Anda di halaman 1dari 3

Pentaksiran

Definisi
Proses pengumpulan data, mentaksir, mengukur
keputusan penilaian
Proses untuk mengesan perkembangan, kebolehan,
kemajuan dan pencapaian pelajar secara menyeluruh
berasaskan matlamat kurikulum.
Dirancang dan dikendalikan oleh guru dan menjadi
sebahagian daripada proses pengajaran yang
diharapkan dapat memperbaiki proses pembelajaran
pelajar

Membuat
perbanding
an
pencapaian
pelajar
Memudahk
an guru
merancang
kan pdp
yang sesuai

Mengetahui
keupayaan
dan
pengetahua
n asas
pelajar

Tujuan
Pentaksir
an

Mengetahui
tahap
sebenar
pelajar

Mengesan
kelemahan
pelajar
dalam
pelbagai
aspek