Anda di halaman 1dari 14

Penyata Kewangan terdiri daripada Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-Kira

- Penyata Pendapatan ialah penyata yang mengukur prestasi perniagaan.


- Komponen Penyata Pendapatan terdiri daripada hasil dan belanja.
- Untuk mengetahui untung atau rugi perniagaan bagi suatu tempoh tertentu.
- Untung kasar = Jualan bersih - Kos Jualan
- Untung bersih = Untung kasar + Hasil - Belanja
- Sistem inventori berkala make rekod inventori tidak terperinci , so untung/rugi kurang tepat.
- Sistem inventori berterusan makes rekod inventori yang terperinci, so untung/rugi lebih tepat.
- Nama perniagaan mesti telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).
But , Penyata Pendapatan having bentuk 'T' and bentuk penyata.
Bentuk Penyata

PERNIAGAAN CEMERLANG
Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2015
RM
RM

Jualan
Tolak : Kos Jualan
Stok Awal
Tolak : Belian
Kos Barang Untuk Dijual
Tolak : Stok Akhir
Kos Jualan
Untung kasar
Tambah : Hasil
Faedah Diterima
Tolak : Belanja
Gaji
Untung bersih
Bentuk "T"

PERNIAGAAN CEMERLANG
Akaun Perdagangan dan Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2015
RM
RM
RM
RM
Stok awal
Jualan
Belian
Tolak : Pulangan jualan
Tolak :
Diskaun diberi
Pulangan belian
Diskaun diterima
Jualan bersih /
Rugi Kasar
Belian bersih
Tambah :
Angkutan masuk
Duti import
Insurans belian
Kos Belian
Kos Barang Untuk Dijual
Tolak : Stok Akhir
Kos Jualan
Untung kasar
A
-- Belanja --

Untung bersih

x
xx

Untung Kasar
-- Hasil -( rugi bersih )

Let A
x
xx

Kunci Kira-kira
- Suatu penyata yang menunjukkan kedudukan kewangan sesebuah organisasi perniagaan
pada akhir sesuatu tempoh perakaunan.
- KKK makes sistematik.
- KKK boleh dibahagikan bentuk "T" and bentuk penyata.
Bentuk "T"

PERNIAGAAN CEMERLANG
Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2015
RM
RM
Aset bukan semasa
Ekuiti Pemilik
Bangunan
Modal Awal
Alat Pejabat
Tambah : Untung Bersih
Tolak : Susut Nilai terkumpul
Tolak : Ambilan
Aset Semasa
Stok Akhir
Liabiliti Bukan Semasa
Penghutang
Pinjaman
Tolak : Peruntukan
Hutang Ragu
Liabiliti Semasa
Bank
Pemiutang
Tunai
Belanja terakru
Hasil terakru
Hasil terdahulu
Belanja terdahulu

RM

Bentuk Penyata

PERNIAGAAN CEMERLANG
Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2015
RM
RM
RM
Aset bukan semasa
Bangunan
x
Alat Pejabat
x
Tolak : Susut Nilai terkumpul
x
x
Aset Semasa
Stok Akhir
x
Penghutang
x
Tolak : Peruntukan
x
Hutang Ragu
x
Bank
x
Tunai
x
Hasil terakru
x
Belanja terdahulu
x
x
Tolak : Liabiliti Semasa
Pemiutang
x
Belanja terakru
x
Hasil terdahulu
x
x
Modal kerja
Ekuiti Pemilik
Modal Awal
Tambah : Untung Bersih
Tolak : Ambilan
Liabiliti Bukan Semasa

RM

x
x
x
x
x
x
x

RM

Pinjaman

x
x

- Perakaunan Asas Tunai tidak memadankan hasil sebenar yang diperolehi dengan belanja
sebenar yang dibayar dalam sesuatu tempoh perakauanan.
- But ,Perakaunan Asas Akruan melibatkan pemadanan hasil dan belanja. Kaedah ini
mematuhi prinsip perakaunan yang diterima umum bcz amount belanja dipadankan
dengan amount hasil.
- Pelarasan perlu dibuat ialah : hasil terdahulu/terakru , belanja terdahulu/terakru ,
hutang lapuk, peruntukan hutang ragu, dan hutang lapuk terpulih , susut nilai dan
susut nilai terkumpul.
- Sebab-sebab aset mengalami susut nilai : haus dan keusangan, teknologi lama, susutan,
peredaran masa.
- Peruntukan hutang ragu merupakan suatu anggaran hutang yang tidak dapat dikutip.
Pihak yang Bertanggungjawab Menyediakan Penyata Kewangan
Menurut Undang-undang perniagaan (Akta Syarikat 1965), pihak yang bertanggungjawab
menyediakan penyata kewangan sesebuah perniagaan ialah pemilik perniagaann.
- Akauntan menyediakan dan mengesahkan penyata kewangan untuk dibentangkan kepada
pihak penguasan, pemegang saham, badan berkanun, dan badan-badan lain.
- Pengurus kewangan menyediakan akaun bulanan dan akaun tahunan syarikat serta
menyediakan laporan kepada pihak atasan.
- Pengurus akaun menyelenggarakan rekod lengkap kesemua transaksi kewangan sesebuah
perniagaan dengan bimbingan akuantan.
Kepentingan Penyata Kewangan
- Pengguna Dalaman merupakan pemilik perniagaan & pihak pengurusan.
Untuk mengetahui prestasi perniagaan / Merancang dan membuat keputusan perniagaan.

- Pengguna Luaran terdiri daripada pihak bank, pemegang saham, kerajaan(Lembaga Hasil
Dalam Negeri) dan pemiutang.
Untuk menilai kemampuan perniagaan agar membayar hutang / mentaksir cukai pendapatan
perniagaan (LHDN)/mengetahui prestasi perniagaan agar membuat keputusan pelaburan.

Sejarah penyimpanan rekod


- Bermula sejak tamadun Purba, pembayaran upah di Babylonia pada tahun 3500 S.M. .Kepingan
tanah liat digunakan untuk mencatat dan menyimpan rekod.
- After That, kaedah ini diperbaiki dengan penemuan kertaas yang dibuat daripada papirus dan
calamus, iaitu sejenis pen di Mesir pada tahun 400 S.M.
- Pada abad ke-5 & 6, rekod perakaunan mula dicatatkan dengan nilai mata wang.
- Pada tahum 850 M pula, sistem angka Hindu-Arab (orang India) mula digunakan untuk
menggantikan sistem angka Roman.
- Di Itali , kaedah ini lebih teruras bermula sekitar abad ke-13 hingga ke-15.

Sejarah sistem catatan bergu


- Di Itali, pada tahun 1494, Luca Pacioli memperkenalkan sistem catatan bergu, suatu
kaedah penyimpanan rekod yang lengkap dan sistemetik.
- Luca Pacioli = Bapa Perakaunan
- Luca Pacioli menjelaskan sistem catatan bergu yang dikenal sebagai kaedah Venice.
Konsep Pendedahan vs Konsep Penemuan
Perakaunan Islam
Aspek Perbezaan
- Semua urusan termasuk
halal dan haram dan kesan Konsep Pendedahan
moral terhadap masyarakat.
- Silap perlu didedahkan
dengan jujur kerana laporan
juga akan dipersoalkan di
akhirat kelak.

Konsep Penemuan

Perakaunan Konvensional
- Kira urusan yang hanya
dapat diukur dengan nilai
kewangan.
- Maklumat didedahkan hanya
apabila dipersoalkan oleh
pihak luaran tentang kesilapan
laporan.

- Kemungkinan berlakunya
penyelewangan adalah kecil bcz
faktor keimanan kepada Tuhan.

- Kemungkinan berlakunya
penyelewangan bcz faktor
ganjaran yang lumayan.

Proses perakaunan terdiri daripada manual dan berkomputer


- Proses Perakaunan secara Manual
perlarasan
terselaras
Dokumen -> Jurnal -> Lejar -> Imbangan Duga -> Jurnal Am -> Imbangan Duga -> KKK/PP
- Proses Perakaunan berkomputer
- Menggunakan perisian perakaunan tertentu seperti *bermula pada tahun 1990-an
Perakaunan sebagai Profesion
Maksud Profesional ialah orang yang mengamalkan sesuatu bidang profesion kerana
pengetahuan, kepakaran, dan kemahiranna. Orang itu pun mesti cekap,beretika, dan
bertanggungjawab.
Tugas dan tanggungjawab akauntan :
i. merancang dan melaksanakan dasar serta sistem belanjawan, kawalan akauntan, dan other.
ii. Menyediakan penyata kewangan
iii. Membuat keputusan perniagaan
iv. Berurusan dengan pihak ketiga dalam persekitaran perniagaan
v. bertindak sebagai juruaudit dalaman
vi. Menjadi penasihat dan perancang percukaian
vii. Menyelia pekerja lain.
Keperluan Kod Etika Profesion Perakaunan
- Kod Etika Akauntan Profesional perlu diamalkan oleh akauntan.
- Kod ini diperkenalkan sebagai panduan kepada akauntan untuk mengekalkan akauntabiliti
sebagai seorang yang profesional.
Aspek
beza
Milikan
Liabiliti
Akta
untung

Milikan Tunggal

Perkongsian

Syarikat Behad

Koperasi

1 orang
Tidak Terhad
Pendaftaran
Perniagaan 1956
pemilk

2-20 orang
Tidak terhad
Perkongsian 1961 &
Pendaftar Perniagan

2 - 50 orang
Terhad
Syarikat 1965 dan
SSM
Dividen & Bonus

50 - tidak masimum
Terhad
Koperasi 1993 &

Ikatan Perjanjian Perkongsian

Ketua Pendaftar koperasi

Bentuk dividen

MIA (Malaysian Institute of Accountants) ditubuhkan bertujuan memperkembang profesion


perakaunan di Malaysia selain bertindak sebagai pendaftar akauntan. Ditubuhkan pada tahun
1969
Fungsi MIA :
i. Menentukan kelayakan seseorang untuk menjadi ahli
ii. Memberikan latihan, pelajaran, dan peperiksaan
iii. Mengenakan peraturan terhadap amalan profesion perakaunan
iv. Mempromosikan profesionalisme profesion perakaunan.
MASB ( Malaysian Accounting Standard Board) ditubuhkan di bawah Akta Laporan Kewangan
1997
Tujuan MASB :
i. menyemak dan memperbaiki piawaian perakaunan
ii. Menentukan skop dan penggunaan piawaian perakaunan
iii. Memastikan kualiti dan penguatkuasaan standard-standard perakaunan.
MICPA (Malaysian Institute of Certifed Public Accountants)
Ditubuhkan pada tahun 1958.

Tujuan MICPA :
i. Memajukan profesion perakaunan di Malaysia.
ii. Secara aktif dalam penyelidikan, pembangunan dan pengumuman yang berkaitan dengan
perakaunan, pengauditan, dan standard-standard pelaporan perakaunan.
CIMA (Chartered Institute of Management Accountants)\
Tujuan CIMA : melahirkan akauntan profesional yang mahir mengurus dan mentadbirkan perniagaan.
Konsep, Prinsip, dan Andaian Perakaunan
I. Usaha yang berterusan
ii. Entiti Berasingan
iii. Ketekalan
iv. Materialiti
v. Wang sebagai ukuran
vi. Konservatisme
vii. Asas perakaunan akruan
viii. Tempoh perakaunan
x. Kos Sejarah
xi.Pelaporan berasaskan nilai saksama
xii. Catatan Bergu
Ciri Kualitatif Penyata Kewangan
Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) menggariskan beberapa ciri kualitatif penyata kewangan :

i.Kebolehfahaman
ii.Relevan
iii.Kebolehpercayaan
iv.Kebolehbandingan
v.Ketepatan Masa

Kitar perakaunan ialah suatu proses yang menunjukkan turutan tatacara perakaunan yang
berlaku dalam suatu tempoh perakaunan.
Proses dalam Kitaran Perakaunan
1. Dokumen Sumber
2. Buku Catatan Pertama
3. Pengeposan ke Lejar
4. Penyediaan Imbangan Duga
5. Pelarasan
6. Penyediaan Imbangan Duga Terlaras
7. Penyediaan Penyata Kewangan
8. Catatan Penutupan
Carta Akaun adalah senarai semua akaun yang terlibat semasa merekodkan urus niaga dan
diberi nombor kad secara sistematik untuk digunakan dalam sistem inevntori berkala.
Fungsi Carta Akaun sebagai tapak(base) untuk menukarkan nama, menambah akaun, dan
memberikan maklumat tambahan kepada akaun yang ditambah.
Inventori ialah barang niaga yang belum dijual pada akhir tempoh perakaunan dan
direkodkan mengikut dua sistem, iaitu sistem inventori berterusan atau berkala.
Sistem Inventori Berkala
- diamalkan oleh perniagaan bersaiz kecil seperti kedai runcit
- Tidak merekodkan secara terperinci
Sistem Inventori Berterusan
- diamalkan oleh perniagaan bersaiz besar seperti pasar raya.
- Merekodkan secara terperinci
- Menggunakan automasi komputer untuk mengemaskinikan rekod inventori semasa urus niaga jualan
berlaku.

Fungsi Dokumen Perniagaan:


i. sebagai sumber rekod dalam buku-buku perakaunan
ii. Sebagai bukti berlakunya sesuatu urus niaga
iii. Sebagai rujukan pada masa hadapan
iv. Untuk menyediakan maklumat tentang sesuatu urus niaga yang berlaku
v.mengingatkan peniaga tentang hutang dalam urus niaga.
Folio Pelanggan untuk menyenaraikan jenis perkhidmatan yang telah diberikan seperti sewa
bilik hotel dan caj yang dikenakan.
Jurnal Am digunakan untuk merekodkan segala urus niaga yang tidak direkodkan dalam Jurnal
Khas.
Akaun Perorangan : Akaun Penghutang, Pemiutang, Modal, Ambilan
Akaun Bukan Perorangan
- Akaun Nyata : Akaun perabot,bank,tunai,stok = aset
- Akaun Nominal : Akaun Belian, Jualan, Belanja, Hasil , Pulangan Belian & Jualan
Kebaikan Buku Tunai :
i. rujukan mudah lagi urus niaga tunai dan bank
ii. Catatan di lejar utama dapat dikurangkan.
iii. Urusan pengendalian Buku Tunai dapat ditugaskan kepada pekerja tertentu.
Fungsi Akaun Kawalan:
i.Memudahkan jumlah baki keseluruhan penghutang dan pemiutang dihitung
ii.Memudahkan kesilapan dikesan sekiranya imbangan duga tidak seimbang
iii.memudahkan penipuan dan penyelewengan dikesan.

Akaun Kawalan terdiri daripada Akaun Kawalan Penghutang dan Akaun Kawalan Pemiutang
Lejar Khas terdiri daripada lejar penghutang dan pemiutang.

( Lejar Khas= Subsidiari)

Fungsi Imbangan Duga :


i. Menyemak ketepatan catatan urus niaga yang berasaskan sistem catatan bergu.
ii.Menyemak ketepatan pengiraan dalam buku catatan pertama dan lejar.
iii.Menyemak ketepatan proses pengeposan dari buku catatan pertama ke lejar.
iv.Memudahkan penyediaan Penyata Kewangan
Kekangan Imbangan Duga:
- Keseibangan antara jumlah debit dengan jumlah kredit dalam Imbangan Duga juga tidak
menggambarkan bahawa sesuatu rekod urus niaga itu bebas daripada kesilapan
kerana terdapat sesetengah kesilapan yang tidak menjejaskan keseimbangan dalam
Imbangan Duga.
Jenis Kesilapan Ketara :
i. Kesilapan menghitung
ii.Kesilapan ketinggalan satu catatan
iii.Kesilapan perekodan di sebelah yang salah.
iv.Kesilapan amaun
v.Kesilapan lain dalam Imbangan Duga
Jenis Kesilapan Tidak Ketara
i.Kesilapan amaun
ii.Kesilapan prinsip
iii.Kesilapan ketinggalan catatan urus niaga
iv.Kesilapaan saling mengimbangi
v.Kesilapan komisen
vi.Kesilapan terbalik atau songsang
Kaedah Mengesan Kesilapan
1.Semak semua catatan debit atau kredit dalam Imbangan Duga

2.Imbnagkan Imbangan Duga


3.Kira selisih antara jumlah debit dengan jumlah kredit
4.Jika tidak berjaya, jumlah selisih dibahagi dua
5.Semua semua kiraan dalam lejar.
6.Semak semula pengeposan ke lejar
7.Semak semula buku catatan pertama.

Kira-Kira

i kurang tepat.
/rugi lebih tepat.
sia (SSM).

sasi perniagaan

2
i dengan belanja

padankan

lama, susutan,

apat dikutip.

gungjawab

angkan kepada

angan sesebuah

Lembaga Hasil

endapatan

M. .Kepingan

papirus dan

gu, suatu

ah Venice.

a -> KKK/PP

ntan, dan other.

n akauntabiliti

0 - tidak masimum

operasi 1993 &

etua Pendaftar koperasi

entuk dividen

ng profesion
kan pada tahun

ran Kewangan

kaitan dengan

kaunan yang

rus niaga dan


akaun, dan

urus niaga jualan

n seperti sewa

5
an dalam Jurnal

awalan Pemiutang.

= Subsidiari)

ga juga tidak