Anda di halaman 1dari 8

KONSEP DAN TEORI

PERSATUAN

Pengertian Konsep
Istilah atau definisi yang digunakan
untuk menggambarkan secara
abstrak: kejadian,keadaan,
kelompok, atau individu yang
menjadi pusat perhatian ilmu sosial.
(Sofian Effendi, 1989)

KONSEP PERSATUAN
Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur,
berpelembagaan, berperaturan dan berkepimpinan
yang dianggotai oleh mereka sekolah yang
mempunyai minat, kegemaran, hasrat dan
kecenderungan yang sama serta bertujuan untuk
saling bekerjasama, bantu membantu dan
berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti
dan mencapai cita-cita serta matlamat yang telah
ditetapkan dan dipersetujui bersama bagi
memperkembangkan minat, kegemaran, hasrat
dan kecenderungan masing-masing.

BINCANGKAN ADAKAH PERSATUAN


KAMU MENEPATI CIRI-CIRI
PERSATUAN? BERIKAN BUKTI.

TEORI DALAM
BERPERSATUAN
Sekumpulan pernyataan yang
mempunyai perkaitan logik, yang
dapat membuat jangkaan dari
kenyataan yang ada mengenai sifatsifat suatu kelas,peristiwa atau suatu
perkara.

TEORI PENGLIBATAN

Bagaimanakah kamu dapat buktikan


bahawa Teori Penglibatan Astin 1984
selari dengan penubuhan persatuan
kamu.

Terima Kasih