Anda di halaman 1dari 15

ELECTRONIC TECHNOLOGY

DIGITAL ELECTRONIC AND APPLICATION 2 ETN 401

KANDUNGAN
Halaman
Falsafah Pendidikan Kebangsaan

1.0

Pendahuluan

2.0

Hasil Pembelajaran Kursus

3.0

Pentaksiran Hasil Pembelajaran

4.0

Maklumat Kursus

5.0

Standard Kompetensi

6.0

Tafsiran

7.0

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

Kursus 1 Digital Electronic and Application 2

i
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JUN 2014

ELECTRONIC TECHNOLOGY

DIGITAL ELECTRONIC AND APPLICATION 2 ETN 401

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JUN 2014

ELECTRONIC TECHNOLOGY

DIGITAL ELECTRONIC AND APPLICATION 2 ETN 401

PENDAHULUAN
Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan (JPP) Bil. 195/2010 bertarikh 20 Disember 2010 yang dipengerusikan oleh
Menteri Pelajaran telah meluluskan TIGA (3) perkara iaitu program penjenamaan semula Sekolah Menengah Vokasional kepada
Kolej Vokasional, menambah baik kurikulum sedia ada dan memperkenalkan kurikulum bidang mengikut keperluan negara.
Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil. 2/2011 yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia pada Jun 2011
telah meluluskan kertas cadangan berkaitan Pentaksiran Berasaskan Standard Kompetensi Vokasional yang merupakan satu
kaedah untuk mengukur pelbagai kompetensi vokasional sebagaimana yang ditetapkan oleh Kurikulum Kolej Vokasional.
Pada 31 Jan. 2012, Lembaga Peperiksaan telah menerima kurikulum 16 kursus Kolej Vokasional rintis hingga tahap 3 atau 4 yang
sedang dilaksanakan pada tahun 2012 di lima belas (15) buah Kolej Vokasional rintis dari Bahagian Pendidikan Teknik dan
Vokasional, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).
Pentaksiran di Kolej Vokasional telah direkabentuk dan dilaksanakan secara Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dalam dua
bentuk iaitu Pentaksiran Berterusan (PB) dan Penilaian Akhir (PA). PB dijalankan secara formatif seiring dengan proses
pembelajaran dan pengajaran. PA pula dijalankan pada minggu peperiksaan yang ditetapkan oleh kolej menggunakan instrumen dan
peraturan penskoran yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan (LP).
Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi (DPSK) yang dikeluarkan oleh LP dijadikan sebagai panduan untuk guru membimbing
dan mendapatkan maklumat tahap penguasaan kompetensi serta keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dalam pembangunan
modal insan selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan objektif Kolej Vokasional untuk melahirkan murid
berkompetensi pekerjaan aras tinggi dan menepati kehendak industri serta berkompetensi usahawan.

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS


Kursus ini meliputi operasi pengekodan , penyahkodan dan litar paparan 7 segmen serta pengendalian IC berdigit. Kursus
ini juga melibatkan fungsi litar logik TTL dan CMOS , litar MSI dan LSI , litar antaramuka dan lain-lain yang berkaitan. Di
Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JUN 2014

ELECTRONIC TECHNOLOGY

DIGITAL ELECTRONIC AND APPLICATION 2 ETN 401

akhir kursus ini, pelajar akan dapat membina , menganalisa , menentukan kerosakan dan mengesan kerosakan litar
berdigit menggunakan teknik yang sesuai dan alat pengujian.

PENTAKSIRAN HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir kursus ini, pelajar akan dapat:


1. Menerangkan operasi pengekodan, penyahkodan dan paparan 7 segmen
2. Menyediakan bahan yang sesuai untuk mengendalikan IC
3. Menerangkan dan menguji kefungsian IC TTL dan CMOS.
4. Mengenalpasti scale of integration
5. Menjelaskan litar logic TTL dan CMOS
6. Menjelaskan MSI dan LSI
7. Menerangkan gelombang dan aplikasi MSI dan LSI
8. Menguji kefungsian peranti
9. Menerangkan spesifikasi IC dan litar antaramuka
10. Memastikan prosedur keselamatan

MAKLUMAT KURSUS

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JUN 2014

ELECTRONIC TECHNOLOGY

DIGITAL ELECTRONIC AND APPLICATION 2 ETN 401

KURSUS

DIGITAL ELECTRONIC AND APPLICATION 2

KOD KURSUS

ETN 401

ARAS

2 SEMESTER 4

JAM KREDIT

1+2

JAM BELAJAR

Teori

: 1.0 jam/minggu

Amali

: 4.0 jam/minggu

STANDARD KOMPETENSI

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JUN 2014

ELECTRONIC TECHNOLOGY

DIGITAL ELECTRONIC AND APPLICATION 2 ETN 401

NAMA KURSUS

STANDARD KOMPETENSI

K1

K1K1

DIGITAL ELECTRONIC AND


APPLICATION 2

MENERANGKAN PENGKODAN, PENYAHKOD DAN PAPARAN


7 SEGMEN.

K1K2
MELAKSANAKAN PENGENDALIAN IC DIGITAL

K1K3
MELAKSANAKAN UJIAN TERHADAP TTL DAN CMOS

K1K4
MELAKSANAKAN UJIAN TERHADAP MSI DAN LSI

K1K5
MELAKSANAKAN ANTARAMUKA PENUKAR DIGITAL

TAFSIRAN

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JUN 2014

ELECTRONIC TECHNOLOGY

DIGITAL ELECTRONIC AND APPLICATION 2 ETN 401

Standard Kompetensi
Perlakuan/ tingkahlaku yang menunjukan penguasaan murid yang standard dalam sesuatu tugasan/ duti.
Penyataan Standard Kompetensi
Satu penyataan yang menerangkan tentang perlakuan/ tingkahlaku kompetensi yang standard.
Penunjuk Kompetensi
Senarai kompetensi yang perlu dilakukan oleh pelajar di setiap tugasan/ duti sehingga ke peringkat kompeten.
.

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JUN 2014

ELECTRONIC TECHNOLOGY

DIGITAL ELECTRONIC AND APPLICATION 2 ETN 401

DOKUMEN PENTAKSIRAN STANDARD KOMPETENSI (DPSK)


KURSUS 1

STANDARD KOMPETENSI

DIGITAL ELECTRONIC AND APPLICATION 2

PENYATAAN STANDARD
KOMPETENSI

PENUNJUK KOMPETENSI

K1K1

K1K1.1

MENERANGKAN
PENGEKODAN,
PENYAHKODAN DAN
PAPARAN 7 SEGMEN

Menerangkan operasi pengekodan,


penyahkodan dan paparan 7
segmen

Menerangkan nombor perpuluhan


dengan kod excess-3, kod Gray dan
kod BCD 8421 berdasarkan spesifikasi

Mengenalpasti kod ASCII untuk huruf


dan nombor, dan kod aksara ASCII
berdasarkan lembaran data

Menjelaskan binaan dan ciri-ciri


paparan 7 segmen berdasarkan
prinsip asas

Menunjukcara pengkodan paparan 7


segmen berdasarkan lembaran data

Menunjukcara operasi TTL dan CMOS


BCD-ke 7 segmen penyahkod/pemacu
IC untuk memandu paparan 7 segmen
dengan merujuk fungsi litar

Mengesan kerosakan litar penyahkod


dan pemacu paparan 7 segmen
dengan merujuk kepada prosedur

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

CATATAN

LP, JUN 2014

ELECTRONIC TECHNOLOGY

DIGITAL ELECTRONIC AND APPLICATION 2 ETN 401

ujian
-

STANDARD KOMPETENSI

Mengamalkan peraturan keselamatan


merujuk kepada prosedur operasi
standard (SOP)

PENYATAAN STANDARD
KOMPETENSI

K1K2

K1K2.1

MELAKSANAKAN
PENGENDALIAN IC
DIGITAL

Menerangkan pengendalian IC
berdigit.

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

PENUNJUK KOMPETENSI

Menyediakan bahan yang sesuai untuk


mengendalikan IC berdigit mengikut
prosedur operasi standard (SOP).

Menjelaskan konfigurasi IC berdigit


merujuk nombor siri berasaskan
lembaran data

Menentukan bekalan kuasa IC logik


merujuk lembaran data

Menyediakan bahan yang sesuai bagi


proses pematerian IC berdigitl merujuk
kepada piawaian.

Memasang dan membuka IC logik pada


papan litar merujuk piawaian
keselamatan

CATATAN

LP, JUN 2014

ELECTRONIC TECHNOLOGY

STANDARD KOMPETENSI

DIGITAL ELECTRONIC AND APPLICATION 2 ETN 401


PENYATAAN STANDARD
KOMPETENSI

K1K3

K1K3.1

MELAKSANAKAN
UJIAN TERHADAP TTL
DAN CMOS

Menentukan litar logik TTL dan


CMOS

PENUNJUK KOMPETENSI

K1K3.2

Menjelaskan keluarga/kumpulan logik


merujuk prinsip fungsi

Menerangkan konfigurasi litar asas


DTL, TTL, ECL dan CMOS dengan
merujuk lembaran data

Menjelaskan ciri-ciri DTL, TTL, ECL


dan CMOS merujuk lembaran data

Menerangkan orientasi dan operasi


asas TTL dan CMOS merujuk prinsip
asas

Nyatakan perbezaan antara CMOS dan


TTL merujuk prinsip asas

Mengenal pasti orientasi dan


penyambungan IC merujuk lembaran
data

Menjelaskan aras logik TTL dan CMOS


merujuk spesifikasi

Menerangkan asas operasi TTL dan


CMOS

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

CATATAN

LP, JUN 2014

ELECTRONIC TECHNOLOGY

DIGITAL ELECTRONIC AND APPLICATION 2 ETN 401

K1K3.3
-

Menjelaskan integration TTL dan CMOS


merujuk lembaran data

Mengamalkan pengendalian IC bagi


mengelak IC daripada ESA merujuk
prosedur standard industri

Menerangkan aras logik TTL dan


CMOS merujuk standard

Menjelaskan noise immunity bagi TTL


dan CMOS IC merujuk spesifikasi

Nyatakan power description litar logik


merujuk lembaran data

Menjelaskan loading TTL dan IC CMOS


merujuk keperluan

Mengenal pasti masukan dan keluaran


TTL dan CMOS merujuk standard

Melaksana ujian kefungsian TTL dan


CMOS merujuk manual.

Mengira lesapan kuasa IC bagi TTL


dan CMOS merujuk standard.

Mengenal pasti scale of integration

K1K3.4
Menguji fungsi TTL dan CMOS

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

10

LP, JUN 2014

ELECTRONIC TECHNOLOGY

K1K4

K1K4.1

MELAKSANAKAN
UJIAN TERHADAP MSI
DAN LSI

Menentukan MSI dan LSI

DIGITAL ELECTRONIC AND APPLICATION 2 ETN 401

K1K4.2

Mengamalkan peraturan keselamatan


mengikut prosedur operasi standard
(SOP).

Menentukan simbol MSI, LSI merujuk


standard IEEE

Mentafsir lembaran data MSI, LSI


merujuk spesifikasi manual

Menerangkan gelombang MSI, LSI


merujuk kepada prinsip

Menerangkan bit pattern MSI, LSI


merujuk kepada prinsip

Mengenalpasti orientasi dan konfigurasi


pin merujuk lembaran data

Menerangkan gelombang masa dan bit


bagi MSI, LSI merujuk lembaran data

Menerangkan gelombang dan aplikasi


Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

11

LP, JUN 2014

ELECTRONIC TECHNOLOGY

DIGITAL ELECTRONIC AND APPLICATION 2 ETN 401

MSI dan LSI

Mengenalpasti aplikasi MSI dan LSI


merujuk manual

K1K4.3

Menentukan kaedah pengujian ROMS


dan RAMS merujuk prosedur ujian

Melaksanakan ujian kefungsian


peranti

Menerangkan ujian carta alir bagi


kaedah checkerboard pattern RAM
merujuk operasi manual

Melakukan pengujian checksum bagi


ROM dan RAM merujuk prosedur ujian

Membina prosedur ujian papan memori


merujuk standard industri

Menggunakan contoh data keluaran


merujuk manual operasi

Mengamalkan peraturan keselamatan


merujuk prosedur operasi standard
(SOP)

Menentukan aras logik menggunakan


rajah profil voltan TTL dan CMOS
merujuk manual

Mengenal pasti spesifikasi TTL dan IC


CMOS merujuk manual

Menjalankan langkah keselamatan bagi

K1K5

K1K5.1

MELAKSANAKAN
PENUKAR
ANTARAMUKA DIGITAL

Menerangkan spesifikasi IC dan


antaramuka mudah

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

12

LP, JUN 2014

ELECTRONIC TECHNOLOGY

DIGITAL ELECTRONIC AND APPLICATION 2 ETN 401

mengendali TTL dan IC CMOS merujuk


prosedur operasi

K1K5.2

Mengenal pasti suis antaramuka dan


litar de-bounce menggunakan TTL dan
IC CMOS

Melakukan penyambungan litar


antaramuka dengan LED menggunakan
TTL dan IC CMOS

Melngamalkan peraturan keselamatan


merujuk prosedur operasi standard
(SOP)

Mengenalpasti litar antaramuka TTL-keCMOS dan CMOS-ke-TTL merujuk


standard industri dan IEEE

Menjelaskan operasi litar antaramuka


bagi buzer, relay, motor dan solenoid
menggunakan kedua-dua TTL dan IC
CMOS

Membina litar antaramuka TTL/CMOS


merujuk data kerja ( job sheet )

Melakukan ujian kepada litar


antaramuka dan dapatkan keputusan
merujuk data kerja

Menerangkan litar antaramuka IC

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

13

LP, JUN 2014

ELECTRONIC TECHNOLOGY

DIGITAL ELECTRONIC AND APPLICATION 2 ETN 401

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

14

Mengamalkan peraturan keselamatan


merujuk prosedur operasi standard
(SOP)

LP, JUN 2014