Anda di halaman 1dari 8

GROUP: KOHORT 3 (PI)

NAMA : SITI LIDAYANI BT ADNAN

NO. MATRIK: D20141068388

UNIT 6: DASAR-DASAR DAN HALA TUJU PENDIDIKAN


MALAYSIA

TUGASAN: Falsafah dan dasar pendidikan memainkan peranan penting dalam


menentukan hala tuju pendidikan di Malaysia. Bincangkan hubungkaitan dan
kepentingannya dalam pembangunan pendidikan negara.
Rujukan: http://moe.gov.my/userfiles/file/BUKU%20DASAR.pdf

6.0

Peta Minda

Hubungkait
-

Pengaruh DPK
Dasar dan hala tuju
pendidikan di
Malaysia

*Pembangunan Insan
*Pembangunan Negara

Falsafah
Dasar
Sistem

Kepentingan DPK

Dasar Satu Murid


Satu Sukan (1M1S)

Dasar dan hala tuju


pendidikan di
Malaysia

Dasar Memartabatkan
Bahasa Malaysia
Memperkasa Bahasa
Inggeris (MBMMBI)

*Kebajikan
*Inovasi
*Kawalan
*Solusi

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:


i. Menerangkan konsep dan pengertian dasar pendidikan.
ii. Membandingbezakan dasar pendidikan yang berkaitan dengan kawalan, solusi, kebajikan
dan inovasi.
iii. Membahaskan dasar pendidikan yang berkaitan dengan pembangunan insan

Dasar Pendidikan
Kebangsaan 1961
(DPK)

Unit 6: Dasar-dasar dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia


Keterangan mengenai hubungan di antara falsafah pendidikan, dasar pendidikan
dan sistem pendidikan negara.

FALSAFAH
PENDIDIKAN
DASAR
PENDIDIKAN

SISTEM
PENDIDIKAN

Sistem Pendidikan Kebangsaan di


peringkat sekolah di bawah Kategori
Institusi Pendidikan Kerajaan terdiri
daripada:1. Pendidikan Prasekolah
2. Pendidikan Rendah
3. Pendidikan Menengah
4. Pendidikan Lepas Menengah
5. Sekolah Pendidikan Khas yang
ditanggungjawabkan kepada
Jabatan Pendidikan Khas.
6. Sekolah Sukan yang
ditanggungjawabkan kepada
Bahagian Sukan.

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha


berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran
masyarakat dan negara.

Menyediakan program pendidikan termasuk


kurikulum dan kokurikulum yang
merangkumi pengetahuan, kemahiran,
norma, nilai, unsur kebudayaan dan
kepercayaan untuk perkembangan
menyeluruh murid dari segi intelek,rohani,
emosi dan jasmani bagi mewujudkan
perpaduan dan integrasikaum.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

6.1

Unit 6: Dasar-dasar dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia


6.2

Kepentingan dasar-dasar pendidikan di Malaysia.

(a)
Dasar Kawalan

DASAR-

DASAR
PENDIDIKAN

(b)
Dasar kebajikan

(c)
Dasar solusi

Rajah 6.2: Dasar-dasar pendidikan di Malaysia


Dasar
Pendidikan
Kebajikan

Solusi

Keterangan

Contoh

Kerajaan
memberi
Kebajikan merupakan hak asasi kanak-kanak bantuan
kepada
kerana pendidikan merupakan agen perubahan dan kanak-kanak
yang
sosialisasi
berasal dari keluarga
yang miskin
Solusi adalah peyelesaian masalah. Dasar yang
berkaitan dengan penyelesaian masalah yang
memberi tumpuan kepada aspek sosial dan
ekonomi. Dasar ini berbentuk reaktif kerana
bertujuan untuk mengatasi masalah yang timbul.
Hal ini disebabkan trend atau perkembangan
semasa yang berubah-ubah akibat tuntutan prioriti
manusia dan ekonomi semasa..

Dasar 60 pelajar
sains dan 40 pelajar
sastera
Dasar 1 pelajar 1
sukan
Dasar PPSMI
Dasar MBMMBI
Dasar Keciciran
Sifar
Dasar Integrasi
Nasional.
Dasar Sekolah
Selamat
Dasar Sekolah Kha

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

(d)
Dasar inovasi

Kawalan

Kawalan bererti mendisiplin. Mendisiplinkan


merupakan penerapan dasar legislatif dalam bentuk
akta yang mengenakan syarat dan hukuman.
Tujuan utama dasar-dasar kawalan dibentuk adalah
untuk pencegahan, pengajaran dan peringatan.
Hukuman
berat
yang
dikenakan
kepada
pelanggaran dasar ini adalah dalam bentuk penjara
atau denda atau kedua-duanya sekali. Dalam
perkhidmatan awam tindakan mendisiplin juga
melibatkan amaran lisan, amaran bertulis,
penahanan, pemindahan, pengekalan (statik) dan
pemecatan. Ganjarannya pula ialah kesinambungan
operasi, perkhidmatan kepada mereka yang akur

Rang UndangUndang Pendidikan


Akta Pendidikan
(1961 & 1996)
Peraturan &
Tatatertib Dalam
Pendidikan
Undang-Undang
Pendidikan
Tatacara Disiplin

Inovasi

Dasar-dasar berkaitan inovasi pula bertujuan


membawa pembaharuan dalam masyarakat
menerusi pendidikan. Dasar jenis ini bersifat
futuristik-pragmatik kerana cuba membawa
masyarakat kepada keadaan yang lebih baik dari
yang sedia ada. Penyertaan secara holistik dan
komprehensif dari semua pihak menjadi penentu
kepada kejayaan dasar jenis ini.

Jenis sekolah:
Sekolah Bestari,
Sekolah Kluster dan
Sekolah Berprestasi
Tinggi
Tumpuan sekolah:
Sekolah Sukan,
Sekolah Seni
Bahan pengajaran:
Berasaskan IT dan
multimedia
Kurikulum: ICT
dalam pendidikan
Pentaksiran:
Pentaksiran
Berasaskan Sekolah
Profesionalisme:
Latihan Dalam
perkhidmatan &
pembelajaran
berterusan

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Unit 6: Dasar-dasar dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia

Unit 6: Dasar-dasar dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia


Pengaruh dasar-dasar pendidikan terhadap pembangunan insan dan negara.

Pembangunan insan kea rah


mewujudkan masyarakat yang
professional
FPN tersurat pada 1988 dan menjadi
FPK pada 1996
Hasrat FPK agar pembangunan insan
berlaku secara seimbang dan bersepadu
Melibatkan dimensi instrumental untuk
kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat
dan Negara.

Pendidikan sebagai Pelaburan


Pendekatan Pembangunan Sumber
Manusia
Pendekatan kadar pulangan
Pendidikan bertaraf Dunia
Minda kelas Pertama
Pembelajaran sepanjang ayat
Pelan Induk Pambangunan Pendidikan
PIPP

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

6.3

Unit 6: Dasar-dasar dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia

Dasar Pendidikan Kebangsaan 1961 (DPK)


Apakah DPK?
Dasar Pendidikan Kebangsaan 1961
- Digubal berdasarkan Laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Talip 1960
- Wujudkan sefahaman dan perpaduan dikalangan rakyat.

Bagaimanakah DPK dibentuk?


Sejarah pembentukan DPK bermula apabila wujud kesedaran tentang kepentingan
pembentukan suatu sistem pendidikan baru bgi menggantikan sistem pendidikan
penjajah yang tidak mempertimbangkan keperluan pembangunan, pembinan identiti
kebangsan dan perpaduan negara. Melalui kesedaran ini lahirlah Dasar Pendidikan
Kebangsaan 1961 melalui Penyata Razak 1956 dalam Ordinan Pelajaran 1957. Namun
Dasar Pendidikan telah disemak semula pada 1960 dan menghasilkan laporan Rahman
Talib yang termaktub dalam Aktra Pelajaran 1961.

Apakah objektif DPK?


Objektif DPK adalah untuk membentuk satu sistem pendidikan yang dapat memenuhi
keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan
politik negara. Selain itu DPK ingin menyatupadukan kanak-kanak sekolah berbilang
kaum dan menyediakan tenaga kerja bgi keperluan ekonomi. DPK juga diharapkan
dapat memenuhi keperluan keperluan tenaga rakyat, melahirkan masyarakat berdisiplin,
bersatupadu dan terlatih.

Bagaimanakah objektif DPK dapat dilaksana & dicapai?


Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama;
Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama;
Peperiksaan yang sama;
Pendidikan yang diberikan adalah pelbagai dan komprehensif skopnya
memenuhi keperluan negara; dan
Memupuk perpaduan negara melalui pembangunan budaya, sosial, ekonomi
dan politik selaras dengan prinsip-prinsip Ruku Negara.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

6.4

Unit 6: Dasar-dasar dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia


Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkasa Bahasa Inggeris
(MBMMBI)
Apakah MBMMBI?

Memartabatkan Bahasa Melayu Memperkukuh Bahasa Inggeris Memartabatkan BM


bermaksud meletakkan BM pada tempat yang sepatutnya, sesuai dengan kedudukannya
sebagai bahasa kebangsaan. Memperkukuh BI adalah untuk membolehkan penerokaan.

Bagaimanakah MBMMBI dibentuk?


Dasar MBMMBI dilaksanakan secara berperingkat-peringkat mulai tahun 2010
menggantikan PPSMI. Dalam proses peralihan ini, sekolah boleh menggunakan BI
dan/atau bahasa pengantar masing-masing dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)
Sains dan Matematik.Proses ini bertujuan membantu guru dan murid untuk
menyesuaikan diri dengan perubahan dasar berkenaan

Apakah objektif MBMMBI?


Objektif Dasar MBMMBI adalah untuk meningkatkan penguasaan murid dalam BM
dan BI;menyediakan guru BM dan BI mengikut opsyen yang mencukupi
danmeningkatkan kompetensi guru BM dan BI;meningkatkan infrastruktur dan bahan
sokongan dalam PdP BM danBI; dan meningkatkan penggunaan BM dan BI dalam
aktiviti luar bilik darjah

Bagaimanakah objektif dasar MBMMBI dapat dilaksana & dicapai?


Bagi memastikan sistem pendidikan negara yang berkualiti dapat dikecapi oleh
semua warga Malaysia, satu pelan yang mantap telah disediakan. Dengan terhasilnya
PPPM 2013 2025 yang telah dilancarkan pada tahun 2012 maka, sistem pendidikan
yang berkualiti untuk melahirkan modal insan mengikut acuan kita sendiri dapat
direalisasikan. Pelan ini menentukan hala tuju pelaksanaan Dasar MBMMBI.
Beberapa inisiatif dan aktiviti dikenal pasti bagi mencapai matlamat Dasar
MBMMBI. Sebanyak tiga belas inisiatif di bawah Dasar MBMMBI yang
berpandukan Rancangan Malaysia Ke-10 telah digariskan. Bagi melaksanakan
kesemua inisiatif tersebut, lapan strategi utama dikemukakan sebagai Pelan Tindakan
Utama inisiatif MBMMBI.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

6.5

Unit 6: Dasar-dasar dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia


6.6

Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M1S)


Apakah dasar 1M1S?
i.
ii.

Dasar 1Murid 1Sekolah mewajibkan setiap murid menyertai sekurang - kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah.
Setiap murid dikehendaki melibatkan diri secara aktif dengan menyertai aktiviti
sukan sekolah sepanjang tahun.

Dasar 1M 1S mendokong Dasar Sukan Untuk Semua, di mana dasar ini menitikberatkan
penglibatan semua murid dalam pelbagai aktiviti dan peringkat sukan. Dasar ini
dibentuk atas rasional segala kegiatan sukan adalah sebahagian daripada transformasi
pendidikan yang diusahakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Sukan
seharusnya mendapat pengiktirafan, sokongan dan galakan yang sama sebagaimana
juga yang diberikan kepada aspek-aspek yang lain seperti mata pelajaran akademik dan
kegiatan kokurikulum supaya dapat melahirkan murid yang seimbang dari segi
kesejahteraan minda dan jasmani.

Apakah objektif dasar 1M1S?


1. Meningkatkan kecergasan jasmani;
2. Membentuk sahsiah, jati diri, disiplin dan nilai murni;
3. Memupuk perpaduan di antara kaum;
4. Membentuk budaya sukan di kalangan murid;
5. Memenuhi naluri semulajadi murid agar aktif dari segi fizikal;
6. Memberi keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan
fizikal; dan
7. Mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan.

Bagaimanakah objektif 1M1S dapat dilaksana & dicapai?


1.
2.
3.
4.
5.

Program Sukan Umum - sepanjang tahun


Kelab Sukan dan Permainan* - sepanjang tahun
Pertandingan Dalaman - sepanjang tahun
Pertandingan Lain contoh MSSD , MSSN, MSSM
Aktiviti Sukan Lain *Wajib untuk setiap murid

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Bagaimanakah dasar 1M1S dibentuk?