Anda di halaman 1dari 8

S LI

1103(2

UUT 1103/2

8AHA A '\-tEL YU Kcrtas 2

MeilJun 2010

2 jam 30 mlnlt

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI PAHANG 2010

BAHASA MELAYU

Tingkatan 4 Kcrtas 2

Dua Jam Tiga Puluh Minil

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERJTAHU

1. Kertas soalan in! mengandungi empat (Jalali.

2. Jawab semua soalan.

3. Jawapan bagi SOD/all 2(b). soalan 2((.'), sou/all ltd) dan SOO/DII 4 berdasarkan leks Komponen Kesusasteraan Meloy" Tingkatan 4.

4. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan yang dtsediakan.

5. Jawapan hole" ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi.

Kertas 1'(1(1/(111 int mengclIItl,mj?i halaman bercetak

® 2010 11;lk Cipt~ PKP \i P.1hans

[LlhDt halaman sebel8h SULIT

LIT

.]-

1103

Soalan 1 : Rumusan [30 markah]

Baca petikan di bawah dengan teli!i. kemudian buat satu rumussn ten tang faldor - tektor berlakunys masslah sosial da/am kalangsn remaja dan /angkah - /angksh mengatasinya. Panjangnys rumusan nendektet: tidak me/ebihi 120 patah perkataan.

Zaman remaja merupakan peralihan masa ke alam dewasa dan waktu tersebut sangat unik yakni remaja melalui pelbagai perubahan dan segi ftsiologi. fizikal dan psikologl. Zaman remaja juga merupakan deak kritikal kerana remaja perfu menyesuarkan din bukan sahaja dengan perubahan yang ber1aku tetapi juga bertanggungjawab mencari identiti din dan melakukan persiapan rnenuiu ke alam dewasa yang lebih mencabar. Kebanyakan remaja beriaya melaluj cabaran in; tanpa sebarang masalah besar namun ada sebilangan remeja yang kurang bemasib balk dan gagal mengharungl zaman remara dengan baik Hal sedemiklan telah meruerumuskan remaja dengan gejala sosial yang kurang sihat seperti ponteng sekolah. Ian dan rumah, ketagihan dadah, seks luar nikah dan jenayah Mengapakah dan baqrrnanakah perkara in, boleh teriadi?

Tidak dapat dinaflkan bahawa di negara kua yang pesat membangun. cabaran. remaja lebih mencabar berbanding 10 tahun yang lalu Remaja sekarang lebih lerdedah kepada oelbagai penqan.h negatif sama ada melal i media cetak. media elektronik ataupun internet. Pada masa yang sama. ibu bapa juga sibuk dengan kenaya massngmasing dan banyak tugas keibubapaan terabai atau diambil aliI" 0 eh pembantu rumah. Masa bersarna keluarga terhao dan secara Udak langsung merenggangkan hubungan antara rbu bapa dengan anak remaia. Ramai Juga remaja Menjadi mangsa konflik rumah tangga seperti perceraian. Masalah-masalah ini mernbe kar texanan kepada remaja yang amat memerlukan bimbingan daripada ibu bapa dalam proses mencapai kedewasaan dan mencan identiti tersendiri.

Selain ltu.remaja juga mengalami tekanan untuk mencapai kecemerlangan akademik yang amat diutamakan dalam ,..,asyarakat sekarang. Tekanan seperti ini menyebabkan remaja mencan penyelesaian mengikul perspektif mereka. Kita juga harus ingat bahawa pengaruh rakan sebaya arnat kuat pada zaman ren ala. Oleh itu. sekiranya remaia gagal mencapatkan pernauan dan bimbingan yang sewajarnya danpada ibu bapa, mereka akan beralih kepada rakan sebaya. Sementelahan pula, salah satu sifat remaja adalah mencuba sesualu ya 9 baharu dan mencabar. Ren aJ yang tidak mendapat perhatian rbu bapa.: rmsalnya mungkin mencan ketenangan di luar dengan mencuba sesuatu yang baharu dan mencabar sepern menaglh dadah dan "merempit". Walau bagalmanapun. faktor yang paling penting menyebabkan remaia mudah ter1lbat dengan gejala yang negatlf adalah kurangnya didi "r aga ~ , iuou ada didikar agama tetap sekada dasar sa ara. tidak diikuti dengan amalan yang sepatutnya dilakukan.

(Lihat hDI.man Sfbe/.h LI

LIT

-J-

1103/2

Justeru. remaja yang bermasalah ini per1u dikenal pasti agar mereka dapat dibantu dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Mereka biasanya menunjukkan pelbagai gejala yang bertainan. Antaranya ialah perubahan emosi daripada seorang yang periang menjadi pendiam atau cepat marah, perubahan sikap daripada orang yang bersopan kepada tidak mendengar nasihat, suka keluar malam dan menyendiri. berkelakuan ganjil serta berlaku kemerosotan akademik dan kokurikulum. Dengan mengenal pasti remaja yang bennasalah im, mereka akan dapat dibantu demi menjamin masa depan mereka yang lebih cerah. Secara tidak langsung. negara dapat melahirkan dan membentuk generasi pemimpin yang mampu mencapai hasrat dan aspirasi negara.

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada 'Remaja. Kawal/ah £mosimu' oleh Dr. Wan Sa/win a Wan Ismail, Dewan Siswa, Jenueri 2008)

Soalan 2 : Pemahaman

Soalan 2 (a) - Petikan Umum

Berdasarkan petikan soa/an 1, jawab soa/an-soalan yang berikut denqsn menggunakan ayat anda sendiri.

(l) Benkan maksud rangkai kata merenggangkan hubungan.

(2 marlcah]

(ii) Apakah antara ciri remaja bermasalah?

{3 marlcahJ

(iii) Pada pendapat anda, apakah implikasi negatif kepada negara Jika gejala sosial dalam kalangan remaja tidak ditangani?

{4 marlcah]

Soalan 2 (b) Petikan Cerpen

Baca petikan cerpen di bawah dengan telltl, kemudian jawab soa/an-soa/an berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Sekali itu Ceper tiba-tiba mengamuk macam naik angin. Hujan turun di hulu tidak henti-henti dan airnya keruh macam air susu. Habis sampah sarap dipunggah bersama, menumbangkan pokok-pokok yang tegak di tepi-tepi tebingnya, memuntahkan tanah hingga terkobak rata-rata.

Airnya yang keruh likat itu terhimbau naik ke sawah-sawah yang sedang membunting sarat padinya Pokox-pokok padi habis tenggelam dan mati begitu saja. Sudahlah sampah sarap yang diangkut bersama. bangkai-bangkai binatang pun banyak yang ter1ekat di liang-tiang rumah kami.

{Uhat hsfaman sebelsh LIT

ULlT

·4·

110312

Aku masih ingat waktu itu ibu pun mengamuk juga. Oia marah sangat kepada Ceper sampai menyumpah-nyumpah kerana habis padi buntingnya mati lemas. Ibu menjerit pada bapa yang sejak pagi meninggalkan rumah untuk naik ke bukit berdenak ketitir.

Sebelum itu ibu tidak pernah berleter apa-apa, malah ibu bagaikan takut pada bapa yang telah menjadi kaki burung ketitir itu hingga semua hal rumah diserahkan bulat-bulat kepada ibu. Tetapi siang itu, sebelum bapa melangkah pergi bersama-sama denak rajanya, Ibu menjerit. Nyaring betul suara ibu.

(Dipetik daripada cerpen 'Ibu dan Ceper' oten Shahnon Ahmad, dafam antologi Harga Remeje, DBP, 2009, hafaman 102)

(i) Apakah yang berlaku jika Ceper mengamuk?

[2 markah]

(ii) Sekiranya anda sebagai ibu, nyatakan tiga tindakan yang sepatutnya anda ambil untuk menyedarkan ayah supaya tidak terus menjadi kaki

burung ketitir? [3 marl<ahj

(iii) Jelaskan satu persoalan yang terdapat dalam petikan di atas dan satu persoalan lain yang terdapat dalam keseluruhan cerpen.

[4 markah]

Soalan 2 (c) - Petikan Prosa Klasik

Saca pelikan prose klasik di bawah in; dengan teliii, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda senain.

Oayang Seri Jawa mengajak Awang Sulung melabuhkan geliung panjang di pulau itu untuk mengambil kayu dan air yang telah kehabisan, tetapi gelombang sangat besar dan geliung tidak dapat rapat ke tepi.

Awang Sulung segera ke jubungnya mengambil bungkusan tulang pelanduk putih lalu mengikatnya pada benang panca warna, dicampakkannya ke taut. Seketika kemudian laut menjadi tenang bagai air di kuali dan dapattah geliung itu berlabuh dengan eloknya.

Setelah beberapa lama ber1abuh barulah orang-orang yang mabuk tadi tersedar.

Sesetengahnya terpinga-pinga sambil tertanya-tanya di manakah mereka berada sekarang, tetapi jurumudi pula apabila tersedar segeralah dia mencabut kerisnya lalu menikam seekor ayam. Dengan kerisnya yang berlumuran darah itu pergilah dia mendapatkan Tuanku Nakhota Tua.

{Llhat hafaman sebeJah SULIT

S LJT

-5-

110312

"Ampun Tuanku, patiklah yang memeliharakan geliung ini daripada amuk Tuan Puteri Dayang Nuramah kelmarin."

Tuanku Nakhoda Tua yang baru pulih dari mabuknya terpisat-pisat membelek-belek keris jurumudi yang penuh berdarah itu. Fikimya, sungguh juga kata jurumudi ini, kerana waktu amuk itu berlaku beta jatuh pengsan.

(Dipelik daripada cerita Pe/ayaran Yang Penuh Peristiwa da/am ant%gi Harga Remaja, DBP, ha/aman 32-33)

(i) Apakah maksud terpisat-pisat membe/ek-be/ek?

[2markah]

(ii) Nyatakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh jurumudi sebaik sahaja

dia tersedar daripada pengsan? [3 markah]

(iii) Pada pendapat anda, wajarkah Tuanku Nakhoda Tua mempercayai kata-kata jurumudi?

[3 markahj

Soalan 2 (d) - Sajak

Baca puisi di bawah dengan te/iti, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

01 PERPUSTAKAAN

Melangkah ke ruangmu

Satu pertukaran yang kontras Oari kehangatan merata

Ke kedinginan yang menerpa Terlalu hening di sini

Gua pendeta bersemadi

Oi puncak sapi

Oi sana sini

Kepala-kepala runduk meneliti Mata dan fakir bersabati

Maju ke ruang buku Terlalu kerdil aku di sini Terapung di laut ilmu Tercurah berzaman Dalam tak terselam Betapapun kulayari

[Uhat halaman sebelah SULIT

ULIT

-6-

110312

Bahtera ilmu di sini Tak terteroka

Yang akan kucatat

Hanya setitik dari tinta Yang aku petik

Hanya sebiji dari mutiara Engkau adalah pusaka moyang Gedung peradaban insan Terhimpun berzaman Bersemadi di sini

Aku adalah pelayar yang dahaga Oi dada samudera

Tak berpantai

Betapapun kuteguk darinya Dahaga tak pernah langsai

Shane Abu Bakar

Antologi Harga Remaja Dewan Bahasa dan Pustaka

(i) Nyatakan perkara-perkara yang dilihat oleh penyajak apabila beliau melangkah turun ke perpustakaan dalam rangkap pertama sajak di atas.

[2 mBrkshl

(ii) Pada pendapat anda, apakah kepentingan·kepentingan perpustakaan

kepada pelajar? [3 markahj

(iii) Huraikan dua nilai yang terdapat dalam sajak di atas?

[4 markahl

Soalan 3 : Pengetahun dan Kemahiran Bahasa [30 markah]

Jawab semua soalan.

(a) Tu/is satu ayat bag; setiap perkataan di bawah supayajelas menunjukkan bahawa anda faham Akan maksud dan penggunaannya. Anda tidal< bo/eh menambahkan imbunen atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i) waris

(iv) rnewartsi

(ii) pewaris

(v) warisan

(iii) berwaris

(vi) mewariskan

[6 markahj

[Llhst nelemen sebe/ah ULIT

ULI

- 7-

110312

(b) Kenai pasti ayat-ayat di bawah dan nyatakan jenisnya.

(i) Mengapakah awak mengeluh sahaja ni?

(ii) Antara kebaikan bekerja sendiri adalah babas memilih tempat kerja.

(iii) Amboi,cantiknya kereta baru awak!

(iv) Tolonglah, Encik Jason,cubalah awak berterus-terang sahaja dengan saya.

(v) Berdasarkan Indeks Pancemaran Udara, cuaca di kebanyakan bandar negara kita pad a tahap sederhana kerana masalah jere bu.

(vi) Jangan tinggalkan kelas selaqi kamu tidak menyiapkan tugasan ini.

(6 markah]

(c) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesa/ahan ejaan dan satu kesa/ahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesa/ahan itu. Anda tidak perlu menyalin ayat-ayat itu semula.

(i> Perlumbaan mengejar taraf sosio ekonomi yang lebih tinggi menyebabkan sebahagian besar masyarakat han ini tidak hiraukan jiran tetangga.

(ii) Penggunaan eme! banyak memberi kemudahan untuk berkomunikasi dengan cepat.

(ii) Pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak terkecuali daripada mengambil anti-biotik selagi belum sernbun supaya penyakit itu dapat diubatkan.

[6 markah]

(d) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesa/ahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesa/ahan tatabahasa. Senaraikan dan betu/kan keseienenkesa/ahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan /ebih daripada satu kesa/ahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesa/ahan tatabahasa. Anda tidak perlu menya/in ayat itu semula.

(i) Semua peserta-peserta yang mengambil bahagian dalam pertandingan itu diminta melaporkan diri dengan pantas.

(ii) Banyak pelajar yang merungut kerana kerosakan penghawa dingin itu yang menyumbang bilik kuliah menjadi panas.

(iii) Dalam usaha menghasilkan perpaduan kaum di negara ini. kita mestilah saling bantu-membantu.

[Llhat halaman sebelah SULIT

n

-, -

1103/2

(e) Baca eyst-ayat di bawah dengan telit; dan kemudian nyatakan paribahasa yang sesusl dengan ayat-ayat tersebut.

(I) Golongan wanlta kini setaraf dengan golongan lelaki kerana mampu menjadi pemimpin utama di beberapa negara di dunia lnl.

(ii) Pak Kasim yang dibuang kerja itu kini hidup lebih mendema apabila isterinya turut diberhenUkan daripada menjadl pembantu rumah di rumah orang

kaya itu.

(iii) Amalan gotong-royong yang masih dijalankan dalam kalangan masyarakat kampung pada masa kin I jelas menunjukkan bahawa hubungan antara jiran

masih terjalin erat. [6 markah]

Soalan 4: Novel (15 markah]

Jawab soalan-soa/an di ba'llah berdasarkan novel Renyah karya Gunawan Mahmood.

(a) Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari, huraikan tema novel

tersebut. [7 markah]

(b) 8erdasarkan novel Renyah, jelaskan tlga pengajaran yang dapat dijadikan

pedoman kepada masyarakat. (8 markah)

KERTAS SOALAN TAMAr

CUh.t him n s bel h UliT