Anda di halaman 1dari 2

KATA BILANGAN

1. Perkataan yang digunakan untuk menyatakan banyak atau bilangan sesuatu.


2. Kata bilangan ada tujuh jenis, iaitu:
Jenis Kata Bilangan
kata bilangan tentu
kata bilangan talk tentu

contohnya
satu, dua, tiga, dan seterusnya
beberapa, segala, seluruh, sekalian,
setengah-

kata bilangan pecahan

setengah, dan sebagainya


suku, setengah, separuh, tiga suku,

kata bilangan pisahan


kata bilangan himpunan

dan sebagainya
setiap dan tiap-tiap
kedua-dua, ketiga-tiga, berpuluhpuluh, berminggu-minggu, berbulan-

kata bilangan tingkat

bulan, ribuan, dan sebagainya


pertama, kedua, ketiga, dan

kata bilangan tanya

seterusnya
Berapa

KATA TANYA
1. Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu.
2.Kata tanya adalah kata atau perkataan yang digunakan untuk membentuk ayat-ayat
tanya.
3. Kata tanya mesti diikuti oleh partikel kah apabila digunakan di awal ayat tanya.
4. Kata tanya boleh wujud di awal, di akhir atau di tengah ayat

5. Partikel kah tidak diperlukan jika kata tanya terletak pada akhir ayat.
contoh
a. Apakah benda itu ?
b. Buku siapakah ini ?
kenapa

Kenapakah Ahmad gagal dalam


ujian itu ?

bila

Bilakah awak akan memulangkan


buku saya ?
Engkau ini siapa ?
Mengapakah baju awak ini basah ?
Apakah nama binatang itu ?
Bagaimanakah rupa hantu ?
Di dalam kelas itu ada berapa
orang murid lelaki ?
Nelayan itu dari mana ?

siapa
mengapa
apa
bagaimana
berapa
mana