Anda di halaman 1dari 21

ETE 702

KO L E J VO KA S I O N A L A LO R S E TA R

ISI KANDUNGAN

2 | Page

ETE 702

KO L E J VO KA S I O N A L A LO R S E TA R

3 | Page

PENGHARGAAN
Bismillahirahmanirahim,
Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnian-Nya dapat juga saya
menyempurnakan kertas tugasan tentang prepare yearly budget di bawah matapelajaran
vokasional iaitu Industrial Management (ETE 802) ini. Sepanjang menjalankan kerja kursus ini,
saya telah memperoleh pelbagai pengalaman samada pahit atau manis yang amat berharga dalam
hidup saya sebagai seorang pelajar. Pengalaman yang saya lalui sepanjang menjalankan tugasan
ini mungkin hanya akan datang sekali dalam hidup.
Justeru itu, saya juga telah memperolehi pelbagai maklumat dan pengetahuan dengan
lebih terperinci lagi berkaitan tugasan ini iaitu tentang persediaan perbelanjaan. Di
kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat
sepanjang menyiapkan tugasan ini. Terutamanya kepada pensyarah saya iaitu Puan Zamila Binti
Mat Esaha kerana beliau telah banyak memberikan tunjuk ajar kepada saya sepanjang
menyiapkan kertas tugasan ini. Tunjuk ajar beliau amat membantu saya dalam usaha
menyempurnakan tugasan yang telah diamanahkan ini.
Selain itu, saya turut berterima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan saya kerana telah banyak
menghulurkan bantuan dan kerjasama bagi merealisasikan usaha dalam menyempurnakan
tugasan ini dengan jayanya. Ucapan ini juga ditujukan kepada semua yang terlibat dalam
menjayakan tugasan ini sama ada secara langsung atau tidak langsung. Segala bantuan yang telah
anda hulurkan amatlah saya hargai kerana tanpa bantuan dan sokongan daripada anda semua,
mungkin saya tidak akan melaksanakan tugasan yang diberikan dengan sempurna.

PENDAHULUAN

ETE 702

KO L E J VO KA S I O N A L A LO R S E TA R

4 | Page

Pengurusan Industri boleh dikaitkan dengan pembangunan, penambahbaikan,


pelaksanaan dan penilaian sistem bersepadu sumber manusia, kewangan, pengetahuan,
maklumat, peralatan, sumber tenaga, bahan mentah dan proses-proses perindustrian. Selain
itu, pengurusan industri juga berkaitan dengan bentuk prototaip produk baru dengan lebih
cekap. Pengurusan industri menggabungkan prinsip dan kaedah analisis kejuruteraan dan
sintesis dengan sains matematik, fizikal dan sosial bersama-sama untuk menentukan,
meramalkan dan menilai keputusan sesuatu sistem atau proses.
Kaedah pemikiran pengurusan industri akan menjadi lebih penting bagi organisasi masa
hadapan dalam cabaran membina strategi dan kedudukan dan juga untuk mewujudkan
keadaan yang optimum untuk berjaya.
Perspektif yang dibina di atas dasar kaedah pemikiran sistem (systems thinking), sangat
sesuai untuk jenis-jenis perancangan dan analisis yang diperlukan bagi organisasi yang
berusaha untuk meningkatkan kedudukan danstrategi dan mewujudkan keadaan dalaman
positif dalam pasaran yang sentiasa berubah. Prinsip-prinsip pengurusan industri tidak hanya
terpakai secara universal di seluruh industri, malah ia juga merangkumi operasi dalam
kerajaan, perdagangan, perkhidmatan, dan juga industri.
Antara perbezaan pengurusan industri dan pengurusan pengeluaran ialah sistem
produktif. Sebagai contohnya, pengurusan industri berurusan dengan analisis, rekabentuk dan
kawalan sistem manakala pengurusan pengeluaran kebanyakannya berkaitan dengan
pengurusan pengeluaran persekitaran. Selain itu, pengurusan industri berkenaan dengan
merekabentuk sistem dan menyediakan maklumat pakar tanpa benar-benar mengendalikan
sistem. Pengeluaran atau operasi pengurusan adalah sub-kepakaran pengurusan industri. Bagi
pengurusan pengeluaran pula membiasakan seseorang dengan konsep dan teknik khusus
untuk analisis dan pengurusan sesuatu aktiviti pengeluaran.

Terdapat pelbagai jabatan dalam organisasi yang besar terlibat dalam memainkan
peranan tersendiri dalam membantu jabatan pengeluaran mencapai objektifnya. Walaupun

ETE 702

KO L E J VO KA S I O N A L A LO R S E TA R

5 | Page

adanya organisasi perkhidmatan seperti bank, syarikat perisian, ataupun hospital mereka perlu
diuruskan melalui pengurusan industri. Antara jabatan yang yang terlibat ialah :

Head Of Production Department : Merupakan pegawai tertinggi dalam organisasi


pengeluaran. Beliau dikenali juga sebagai pengurus kerja atau pengurus awam. Beliau
juga adalah orang yang bertanggungjawab untuk semua fungsi jabatan pengeluaran dan
semua sub-bahagian organisasi pengeluaran dikawal dan diarahkan olehnya.

Manufacturing Department : merupakan sebahagian daripada organisasi pengeluaran di


mana aktiviti atau operasi sebenar adalah untuk pengubahan bahan mentah kepada produk
atau barangan siap. Ketua jabatan ini juga dipanggil sebagai Pengurus Pengeluaran.
Tanggungjawab utamanya pengurus pengeluaran adalah untuk memastikan pengeluaran
mengikut arahan dan rancangan yang telah ditetapkan.

Technical Department : Tugas utamanya adalah untuk meningkatkan kualiti barangan


dengan melakukan penyelidikan dan pembangunan ke atas teknik teknik moden
pengeluaran. Pengarah Teknikal merupakan ketua untuk jabatan ini.

Production, Planning and Control Department : Tugas utama jabatan ini adalah untuk
menyediakan perancangan dan perlaksanaan pelan pengeluaran untuk mencapai matlamat
yang telah ditetapkan dalam tempoh masa tertentu. Jabatan ini juga mengawal semua
jabatan pengeluaran yang lain dan jabatan ini diketuai oleh Pengawal Pengeluaran.

Quality Control Department : Berfungsi untuk memastikan dan memeriksa kualiti produk
atau barangan siap berada dalam keaadan yang sempurna. Jabatan ini dikawal oleh Ketua
Pemeriksa yang mempunyai beberapa kumpulan di bawahnya bagi mengawal kualiti
pengeluaran produk.

Engineering Department : Untuk menyelenggara bahagian mesin dan alat-alat yang


digunakan dalam pengurusan pengeluaran juga menyediakan pelbagai . Jabatan ini
diketuai oleh Ketua Jurutera.

Purchase Department : Antara tugas utamanya ialah pembelian bahan mentah, peralatan
mesin, dan lain lain barangan yang perlu digunakan untuk penghasilan dan pengeluaran.

ETE 702

KO L E J VO KA S I O N A L A LO R S E TA R

6 | Page

Jabatan ini juga menilai harga dan kualiti barangan yang dibeli semasa pembelian. Jabatan
ini diketuai oleh Ketua Pengurus Kerja.

Store Department : Diketuai oleh Ketua Penjaga Kedai. Jabatan ini bertugas untuk
mengimbangi permintaan, bekalan bahan mentah dan barangan siap / produk. Pengukuran
bahan, rekod penyertaan, pengendalian yang mencukupi dan selamat antara keperluan
kewujudan keperluan bahan.

Maintenance Department : Berfungsi untuk menyelenggara pelbagai asset firma seperti


jentera, bangunan, kenderaan, dan lain-lain. Jabatan ini diketuai oleh Pengurus
Penyelenggaraan.

Security Department : Jabatan ini bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan industri


dan diketuai oleh Pengarah Keselamatan. Jabatan ini merumuskan peraturan berkaitan
keselamatan dan melaksanakan peraturan di setiap peringkat. Jika berlaku kemalangan,
jabatan ini akan mengambil alih dan menyiasatnya.
Objektif utama pengurusan industri adalah untuk menyediakan kuantiti serta kualiti yang

baik pada masa yang betul. Dalam hal ini, perkara tersebut boleh didapati melalui :
Kos pembuatan
Mesin dan peralatan
Tenaga Manusia
Servis Pembuatan
Kualiti Produk
Jadual Pembuatan

Antara kepentingan pengurusan industri ialah untuk menarik minat pelbagai pihak dalam
organisasi seperti :

ETE 702

KO L E J VO KA S I O N A L A LO R S E TA R

7 | Page

Pengguna
Pelabur
Komuniti
Pengedar
Negara
Pekerja
Antara kekangan yang dihadapi pengurusan industri ialah masalah pemilihan lokasi,
masalah pemilihan cara pengeluaran, masalah susun atur loji, masalah rekabentuk produk,
masalah penghasilan dan masalah pengawalan inventori, masalah kawalan kualiti, masalah
tenaga manusia, dan masalah pengawalan kos.

MENYEDIAKAN BAJET TAHUNAN


1.1 Perihal Perbelanjaan

ETE 702

KO L E J VO KA S I O N A L A LO R S E TA R

8 | Page

Belanjawan merupakan satu pernyataan hasil dan perbelanjaan bagi masa hadapan
yangdigunakan sebagai alat perancangan dan pengurusansumber-sumber ekonomi negara
untuk memenuhi keperluan rakyat. Belanjawan negara merupakan anggaran perbelanjaan dan
hasiluntuk satu-satu tahun kewangan tertentu. Dalam konteks Malaysia, Belanjawan
Negaradibentangka di Parlimen pada bulan Oktober atau November setiap tahun oleh
MenteriKewangan (Ahmad Atory, 1983).Khoo Boon, Cheng Hin & Che Ros Zainal (2006)
menyatakan bahawa belanjawannegara ialah satu penyata anggaran kerajaan tentang
perbelanjaan dan hasilnya untuk satutahun kewangan yang akan datang. Dalam belanjawan
negara, kerajaan akan mengumumkanperubahan dalam kadar cukai yang memperkenalkan cukai
baru dan memansuhkan cukaiyang lama. Dalam belanjawan negara ini juga, kerajaan juga
mengumumkan rancanganperbelanjaan kerajaan seperti jumlah peruntukan perbelanjaan
mengurus dan jumlahperuntukan pembangunan.
1.1.1

Menjelaskan perihal perbelanjaan aktiviti mengikut SOP


Bajet bermaksud alat perancangan kewangan mengenai anggaran pendapatan dan

perbelanjaan sesebuah organisasi bagi sesuatu tahun kewangan. Erti kata lain bajet merupakan
satu pelan perbelanjaan, iaitu cara mengimbangi wang yang dimiliki dengan wang yang
dibelanjakan. Selain itu, bajet juga meliputi peringkat penyediaan, pengagihan, pindah
peruntukan, kawalan serta pemantauan perbelanjaan hinggalah kepada pelaporan mengenai
pencapaiannya. Di samping itu, bajet juga boleh memastikan sumber yang terhad dirancang dan
diagih secara teratur mengikut organisasi dan diagih secara teratur mengikut kepentingan,
mengawal operasi dan mengurus prestasi sesebuah organisasi bagi mencapai objektif tersebut.

1.1.2

Menilai jangka hayat peralatan dan radas mengikut SOP


Di dalam sesuatu aktiviti, perancangan perbelanjaan amat penting untuk menjalankan

sesuatu aktiviti yang memungkinkan penggunaan kos yang tinggi dapat diatasi. Antara aspek

ETE 702

KO L E J VO KA S I O N A L A LO R S E TA R

9 | Page

utama perbelanjaan ialah penyediaan bajet, pengagihan pengurusan, tambah peruntukan,


pemantauan kemajuan dan pelaporan pengurusan bajet.
1.1.3

Menilai pengalaman staf mengikut SOP

Menilai pengalaman kakitangan adalah komponen utama pembangunan pekerja. Penilaian


prestasi ini bertujuan untuk menjadi penilaian yang adil dan seimbang prestasi pekerja. UT Dasar
HR0129, Penilaian Prestasi, menyatakan bahawa objektif kajian tahunan adalah untuk
menyediakan semua staf Universiti yang tetap dan penyelia mereka peluang untuk:

Membincangkan prestasi kerja

Tetapkan matlamat untuk pembangunan profesional

Menetapkan objektif untuk menyumbang kepada misi jabatan

Bincangkan jangkaan dan pencapaian

Beberapa sumber boleh didapati untuk membantu menyediakan penyelia dan pekerja bagi proses
penilaian prestasi:

Latihan dalam talian - Prestasi Kajian E-pembelajaran Kursus

Di-orang latihan - Sesi latihan Knoxville-kawasan dijadualkan melalui pekerja &


Pembangunan Organisasi (EOD). Sila hubungi EOD di 865-974-6657 untuk
menjadualkan latihan di-orang.

1.1.4

Membezakan jenis-jenis penyelenggaraan menikut SOP

a) Penyenggaraan berkala ( periodic maintenance )


Penyenggaraan jenis ini melibatkan penyelenggaraan yang dilakukan secara berkala
dan berjadual.
Ia lebih mengutamakan pemeriksaan, pengawalan kerosakan, dan kecacatan
sepanjang tempoh penggunaan bangunan tersebut.
b) Penyenggaraan semasa ( current maintenance )
Penyenggaraan jenis ini dijalankan dari semasa ke semasa oleh tuan punya bangunan
atau penghuninya untuk mengelakkan kemerosotan fabrik bangunan.
Ia amat penting untuk memastikan keadaan bangunan adalah baik dan tiada masalah
dari segi penggunaannya.
Kerja-kerja penyenggaraan yang terlibat adalah :
Membaiki tandas
Membersih longkang

ETE 702

KO L E J VO KA S I O N A L A LO R S E TA R

10 | P a g e

Membaiki bumbung
Membaiki tangki simpanan
Mengecat siling dan dinding
Sistem bekalan elektrik perlulah diperiksa lebih kerap lagi dari segi pencahayaan dan
pendawaian.
c) Penyenggaraan kecemasan ( emergency maintenance )
Penyenggaraan kecemasan beroperasi 24 jam sehari.
Apabila berlaku sebarang kerosakan yang memerlukan penyenggeraan kecemasan,
pengguna atau tuan punya bangunan boleh menelefon pihak yang berkenaan.
Pekerja akan bertindak serta merta untuk membaiki kerosakan yang ada.
Antara contoh kerja-kerja penyenggeraan kecemasan ialah:

Kegagalan system bekalan elektrik berfungsi

Kebocoran pada paip utama


d) Penyenggaraan mekanikal ( Mechanical maintenance )
Penyenggaraan mekanikal meliputi pengendalian lingkungan (iaitu, pemanas,
ventilasi, AC, kulkas), dan paip. Sistem kemudahannya menyediakan alat pendingin

hawa, alat pemanas dan menyejukkan bangunan.


Penyenggaraan mekanikal bertanggungjawab ke atas pengedaran dan

penyelanggaraan semua kemudahan kecuali elektrik dalam bangunan.


Alat pendingin hawa juga di selenggara oleh Mekanikal.
e) Penyenggaraan struktur ( structural maintenance )
Jabatan Penyenggeraan struktur ( Structural Maintenance Department ) menyediakan
tukang kayu, pengecat, dan tukang melepa untuk melakukan kerja mengecat pada
dalaman dan luaran bangunan, melepa, kaca, memperbaiki kunci, pertukangan
(contohnya, perbaikan peranti keras, pintu dan tingkap) dan sebagainya
f) Penyenggaraan pemulihan / baik pulih ( corrective maintenance )
Penyenggaraan pemulihan atau baik pulih adalah kerja yang dilakukan untuk
memperbaharui dalam pemasangan dan pengubahsuaian pada keadaan yang boleh

diterima.
Penyenggaraan jenis ini melibatkan kerja-kerja pembaikan atau pemulihan kembali
kepada fungsi-fungsinya atau keadaan asal setelah sesuatu item itu mengalami

kerosakan.
Tindakan segera akan diambil bagi mengelakkan kerosakan menjadi lebih serius.

g) Penyenggaraan Dalam Masa Tanggungan Kecacatan


( Maintenance During The Defect Liability Period )
Penyenggaraan ini dilaksanakan oleh pihak kontraktor dalam masa enam bulan iaitu
jangka masa yang telah dipersetujui selepas sesebuah bangunan siap dibina.

ETE 702

KO L E J VO KA S I O N A L A LO R S E TA R

11 | P a g e

Pemeriksaan perlu dijalankan oleh pihak kontraktor dari segi kerja dan mutu kerja ,

sama ada telah dilaksanakan dengan sempurna atau tidak mengikut kontrak.
Ini termasuklah kecacatan atau kerosakan yang ada dan juga ujian-ujian yang perlu
dilaksanakn ke atas system pendawaian elektrik, system pemasangan paip air, dan

system saliran air sisa dan najis.


Sijil penamatan kerja akan diberi selepas semua kecacatan dan kerosakan telah

diperbaiki.
Spesifikasi serta lukisan bangunan seperti di dalam kontrak adlah di perlukan

sebagai rujukan semasa pemeriksaan dibuat.


h) Penyenggaraan Luar jangkaan ( Breakdown / Force maintenance )
Merupakan penyenggaraan kecemasan yang dilakukan oleh operator atau krew

penyenggaraan terhadap kemudahan yang gagal berfungsi.


Pembaikan atau penggantian dilakukan apabila sesuatau kemudahan gagal kembali

ke keadaan asalnya.
i) Penyenggaraan pencegahan ( preventive maintenance )
i.
Kerja servis
Kerja servis adalah kerja-kerja pembersihan yang dijalankan mengikut jadual

ii.

masa yang tetap dengan kekerapan yang berbeza.


Antara kerja-kerja yang terlibat adalah:
Menyapu lantai setiap hari
Membersih tingkap pada setiap bulan
Membersih serombong setiap enam bulan
Mengecat bangunan pada setiap empat tahun.
Kerja Pembaikan
Kerja pembaikan merupakan kerja yang dilakukan pada peringkat awal
selepas pembinaan kerana terdapat beberapa kekurangkan dari segi
rekabentuk, ketidak sesuaian komponen-komponen bangunan, kerosakan
semasa pengangkutan dan pengendalian dan pemasangan.
Penggunaan komponen-komponen yang bermutu tinggi dan bersesuaian
dalam kerja pembaikan ini akan menjimatkan kos penyenggaraan pada masa

iii.

akan datang.
Kerja Penggantian
Kerja penggantian adalah perlu kerana penggunaan sesuatu bahan akan
menyebabkan bahan itu rosak dan merosot pada kadar yang berbeza.
Antara kaedah yang digunakan untuk mengkaji kerosakan pada bangunan
adalah dengan menyiasat bahan-bahan binaan yang terdedah ditapak bina dan
penggunaan yang terlalu kerap.

ETE 702

KO L E J VO KA S I O N A L A LO R S E TA R

12 | P a g e

Kekerapan penggantian boleh dikurangkan dengan menggunakan bahanbahan dan komponen-komponen yang bermutu tinggi dan berkos lebih besar.
j) Penyenggaraan terancang ( Planned Maintenance )
Penyenggaraan terancang terbahagi kepada 3 iaitu:
Penyenggaraan semasa yang sedang digunakan
Penyenggaraan bagi kemudahan yang tidak digunakan
Penyenggaraan dilaksanakan apabila berlaku kerosakan, peralatan disediakan

sebelum maklumat pemeriksaan diberi


Sistem penyenggaraan mengandungi 2 komponen iaitu :
Penyenggaraan perancang pencegahan ( preventive )
Komponen ini bermaksud butir-butir yang dikesan lebih awal dari
segi kerosakan atau kemerosotan dari keadaan yang boleh diterima.
Penyenggaraan terancang pembetulan ( corrective )
Ia merupakan pemulihan kepada keadaan yang diperlukan dan

penyenggaraan ini perlu diutamakan.


Kedua-dua komponen ini perlu dibentuk dengan teliti terutama dari segi
perancangan, pengawalan dan pengrekodan.
Terdapat beberapa contoh program penyenggaraan iaitu:
Kerja penyenggaraan merangkumi fabric bangunan, perhiasan/ kemasan
bangunan, pembersihan, penyenggaraan loji dan servis dijalankan setiap
lima tahun.
Bangunan dan tapak di bahagikan kepada zon-zon untuk tujuan
penyenggaraan

ETE 702

KO L E J VO KA S I O N A L A LO R S E TA R

13 | P a g e

1.2 Mengenalpasti Tujuan Bajet


Antara tujuan belanjawan diadakan ialah :
a) Menyediakan satu anggaran pendapatan dan perbelanjaan sesebuah organisasi dalam satu
dokumen khusus;
b) Menunjukkan arah dan hala tujuan perancangan sesebuah organisasi dalam mencapai
matlamatnya;
c) Memastikan agihan peruntukan yang teratur bagi memenuhi keperluan organisasi;
d) Memastikan peruntukan dikawal agar perbelanjaannya tidak melebihi serta mengikut
perancangan;
e) Memastikan penilaian dibuat untuk menentukan pencapaian matlamat peruntukan yang
dibelanjakan dan matlamat organisasi;
f) Memastikan wujud akauntabiliti dalam pengurusan wang awam apabila urusan bajet
dibuat pelaporan kepada pihak berkuasa.
1.2.1

Membezakan bajet operasi teknik dan kaedah menikut SOP


Bajet operasi adalah gabungan perbelanjaan yang diketahui, kos masa depan yang

diharapkan, dan pendapatan diramalkan sepanjang setahun. belanjawan operasi selesai awal
tempoh perakaunan, itulah sebabnya mereka memerlukan anggaran perbelanjaan dan
pendapatan. Belanjawan operasi secara umumnya adalah berdasarkan prestasi suku tahunan yang
diunjurkan. Banyak cabaran dalam menggubal bajet operasi yang sah adalah untuk belajar
daripada prestasi sejarah, dan kemudian mengambil kira kebarangkalian kos tambahan atau
pembolehubah pasaran. Sebuah organisasi boleh membuat keputusan untuk membuat lebih
daripada satu bajet operasi. Sebagai contoh, ia boleh membantu untuk merancang bajet yang
sesuai untuk penurunan yang tidak dijangka dalam pendapatan, serta bajet untuk senario lebih
positif. Pandangan alternatif menyediakan pelan permainan untuk lebih daripada satu
persekitaran perniagaan dan boleh membantu dalam membuat keputusan.

ETE 702

KO L E J VO KA S I O N A L A LO R S E TA R

14 | P a g e

1.3 Menyediakan Justifikasi Untuk Aktiviti Syarikat


1.3.1 Mengenalpasti Justifikasi Syarikat
Bajet ini adalah ungkapan kewangan projek dan harus menunjukkan kos / pendidikan /
program perkhidmatan penyelidikan yang dicadangkan. Justifikasi bajet menyediakan agensi
penaja dan pengulas permohonan dengan maklumat seperti mengapa kos adalah pengaturcaraan
yang diperlukan dan bagaimana ia dikira. Pengulas akan menganalisis data kewangan untuk
menentukan sama ada kos yang dicadangkan adalah diuntukkan bagi program ini, boleh
dibenarkan di bawah prinsip kos persekutuan atau garis panduan penaja bukan persekutuan (yang
mana berkenaan), munasabah dan dirawat secara konsisten oleh institusi dan pertubuhan yang
seumpamanya.
Apabila Universiti menerima anugerah, perkara-perkara belanjawan yang telah
diluluskan menjadi sebahagian daripada perjanjian di antara Universiti dan penaja. Hanya kos
yang termasuk dalam bajet atau kos-diperuntukkan semula dibenarkan oleh penaja perlu dicaj
terus kepada anugerah itu. Jika kos memerlukan kelulusan institusi dan / atau penaja sebelum
selepas anugerah itu dibuat, kelulusan mesti diperolehi sebelum kos tersebut ditanggung. Oleh
itu, adalah penting untuk membangunkan bajet yang akan membolehkan PI untuk memenuhi
semua keperluan perancangan projek.
Sesuatu bajet dan bajet justifikasi mesti diperuntukkan:
Cadangan kos langsung
bahagian kos Cadangan
Anggaran pendapatan program, termasuk unjuran pendapatan dan perbelanjaan
Kemudahan dan Pentadbiran (F & A atau Kos tidak langsung)

ETE 702

1.3.2

KO L E J VO KA S I O N A L A LO R S E TA R

15 | P a g e

Menilai justifikasi syarikat mengikut SOP


Bajet dan bajet justifikasi perlu mematuhi panduan yang disediakan oleh agensi penaja.

Berikut adalah maklumat yang bertujuan untuk membantu penyelidik utama dan kakitangan
projek membangunkan justifikasi bajet yang akan membolehkan pengulas untuk menganalisis
permintaan bajet berhubung dengan kriteria pemilihan program. Ia dibentangkan untuk kawasan
bajet am yang berikut:
Gaji dan Upah A.
Faedah B. Fringe
Kos Perunding
Peralatan
Bekalan
Travel
lain-lain
Kos Kontrak
Kemudahan & Pentadbiran (F & A) atau Kos tidak langsung

ETE 702

KO L E J VO KA S I O N A L A LO R S E TA R

16 | P a g e

1.4 Menilai Bajet Aktiviti Syarikat


1.4.1

Menilai kos anggaran menurut SOP

Berikut adalah beberapa alat dan teknik untuk menganggarkan kos:

Penentuan kadar kos sumber: Orang yang akan bekerja pada projek itu semua kerja pada
kadar yang tertentu. Mana-mana bahan yang anda gunakan untuk membina projek
(contohnya, kayu atau pendawaian) akan dikenakan pada kadar yang terlalu. Menentukan
kos sumber bermakna memikirkan apa kadar bagi buruh dan bahan-bahan akan.

Menganalisa usaha Vendor: Kadang-kadang anda perlu untuk bekerja dengan kontraktor
luar untuk projek anda dilakukan. Anda juga mungkin mempunyai lebih daripada satu
tawaran kontraktor di tempat kerja. Alat ini adalah kira-kira menilai bida tersebut dan
memilih satu yang anda akan menerima.

Menganalisis Rizab: Anda perlu untuk mengetepikan wang untuk kos berlebihan. Jika
anda tahu bahawa projek anda mempunyai risiko sesuatu berlaku mahal, ia adalah lebih
baik untuk mempunyai beberapa wang tunai yang ada untuk berurusan dengan ia. analisis
Reserve bermaksud meletakkan wang tunai jauh dalam kes berlebihan.

Kos kualiti: Anda akan perlu memikirkan kos semua aktiviti berkaitan kualiti anda ke
dalam bajet keseluruhan. Sejak ia lebih murah untuk mencari pepijat awal projek
daripada kemudian, selalu ada kos kualiti yang berkaitan dengan segala projek anda
menghasilkan. Kos kualiti adalah hanya satu cara untuk mengesan kos aktiviti-aktiviti. Ia
adalah jumlah wang yang diperlukan untuk melakukan kerja projek

ETE 702

KO L E J VO KA S I O N A L A LO R S E TA R

1.5 Menyediakan Harga Unit Untuk Setiap Aktiviti


1.5.1

Membezakan harga untuk sebutharga menurut sop

1.6 Menyediakan Kos Kod Untuk Setiap Aktiviti


1.6.1

Memperoleh kos kod untuk setiap aktiviti

1.6.2

Membezakan kos kod mengikut SOP

17 | P a g e

ETE 702

KO L E J VO KA S I O N A L A LO R S E TA R

18 | P a g e

ETE 702

KO L E J VO KA S I O N A L A LO R S E TA R

19 | P a g e

KESIMPULAN
Natijahnya, bajet merupakan satu pelan perbelanjaan, iaitu cara mengimbangi wang yang
dimiliki dengan wang yang dibelanjakan. Selain itu, Kewangan merupakan aspek penting dalam
pentadbiran sesebuah negara demi memastikansetiap peruntukan dan perbelanjaan negara diselia
dan dikawal dengan cekap, berkesan danmematuhi setiap aspek dalam Perlembagaan
Persekutuan. Perlembagaan Persekutuanmenjadi garis panduan tentang proses dan prosedur
pentadbiran kewangan dalammembentuk negara Malaysia sebagai negara demokrasi. Secara
keseluruhanya, Dasar Belanjawan merupakan satu perancangan tahunan yang mempunyai
kepentingan tersendiri untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan agihan pendapatan yang
adil dalam rangka kewangan yang mantap. Ia mengandungi perancangan ekonomi, kewangan
dan sosial untuk pertumbuhan berterusan serta menjamin agihan kekayaan negara dengan adil.

ETE 702

LAMPIRAN

KO L E J VO KA S I O N A L A LO R S E TA R

20 | P a g e

ETE 702

KO L E J VO KA S I O N A L A LO R S E TA R

21 | P a g e

ETE 702

KO L E J VO KA S I O N A L A LO R S E TA R

22 | P a g e

SUMBER RUJUKAN
a) Buku
Khoo Boon, Cheng Hin & Che Ros Zainal (..) Ekonomi Asas . Pelangi Publishing
Smith, Robert W. and Thomas D. Lynch. (2004). Public Budgeting in America. 5th
Edition. Pearson;Upper Saddle River, New Jersery. 37.
Robert D. Lee, Ronald Wayne Johnson, Philip G. Joyce (2008). Public Budgeting
Systems , Jones and Barllet publisher International, Canada.
Dr. Jamal Ali (2009). Kepentingan Belanjawan Kepada Ekonomi Malaysia. Diakses pada
2 Jun 2012 http://jamal7478.blogspot.com/.
Sadano Sukirno & Mohamed Aslam Gulam Hassan. (1999). Makroekonomi: Teori,
Masalah dan dasar kerajaan. Selangor: Prentice Hall (M) Sdn. Bhd.
Suresh Narayanan. (2001). Dasar fiskal di Malaysia: Pengalaman dan pengajaran.
Syarahan Pelantikan Profesor: Universiti Sains Malaysia.
Arahan Perbendaharaan. (1998). Kementerian Kewangan. Kuala Lumpur: Percetakan
Nasional Berhad.

b) Internet
Russell Huebsch (2009) . Line-Item Budget Weaknesses .Diakses pada 2 Jun 2012 dari
http://www.ehow.com
Laporan ekonomi dan belanjawan. (2003). Acsessed on 14 December 2011 from
http://www.utusanonline.com.my/laporan_ekonomi_dan_belanjawan_2003.html.
Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam. (2009). Acsessed on 13 December 2011
from http://www.geocities.com/hualian_studentclub/dasar/dasar_pengurangan_beban_
perbelanjaan_awam. htm.
(http://www.myresults.treasury.gov.my).