Anda di halaman 1dari 12

SJH 3106 KAEDAH MENGAJAR SEJARAH SEKOLAH RENDAH

1.0 PENGENALAN

Sejarah berasal daripada perkataan Greek iaitu inquire yang bermaksud menyiasat dan
menyelidik masa lalu dengan teliti berdasarkan bukti yang diperolehi. Istilah ini lebih awal
digunakan oleh Herodotus dan kemudiannya ia ditukarkan kepada istilah historia yang
bermaksud pengendalian secara naratif berkaitan pembinaan masa lalu. Pembelajaran sejarah
berbeza dengan subjek-subjek mata pelajaran yang lain kerana ia bukan sekadar berperanan
sebagai memindahkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga mempunyai misi
membina akhlak dan jiwa daripada pengalaman generasi sebelumnya. Kita haruslah
memahami bahawa penekanan terhadap ilmu pengetahuan semata-mata belumlah cukup
kerana ia dilihat masih belum dapat menjadikan seseorang itu mempunyai accountability
terhadap diri, agama dan negara. Oleh kerana itulah kurikulum sejarah di Malaysia
menekankan kepada pemupukan nilai-nlai murni dalam diri pelajar sebagai salah satu fokus
utamanya.

Walaupun pembelajaran sejarah memainkan peranan penting dalam pemupukan minda,


akhlak dan jiwa manusia, namun ianya tetap berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sejarah
dianggap mata pelajaran yang membosankan, tidak memberi manfaat dan sekadar membuang
waktu sahaja. Anhar Gonggong menyatakan bahawa sejarah dipandang sebahagian orang
sebagai masa lampau, lalu dianggap mata pelajaran yang membuang-buang waktu. Mata
pelajaran sejarah dipinggirkan dan kesannya, lahirlah generasi muda yang buta sejarah, yang
gagal memahami dan menggunakan sejarah untuk membaiki kepincangan-kepincangan yang
wujud dalam kehidupan mereka.

2.0 KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH


Guru-guru sejarah yang dipilih untuk mengajar subjek ini perlulah memiliki intelektual
yang luas dan latihan yang baik dalam mata pelajaran sejarah, mempunyai suka dan minat
serta menunjukkan sikap yang baik terhadap pelajar. Selain itu, perlu juga diadakan kursuskursus latihan profesional supaya guru-guru sejarah dapat dilatih dan disedarkan tentang tugas
dan peranan mereka yang sebenarnya. Guru haruslah disedarkan bahawa mereka bukan
hanya bertugas dan berperanan menyampaikan fakta-fakta sejarah sahaja tetapi mereka juga
adalah ahli sejarah, perancang, penyusun persekitaran pembelajaran dan juga sebagai ahli
profesional.
1

ROZATI SENIK / RBT2

SJH 3106 KAEDAH MENGAJAR SEJARAH SEKOLAH RENDAH


Dari segi pelaksanana pengajaran, guru sejarah yang baik haruslah menunjukkan
kebolehan seperti dapat menentukan objektif-objektif pengajarannya dengan jelas, mengajar
perkara yang sudah diketahui kepada belum diketahui dan menggalakkan pembelajaran melalui
aktiviti P&P. Selain itu, corak penyampaian guru juga mestilah ringkas, mudah difahami, dan
mengikut peringkat-peringkat logik. Di samping itu juga, guru juga harus mementingkan rasa
kejayaan atau pencapaian, memberi maklum balas, memberi latihan pengukuhan, dan sentiasa
memberi dorongan serta galakan.

Laurence J. Peter menegaskan bahawa bakal-bakal guru perlu menjadikan diri mereka
guru-guru yang baik dan mereka seharusnya perlu mempunyai sikap yang positif terhadap
pelajar-pelajarnya. Hal ini bagi mewujudkan suasana belajar yang ceria. Selain itu, guru sejarah
juga haruslah mempunyai tahap kesabaran yang tinggi, memasukkan unsur humor dalam
pengajaran, menjadi seorang yang dipercayai oleh pelajar di samping mempunyai semangat
kesungguhan dalam melakukan tugasan. Dalam pada itu, guru sejarah yang baik juga perlu
memiliki personaliti yang baik dan minat dalam memaju dan mengembangkan diri.

Bentuk pengajaran dengan menggunakan buku teks semata-mata boleh diatasi dengan
cara guru menggunakan sumber-sumber sejarah seperti dokumen (akhbar, majalah, berbagai
jenis surat, laporan buku catatan dan lain-lain), rekod-rekod (sumber-sumber kesusasteraan
sejarah dan biografi) serta tinggalan-tinggalan berunsurkan sejarah. Selain itu, guru juga perlu
menggabungkan media dengan bahan-bahan pengajarannya. Hal yang demikikan kerana
penggunaan media mampu menjadikn proses pengajaran dan pembelajaran sejarah lebih
teratur dan berkesan. Antara kebaikan penggunaan media ialah menyumbang kepada
peningkatan minat pelajar, dapat menggalakkan pembacaan sendiri dan penyelidikan dalam
kalangan pelajar serta mampu meningkatkan pengekalan pembelajaran. Jenis-jenis media atau
alat yang sesuaikan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah ialah alat
pandang, alat pandang dengar, alat dengar,jadual, peta dan glob serta alat bergambar dan
grafik.

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, guru boleh memilih dan
menggunakan teknik-teknik pengajaran yang sesuai. Teknik-teknik itu haruslah berasaskan
kajian daripada bidang-bidang yang ada kaitannya dengan ilmu pendidikan, seperti bidang
psikologi, sosiologi, falsafah pendidikan dan pedagogi. Memang tidak dapat disangkal bahawa
pelbagai teknik boleh diaplikasikan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran, namun
2

ROZATI SENIK / RBT2

SJH 3106 KAEDAH MENGAJAR SEJARAH SEKOLAH RENDAH


demikian harus diingat bahawa tiada satu teknik pun yang dianggap sesuai dan dapat
digunakan untuk semua keadaan atau terbaik untuk semua situasi pengajaran. Oleh itu, teknik
yang digunakan itu harus bergantung pada peringkat umur, suasana bilik darjah dan
kemampuan serta minat murid terhadap bahan pengajaran yang akan disampaikan. Tegasnya,
seorang guru itu mestilah bijak memilih teknik-teknik yang akan digunakannya semasa
menyampaikan sesuatu pengajaran.

Kaedah dan teknik pengajaran ialah cara yang lebih khusus atau spesifik yang
digunakan untuk mengajar (atau menguji) sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. Ia boleh
wujud dalam bentuk aktiviti, strategi atau taktik, dan bahan atau alat yang berkaitan dengan
pelajaran tersebut. Menurut Mengantar Simanjuntak dalam buku Kamarudin Hj. Husin & Siti
Hajar Hj. Abd. Aziz pula, teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan
oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu
bahagian bahasa tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diringkaskan bahawa, teknik
dan kaedah amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini demikian adalah
sama dengan proses P&P sejarah.

Dalam pengajaran sejarah terdapat beberapa kaedah dan teknik yang boleh
diaplikasikan dalam bilik darjah. Antaranya, kaedah penceritaan, kaedah inkuiri, kaedah
perbincangan, kaedah syarahan, kaedah dapatan, kaedah sokratik, kaedah penerangan,
kaedah simulasi, kaedah kaji peta, kaedah kaji gambar, kaedah kaji dokumen, kaedah tutorial,
kaedah tunjuk cara, kaedah kaji buku teks, kaedah lakonan dan kaedah projek. Sungguhpun
begitu, kaedah-kaedah ini juga boleh membosankan pelajar. Hal ini demikian kerana,
pengajaran dengan hanya menggunakan satu pendekatan dilihat hanya dapat menarik
perhatian pelajar pada awal pengajaran sahaja namun tumpuan pelajar akan terjejas jika guru
terlalu yakin akan kaedah yang digunakan.

3.0 KAEDAH THEORY OF CONTRAINTS (TOC)

Penggabungjalinan antara beberapa kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran


sejarah adalah perlu bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih hidup dan kondusif
dan dalam masa yang sama, matlamat pengajaran sejarah dapat dicapai. Wan Nik Muda dan
Wan Ruslim Ismail dalam artikel mereka theory of constraints for education menyatakan
bahawa penggabungan beberapa kaedah akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan.
3

ROZATI SENIK / RBT2

SJH 3106 KAEDAH MENGAJAR SEJARAH SEKOLAH RENDAH


Untuk itu, mereka telah mencadangkan satu kaedah pengajaran sejarah berdasarkan theory of
Constraints. Theory of Constraints (TOC) adalah salah satu kaedah pengajaran dan
pembelajaran yang

inovatif

daripada perspektif

guru dan murid. Teknik

ini dapat

menghidupkan pengajaran dan pembelajaran sejarah sekaligus meningkatkan minat murid


terhadap mata pelajaran ini. TOC adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran
berfikir dan penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran yang logik dan sistematik. Teknik ini
adalah sebagai satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid.

Menerusi perlaksanaan teknik TOC dalam pengajaran dan pembelajaran, murid dan
guru berupaya mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran, menyelesaikan masalah
dengan berkesan, membuat keputusan secara bertanggungjawab, berkomunikasi dengan baik
dan memperoleh pembelajaran sepanjang hayat. Melalui aplikasi teknik TOC juga, tiga
kemahiran dapat digabungjalinkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu kemahiran
berfikir secara kritis, kemahiran berfikir secara kreatif, kemahiran generik. Contoh yang boleh
kita ambil menerusi penggunaan teknik TOC dalam pendidikan sejarah adalah sebagaimana
berikut; sesi bercerita (pemahaman konflik dan cara watak membuat keputusan), kajian kes
(modifikasi kelakuan dan tingkah laku, pembelajaran nilai murni dan kerohanian), dan
kandungan Huraian Sukatan Pelajaran (kemahiran berfikir dan perancangan strategik).

Dalam pendidikan terutamanya pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sejarah,


terdapat beberapa teknik atau aktiviti TOC yang boleh diaplikasikan iaitu, teknik awan (the
cloud), teknik sebab dan akibat ( logic branch ), teknik penyelesaian masalah (problem solving).
Teknik awan adalah satu teknik yang mengkehendak pelajar memikirkan tentang sesuatu
kejadian, idea, situasi dan penyelesaian konflik yang bertentangan kehendak. Konflik yang
hendak diselesaikan mungkin berbentuk konflik internal yang hanya melibatkan satu pihak
sahaja atau konflik eksternal yang melibatkan dua pihak. Dalam usaha menyelesaikan konflik,
hanya satu kehendak sahaja yang dicapai atau diperolehi. Penyelesaian win-win diberikan
oleh pelajar berdasarkan pemikiran yang logik dan sistematik agar kedua-dua keperluan yang
menjurus kepada matlamat bersama boleh dicapai.

Teknik sebab dan akibat menerangkan bagaimana sesuatu tingkah laku, idea atau
kejadian mengakibatkan kesan-kesan berikutnya. Penekanan yang perlu diberikan ketika
melaksanakan teknik sebab dan akibat dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran
sejarah termasuklah, Memahami teks atau maklumat yang diberikan, mengenal pasti objektif
4

ROZATI SENIK / RBT2

SJH 3106 KAEDAH MENGAJAR SEJARAH SEKOLAH RENDAH


pengajaran dan pembelajaran (what to learn). Menentukan titik tolak atau permulaan peristiwa
(the begining event), mengenalpasti perkara-perkara penting yang terkandung dalam teks,
menyusun perkara-perkara tersebut mengikut turutan yang bermula dengan titik tolak peristiwa,
mengemukakan maklumat yang menyokong perkara-perkara penting (anggapan antara sebab
dan akibat) yang memperkembangkan higher-order thinking.

Teknik penyelesaian masalah pula satu teknik pengajaran yang bertujuan untuk
memberi peluang dan ruang kepada pelajar lebih produktif dan bertukar pandangan dalam
usaha untuk menyelesaikan persoalan yang dikemukakan kepada mereka. Teknik ini boleh
digunakan bagi merancang langkah-langkah dengan sistematik secara kolaboratif untuk
menghadapi dan mengatasi cabaran ke arah pencapaian matlamat yang telah ditetapkan.
Terdapat beberapa langkah yang perlu diberikan perhatian ketika melaksanakan teknik
penyelesaian masalah dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah. Antaranya, mengenal pasti
matlamat yang diingini dan matlamat tersebut mestilah jelas, mengenal pasti cabaran-cabaran
yang akan dihadapi sebelum pencapaian matlamat yang telah ditetapkan, mencadangkan
langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi cabaran dan menyusun langkah-langkah
untuk mengatasi cabaran mengikut keutamaan.

4.0 TEKNIK BERCERITA


Mengikut pandangan Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz (1997), teknik
boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di
dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif.
Mok Soon Sang (2002) pula berpendapat, teknik ialah kemahiran guru dalam
pengelolaan dan pelaksanaan kaedah pengajaran dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan
pembelajaran.
Jadi, teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi
menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya.
Teknik yang dipilih pula haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan selaras
dengan pendekatan yang digunakan.
Bercerita pula merupakan suatu seni yang menggunakan bahasa, pergerakan dan
mimik muka untuk melontarkan idea dan merangsang daya imaginasi penonton.
Kelebihan teknik bercerita : Sebagai suatu teknik dalam pembelajaran, bercerita bermanfaat bagi
murid-murid dalam memperkembangkan aspek kognitif, afektif mahupun
5

ROZATI SENIK / RBT2

SJH 3106 KAEDAH MENGAJAR SEJARAH SEKOLAH RENDAH

psikomotor. Hal ini demikian kerana melalui cerita, murid-murid boleh


mendapatkan maklumat tentang fakta, konsep mahupun pengetahuan
yang digabungjalinkan dalam sesuatu kisah. Cerita juga menampilkan
model-model tingkahlaku yang ditunjukkan oleh para pemegang watak
atau tokoh dalam cerita.
Murid-murid sebagai pendengar cerita, biasanya juga terlibat secara
emosional ketika mendengar atau membaca cerita. Dengan hal yang
demikian, maka baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotor muridmurid dapat dibantu perkembangannya melalui bercerita.
Sebagai suatu teknik dalam pembelajaran juga, bercerita memiliki
beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan teknik-teknik yang lain.
Pertama, melalui penyampaian cerita, guru dapat membina satu suasana
yang menyenangkan dan mengasyikkan. Hal ini demikian kerana cerita
merupakan bentuk dari seni sastera yang memiliki keindahan dan
kenikmatan, lebih-lebih lagi jika jalan cerita yang disampaikan
mempunyai hubungkait dengan lingkungan kehidupan murid-murid.
Kedua, cerita yang sarat dengan nilai-nilai murni, mampu menanamkan
sikap jujur, berani, setia, ramah dan sikap positif lainnya yang berguna
dalam pembentukan budi pekerti atau keperibadian murid-murid.
Ketiga, melalui teknik bercerita, murid-murid dapat mengenali fakta-fakta
alam sekitar mahupun pengetahuan sosial yang berguna bagi
perkembangan kognitif mereka.
Keempat, terdapat banyak aspek yang boleh dipelajari oleh murid-murid
dalam satu-satu masa. Penggabungjalinan kemahiran berbahasa seperti
mendengar, bertutur, menulis dan membaca yang berlaku ketika muridmurid mendengar atau membaca cerita dapat membantu mereka
menajamkan lagi kemahiran-kemahiran yang terlibat.
Selepas sesi bercerita, sesi perbincangan pula perlu dijalankan untuk
menguji kefahaman pelajar tentang cerita yang disampaikan,
perbincangan hendaklah merangkumi:
Pengajaran dan nilai murni daripada cerita yang disampaikan.
Latihan tatabahasa.
Merumuskan isi-isi penting dalam cerita.

5.0 APLIKASI KAEDAH DAN TEKNIK DALAM RPH


Selain menggunakan kaedah tersebut, guru-guru juga boleh mengubah suai teknikteknik yang sedia ada kepada suatu teknik yang lebih kreatif atau dengan mengabungjalinkan
dengan kaedah yang lain seperti kaedah bercerita dan puisidra. Contohnya dalam pembinaan
RPH Pengertian Diri Dan Keluarga ini, telah menggabungkan kaedah ini di samping teknik
penyoalan dan perbincangan. Bagi permulaan prose pembelajaran ini, guru memulakan dengan
tayangan klip video lagu Keluarga Bahagia nyanyian kumpulan nasyid popular sebagai set
6

ROZATI SENIK / RBT2

SJH 3106 KAEDAH MENGAJAR SEJARAH SEKOLAH RENDAH


induksi dan pelajar akan dapat menyanyikannya bersama-sama. Dengan itu, para pelajar akan
lebih berminat dan bersedia untuk meneruskan sesi pembelajaran mereka. Setelah itu guru
menunjukkan gambar / foto keluarga dan bersoal jawab dengan murid tentang gambar tersebut.
Ini akan mencungkil pengetahuan sedia ada pelajar tersebut. Setelah itu guru meminta setiap
pelajar untuk menceritakan perihal diri dan keluarganya. Setiap pelajar akan teruja untuk
bercerita tentang dirinya kepada guru dan rakan sekelasnya. Guru memberi penerangan
tentang salasilah keluarga dan juga pengertian keluarga asas. Setelah penerangan diberikan,
pelajar akan dibimbing untuk membina teknik awan untuk membuat biodata diri. Pelajar juga
diminta untuk membina peta pokok bagi menunjukkan sasilah keluarga. Dalam pada itu,
pengaplikasian teknik permainan dalam sesi pembelajaran juga boleh menjadikan proses P&P
menjadi lebih menarik. Contohnya mengaplikasikan teknik permainan poker dalam proses
pembelajaran koperatif. Teknik ini mengkehendaki guru menyuruh pelajar membentuk
kumpulan kecil seramai empat orang dengan satu set kad poker. Set poker dibahagikan kepada
dua bahagian iaitu bahagian yang mengandungi soalan dan bahagian yang mengandungi
jawapan. Kad yang mengandungi soalan dipilih dan dicabut terlebih dahulu oleh pelajar
sebelum memulakan permainan (prinsip terbuka). Pelajar akan mencabut set kad yang
mengandungi jawapan secara bergilir. Kad jawapan yang tepat akan disimpan oleh pelajar
manakala kad yang mempunyai jawapan yang tidak tepat akan diletakkan semula pada kad di
bahagian bawah sekali. Setelah berjaya memadankan kad-kad soalan dengan kad-kad
jawapan, pelajar perlu membuat analisis atau deskripsi atas jawapan tersebut.

Walau apapun kaedah atau teknik yang digunakan oleh guru dalam proses pengajaran
dan pembelajaran, perkara yang paling penting adalah kesediaan dan kekreatifan guru itu
sendiri dalam mengenal pasti kehendak dan kebolehan pelajar, suasana bilik darjah dan
beberapa faktor lain. Hal ini bukan sahaja memerlukan usaha yang gigih daripada kalangan
guru-guru bahkan juga memerlukan pengorbanan masa dan tenaga dalam memastikan
kesesuaian kaedah dalam bilik darjah.

ROZATI SENIK / RBT2

SJH 3106 KAEDAH MENGAJAR SEJARAH SEKOLAH RENDAH


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN DAN KELAS

SEJARAH 4 MAJU

TEMA / TAJUK

MARI BELAJAR SEJARAH

MASA

9.15 PAGI 10.15 PAGI

STANDARD KANDUNGAN

1.2 Pengertian Diri Dan Keluarga

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2.1 Menyatakan biodata diri


1.2.2 Menyatakan pengertian salasilah keluarga
1.2.3 Menyatakan pengertian keluarga asas

OBJEKTIF

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan


dapat:i. Menyatakan biodata diri
ii. Menyatakan pengertian salasilah keluarga
iii. Menyatakan pergertian keluarga asas

AKTIVITI

i. Menonton tayangan klip video lagu Keluarga


Bahagia
ii. Melihat gambar keluarga
iii. Bercerita tentang biodata diri dan keluarga
iv. Penerangan tentang maksud salasilah keluarga
menggunakan kaedah TOC
v. Permainan kad poker sama padan
vi. Membina peta minda secara berkumpulan
vii.Membina kad biodata diri

ELEMEN MERENTAS

Nilai Murni : kasih sayang, hormat

KURIKULUM (EMK)
Kemahiran Pemikiran Sejarah : Elemen Asas Sejarah
Elemen Kewarganegaraan : Sayangi keluarga

ROZATI SENIK / RBT2

SJH 3106 KAEDAH MENGAJAR SEJARAH SEKOLAH RENDAH


TMK : Kemahiran menggunakan Real Player / DVD
Power

BAHAN BANTU MENGAJAR

Komputer, LCD, video klip lagu set kad poker, alat tulis,
papan tulis, kertas manila

STANDARD PRESTASI (DSKP)

TP 1 Murid mengetahui tentang pengertian diri dan


keluarga
TP 2 Murid memahami tentang salasilah keluarga
TP 3 Murid boleh menerangkan tentang pengertian diri
dan keluarga dengan memberikan contoh

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI

EMK

CATATAN

Permulaan ( 5 minit)
Menonton klip video
1. Murid menonton tayangan klip
video lagu Keluarga Bahagia

-bersyukur

Komputer riba

EMK: Kecerdeasan

LCD

Pelbagai
Klip Video Lagu

2. Guru bertanyakan soalan


berkaitan dengan video tersebut

TMK: Movie maker

a) Apakah kejadian yang

KBKK:

dicerita di dalam lirik lagu


ini? Murid menjawab secara
lisan
b) Siapakah saya? Setiap
seorang murid menjawab
dengan memberikan nama.
c) Guru mengaitkan bahawa
setiap orang mempunyai
biodata dan keluarga masing

ROZATI SENIK / RBT2

Menghubungkait
Menjana idea

SJH 3106 KAEDAH MENGAJAR SEJARAH SEKOLAH RENDAH


AKTIVITI

EMK

CATATAN

AKTIVITI 1 (15 minit)


1. Guru bercerita tentang biodata
dirinya
2. Murid diminta untuk
menceritakan biodata diri atau

-bersyukur

Contoh Kad Biodata

EMK: Kecerdeasan
Pelbagai

perihal diri dan keluarga kepada

KBKK:

rakan-rakan sekelas

Menghubungkait

3. Murid lain mendengar dengan


teliti cerita kawan-kawannya

Menjana idea

sambil mencatat nota ringkas

AKTIVITI 2 (10 minit)

-Kerjasama

Kad Arahan

tentang pengertian salasilah

EMK: Kecerdasan

Komputer

keluarga

Pelbagai

1. Guru memberi penerangan

2. Guru membimbing murid

LCD

mengenali salasilah keluarga

TMK: Pemprosesan

mereka

Perkataan

3. Guru memberi penerangan


tentang pengertian keluarga

KBKK:

asas

Menjana idea

4. Guru membimbing dan membuat


rumusan tentang hasil kerja
kumpulan
AKTIVITI 3 (15 minit)
1. Guru menerangkan tentang cara
membina peta minda
2. Murid dibimbing untuk membina
peta pokok bagi menunjukkan
salasilah keluarga dan juga ahliahli keluarga.

10

ROZATI SENIK / RBT2

KBKK:

Lembaran

Menjana idea

kerja

SJH 3106 KAEDAH MENGAJAR SEJARAH SEKOLAH RENDAH


AKTIVITI PENGUKUHAN (10 minit)
1. Murid diedarkan dengan kertas

KBKK: Menjana idea

biodata diri

Lembaran biodata
Kad manila

2. Murid diminta untuk


melengkapkan biodata diri
tersebut dan ditampal di atas
kad manila
3. Murid diminta menyediakan kad
bodata diri mengikut kekreatifan
masing-masing.
PENUTUP

LCD

1. Guru menayang video klip lagu


keluarga saya

NIlai : Kasih Sayang

Laptop

Kecerdasan Pelbagai

CD

2. Murid menyanyi dengan iringan


dalam tiga bahasa yang
melambangkan 1 Malaysia
3. Guru merumuskan pembelajaran
hari ini

7.0KESIMPULAN

Sejarah merupakan satu mata pelajaran yang penting. Hal ini demikian kerana
pengajaran sejarah mampu membentuk jiwa, akhlak dan jati diri bangsa khususnya dalam
memupuk semangat patriotisme. Sungguhpun begitu, pengajaran dan pembelajaran subjek ini
memerlukan penghayatan dan minat bagi menimbulkan konsep kesedaran atau celik dalam
sejarah. Oleh yang demikian, peranan guru amatlah ditagih dalam mewujudkan suasana
pembelajaran yang menarik dan mampu membawa pelajar menghayati peristiwa sejarah itu
seperti yang sebenarnya. Guru yang kreatif dapat mempengaruhi tahap kesedaran pelajar.
Jadi, penggunaan pelbagai teknik, alat bantu mengajar, dan minat guru sejarah itu sendiri
merupakan nadi penggerak pada kejayaan tersebut.

11

ROZATI SENIK / RBT2

SJH 3106 KAEDAH MENGAJAR SEJARAH SEKOLAH RENDAH

8.0 BIBLIOGRAFI

Abdul Rahim Abdul Rashid, 2000. Panduan Latihan Mengajar, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa
dan Pustaka.

Ahonen, S. (2001). Politik of Identity through history curriculum: narratives of the past
for

social

exclusion-or

inclusion?

Dalam

Journal

of

Curriculum

Studies,

33(2),

179-194.

Anhar Gonggong. Suara Merdeka, 23 Jun 2005.

Ariffin Ba,ada (1991). Penerapan nilai-nilai merentas kurikulum ke arah melahirkan


generasi yang harmonis dalam jurnal pendidikan, 35(75), 41-48.

Deliman, A. (2005). Perspektif Materi Pendidikan Sejarah Yang Ideal, Socio, Vol. I, Nomor 1,
Yogyakarta: HISPISI dan FIS UNY
.

Gde Widja (1990). Dasar-dasar Pengembangan Strategi Serta Metode Pengajaran Sejarah
Edisi Pertama. Jakarta: Depdikbud.

http://sejarahmgcm.files.wordpress.com/2009/07/bs_kbsm_sej6.pdf

http://www.scribd.com/doc/146335912/RPH-SEJARAH-TAHUN-4

http://nota-budak-ipg.blogspot.com/2012/10/konsep-teknik-bercerita.html

http://oh-cikgu.blogspot.com/2010/09/kelebihan-teknik-bercerita.html

12

ROZATI SENIK / RBT2