dikena dalam bup Sistem Jaku Iban di Sekula ti dikeluarka Pusat
Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia; berengkah dikena Taun 2007.

8.3

Sebut Enggau Intonasyen


Sebut enggau intonasyen diajar ngambika nembiak ulih nyebut leka jaku enggau betul sereta meretika intonasyen enggau
penggal sebut. Pengelandik ti diajar nya pengelandik ngelala sereta bebidaka mayuh macham aspek dalam sebut enggau
intonasyen ngambika nembiak ulih ngenataika sesebengkah reti leka jaku enggau engkeman.

14

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Intonasyen ayat Jaku Iban ti patut diajar nya nitihka tusun ayat ti baka tu:

8.4

ayat penerang rama


ayat tanya
ayat perintah
ayat tunsang
ayat pasif

Pengaya Leka Jaku


Pengaya leka jaku nyengkaum leka jaku rama enggau leka jaku ti dikena nyebut sebengkah-sebengkah pekara enggau
konsep tauka disebut terminologi. Pengelandik ngelembang leka jaku tu iya nya kerembai ari pengelandik nembiak
ngelembang leka jaku ti udah dikena dalam Form I, II enggau III. Pengaya leka jaku patut ditambah sereta dikerembai
ngambika setipak enggau pemansang penemu nembiak dalam bidang pelajar ba peringkat Form IV.

8.5

Pengenap Tesa
Pengelandik nembiak nguasa pengenap tesa patut ditambah sereta dikerembaika ngambika iya setipak enggau pemansang
penemu nembiak dalam bidang pelajar baperingkat sekula sekondari atas.

15

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

8.6

Sempama
Sempama nya sebengkah ari bungai jaku ti besilupka reti. Sempama manah dikena bebandingka gaya tauka gamal, ulah,
perangai, enggau pengawa lalu diambi nyadi teladan sereta lalau pendiau. Sempama mega mandangka daya idup bansa
Iban ti siru lebuh ngena jaku lalu bejimat lebuh ngerara tauka nimbal jaku ti enda manah. Sempama ti dikena endang mantaika
jaku belapis tauka belapik ngambika orang ti dituju jaku enda terus nyida tang mayuh agi berundingka kuing enggau empas
jaku ti diterima tauka didinga iya. Sempama tau bendar dikaitka enggau pengalus adat basa sereta gaya pendiau bansa
Iban. Sekeda chunto jaku sempama nya baka tu:
8.6.1 Jaku Silup
bekalih batang
nusuk kajang kerupuk
muai lang, muai miang
8.6.2 Jaku Kelaung

pua kumbu
sabut
betimba

8.6.3 Sema Banding


baka remaung ke teleba negung ba mua lubang
asaika lepas ari nyawa baya
munyi ke diruruk
enda kala tukul bulaka tempan, enda kala lelabu bulaka peputan
itah ke asi bari

16

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

8.6.4 Rambai Jaku Kelulu


lawa kerubung enda perisi, ragak genuk nadai ai
kijang nyungah rangkang patah, kijang manjung punggu pumpung
kudi memuri hari enda ujan, ikak lelanggak ikan enda ngaban
8.6.5 Jaku Karung
8.6.5.1 Dikena maya nikah
Chunto:

Tanya indu

Nan enggau muka kuta


8.6.6 Jaku Tapis
8.6.6.1 Ai Ansah
Chunto:

Ai ansah Kepala Pengajar tauka pemesai bukai

Ai ansah YB tauka Menteri


8.6.6.2 Gela tauka Gelar Ai
Chunto:
Ranyai
Ai Pengayu
8.6.6.3 Jaku Geliga
17

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

9.

PENGISI KURIKULUM
Pengisi kurikulum nyerangkung elemen-elemen baka penemu ari mayuh bidang ilmu enggau disiplin, atur sosio-waris daya
idup enggau pengelandik benilai tambah, baka pengelandik bepikir, pengelandik teknologi pemadah enggau komunikasyen,
pengelandik belajar chara belajar, pansik dudi hari, mayuh bengkah pemintar, belajar sechara konstruktivisme enggau
kontekstual. Semua elemen tu diajar dalam konteks ba ketiga-tiga bidang ti bisi dalam guna jaku. Penerang ti ngelansa
tentang setiap pengisi kurikulum nya baka tu.
9.1

Penemu
Penemu mungkur mayuh disiplin baka sains, ekonomi enggau bidang ilmu ti bukai dikena ngerembaika penemu
enggau pengelandik jaku. Penemu mega nyerangkung hal ti nyadi kemaya hari nitihka ti patut dalam runding pengajar.

9.2

Nilai
Nilai ti manah patut bendar dipasukka lebuh ngajar Jaku Iban dikena nempa nembiak ngambika sida ngembuan
pemai ulah ti menyana. Kelimpah ari nya, menati sereta ngemeranka perangai ti menuku dikena nempa bansa ti
tinggi adat budi basa patut dikemeran sereta diterenakka ba ati anak bansa Malaysia.

9.3

Pengangkun Sereta Penaluk Ke Bansa Enggau Menua


Pengangkun sereta penaluk ngagai bansa enggau menua patut bendar diterenakka ba nembiak ngambika ngembuan
semengat ti angkun, sayau sereta talukka menua enggau bansa.

9.4
18

Pengelandik Benilai Tambah

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Kurikulum ti inginka pengulih enggau pengulih dalam alaf baru tauka benilai tambah nya meri peluang ti lebih ngagai
nembiak dikena ngulihka penemu ari ti belajar belalauka situasyen ti nyau deka sebaka enggau pekara ti amat nyadi
di dunya nyengkaum senario dunya global. Bekaul enggau pekara nya kurikulum Jaku Iban tu ditusun ngambika ulih
nyerangkung mayuh macham pengelandik. Pengelandik ti benilai tambah baka pengelandik bepikir, pengelandik
teknologi pemadah enggau komunikasyen, pengelandik belajar sepemanjai umur, pengelandik ninjau arus maya
dudi enggau pemintar mayuh bengkah. Sekeda ari aspek pengelandik benilai tambah nya baka ti diterangka di baruh
tu:
9.4.1 Pengelandik Bepikir
`

Pengelandik bepikir diajar ngagai nembiak ngena chara tanya saut sereta enggau pengawa latih ti deka
nguna daya pikir kritis, kreatif enggau inovatif dalam pengawa mending, bejaku, macha enggau nulis.
Pengelandik bepikir tu beguna bendar ba pengidup nembiak ninting hari sereta mega lebuh sida udah bekereja
dudi hari ila. Pengelandik tu tau mantu sida nyatup lalu beruruska penanggul sereta mega mantu sida ngaga
pemutus penemu ti nyemetak sereta enda besiping.
9.4.2 Pengelandik Ngena Teknologi Pemadah Enggau Komunikasyen
Ba jeman teknologi pemadah enggau komunikasyen, nembiak sekula disadang ulih ngena komputer lebuh
besadung sereta ngenataika penerang baka ngirum enggau nerima e-mel, ngena software ti udah disediaka
dalam komputer lebuh ngatur sereta ngemanahka kereja sida enggau ngulihka penemu ti bisi disadung dalam
internet.

9.4.3 Pengelandik Belajar Chara Belajar

19

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Pengelandik belajar chara belajar beguna bendar dikena nanam pengerindu belajar sepemanjai umur. Nembiak
sekula ti ulih ngemeranka pengelandik tu deka nyadi orang ti seruran begigaka penemu baru lalu landik ngatur
pengawa lebuh napi dunya ti seruran bebali laban arus globalisasyen.
9.4.4 Pengelandik Ninjau Arus Maya Dudi
Pengelandik ninjau arus maya dudi tu siti ari chara belajar ti tau mantu nembiak sekula ngelala tiap-tiap iti
pekara, isu tauka penanggul ti udah nyadi, benung nyadi diatu enggau iya ti disadang deka nyadi dudi hari.
Reti nya, nembiak sekula deka nemu nyangka utai ti deka nyadi, nyangka penguntung tauka pengerugi ti deka
ditapi ari pengawa ti dikereja iya sereta nemu merambu sereta besedia nyatup pekara ti disadang nyadi lalu
bulih penguntung ari pekara ti berubah nya.
9.4.5 Pemintar Mayuh Bengkah
Pemintar mayuh bengkah nyengkaum pengelandik linguistik, logik matematik, musik, kinestetik, ruang,
interpersonal, intrapersonal enggau emosi. Pengajar patut nyediaka gaya ngajar ti patut sereta setipak enggau
pengerindu enggau pengulih nembiak ngambika pengawa ngajar enggau belajarka jaku tau sidi tauka efektif
agi.
9.4.6 Belajar Chara Konstruktivisme
Belajar chara konstruktivisme ulih ngasilka nembiak ti tau meretika penemu baru bepelasar ba penemu enggau
peneleba ti endang bisi dikembuan sida. Ngena chara tu nembiak ulih meretika pekara ti dipelajar sereta
rindu belajar seumur idup.

20

9.4.7 Belajar Chara Kontekstual


Pengelandik tu iya nya siti chara belajar ti ngaitka isi pelajar enggau peneleba nembiak, orang ke bekelingi
pendiau enggau sida sereta mayuh macham bidang pengawa. Pengelandik belajar sechara kontekstual
dikenataika ngena mayuh macham chara lalu nembiak dikarapka lantang enggau mujur belajar enti sida ulih
ngaitka penemu baru ti bekait enggau pengidup sida.

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

ASIL PENGAWA BELAJAR ENGGAU KEREMBAI TURAI PELAJAR


Pekara ti dirintai di baruh tu iya nya, Asil Pengawa Belajar enggau Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban. Asil Pengawa Belajar dalam
sitak keterubah nya diambi terus ari Turai Pelajar Jaku Iban ti nyengkaum semua pengelandik ti deka dijuluk dalam Pelajar Jaku
Iban di sekula sekondari atas. Pengelandik tu ditaga ngagai Form IV iya nya baka ke dirintai ba sitak kedua. Nya alai lebuh ngajar,
pengajar patut ngaga perambu belalauka pekara ti dirintai dalam sitak kedua enggau sitak ketiga.
1.0

Asil Pengawa Belajar Bidang Interpersonal

Fokus pelajar dalam bidang interpersonal ngadaka nembiak ti landik sereta ulih ngepun, ngemeran ngena jalai bekunsi kuasa, idea
enggau asai ati diri enggau buah pikir maya berinteraksyen, sereta ngulihka barang enggau pengawa ari orang bukai. Pekara tu
nyengkaum pengelandik berinteraksyen, berandau, besaraka penemu enggau berunding.

Batang Asil Pengawa Belajar


1.1
1.1.1

Berinteraksyen
Bekomunikasyen ngena
chara berandau enggau
betulis ngena jaku ti
engkeman dikena bekelala,
mansutka asai ati enggau
bekunsi peneleba.

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti / Kereban

Tikas 1
i. Nerangka pasal pengerindu engggau
peneleba diri empu bekaul enggau
sesebengkah pekara.
ii. Nyeritaka pasal diri maya berandau
enggau orang bukai ngena sebut,
intonasyen, jaku alus enggau rambai jaku
ti patut sereta mantaika penemu ti bekaul
enggau topik.

Nerangka pasal pengerindu enggau


peneleba diri ngagai pangan ti
serambau pasal:
lumba enggau main ti dikerindu
kereban bacha ti dipilih diri
juluk ati
Ngerintai lalu ngelala guna tiap-tiap
ruang ba rumah panjai.

21

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Batang Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 2
i.

Bekenangka
pengawa.

pasal

sesebengkah

Atur rumah ti bekaul enggau adat,


perengka enggau kereban ke dikena.
Ngeluluka chara enggau gaya
pemberita ngerandau orang lebuh
deka ngulihka berita.

Tikas 3
i.

Ngenataika asai ati diri ngena mayuh


macham chara ti ngelantangka ati.

ii. Berandauka asai ati dikena ngayanka


penyiru enggau penyinu.
iii. Nembuka paragraf ngena leka jaku ti
engkeman.

22

Nuliska isi ti beguna bekaul enggau


topik pekara ti dikenang.
Milih lalu nuliska ayat penerang selapis
ti bisi dikena ba kereban bacha.
Chunto:
anang irau ati
nadai ku enggau endang atur
petara
mantaika asai ati ti temegah
enggau semengat ti angkun
ngena leka pantun, jaku berambai
etb.

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Batang Asil Pengawa Belajar


1.1.2 Berandau enggau orang
bukai lalu nemu mantaika
runding diri enggau berurun.

Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 1
i.

Madahka besetuju tauka enda ngena


chara alus.

ii.

Mansutka jaku enggau besebar tauka


besabi sereta bebasa maya berandau.

iii. Ngena jaku panggil ti patut nitihka


pangkat orang enggau berandau.

Berandau beraban nitihka situasyen


baka forum, belaban penemu, sara
penemu etb.
Chunto jaku alus:
ukai aku sengaja mantah
penemu nuan
minta ampun
enda ulih
dudi ila
nadai ga nya salah
aku tu madahka penyinu diri
sinu amat ati aku
tekenyit bendar aku ninga
Iya ti dipebasa, Dato, Datin, etb.
Pengajar sanu,
Doktor sanu, etb.

23

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Batang Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 2
Ngeluluka diri nyadi pengajar
i.

Manding enggau mida sesebengkah


pekara belalauka mayuh aspek.

ii.

Ngena jaku adjektif ti patut lebuh


berandauka sesebengkah pengawa.

iii.

Mujuk enggau meransang orang ngereja


sesebengkah pengawa.

Tikas 3
i.

Nanya enggau mayuh macham chara


lebuh ngerandau orang.

ii.

Nyaut tanya ngena sebut, intonasyen


enggau gilik tubuh ti patut maya
berandau.

iii. Ngerandau temuai ngena jaku besebar


tauka besabi sereta basa.

Bejurai
Chunto jaku adjektif:
bagas
regas
lanchar
Jaku perangsang
Chunto:
enti ulih, kati ulih, asai aku nuan
ulih
nuan endang patut
nasit amat bisi nuan

Chunto ayat tanya:


Kemaya nuan datai?
Tak salah munyi jaku ...?
Tak salah munyi tanya ...?
Chunto:
Nitihka peneleba aku
Ba penemu aku
Randau temuai

24

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Batang Asil Pengawa Belajar

1.1.3 Ngenataika peminta enggau Tikas 1


patut lalu nemu nimbal
peminta orang bukai ngena i. Ngenatai sereta nyaut peminta ngena
jaku ti engkeman sereta
chara beradat.
ngayanka gaya perangai
enggau pemaiulah
ti ii. Nemu minta ampun ketegal pengawa ti
ngenyenangka ati.
tekelanjur dikereja.
iii. Ngena leka jaku ti patut lebuh nerima
pemeri tauka tulung ari orang.

Perambu Aktiviti/Kereban

Ngena leka jaku ti beradat lebuh


ngenataika peminta, nerima pemeri
Chunto:
minta tulung
ulih nuan
uji padahka aku
ambika aku
anang kiruh
kiruh bendar nuan

Tikas 2
i.

Ngenataika peminta ngarika orang bukai


ngena chara ti beradat.

ii. Ngenataika saut ngagai peminta ngarika


orang bukai ngena ayat ti ngayanka
penyiru.
iii. Ngenataika pesan ngarika orang bukai.

Ngaga kad.
Chunto:
meri tabi puji
meri puji.
meri basa.
nyendiaka isi jaku dikena
ngenataika pesan orang bukai
Chunto:
aku ngarika sanu
ulih nuan nyali aku
kati ulih aku nginjau
ulih nuan meri aku peluang
25

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Batang Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti / Kereban

Tikas 3
i.

Ngenataika peminta betulis dikena


ngulihka sesebengkah pekara ari orang
bukai.

ii. Nulis pesan ti tau nyadika malin kena


orang ngereja sesebengkah pengawa
nitihka atur.

26

Nyendiaka jaku pesan.


Chunto:
Notis
Flyers
Iklan
Banner/tambai

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Perambu Aktiviti/Kereban

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Batang Asil Pengawa Belajar

1.2 Berandau engggau


bejurai
1.2.1

Mereti sereta nemu


ngasuh, meri
penerang enggau
padah ti terang.

Tikas 1
i.

Meri penerang enggau terang pasal atur


ngereja sesebengkah pengawa.

Atur nemuai ngagai Rumah


Pengandai Tuai.
Atur pekit
Palan ngelantangka ati
Palan rama baka hospital, opis,
sekula etb.

ii. Nyebut ayat ti patut sereta ngena rambai


jaku tauka jaku alus lebuh ngasuh tauka
meri penerang.
.
iii. Ngerembaika isi pekara ti dipejurai.
Tikas 2
i.

Meri penerang enggau chunto dikena


nyukung sesebengkah pekara.

ii.

Meri penerang betulis ti terang ngena


jaku ti menyana.

Meretika ajar ti dikena nyeliahka


pengelayap kena nyaga pengelikun
diri.
Madahka simpul runding diri pasal
mayuh macham berita ti ayan ba
suratkabar; baka sida ti nyeliahka
orang ti nadai daya tauka tachat.
Ayat tunggal, ayat turu, ayat
penerang, ayat tekenyit.
27

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Batang Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti / Kereban

Tikas 3
i.

Ngaga simpul runding belalauka batang


penemu ti dibantaika kaban ti enggau
berandau.

ii. Ngaga jaku pesan ti deka dikenataika


ngagai orang bukai ti bekaul enggau
berita berat tauka penyinu.

Berandauka chara ngenataika jaku


pesan ti pandak, padat sereta
nyemetak.
Nulis jaku pesan ngena basa enggau
gaya ti betul.
Ngaga kad

1.2.2 Berandau lebuh ngelanggur


sebengkah-sebengkah
pengawa sereta nuliska isi
pekara
ti beguna lalu
ngerembaika idea ngagai
orang bukai.

Tikas 1
i.

Berandau dikena ngulihka batang runding


pasal sesebengkah pekara.

ii.

Macha lalu nipak rambai jaku enggau


pekara ti engkeman.

Bejuraika aktiviti ti patut dikereja


dikena ngulihka tulung tauka bantu
ngagai rumah anak patu balu, rumah
orang buta etb.

Tikas 2
i. Ngerintai pemutus runding maya berandau.

28

Nulis asil randau.

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Batang Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 3
i. Mantaika penemu ti udah dipejuraika.
Notis, pesan ngena telefon, internet,
poster, radio etb.
ii.

Ngempung penemu ti udah dipejuraika


ngena chara betulis awakka ulih
dikerembaika ngagai orang bukai.

1.2.3 Bejuraika
sebengkah- Tikas 1
sebengkah pekara enggau
orang bukai dikena ngulihka i. Madahka pemutus runding ti udah
dipejuraika pasal sesebengkah pekara.
pemutus penemu.

Tikas 2
i. Macha lalu meri pemutus penemu pasal
aktiviti ti deka dikereja.

Becherita
Nulis penerang tauka karang
Macha
Ngaga simpul penemu
Macha tauka nulis ripot

Nyebut pemutus runding ti udah


dipesetuju.
Chunto:
Kena mutarka penanggul
Kena ngaga projek
etb.
Bejuraika atur ti patut dititihka lebuh
bejalaika sebengkah-sebengkah
aktiviti.

29

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 3
i. Bejurai belalauka langkar kereja ti
nunjukka maya, bansa enggau atur
aktiviti ti deka dipejalaika.
ii. Nulis penerang pasal pemutus penemu
belalauka aktiviti ti deka dipejalaika.

30

Nulis minit aum


Nulis notis
Ngaga langkar pengawa
Nyendiaka taga jam

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar


1.3

Berunding

Perambu Aktiviti/Kereban

Kerembai Asil Pengawa Belajar


Tikas 1

1.3.1 Berunding enggau chara i. Madahka runding dalam situasyen formal


tebuka sereta penuh
enggau enda formal.
pengarap ba diri empu
ngena jaku ti alus sereta
betusun.
Tikas 2

Berandau mutarka penanggul.


Chunto:
Jalai nyaga pengerai
Chara nyeliahka diri ari rampit
penyakit

i. Mantaika isi penemu ngena chara


bekelikuh.

Ngerintai chara orang mayuh tau nulung


mutarka penusah ketegal kampar ti
datai enda beradat ngagai menua kitai.
Chunto:
Orang mayuh bisi tetemuka
kampar masuk menua tu patut
madahka enggau chara subuk
ngagai penghulu tauka polis,etb.

Nulis karang belalau, ngena format


pidato, besara penemu, etb.

Tikas 3
i. Besetuju tauka nyakal penemu ngena tegal
enggau sukung penemu ti patut awakka
enda ngemedis ati orang bukai.

31

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

1.3.2 Berunding dikena ngulihka Tikas 1


pemutus pasal sebengkahsebengkah pekara ngena i. Berandau ngena jaku ti bebasa sereta
betusun.
jaku ti bebasa, betusun
sereta nunjukka runding ti
tebuka.
Tikas 2
i. Bekunsika penemu dikena mutarka
penanggul.

Perambu Aktiviti/Kereban

Mutarka sesebengkah penanggul


tauka penekul ngena jaku ti bebasa.

Penanggul ba diri sebilik


Chunto:
anak berunding enggau apai indai
deka meli barang

32

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 3
i. Mantaika raup penemu ngena jaku ti
bebasa.

Anak berunding enggau apai lebuh


deka ngambi bagi masuk aktiviti
kokurikulum.

ii. Mutuska penemu dikena mutarka


penanggul.

1.3.3 Ngaga timbang penemu


enggau gaya ti positif,
rasional sereta nemu
besambi-sambi , udah nya
lalu ngaga pemutus runding
ti ulih diterima kedua-dua
piak.

Tikas 1
i. Mantaika penemu diri dikena mutarka
penanggul ti dipejuraika.
ii. Besaraka pekara ti nyadi kemaya hari tu
ti ngujungka kedua-dua piak bulih
pemutus ti enda ngerugi sapa-sapa.

Bejuraika pekara ti ulih ngujungka


pemutus runding ti ulih diterima keduadua piak.
Chunto:
pekayan nembiak rebak baru
adat asal ti dikumbai tau nekul
pemansang diri kemaya hari tu
kereban pengangkut rama
isu pengelikun menua

33

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Batang Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 2
i.

Madahka asai ati diri tentang barang


sereta servis ti diberi.

Nulis not pandak


Ngaga lis barang
Ngaga charta analisis barang

ii. Manding guna barang.

Tikas 3
i.

Ngaga bantah pasal barang.

ii. Nyaut bantah.

34

Ngeluluka diri nyadi tuai ba kaunter.


Ngeluluka diri nyadi penguna ti enda
puas ati.

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

2.0

Asil Pengawa Belajar Bidang Informasional

Bidang guna jaku ti dikena meretika idea enggau penerang ti didinga enggau dibacha meri fokus ngagai pengulih nembiak ngulihka
penemu, meretika penerang, isi enggau idea lalu ulih mantaika iya baru.
Batang Asil Pengawa Belajar
2.1

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Bulih penerang ari


mayuh macham penatai
ti didinga enggau
dibacha.

Tikas 1

2.1.1 Mending dikena


ngulihka penerang.

i. Mending lalu ngerintaika penemu ti


beguna ari mayuh macham sumber.
ii. Macha ngelansa kena ngulihka penemu
ti berurun.
iii. Milih rambai jaku ari ayat ti dibacha

Perambu Aktiviti/Kereban

Ngaga kar minda dikena nerangka


batang penemu.
Macha ngelansa dikena ngiga batang
penemu ari paragraf karang nitih
pengelama ti ditetapka.
Ngalihka jaku klasik ngagai jaku Iban
standard.
Ngisi tempat puang bepelasarka teks
ti didinga.

35

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 2
i. Ngerintai chara ngereja pengawa sechara
tradisional enggau moden.
ii. Nanya awakka nemu reti, tuju rama
enggau pemutus ti bisi ditemu nyata
tauka besilup ba kereban prosa tauka
leka main.

Nuliska karang kelikuh pasal


penguntung enggau pengerugi
bekenaka pekakas lama enggau
moden.

iii. Nusun nitihka kelas lalu nulis isi ti beguna


belalauka kereban prosa ti didinga tauka
dibacha.
Tikas 3
i. Napis penerang ari kereban
prosa ti didinga tauka dibacha
ii. Nyerenih lalu bebandingka karakter ti
bisi ditemu dalam kereban prosa ti
dibacha

36

Ngaga grafik

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Batang Asil Pengawa Belajar


2.1.2 Macha sereta ngiga
sanding penemu dikena
ngulihka penerang sereta
nuliska penerang nya.

Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 1
i. Ngiga penerang ti bisi dikena dalam teks.
ii. Nentuka tingkat jaku ti diguna dalam teks.

Tikas 2

Berandau dalam raban lalu


bebandingka jaku denotatif, konotatif
enggau bungai jaku.
Ngerintai penerang fakta ti bisi ba
teks.
Ngiga reti leka jaku dalam diksyenari,
chunto leka jaku sains enggau
teknologi.

i. Macha lalu nerangka guna sesebengkah


pekara.
ii. Macha penerang lalu ngalihka iya ngena
jaku diri empu.

Ngarang simpul penemu ari artikel ti


ambi ba media chelak.
Macha penerang ari jaku bukai lalu
ngalihka iya ngagai Jaku Iban.

Tikas 3
i.

Ngumpul lalu nulis isi penerang ti beguna.

37

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

ii. Ngaga simpul penemu pasal penerang ti


dibacha.
iii. Ngalihka sebarang teks ti ditulis dalam jaku
bukai ngagai jaku Iban tauka teks dalam
jaku Iban ngagai jaku bukai.

38

Ngaga brosur malin temuai ba tempat


diri empu.
Ngalihka brosur ti ditulis ngena jaku Iban
ngagai jaku bukai.

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Batang Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

2.2 Meretika penerang, isi enggau


idea ari mayuh sumber ti
didinga enggau dibacha.
2.2.1 Ngena gambar, lukis
kasar enggau kar minda.

Tikas 1
i.

Nusun penerang bepelasarka kriteria


ti ditetapka.

Tikas 2
i.

Nusun penerang ngena grafik baka;


charta
kar minda
kar tulang ikan
form klasifikasyen etb.

Nentuka antara batang penemu


enggau penemu dalam teks.

Tikas 3
i. Nusun penerang dalam teks nitihka rurun
ti logik lalu mantaika rasional iya.

39

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Batang Asil Pengawa Belajar

2.2.2 Ngaga simpul runding


pasal penerang ti udah
digumpul lalu dibuntis tauka
dianalisis.

Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 1
i.

Nusun isi enggau idea ari penerang ti


didinga tauka dibacha ari mayuh macham
sumber.

ii. Nentuka isi ti beguna ari penerang ti


didinga tauka dibacha.

Macha teks enggau ngelansa lalu nusun


penerang nitihka ripih/rurun ti betul:Chunto:
teks ensera
teks biografi
teks autobiografi
etb

Tikas 2
i.

Ngerembaika isi ari penerang ti didinga


tauka dibacha.

ii.

Nusun paragraf nitihka tusun isi karang.

Berandauka penerang ti udah digumpul.

Tikas 3
i.

ii.

40

Meri simpul penemu pasal penerang ti


udah digumpul.
Ngaga ayat ti patut ba paragraf awakka
nyadi karang.

Ngaga karang

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

2.3 Ngenataika baru penerang,


isi enggau idea ari mayuh
sumber ti didinga enggau
bacha.

2.3.1 Meri penerang ngena


jaku ti terang sereta
betusun ari mayuh macham
sumber.

Tikas 1
i. Ngenataika penerang belalauka grafik.
ii. Macha lalu meretika penerang ari kereban
prosa tauka leka main.

Nukar teks ngagai grafik


Nukar grafik ngagai teks
Chunto:
grafik
graf
charta

Tikas 2
i. Nerangka reti leka jaku tauka rambai jaku
ti ditemu dalam prosa tauka leka main.
ii. Macha sereta meretika sempama nitihka
konteks dalam kereban bacha.

Nulis nitihka format ti betul


surat
ripot
bejaku
bejaku ba mua mayuh

41

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 3
i. Ngaga teks kena bejaku ba mua mayuh.

Nulis ayat penuh belalauka langkar


penerang.
Nulis karang kedut belalauka teks ti
diberi.

2.3.2 Ngenataika baru ngena jalai Tikas 1


bejaku enggau betulis
ngena jaku ti alus, manah i. Macha ripot enggau lanchar ngena
intonasyen enggau gaya ti betul.
dibacha sereta betusun.
ii. Ngenataika penerang nitihka atur, format
enggau jalai jaku ti betul.
iii. Macha lalu nerangka reti leka jaku tauka
rambai jaku nitihka konteks dalam
kereban bacha.

42

Macha teks.
Format jaku ba mua mayuh.
Format ripot, diari, berita.
Chunto:
forum
bekelikuhka penemu
ripot
etb

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 2
i. Macha lalu meretika isi ti ditemu dalam
kereban bacha.

Sara penemu

ii. Ngenataika penerang ngena chara


bejuraika penemu.

Tikas 3
i. Nulis baru teks ngena jaku ti alus sereta
manah dibacha.
ii. Ngaga ayat ti patut ba paragraf awakka
nyadi karang.

Nulis karang belalauka gambar.


Nyambung ayat.
Chunto:
ayat turu
ayat penerang

43

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Perambu Aktiviti/Kereban

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Batang Asil Pengawa Belajar

Tikas 1
2.3.3 Ngaga ripot ngena chara
bejaku enggau betulis ti
engkeman ngena jaku ti
terang sereta betusun.

i. Ngenataika penerang ngena chara bejaku


enggau gaya sereta sebut ti betul.

Ngeluluka diri ngeripot pekara ke


benung nyadi baka
lumba enggau main
pekit
ripot gaya hari
ripot polis

ii. Macha sereta meretika kerat berita tauka


kenang pasal sesebengkah aktiviti.

Macha berita
Tikas 2
i.

Nusun isi dikena ngaga ripot.

ii. Nulis ripot pasal mayuh macham aktiviti.

Macha atur pengawa program


radio.
Nulis berita, ripot kelab tauka
gerempung lumba enggau main, minit
aum, etb.
Ngaga analisis pasal pemutus aktiviti
lumba enggau main.

44

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 3
i. Ngaga analisis pasal sesebengkah ripot
lalu madahka bagi idea ti nyukung enggau
ti nyakal.
ii. Meretika ajar ti nyata sereta besilup dalam
kereban bacha.

3.0

Ngaga analisis ripot pandak


belalauka graf tauka kar lumba
enggau main.

Asil Pengawa Belajar Bidang Estetik

Bidang tu meri fokus ngagai pengulih nembiak belematika pemanah asil tulis mayuh macham genre. Nembiak mega patut mereti,
ngelembang pengelandik sereta ngasilka kereban tulis ti kreatif kelimpah ari meri respons diri empu ngagai sebengkah-sebengkah
asil karang.
Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

3.1 Mereti enggau belematika Tikas 1


asil karya
i. Mending lalu madahka kereban jerita ti
3.1.1 Mereti sereta belematika
didinga.
karang mayuh macham ii. Macha sesebengkah karang lalu meri
genre, lalu meri respons
respons tauka madahka runding diri pasal
diri empu tauka mantaika
pemanah karang nya.
runding diri pasal asil tulis.

Perambu Aktiviti/Kereban

Betanya saut pasal kereban jerita ti


didinga.
Chunto:
bansa jerita
tuju jerita
guna jerita
45

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Batang Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 2
i.

Macha karang lalu belematika ari


mayuh aspek.

ii. Ngeripih pekara ti nyadi dalam


cherita.

Belematika karang ari aspek:


ajar manah
gaya jaku
daya idup dalam cherita

Tikas 3
i.

Macha lalu mantaika runding diri pasal


rampa cherita, karaktor, sinopsis cherita,
etb.

ii. Macha lalu nemu nyerita baru batang


cherita ti dibacha.
iii. Macha lalu nemu ngeluluka perangai
karakter ti ditemu dalam karang ti dibacha.

Bejuraika lalu nyeritaka baru pasal


karang ti dibacha bepelasarka tema,
ajar manah, tuju cherita, karakter, plot,
sipnopsis, etb.
Bejuraika rampa cherita.
Pendiau karakter.
Nulis sinopsis.
Ngerintai lalu nyebut pekara
ti nyadi nitihka ripih ti betul.
Bejuraika rampa cherita.
Pendiau karakter.
Nulis sinopsis cherita
Ngeluluka diri ngena chara:
pentomen, etb

46

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar


3.1.2 Ngerintai tauka madahka
reti ti nyata enggau iya ke
besilup di dalam sebengkah
-sebengkah leka main

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 1
i.

Mendingka leka main lalu madahka tuju


rama leka main nya.

ii. Macha lalu nemu nerangka reti leka jaku


tauka rambai jaku belalauka konteks.

Ulih ngangauka leka main enggau


serengut /patah nyawa ti betul:
pantun asal
ramban
dungai
renung

iii. Macha lalu nemu nerangka reti nyata


enggau besilup leka jaku tauka rambai
jaku ti dikena dalam sesebengkah
karang.
Tikas 2
i.

Ngangauka leka main ngena gaya


enggau serengut ti betul.

Madahka tuju leka main.


Ngenataika leka main ngena gaya ti
betul sereta ngena kereban ke patut.

47

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 3

48

i. Nembuka baris leka main ngena leka


jaku tauka rambai jaku pilih diri empu.

Nembuka genteran enggau ngisi endur


puang ngena jaku ti patut.

ii. Madahka cherita enggau pesan ti


dikenataika dalam leka main.

Mereti sereta nemu berandauka pesan


enggau jalai cherita.

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

3.1.3 Nelusur tauka nyebut leka


main lalu madahka gaya
enggau bansa leka main
nya

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 1
i. Madahka leka jaku ti nyau deka sebaka
reti enggau leka jaku ti dipilih ari leka
main.

Geliga
Ai ansah
Jaku tanya indu

ii. Nerangka reti rambai jaku ti patut diberi


penerang luas ke dikena dalam leka main.

Tikas 2
i. Nerangka reti ti nyata enggau besilup ari
leka main enggau cherita ti dibacha.
ii. Nelusur leka main lalu madahka guna leka
main nya dalam daya idup raban bansa
Iban.

Berandauka reti leka jaku ti udah


dirintai.
Chunto:
Reti ti nyata
Reti ti besilup

49

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 3
i. Nelusur leka main lalu nemu nerangka
leka jaku enggau rambai jaku ti narit ati ti
dikena dalam leka main nya.
ii. Nelusur leka main udah nya lalu bejuraika
reti ti besilup enggau cherita dalam leka
main.
iii. Nelusur leka main udah nya lalu ngaga
simpul penemu pasal leka main nya.
iv. Nelusur leka main asal sereta nuliska
cherita ti dikenang dalam leka main nya
ngena gaya karang rama.

50

Chunto leka main ti tau ditelusur


nembiak:
Geliga
Ai Ansah
Tanya Indu
Timang Ranyai
Sampi/Biau

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Batang Asil Pengawa Belajar

3.2

Ngasilka karang.

3.2.1 Ngasilka karang


nitihka atur ti betul,
kemassereta ngena
jaku ti engkeman,
manah dibacha sereta
ngerinduka ati.

Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 1
i.

Ngerintai lalu bejuraika bagi karang ti


beformat enggau enda beformat.

Tikas 2

Ngasilka karang belalauka:


isi ti diberi
kar minda
isi langkar kereja
nulis simpul penemu
karang ti betusun dalam paragraf,
kerembai isi enggau jalai jaku ti
manah sereta leka jaku ti baru

i. Mending lalu bejuraika karang beformat


enggau enda beformat.
ii. Ngerembaika idea belalauka langkar
pekara ti deka ditulis dalam paragraf ti
menyana.

51

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 3
i. Berandauka chara nulis paragraf karang:
pemuka, isi enggau penutup.
ii. Nentuka jaku enggau rambai jaku ti ulih
narit ati pemacha.
iii. Nengkebang karang cherita ti besuluka
sempama, lalu berandauka teknik ti
patut dikena lebuh ngerembaika idea
dikena nuliska karang nya, ari pun
sampaika tembu.
iv. Ngena sepil enggau tanda bacha ti patut
lebuh nulis karang.
v. Nentuka pekara ti tau enggau enda tau
ditulis dalam karya ti ditagaka dibacha
orang mayuh.
vi. Nemu atur enggau chara ti betul lebuh
ngambi isi penemu ke udah dituliska
orang bukai.

52

Nulis karang kreatif nitihka gaya sereta


pengelandik diri ngena kerembai idea ti
menyana ari:
kar minda
gambar lukis/grafik
gambar
statistik
graf
iklan
langkar pengawa
kar minda
nulis karang besuluka sempama
nembuka karang
ngaga pengujung cherita
nengkebang pun cherita

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Batang Asil Pengawa Belajar


3.2.2 Mantaika isi ti bebatang,
tulin sereta ngaga langkar
pekara ti deka ditulis.

Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 1
i.

Ngaga langkar pekara ti deka ditulis,


tipan idea ti menuku sereta ngundan
isi ti bebatang.

Ngerintai isi ti deka ditulis dalam


karang belalauka topik ti diberi.
Nusun isi karang.
Meri chunto ti patut
kena
ngerembaika isi karang dikena
nyukung batang penemu.

Tikas 2
i.

Nentuka format ti betul lalu ngerembaika


paragraf karang.

Tikas 3
i.

Nulis karang ngena jaku ti engkeman,


rambai jaku ti patut, ayat ti kemas,
format ti betul, jaku penanda kaul
penemu ti engkeman enggau kerembai
isi lalu ngundan chunto ti patut sereta
betul.

Nulis siti karang ti menyana ari topik


ti diberi.

53

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

ii. Nulis ngena ayat ti mudah sereta terang


ngambika nyamai dibacha lalu
besenutuk enggau tuju tauka topik
karang ti dipilih.
iii. Ngasilka
karya
kreatif
nitihka
pengelandik diri empu sereta nunda
format ti patut.

54

Perambu Aktiviti/Kereban

Menatika teknik ti engkeman lebuh


ngasilka karya baka:
ngingatka baru
meragam pekara ti deka nyadi
monolog
dialog
bebingkai (cherita dalam cherita)
penemu orang kesatu, kedua,
ketiga,
klimaks
konflik
resolusyen

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

3.2.3 Ngaga baris leka main ti Tikas 1


kemas sereta manah
dibacha.
i. Ngisi tempat puang dalam baris leka main
ngena leka jaku tauka rambai jaku ti
nunjukka tapis enggau batang enteli leka
main ti betul.

Perambu Aktiviti/Kereban

Nulis leka main ngena leka jaku


besenimbal enteli lalu ngundan reti
nitihka waris daya idup tauka
pengidup besahari-sahari.
Chunto:
Orang Delok ngumbai diri nadai
manuk, malik ke teluk peda
sebaduk kerubung telu.
Orang Engkari ngumbai diri
nadai besi, dinga besaharisahari ngambuh duku.

Tikas 2
i. Milih lalu nusun leka jaku tauka rambai
jaku ti manah didinga dikena ngaga baris
leka main.

Nengkebang leka main nitihka


pengelandik diri:Entelah
Pantun
Ganu
Ramban etb.

55

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 3

56

i. Ngasilka leka main ti ngundan isi ti berurun,


patah munyi nitihka batang enteli, ngundan
reti sereta manah dibacha.

Nelusur lalu ngenataika leka main ti


udah ditengkebang.

ii. Ngena leka main ti udah ditengkebang ba


situasyen bendar dibantai ngena chara
bekelulu di atas panggau sekula maya
pengerami.

Lebuh nulis leka main pekara tu patut


diperatika:
milih diksyen ti patut
enteli/rima
aliterasyen
asonansyen
anafora
epifora
etb.

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban


Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

3.2.4 Ngemetul ,ngerurus sereta Tikas 1


ngaluska karang ti udah
ditulis.
i. Ngelala sepil enggau guna tanda bacha
ti salah lalu ngemetulka penyalah nya.
ii. Ngelala format karang ti salah lalu nemu
ngedit iya.

Tikas 2
i. Ngedit struktur ayat enggau penanda kaul
penemu ti dikena dalam karang.

Tikas 3
i. Ngelala isi penemu ti bebalut lalu nemu
nusun isi karang nitihka ripih ti patut.
ii. Ngedit karang
iii. Ngasilka karang ti menyana.

Perambu Aktiviti/Kereban

Ngelala lalu ngemetulka penyalah


dalam karang baka ti di baruh tu:
sepil
struktur ayat
tanda bacha
guna leka jaku
rambai jaku
jaku alus
jalai cherita
paragraf
penanda kaul penemu
Ngedit lalu ngaluska asil pengawa
betulis ari segi:
tusun isi
pemilih pengaya leka jaku
gaya jaku
guna jaku
struktur ayat
jaku penanda kaul penemu
paragraf
tanda bacha
pala karang
rurun penemu
pengamat isi
57