Anda di halaman 1dari 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat
dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan paper yang berjudul GANGGUAN
MENTAL ORGANIK. Dan tidak lupa shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada
Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju
zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Adapun makalah ini disusun untuk
memenuhi kewajiban sebagai salah satu syarat dalam mengikuti Kepanitraan Klinik Senior di
Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa di Rumah Sakit Haji Medan.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan paper ini terdapat banyak kekurangan dan
masih jauh dari kesempurnaan.oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saranuntuk
menyempurnakan penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.saya berharap sekiranya
paper ini dapat bermanfaat untuk kita semua,amin.
Melalui kesempatan yang sangat berharga ini penulis menyampaikan ucapan
terimaksih kepada dr.Elmeida Effendy, M.Ked KJ.Sp.KJ (K) selaku pembimbing sehingga
terselesainya penulisan paper ini.

Medan, Januari 2016


Hormat saya

Penulis

GANGGUAN MENTAL ORGANIK

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.............................................................................................i
DAFTAR ISI.............................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................1
1.1 Latar Belakang.....................................................................................................1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..............................................................................2
2.1 Definisi Gangguan Mental Organik......................................................................2
2.2 Etiologi Gangguan Mental Organik......................................................................2
2.3 Kelompok gangguan mental organik....................................................................3
A. Delirium .........................................................................................................3
B. Demensia........................................................................................................6
C. Gangguam amnestik.......................................................................................14
BAB III KESIMPULAN........................................................................................17
LAMPIRAN.............................................................................................................18
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................20

GANGGUAN MENTAL ORGANIK