Anda di halaman 1dari 14

ARTIKEL

Tajuk Artikel : Guru Berinovasi Adalah Guru Berkualiti


Oleh : Shakila Adam Rafik Thiagarajah
Bil
1

Guru

Inovatif

Artikel
Melonjakkan

Coding
Transformasi

Pendidikan Negara merupakan tema bagi sambutan

Hari Guru tahun 2012. Kata-kata yang digunakan

betul-betul dapat menggambarkan profesion guru

pada masa sekarang. Dengan keinginan negara kita

untuk

menyebabkan pengembangan pesat dalam bidang

teknologi serta menyebabkan perubahan dalam

dinamika sosial masyarakat di Malaysia, sudah

10

seharusnya fungsi dan tugas guru perlu berubah.

11

Guru harus berinovasi bagi memenuhi keperluan

12

dan desakan yang terhasil dalam era globalisasi ini.

13

Oleh itu, memetik artikel yang disiarkan oleh Berita

14

Harian Online yang bertajuk Guru berinovasi

15

adalah guru berkualiti: Muhyiddin. Sepertimana

16

yang tertera pada tajuk artikel tersebut, laporan

17

tersebut mengulas pada ucapan Tan Sri Muhyiddin

18

Yassin

19

Malaysia. Ucapan tersebut disampaikan oleh beliau

20

ketika merasmikan sambutan Hari Guru 2012

21

peringkat kebangsaan.

22

Kata-kata yang menarik perhatian saya pada tajuk

23

artikel tersebut adalah guru berinovasi dan guru

24

berkualiti. Dilihat dahulu satu persatu apa yang

25

dimaksudkan dengan inovasi dan juga kualiti.

26

Kreatif dan inovatif sering disebut bersama-sama. Tema : Kreatif dan inovatif

mencapai

yang

status

merupakan

negara

maju

Menteri

yang

Pelajaran

27

Namun kedua-duanya membawa maksud yang

28

berbeza. Mengikut kamus dewan sedisi keempat

29

(2007), kreatif bermaskud mempunyai kebolehan Idea : kebolehan mencipta,

30

mencipta, menghasilkan, dan mengembangkan menghasilkan, dan

31

sesuatu idea baru dan asli manakala inovasi mengembangkan sesuatu

32

bermaksud sesuatu yang baru diperkenalkan seperti idea baru dan asli

33

kaedah, sistem, adat, dan lain-lain yg baru. dari Idea : sesuatu yang baru

34

penerangan maksud ini dapat dilihat bahawa kreatif diperkenalkan

35

dan

36

ringkasnya bermaksud mencipta sesuatu yang

37

baharu

38

mempebaharui sesuatu yang sedia ada. Ini kerana

39

inovasi ini berasal dari perkataan bahasa latin

40

innovare yang bermaksud memperbaharui atau

41

meminda. Ini disokong oleh Fullan (2011) yang

42

menyatakan bahawa inovasi aadalah satu bentuk

43

perubahan di mana proses inovasi itu mengiringi

44

perubahan yang berlaku. Inovasi juga dapat

45

ditakrifkan mengikut banyak bidang antaranya

46

mengikut bidang industri dimana inovasi adalah

47

apabila beberapa barang digabung menjadi satu,

48

penegluaran barang yang baru, modifikasi terhadap

49

barang yang sedia ada serta kegunaan baru bagi

50

barangan lama (Ahmad Shukri Mohd. Naim &

51

Amran Md. Rasli, 2005). Dengan ini dapat

52

disimpulkan bahawa guru yang berinovasi adalah

53

guru yang mampu untuk menghasilkan sesuatu

54

yang baru yang dapat meningkatkan hasil proses

55

pengajaran dan pembelajarannya. Ini seperti yang

56

dikatakan oleh John Adair (2011) di mana

57

seseorang yang inovatif dalam bidang mereka

inovasi

adalah

manakala

berbeza.

inovasi

Kreatif

memperbaiki

secara
dan

58

mampu untuk menghasilkan idea baru dengan

59

jayanya dibawa ke pasaran sebagai produk atau

60

perkhidmatan yang baru (atau diperbaharui).

61

Mengikut David Garvin (Ilhaamie binti Abdul

62

Ghani Azmi, 2002 ) kualiti ialah ciri-ciri yang

63

dinyatakan seperti bagus, berdasarkan produk,

64

pengguna, pengeluaran atau nilai. Menurut Garvin

65

lagi, ciri-ciri kualiti boleh dikenalpasti daripada

66

lapan dimensi iaitu: kebolehpercayaan (reliability), Tema : kebolehpercayaan

67

penepatan (conformance), ketahanan (durability), (reliability), penepatan

68

keupayaan perkhidmatan (serviceability), estetik, (conformance), ketahanan

69

persembahan,

70

perkhidmatan dan kualiti yang dijangka (perceived perkhidmatan

71

quality). Manakala mengikut MS ISO 9000 kualitia (serviceability), estetik,

72

ialah keseluruhan ciri-ciri sesuatu entiti (produk dan persembahan, ciri-ciri asas

73

perkhidmatan) yang dapat memenuhi kehendak produk atau perkhidmatan

74

pelanggan yang dinyatakan dan yang tersirat. Dari dan kualiti

75

dua penegrtian kualiti ini, dapat ditakrifkan bahawa

76

guru berkualiti adalah guru yang yang cemerlang di

77

mana ia mampu memenuhi keperluan murid- Idea : memenuhi keperluan

78

muridnya melalui pengajaran dan pembelajaran murid-muridnya melalui

79

serta

80

bermotivasi agar dirinya menjadi seorang guru yang pembelajaran serta dapat

81

produktif. Ini bersesuaian dengan ciri-ciri guru menjalankan tugasnya

82

berkualiti

83

berpengalaman dan juga mempunyai sahsiah yang dirinya menjadi seorang

84

boleh dicontohi. Sekiranya guru itu mempunyai guru yang produktif

85

usaha

86

pengajaran dan pembelajaranya ke arah yang lebih

87

baik maka dia seorang guru yang berinovasi

88

sekaligus membuatkan guru tersebut guru yang Tema : berkemahiran

dapat

iaitu

untuk

ciri-ciri

asas

menjalankan

produk

tugasnya

berpengetahuan,

mentransformasi

atau (durability), keupayaan

dengan pengajaran dan

berkemahiran, dengan bermotivasi agar

dirinya

serta

89

berkualiti.

90

Dalam ucapan Tan Sri Muhyiddin Yassin tersebut,

91

beliau

92

berinovasi. Beliua telah mencirikan guru berinovasi

93

ini kepada beberapa perkara. Antaranya ialah gruru

94

berinovasi

95

melengkapkan murid dengan kemahiran alaf baru kebolehan untuk

96

seperti

97

menyelesaikan masalah dan daya kreativiti yang dengan kemahiran alaf baru

98

tinggi. Banyak cabaran yang ditempuhi oleh seperti keupayaan berfikir

99

generasi muda terutamanya pada era globalisasi ini. secara bijaksana,

100

Sudah sepatuntnya guru harus mampu untuk menyelesaikan masalah dan

101

menyediakan murid-murid agar mereka dapat daya kreativiti yang tinggi

102

mengharungi arus globalisasi ini. Menurut Perkins

103

(Hamdan

104

globalisasi yang melanda akan mengubah hampir

105

keseluruhan cara hidup baik dalam bidang politik,

106

ekonomi, sosial mahupun budaya sehingga dunia

107

yang begitu besar telah bertukar menjadi sebuah

108

perkampungan kecil yang dipanggil yang global

109

village dan akibatnya kita telah menjadi satu

110

masyarakat dunia. Ini menunjukkan bahawa murid-

111

murid perlu mampu melepasi satu landasan di mana

112

membolehkan mereka duduk sama rendah, berdiri

113

sama tinggi dengan masyarakat dunia. Tidak

114

dinafikan bahawa wujudnya kelebihan pada pelajar-

115

pelajar

116

khususnya.

117

Ciri kedua, guru berinovasi tidak akan terikat Tema : melaksanakan

118

dengan

119

pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah, pembelajaran dalam bilik

memperihalkan

tentang

mempunyai

keupayaan

Said&

yang

sesuatu

kebolehan

berfikir

Nasrudi

berada

cara

di

guru

secara

Taib,

untuk Idea : mempunyai


bijaksana, melengkapkan murid

2000)

negara-negara

dalam

yang

arus

maju

melaksanakan pengajaran dan

120

sebaliknya sentiasa berfikir di luar kotak pemikiran darjah

121

biasa untuk mencari kaedah serta pendekatan yang Idea : sentiasa untuk

122

lebih berkesan. Pada pandangan saya, guru yang mencari alternatif baru

123

berinovasi ini adalah individu yang tidak senang dnegan cara

124

dengan keadaan berada di zon selesa. Mereka akan mempelbagaikan kaedah

125

sentiasa untuk mencari alternatif baru dnegan cara dan aktiviti dalam bilik

126

mempelbagaikan kaedah dan aktiviti dalam bilik rajah mereka

127

rajah mereka. Ini memerlukan kerajinan dan Tema : sikap kerajinan dan

128

motivasi yang tinggi. Guru yang sudah lama motivasi yang tinggi

129

mengajar selalunya akan menggunakan kaedah

130

yang sama dan mereka akan berada pada zon selesa

131

dan pada tahap ini perubahan adalah satu yang

132

sukar

133

menyebabkan perkara ini berlaku adalah, memetik

134

pada artikel yang bertajuk Guru sebagai agen

135

transformasi

136

diterbitkan oleh Universiti Malaysia Sabah (2012),

137

yang mengatakan kesukaran untuk melakukan

138

transformasi adalah kerana faktor inersia iaitu guru

139

sudah berasa selesa dan berpuashati dengan apa

140

yang sedang dialami, justeru itu mereka tidak ingin

141

berubah. Terdapat juga Anugerah Guru Inovasi

142

yang

143

pengiktirafan kepada guru yang telah menghasilkan

144

usaha kreatif dan inovatif yang telah terbukti

145

berjaya

146

keguruan dan menjamin keberkesanan pelaksanaan

147

kurikulum di peringkat sekolah. Antara pemenang

148

anugerah ini adalah Encik Shahril Bin Othman dari

149

SK Maran. Inovasi yang telah beliau hasilkan

150

adalah Pengiraan Menggunakan Kaedah 123 Idea : wujudnya anugerah

untuk

dilakukan.

dalam

diwujudkan

dalam

Antara

inovasi

sebagai

faktor

yang

kurikulum yang

penghargaan

meningkatkan

dan

profesionalisme

151

BOX. Inovasi yang telah beliau lakukan ini dapat seumpama ini menunjukkan

152

dilihat di laman blog persendirian beliau. Dengan usaha guru-guru Malaysia

153

wujudnya anugerah seumpama ini menunjukkan untuk sentiasa

154

usaha

155

memperbaharui dan memperbaiki pengajaran dan memperbaiki pengajaran

156

pembelajaran dalam bilik darjah mereka. Mungkin dan pembelajaran dalam

157

terdapat beribu-ribu guru yang melakukan inovasi bilik darjah mereka

158

dalam bilik darjah mereka.

159

Ciri lain yang disebut oleh Tan Sri Muhyiddin

160

adalah memastikan murid berupaya menggunakan Tema : keupayaan menilai

161

ilmu yang diajarkan di dalam bilik darjah bukan dan mentaksir murid

162

semata-mata untuk berjaya dalam peperiksaan

163

malah

164

masalah yang dihadapi di dunia nyata. Dengan erti

165

kata lain, pengajaran guru tidak seharusnya

166

berorientasikan

167

kebanyakkan

168

peperiksaan. Ini kerana desakan untuk mencapai

169

sasaran yang ditetapkan. Ini menyebabkan guru- Isu : guru-guru menerima

170

guru menerima bebanan tugasan yang amat berat bebanan tugasan yang amat

171

dan menerima takanan menghabiskan sukatan yang berat dan menerima takanan

172

telah ditetapkan. Ini menyebabkan tiada ruang menghabiskan sukatan yang

173

kepada guru untuk membuat eksplorasi kepada telah ditetapkan

174

kaedah yang lain-lain. Di sinilah bermulanya titik

175

permulaan dimana pelajar hanya menghafal dan

176

bukan memahami dengan sutuhnya setiap bait-bait

177

perkataan yang dipelajari mereka. Dari pengalaman

178

peribadi

179

diajarkan di sekolah saya tidak dapat kaitkan

180

dengan dunia nyata. Misalnya, saya tidak dapat

181

mengerti

guru-guru

Malaysia

membolehkan

untuk

mereka

peperiksaan.
sekolah

menyelesaikan

Namun

yang

saya

perlu

realitinya

berorientasikan

saya, kebanyakkan masa

mengapa

sentiasa memperbaharui dan

apa yang

mempelajari

182

matematik yang sukar seperti statistik. Hanya ketika

183

dewasa baru saya dapat mengaplikasikan perkara-

184

perkara yang saya pelajari 10 tahun yang dahulu.

185

Meskipun begitu, guru harus dapat mendedahkan

186

kepada murid tentang kaitan ilmu yang pelajari di

187

dalam

188

Misalnya,

189

penyelesaian

190

menyerupai situasi sebenar. guru tidak seharusnya

191

sekadar menyampaikan apa yang terdapat di dalam

192

buku teks.

193

Persekitaran bilik darjah yang kondusif adalah

193

sangat penting bagi memastikan murid dapat belajar

194

dengan selesa dan selamat. Oleh itu, guru yang

195

berinovasi

196

pembelajaran paling kondusif dan memberi ruang persekitaran pembelajaran

197

seluas-luasnya kepada murid untuk mengasah paling kondusif dan

198

kebijaksanaan berfikir. Menurut Mok Soon Sang memberi ruang seluas-

199

(2009) persekitaran pembelajaran yang kondusif luasnya kepada murid

200

terbahagi kepada dua komponen. Komponen- Idea : komponen fizikal dan

201

komponen tersebut adalah komponen fizikal dan komponen psiko sosial

202

komponen psiko sosial. Komponen fizikal meliputi

203

semua keadaan fizikal seperti fizikal bilik darjah,

204

bahan-bahan

205

persekitaran. Manakala komponen psiko sosial

206

meliputi

207

keceriaan,

208

kemanusiaan.

209

seharusnya merupakan seorang pengurus bilik Tema : pengurus bilik

210

darjah yang baik. Oleh itu, seorang guru ini darjah yang baik

211

menitikberatkan

kelas

dengan

dunia

dengan
masalah

mampu

nyata

misalnya.

menggunakan

kaedah

dengan

menyediakan

pelajaran,

keselamatan,
kawalan

kesihatan,
guru

dan
yang

komponen

yang

persekitaran Tema : menyediakan

kemudahan

disiplin,

Seorang

dua

masalah

dalam

kemesaraan,
lain

unsur

berkualiti

ini

dalam Idea : teori keperluan

212

pengurusan bilik darjahnya. Ini kerana menurut Maslow (Mok Soon Sang,

213

teori keperluan Maslow (Mok Soon Sang, 2008) 2008)

214

keperluan asas dan keperluan keselamatan, kasih

215

sayang dan penghargaan kendiri manusia hendaklah

216

dipenuhi sebelum manusia menceburi diri dalam

217

hirarki

218

estetik.

219

pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah

220

bergantung

221

keperluan pelajar dapat dipenuhi. Maka, untuk

222

menjadi seorang guru yang berinovasi seorang guru

223

itu haruslah dapat memenuhi kerperluan murid Tema : kemahiran

224

seperti yang dinyatakan dalam komponen fizikal berkomunikasi

225

seperti fizikal bilik darjah dan membina hubungan Idea : wujud satu dinamika

226

yang mesra dengan cara memenuhi keperluan yang hubungan yang harmoni

227

dinyatakan di dalam komponen psiko sosial antara guru dan pelajar

228

kemesraan dan keceriaan. Sekiranya wujud satu maka komunikasi dua hala

229

dinamika hubungan yang harmoni antara guru dan yang berkesan dapat

230

pelajar maka komunikasi dua hala yang berkesan diwujudkan

231

dapat diwujudkan. Murid lebih senang untuk

232

menyatakan pendapat dan pandangan mereka serta

233

lebih mudah untuk melibatkan dalam aktiviti yang

234

dilaksanakan. Ini seperti yang dikatakan oleh

235

Anderson (1989) iaitu pengurusan bilik darjah yang

236

berkesan

237

menghasilkan penglibatan yang maksimum pelajar

238

dalam aktiviti pembelajaran.

239

Tambahan pula, pada pandangan saya sekiranya

240

seorang guru mampu menjadi seorang pengurus

241

bilik darjah yang baik dia merupakan seorang guru

242

yang hebat. Ini kerana, guru harus mengharungi Tema : beretika

kesempurnaan
Ini

kendiri,

bermakna
kepada

adalah

maklumat dan

keberkesanan

setakat

tingkah

mana

laku

aktiviti

keperluan-

yang

dapat

243

pelbagai cabaran ketika ingin menguruskan kelas. Isu : Masalah kekurangan

244

Antara cabaran yang dihadapi oleh guru adalah bilik darjah selesai tahun

245

kesukaran untuk menyediakan persekitaran fizikal depan

246

yang kondusif diakibatkan oleh kekurangan bilik

247

darjah serta kekurangan pada prasarana yang

248

disediakan. Mengikut laporan utusan online yang

249

bertajuk Masalah kekurangan bilik darjah selesai

250

tahun depan masih terdapat sekolah-sekolah yang

251

perlu menjalankan dua sesi kerana kekurangan bilik

252

darjah.

253

berkongsi bilik darjah mereka. Keadaan ini akan

254

mengakibatkan

255

dikekalkan. Selain itu, terdapat juga masalah

256

kerosakkan

257

Kerosakkan ini boleh menyebabkan kecederaan

258

kepada pelajar. Seperti yang dilaporkan oleh KL

259

Pos di laman web rasminya, siling di beberapa buah

260

kelas di SJKT Serdang runtuh diakbatkan oleh

261

masalah pendawaian, kebocoran atap dan juga

262

serangan anai-anai. Manakala dari segi psiko sosial

263

pula masalah seperti kepelbagaian budaya yang

264

wujud di dalam sesebuah bilik darjah juga menjadi

265

penghalang untuk mewujudkan satu hubungan yang

266

harmoni. Bahasa mungkin menjadi punca kepada

267

masalah. Banyak lagi cabaran yang mungkin di

268

hadapi oleh guru dalam menyediakan persekitaran

269

pembelajaran yang kondusif. Sekiranya seseorang

270

guru itu mampu menghadapi serta melepasi cabaran

271

ini dan berjaya mengahsilkan produktiviti yang

272

maksimum dari pelajarnya seudah sewajarnya dia

273

wajar di panggil guru yang berkualiti.

Ini

bermakna

murid-murid

keceriaan

yang

berlaku

kelas
di

susah
dalam

terpaksa
untuk
kelas.

274

Guru ini bersifat all-rounded di mana seperti yang

275

diperkatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, guru Tema : beretika

276

berinovatif ini guru yang sentiasa memikirkan Idea : berhemah tinggi,

277

apakah cabaran yang bakal dihadapi oleh murid ikhlas

278

setelah mereka melangkah keluar dari lingkungan

279

sekolah, dan apakah ilmu yang dipelajari de sekolah

280

mampu memberi kelebihan kepada mereka untuk

281

bersaing di dunia nyata. Apa yang dapat saya

282

simpulkan

283

berinovatif adalah guru yang mampu untuk berfikir

284

satu langkah ke hadapan. Pada pandangan saya guru

285

seumpama ini bukan sahaja mengajarkan tentang

286

ilmu yang tersurat di dalam kurikulum semata-mata,

287

ia mengajarkan tentang kemahiran yang diperlukan

288

dalam kehidupan. Guru seumpama ini juga snetiasa

289

mengubah

290

peredaran masa. Contohnya pada masa sekarang,

291

teknologi adalah salah satu aspek yang tidak dapat

292

dipasahkan

293

dikatakan oleh Mahathir Mohamad (Hamdan Said

294

& Nasrudi Taib, 2000) Kemajuan yang pesat dalam

295

bidang teknologi maklumat atau infotek mengubah

296

cara manusia berkomunikasi, berurusniaga dan cara

297

kita melihat dunia ini. Oleh itu, sekiranya guru

298

tersebut adalah seorang penginovasi ini pasti guru

299

tersebuta akan melengkapkan pelajarnya dengan Tema : kemahairan TMK

300

kemahiran teknologi. Tambahan pula, mengikut

301

Wan Mohd Zahid Nordin (Hamdan Said & Nasrudi

302

Taib, 2000) bentuk pendidikan untuk generasi baru

303

perlu bersifat global bagi membentuk sikap yang

304

lebih terbuka dengan visi yang lebih meluas melalui

dari

penyataan

kaedah

dalam

ini

adalah

pengajarannya

kehidupan.

guru

mengikut

Seperti

yang

305

keupayaan berfikiran kritikal, inovatif, reflektif dan

306

mempunyai ketrampilan yang diperlukan bagi

307

membolehkan mereka menyertai dengan berkesan

308

arus globalisasi dunia.

309

Dalam artikel tersebut turut mengatakan bahawa

310

guru yang berinovasi mampu untuk mampu

311

melahirkan insan yang berpengetahuan tinggi,

312

kreatif, inovatif dan berketerampilan akan tercapai.

313

Sememangnya saya bersetuju dengan penyataan ini

314

kerana guru yang berinovasi adalah guru yang Tema : berdisiplin

315

bermotivasi tinggi. Tidaklah motivasi intrinsik Idea : bersungguh-sungguh,

316

ataupun ekstrinsik, guru berinovasi adalah guru rajin

317

yang akan melakukan tugasnya yang bersungguh-

318

sungguh kerana dorongan yang diterima dalam

319

dirinya sendiri. Jika tugas yang dilakukan dengan

320

hati yang rela pasti hasil yang berkualiti dapat

321

diharapkan. Sekiranya kesemua perkara yang

322

dinyatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin itu ada

323

pada seorang guru maka pelajar-pelajar yang

324

dihasilkan pasti menjadi modal insan contoh.

325

Selain menyentuh tentang perkara-perkara yang

326

menjadikan seorang guru yang berinovasi artikel

327

tersebut turut menyatakan tentang usaha-usaha yang

328

dilakukan oleh pihak Kementerian Pelajaran dalam

329

meningkatkan budaya inovasi di kalangan murid.

330

Antaranya adalah perangkaan Pelan Tindakan

331

Pembangunan

332

kerjasama Kementerian Pengajian tinggi dan juga

333

program i-Think yang dijalankan atas kerjasama Idea : program i-Think

334

antara Kementerian Pelajaran Malasysia dengan

335

Agensi

Modal

Inovasi

Insan

Malasysia.

Inovasi

Menurut

dengan

Menteri

336

Pengajian Tinggi, Tan Seri Mohamed Khaled

337

Nordin ( Borneo Post Online, 2011) Pelan Tindakan

338

Pembangunan

339

mengurangkan jurang inovasi sedia ada sekaligus Tema : berprofesion

340

melahirkan lebih ramai modal insan berpengetahuan

341

tinggi. Usaha kerajaan mementingkan inovasi ini

342

adalah kerana kerajaan ingin menjayakan ekonomi

343

yang

344

berpendapatan tinggi. Saya amat menyokong usaha

345

kerajaan dalam ingin membudayakan inovasi dalam

346

kalangan rakyat Malaysia. Jika dilihat dari sudut

347

profesin perguruan, sekiranya inovasi ini menjadi

348

satu budaya dalam kalangan pelajar maka ia akan

349

menjadi satu pendorong kepada guru-guru untuk

350

sentiasa melakukan trasnformasi kepada profesion

351

mereka. Tambahan pula, budaya inovasi ini juga

352

dapat mendorong guru memperbaiki aspek yang

353

masih kekurangan. Contohnya, menurut Mahzan

354

Arshad (2004) daripada jumlah 466 pendidik,dan

355

didapati sebanyak 50% daripada jumlah tersebut

356

yang membaca kurang dari sepuluh jam seminggu.

357

Golongan

358

menggunakan lebih dua jam sehari bagi kegiatan sekurang-kurangnya perlu

359

membaca yang produktif. Oleh itu jika inovasi menggunakan lebih dua jam

360

menjadi budaya dikalangan pendidik, maka guru- sehari bagi kegiatan

361

guru akan meningkatkan minat membaca mereka membaca yang produktif

362

bagi mingkatkan pengetahuan mereka.

363

Program i-Think pula adalah satu program yang

364

bertujuan mempertingkatkan dan membudayakan

365

kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah

366

menghasilkan berinovatif. Program ini dilaksanakan

Insan

berasakan

pendidik

inovasi

Inovasi

ke

bertujuan

arah

sekurang-kurangnya

negara

perlu Idea : Golongan pendidik

367

kerana melalui kajian keperluan yang dijalankan

368

menunjukkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam

369

kalangan guru dan murid di Malaysia amat rendah.

370

Sekolah dan guru menjadi agen perlaksana bagi

371

progaram ini. Sebagai agen perlaksana, guru sendiri

372

harus melebihi kemahrian berfikir murid-murid.

373

Oleh itu, guru harus melengkapkan diri dengan

374

pengetahuan baru agar tidak ketinggalan.

375

Rumusan yang dapat saya buat dari artikel ini Tema : guru berinovasi

376

adalah inovasi adalah nilai yang penting yang perlu Idea : Guru harus mampu

377

ada dalam diri setiap guru khususnya guru-guru menandingi kepantasan

378

pada zaman tenknologi ini. Inovasi inilah yang

379

membezakan antara guru yang baik dengan guru

380

yang cemerlang. Murid-murid dan pelajar-pelajar

381

pada era kini boleh dikatakan lebih maju daripada

382

guru-guru mereka. Di mana segala maklumat yang

383

mereka inginkan berada di hujung jari. Guru harus

384

mampu menandingi kepantasan ini. Perasaan ingin

385

tahu mereka juga lebih daripada generasi yang

386

terdahulu. Oleh itu kaedah mengajar chalk and Tema : berprofesion

387

talk

388

Penggunaan teknologi maklumat adalah syarat teknologi maklumat

389

wajib digunakan di dalam pengajaran guru. Alasan

390

tidak mempunyai pengetahuan tentang teknologi

391

sememangnya tidak boleh digunakan. Kerajaan

392

telah menyediakan prasarana serta menganjurkan

393

banyak kursus bagi menangani masalah buta IT ini.

394

Selain itu, untuk menjana inovasi guru harus perlu Tema : kemahiran menilai

395

menilai kemampuan dari segi kekuatan dan Idea : produk yang

396

kelemahan pelajarnya. Dari situ barulah guru dihasilkan guru hendaklah

397

mempunyai satu landasan untuk menjalankan menepati kehendak klien

tidak

relevan

untuk

digunakan

lagi. Idea : Penggunaan

398

inovasi. Ini kerana, produk yang dihasilkan guru iaitu pelajar

399

hendaklah menepati kehendak klien iaitu pelajar.

400

Tambahan pula, latar belakang demografi guru yang Tema : latar belakang

401

berbeza, lokasi sekolah, keupayaan dan kemampuan demografi guru yang

402

guru dari segi motivasi, sikap pengetahuan dan berbeza,

403

kemahiran bakal menentukan tahap kesediaan guru Tema : keupayaan dan

404

dalam melaksanaka inovasi itu sendiri. Seperti yang kemampuan guru dari segi

405

diulaskan, inovasi hanya akan berlaku sekiranya motivasi,

406

guru itu menginginkan perubahan. Kajian-kajian Tema : sikap pengetahuan

407

sebelum ini banyak merumuskan bahawa hasil Tema : kemahiran

408

kerja, kompetensi guru dan cara guru bertindakbalas

409

terhadap amalan pendidikan mereka akan lebih

410

berkesan jika tahap motivasi mereka adalah tinggi.

411

Akhir

412

dilakukan oleh semua warga pendidik. Cuma yang

413

membezakanya sama ada yang terlihat dan diiktiraf

414

ataupun yang tidak terlihat dan tidak diiktiraf.

sekali,

inovasi

ini

sebenarnya

boleh