Anda di halaman 1dari 3

940930-07-5931

Analisis faktor dorongan penduduk mengunjungi Kedai Fotostat 87 di Taman


Murai Jaya.
Aspek pekerja
Terdapat pelbagai faktor dorongan penduduk mengunjungi Kedai Fotostat 87 di
Taman Murai Jaya iaitu dari segi sikap pekerja , kemudahan infrastuktur, produk
,kebersihan dan keselesaan .
Analisis telah dijalankan untuk mengkaji faktor dorongan penduduk mengunjungi Kedai
Fotostat 87 di Taman Murai Jaya .Penduduk-penduduk di Taman Murai Jaya telah
memberi persepsi yang berbeza mengenai faktor dorongan untuk mengunjungi Kedai
Fotostat 87 .
Dari segi sikap pekerja, sebanyak 46.67 peratus iaitu 14 orang responden sangat
setuju mengenai pekerja menjalankan tugas dengan bertanggungjawab boleh menarik
mereka mengunjungi Kedai Fotostat 87, 13 orang responden setuju, 3 orang responden
tidak pasti dan tiada orang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.Min bagi
pernyataan ini adalah sebanyak 4.4.Ini menunjukkan kebanyakan penduduk setuju
pekerja menjalankan tugas dengan bertanggungjawab merupakan faktor dorongan mereka
mengunjungi Kedai Fotostat 87.Menurut penduduk tempatan ,pekerja di Kedai Fotostat
87 dapat menghantar buku latihan yang ditempah pada masa yang tetap walaupun tedapat
banyak pelanggan di kedai pada masa itu.
Sebanyak 20 orang daripada 30 orang responden setuju bahawa pekerja tidak
bersikap malas dapat menarik mereka mengunjungi Kedai Fotostat 87, 8 orang responden
sangat setuju , 2 orang responden tidak pasti dan tiada orang menjawab tidak setuju dan
sangat tidak setuju.Purata bagi penyataan ini adalah sebanyak 4.2. Hal ini menunjukkan
min adalah mewakili skala likert bernombor empat iaitu setuju .Kebanyakan penduduk
setuju kerana pekerja di Kedai Fotostat 87 dapat menyiapkan kerja pada masa yang
ditetapkan.Contohnya, buku fotostat dapat dihantar kepada guru tadika pada masa yang
tetap.
Pekerja melayan pelanggan dengan mesra dan bersopan juga merupakan faktor
dorongan penduduk mengunjungi Kedai Fotostat 87 .Sebanyak 19 orang responden
sangat setuju mengenai pekara ini , 7 orang responden setuju ,4 orang responden tidak
pasti dan tiada orang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.Min bagi pernyataan

940930-07-5931

ini adalah sebanyak 4.6 .Kebanyakan penduduk sangat setuju pekerja melayan pelanggan
dengan mesra dan bersopan dapat menarik mereka mengunjungi Kedai Fotostat 87. Hal
ini kerana pekerja selalu senyum terhadap pelanggan dan tidak pernah marah dan
bersikap biadab terhadap pelaggan yang megunjungi Kedai Fotostat 87 walaupun
pelanggan kadang-kala tidak puas hati terhadap perkhidmatan mereka.
Aspek Pekerja

Menjalankan
tugas dengan
bertanggunjawa
b
Tidak bersikap
malas
Melayan
pelanggan
dengan
mesra dan
bersopan

Sangat
setuju

setuju

Tidak
pasti

Tidak
setuju

Sangat
tidak
setuju

Min

4.4
14

13

20

4.2
4.6

19

940930-07-5931

Analisis penduduk mengunjungi Kedai Fotostat 87 dari aspek pekerja


Bilangan Responden
25

20

15

sangat setuju
setuju
tidak pasti

10

tidak setuju
sangat tidak setuju

Perkara

0
menjalankan tugas dengan bertanggungjawab

Perkara