Anda di halaman 1dari 6

DAFTAR ISI

Halaman
LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................
i
HALAMAN RIWAYAT HIDUP..................................................................

ii

KATA PENGANTAR .................................................................................

iv

DAFTAR ISI ...............................................................................................

vi

DAFTAR TABEL........................................................................................

viii

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................

ix

DAFTAR LAMPIRAN................................................................................

BAB I

PENDAHULUAN ......................................................................

A. Latar Belakang ......................................................................

B. Rumusan Masalah .................................................................

C. Tujuan Penelitian ..................................................................

10

D. Manfaat Penelitian ................................................................

10

TINJAUAN PUSTAKA...............................................................

13

A. Konsep Pengetahuan..............................................................

13

1. Pengertian.........................................................................

13

2. Jenis Pengetahuan.............................................................

14

3. Hakikat pengetahuan.........................................................

15

4. Tingkat pengetahuan.........................................................

16

5. Cara Memperoleh Pengetahuan........................................

18

6. Proses Perilaku Tahu.........................................................

19

7. Sumber pengetahuan.........................................................

20

8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan.............

21

9. KriteriaTingkat pengetahuan.............................................

23

B. Konsep Imunisasi DPT..........................................................

23

BAB II

vi

1. Pengertian.........................................................................

23

2. Usia dan Jumlah Pemberian Imunisasi.............................

24

3. Kekebalan.........................................................................

24

4. Efek Samping....................................................................

25

5. Kontraindikasi DPT..........................................................

25

C. Konsep Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)...................

26

1. Pengertian.........................................................................

26

2. Gejala Klinis KIPI.............................................................

26

3. Penyebab KIPI..................................................................

29

4. Kelompok Resiko..............................................................

31

5. Surveilans KIPI.................................................................

32

6. Daftar Cek Pra Imunisasi..................................................

33

D. Konsep Kecemasan................................................................

34

1. Pengertian.........................................................................

34

2. Tingkat Kecemasan...........................................................

35

3. Jenis- jenis Kecemasan.....................................................

36

4. Faktor-Faktor Penyebeb Kecemasan................................

37

5. Sumber Kecemasan...........................................................

40

6. Rentang kecemasan...........................................................

41

7. Teori Kecemasan...............................................................

41

8. Respon kecemasan............................................................

43

9. Mekanisme Koping terhadap Kecemasan.........................

44

10. Reaksi kecemasan...........................................................

45

E. Hubungan Pengetahuan dengan Kecemasan.........................

46

F. Kerangka Konsep...................................................................

49

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................

50

A. Jenis Penelitian ......................................................................

50

B. Populasi dan Sampel Penelitian.............................................

50

1. Populasi.............................................................................

50

2. Sampel...............................................................................

51

C. Tempat dan Waktu Penelitian.................................................

53

vii

1. Tempat Penelitian..............................................................

53

2. Waktu Penelitian...............................................................

53

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional........................

53

1. Variabel Penelitian............................................................

53

2. Definisi Operasional.........................................................

54

E. Metode Pengumpulan Data....................................................

56

1. Jenis Instrumen.................................................................

56

2. Cara Pengumpulan Data...................................................

57

F. Pengolahan Data dan Analisa Data........................................

57

1. Pengolahan Data...............................................................

57

2. Analisis Data.....................................................................

60

G. Etika Penelitian......................................................................

61

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................

63

LAMPIRAN LAMPIRAN .......................................................................

DAFTAR TABEL

viii

Halaman
Tabel 1.1. Hasil Imunisasi DPT Rutin bayi di Puskesmas Banjarbaru
Utara Bulan Januari sampai November.......................................

Tabel 2.1 Reaksi dan Gejala KIPI (Kejadian Ikutan Paska Imunisasi)........

26

Tabel 2.2 Efek Samping dari Setiap Imunisasi dan Penanganan..................

27

Tabel 3.1 Waktu Penelitian..........................................................................

53

Tabel 3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional..............................

54

Tabel 3.3 Kategori Penilaian Pengetahuan Ibu tentang Kejadian Ikutan


Paska Imunisasi............................................................................

ix

60

DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 Proporsi Kasus KIPI (Kejadian Ikutan Paska Imunisasi)
Non Serius Berdasarkan Jenis Antigen Dinas Kesehatan
Kota Banjarbaru Tahun 2014....................................................

Gambar 1.2 Cakupan Imunisasi DPT/HB di Seluruh Puskesmas yang


ada di Banjarbaru sampai Bulan November.............................

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian Hubungan Pengetahuan Ibu tentang


Kejadian Ikutan Paska Imunisasi DPT terhadap Kecemasan Ibu
Untuk Melakukan Imunisasi DPT lanjutan..............................

49

DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1

: Lembar Oservasi Derajat Ulkus

Lampiran 2

: Lembar Observasi Kontrol Glukosa Darah

Lampiran 3

: Kartu Bimbingan I Karya Tulis Ilmiah

Lampiran 4

: Kartu Bimbingan II Karya Tulis Ilmiah

Lampiran 5

: Surat Izin Studi Pendahuluan Penelitian

Lampiran 6

: Surat Pengantar Studi Pendahuluan di RSUD Ulin Banjarmasin

xi