Anda di halaman 1dari 7

GROUP: _____________

NAMA : _______________________

NO. MATRIK: ___________

UNIT 11 KOD ETIKA PROFESIONALISME KEGURUAN DAN PERATURAN


PENDIDIKAN DI MALAYSIA.
Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:
i.
Menerangkan konsep & pengertian kod etika.
ii.
Menganalisis kandungan Kod Etika Pofesionalisme Keguruan.
iii.
Menghubungkaitkan peraturan, disiplin dan undang-undang dalam amalan
pendidikan dengan profesion keguruan.
TUGASAN: Bincangkan pengertian Kod Etika Profesionalisme dan peraturan
pendidikan. Hubungkaitkan peraturan, disiplin dan undang-undang dalam amalan
pendidikan dengan profesion keguruan
11.0 Peta Minda
KOD ETIKA PROFESIONALISME KEGURUAN DAN PERATURAN
PENDIDIKAN DI MALAYSIA.
Maksud
- Garis panduan
meningkatkan
tahap
Prinsip dan nilai
Kod Etika Keguruan
- 4 tanggungjawab
Kepentingan Kod Etika
dalam Perkhidmatan
- 6 perkara

Piagam Pelanggan
perkhimatan keguruan
- 13 perkara
Perbandingan Peraturan
dan perundangan
Tujuan dan fungsi

Unit 11: Kod Etika Profesionalisme Keguruan Dan Peraturan


Pendidikan Di Malaysia.
11.1 Apakah yang dimaksudkan dengan kod etika Profesional?
-

Perspekftif islam

Tingkahlaku betul berasaskan al-quran dan ketakwaan kepada


Allah.

Kamus
(1994)

prinsip moral.

Pengertian Kod Etika


Kod etika merupakan garis panduan yang bertujuan

Oxford

Tokoh
Secara umum

Pengertian Etika
Satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkahlaku dan kesusilaan.

meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam


perkhidmatan dengan memberi penekanan kepada aspek-aspek
yang berkaitan dengan peraturan, peranan nilai, serta
tingkahlaku profesion.
Rumusan anda tentang Kod Etika Keguruan:
Peraturan yang telah ditetapkan dalam sesebuah organisasi yang menjadi panduan dalam
meningkatkan mutu penghasilan kerja dan sebagainya.

11.2 Apakah Prinsip & Nilai Etika kerja Kementerian Pendidikan Malaysia
Prinsip Etika Kerja
a) Niat yang betul

Nilai Etika Kerja


a. Amanah

b) Perlakuan yang baik

b. Benar

c) Pergerakan ke arah kebaikan

c. Bijaksana

d) Memperkotakan apa yang


dikatakan

d. Bersyukur

e) Berdisiplin dan beradab

e. Berdedikasi

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Tokoh
Dewan bahasa dan
pustaka(1995)

f. Ikhlas
g. Penyayang

Unit 11: Kod Etika Profesionalisme Keguruan Dan Peraturan


Pendidikan Di Malaysia.
11.3 Lengkapkan kandungan Kod Etika Keguruan dan nyatakan peranannya.
a)Tanggungjawab

guru

kepada pelajar

Pengajaran &
Pembelajaran

Modal insan

Kerja-sama

Taat &
Patuh

Profesional

b)Tanggungjawab
guru
terhadap
ibubapa

Sepunya
Integriti

d)Tanggungjawab
terhadap
rakan
sejawat dan profesion

Tanggungjawab Guru
a)Tanggungjawab
terhadap pelajar.

Rajah 9.1: Kod Etika Keguruan


Malaysia

Keterangan

guru -Mengutamakan pelajar lebih dari segala-galanya.


-Bersikap adil dan saksama terhadap setiap pelajar tanpa mengira
agama, taraf ekonomi dan sebagainya.
-Guru perlu merahsiakan segala maklumat berkaitan pelajar
daripada mana-mana pihak yang tidak berkaitan.

b) Tanggungjawab guru -Menghormati


terhadap ibubapa

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

c)Tanggungjawab
terhadap
masyarakat
dan
negara

PIBG

tanggungjawab ibubapa terhadap anak-anak

mereka.
-Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama yang
dieratkan antara rumahtangga dan institusi pendidikan.

Unit 11: Kod Etika Profesionalisme Keguruan Dan Peraturan


Pendidikan Di Malaysia.
-Mengelakkan daripada pengunaan kata atau sesuatu perbuatan
yang boleh menyebabkan pelajar hilang kepercayaan terhadap
kedua ibu bapa mereka.
c)

Tanggungjawab -Mengelakkan diri dari menyebarkan atau menyampaikan

terhadap masyarakat dan maklumat yang boleh menyebabkan rosaknya kepentingan


negara

pelajar, ibubapa, masyarakat, Negara dan juga profesion.


-Menghormati masyarakat ditempat guru berkhidmat dan

d)Tanggungjawab

-Mengelakkan diri dari membuat sesuatu perkara yang mana

terhadap rakan sejawat boleh menjatuhkan maruah seseorang guru dihadapan pelajar,
dan profesion perguruan.

ibubapa dan masyarakat.


- Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh mencemarkan
profesion perguruan.

11.4Kemukakan Kepentingan Kod Etika dalam Perkhidmatan


Garis panduan

-Garis panduan dalam bertingkahlaku

Tanggungjawab guru

- Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan


-Menekankan 2 konsep penting iaitu pembangunan insan
dan konsep ibadah.
- Guru lebih memahami tanggungjawab mereka dalam

Kandungan

bidang perguruan.
-Berbeza kod etika dengan Negara lain.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

menjalankan tanggungjawab dengan penuh telus dan amanah.

- Dapat melihat keunikan etika yang diamalkan mengikut


Dokumen

setiap negera.
-Usaha menyemak semula sistem ini.
-Melihat sejauh mana kodnya dapat dipertahankan dan
diamalkan.

Unit 11: Kod Etika Profesionalisme Keguruan Dan Peraturan


Pendidikan Di Malaysia.
Imej profesion

-Dapat membuka mata rakyat terhadap kepentingan

Etika kerja

profesion dan tanggungjawab guru di mata masyarakat.


-Merupakan nilai etika yang sangat penting.
-Pengamalan

etika

kerja

dapat

mengekalkan

dan

menyakinkan terhadap tugas yang diberikan.


Nyatakan Piagam Pelanggan Perkhidmatan Keguruan

Pengurusan pelanggan

12 Menjalankan pemantaun

Perkhidmatan

13 Mengambil
memanjangkan

tindakan
kes

dengan
pelanggaran

peraturan.
3

Pembangunan organisasi

Saraan

Pembangunan modal insan

Pengurusan psikologi

Pasca perkhidmatan

Khidmat pengurusan

Pengurusan maklumat
10 Memastikan semu staf akademik dan staf
pengurusan mendapat layanan bagi
urusan perjawatan dan kerjaya.
11 Mengadakan perbincangan terbuka bagi
semua staf

11.5 Perbandingan peraturan pendidikan dan perundangan pendidikan


a) Pengertian
Tokoh
Grotius

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

11.4

Pengertian Peraturan Pendidikan


Perbuatan tentang moral yang menjamin keadilan
Satu bentuk kawalan ke atas semua penjawat awam untuk menjamin

Unit 11: Kod Etika Profesionalisme Keguruan Dan Peraturan


Pendidikan Di Malaysia.
sesuatu keberkesanan sesebuah organisasi.
Tokoh

Pengertian Perundangan Pendidikan

-Semua peraturan yang berkaitan tingkahlaku yang dibentuk mengikut


autoriti atau adat sesuatu kaum.
-Undang-undang yang telah digubal oleh sesebuah badan pengubalan
undang-undang yang bertujuan melindungi hak individu dan kebebasan
tertentu.
Rumusan anda tentang peraturan & perundangan pendidikan:
Peraturan merupakan syarat yang perlu dipatuhi oleh sesebuah organisasi bagi mengelakkan
berlaku masalah. Manakala perundangan adalah undang-undang yang digubal bagi
memelihara hak individu tertentu.
b) Perbandingan ciri-ciri peraturan pendidikan & perundangan pendidikan
Peraturan Pendidikan

i. Mendisiplin Individu Serta

Perundangan Pendidikan

Tujuan

Amanah Dalam Pekerjaan


ii. Mewujudkan Pentadbiran
Yang Cekap

i. Menjaga hak individu


ii. Supaya tiada yang melampaui

Kepentingan
Contoh

iii. Peraturan 4 Bab D Perintah


Am

11.6 Tujuan & fungsi peraturan-peraturan pendidikan.

bidang kuasa
iii. Akta Pendidikan
1996(Pindaan 2006)

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Webler Dictionary

Unit 11: Kod Etika Profesionalisme Keguruan Dan Peraturan


Pendidikan Di Malaysia.
Mengelakkan dari berlakunya amalan-amalan
melanggar peraturan-peraturan tersebut.

yang

PENCEGAHAN

Mengingatkan para pegawai agar sentiasa


berwaspada dalam melaksanakan tugas

PENGAJARAN

Tindakan yang dikenakan untuk


dijadikan iktibar dan panduan kepada
pegawai yang terlibat dan pihak-pihak
lain agar perkaran yang sama tidak.

dan tanggungjawab yang diamanahkan.

11.7 Merujuk Peraturan 4 (2), jelaskan perkara-perkara yang tidak dibenarkan


guru-guru lakukan semasa dalam perkhidmatan.
Perkara-perkara yang tidak dibenarkan guru-guru lakukan [Peraturan 4(2)]:
-Membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi.
-Berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya
bercanggah dengan tugas awamnya
-Berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah
-Seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan/
mencemarkan nama baik perkhidmatan awam
- Seseorang pegawai tidak boleh tidak cekap atau kurang berusaha
- Seseorang pegawai tidak boleh tidak jujur atau tidak amanah
-Seseorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

PERINGATAN

- Membawa atau cuba membawa apaapa bentuk pengaruh atau tekanan luar
- Membantah atau melawan pegawai atasan