Anda di halaman 1dari 6

GROUP: _________

NAMA : __________________________________

NO. MATRIK: _____________

UNIT 9 REKA BENTUK KURIKULUM DI MALAYSIA

TUGASAN: Berdasarkan perkara- perkara berikut, huraikan prinsip reka bentuk


kurikulum kebangsaan di Malaysia.
a)
reka bentuk
b) model
c) pola
d) orientasi
9.1

Konsep dan pengertian reka bentuk dan model kurikulum


a) Pengertian reka bentuk kurikulum.
Tokoh

Pengertian Reka Bentuk Kurikulum

Rumusan anda tentang pengertian reka bentuk kurikulum:

(a)

Pengertian model kurikulum

Tokoh

Pengertian Model Kurikulum

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:


i.
Menerangkan pola & orientasi reka bentuk kurikulum.
ii. Mengkategorikan 5 prinsip penyusunan kurikulum.
iii. Menganalisis model reka bentuk kurikulum Tyler

Rumusan anda tentang model kurikulum:

Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia


9.2

Analisis orientasi & pola reka bentuk kurikulum.


a)

Orientasi reka bentuk kurikulum.

iv) Eklektik
ii. Pusatan
Masyarakat/
Masalah

iii. Pusatan
Akademik

Rajah 9.1: Pola & orientasi reka bentuk kurikulum


Orientasi Reka
Bentuk Kurikulum
i.

ii.

ii.

Penjelasan

Contoh

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

i. Pusatan
Pelajar

iv.

Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia


b)

Pola reka bentuk kurikulum

iv. HASIL

KURIKULUM
iii. PROSES

ii. OBJEKTIF

Rajah 9.2: Pola reka bentuk kurikulum


Pola Reka Bentuk
Kurikulum
i. Kurikulum
sebagai
perancangan

ii. Kurikulum
sebagai
objektif

iii. Kurikulum
sebagai proses

Penjelasan

Contoh

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

i. PERANCANGAN

iv. Kurikulum
hasil/ out come

Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia


9.3

Hubungkait prinsip organisasi/penyusunan reka bentuk kurikulum dimensi


vertikal dan dimensi horizontal.
Dimensi Menegak
a) Kesinambungan

b) Turutan
Dimensi Mendatar
d) Integrasi

c) Imbangan

Rajah 9.3: Penyusunan kurikulum


Prinsip

a) Kesinambungan

b) Turutan

c) Skop

d) Integrasi

Keterangan

Contoh

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

c) Skop

e) Imbangan

Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia


9.4. Model Kurikulum Rasional oleh Tyler (1949)
4 langkah/ persoalan

Komponen

i.

OBJEKTIF

ii.

KANDUNGAN

iii.

PENYUSUNAN
PENGALAMAN

iv.

PENILAIAN
Rajah 9.4: Model kurikulum Tyler
(b)

Pengalaman pembelajaran

i.

Pengertian

ii.

Ciri-ciri:

iii. Pelaksanaan:

9.5

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

(a)

Huraian kurikulum kebangsaan berasaskan prinsip organisasi kurikulum

Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia

Menetapkan
Falsafah, Visi dan
Misi.
Menentukan
matlamat dan
objektif.
Mengorganisasikan
kurikulum.

PELAKSANAAN
KURIKULUM

PENILAIAN
KURIKULUM

Peringkat Pusat.
Peringkat Negeri.
Peringkat Daerah.
Peringkat Sekolah
Peringkat Bilik
Darjah

Menilai keberkesanan
kurikulum yang dilaksana.

Maklumbalas

Reka bentuk semula.


Penambahbaikan

Rajah 9.5: Proses mereka bentuk kurikulum di Malaysia

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

PERANCANGAN
KURIKULUM