Anda di halaman 1dari 44

1 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Isi Kandungan
Bil Perkara Mukasurat

1 Kata-kata Aluan ………………………………………………………. 4

2 Pendahuluan…………………………………………..................….. 5

3 Objektif………………………………….....................................…. 6

4 Ciri- Ciri PLBS…………................................……………………... 7

5 Personel Yang akan Menguruskan PLBS ……………………..... 10

6 Proses Pengurusan Kerja PLBS di Sekolah…………………….. 15

7 Maklumat Pentaksir Kawasan…………………………………..… 17

8 Penyelarasan ………………………………………………........... 22

9 Surat Siaran Dari Lembaga Peperiksaan……………………… 24

10 Peraturan Pemarkahan PLBS…………………………………… 30

11 Terjemahan Skla Skor Keseluruhan……................................ 32

12 Borang Markah Individu………………………………………… 35

Rekod Pencapaian Kerja Kursus Pelajar ………………………


13 39

14 Senarai Semak Pemantauan PLBS……………………………. 40

Borang Penyearasan PLBS……………………………………... 41


15

1
2 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

“HAFAZAN/TILAWAH adalah salah


satu konstruk penting dalam
Pentaksiran Lisan Berdasarkan
Sekolah (PLBS) subjek PQS (5527/2)
yang menjadi salah satu teras utama
item pentaksiran dalam PIPP”.

2
3 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Pernyataan ini terkandung dalam Bab 5


Pembangunan Modal Insan :
( 5.60) “Sistem pentaksiran dan
penilaian merupakan salah satu aspek
yang perlu diberi penekanan dalam
menentukan :
Kualiti Pendidikan
dan
Pencapaian Murid “

3
4 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Kata-kata aluan
PBS merupakan komponen pentaksiran yang dikendalikan oleh guru-guru mata
pelajaran secara berterusan untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani,
emosi, rohani dan intelektual, tidak `examination oriented’. Justeru untuk mencapai
matlamat tersebut adalah penting bagi para pentaksir sekolah terutama guru-guru baru
merujuk kepada Manual PLBS PQS 2010 untuk menjamin kebolehpercayaan dan
kesahan skor pentaksiran bagi menjamin kualiti.

Oleh yang demikian, jemaah ketua pentaksir negeri Selangor telah mengambil
inisiatif untuk menghasilkan Manual Pelaksanaan PLBS PQS 2010 ini bagi tujuan
tersebut.

Semoga dengan usaha ini dapat dijadikan panduan dan memudahkan


pelaksanaan PLBS di sekolah-sekolah negeri Selangor.

Coral Bay Resort


Pulau Pangkor, Perak
18 Mei 2010

4
5 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Pendahuluan
Mata pelajaran Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah adalah satu bidang pengajian yang
menumpukan kepada pengetahuan dan kefahaman yang menyeluruh mengenai Islam. Ia tertumpu
kepada aspek-aspek utama yang sering dikaitkan dengan pengajian al-quran dan al-sunnah dan
amalan seharian.Pengolahan mata pelajaran ini dibuat berasaskan bidang Pengajian al-Quran, Ulum
Al-Quran , Pengajian Hadis, Ulum al-Hadis, Akhlaq dan Tamadun.Penyusunan ini berbeza dengan apa
yang terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Teras yang disusun mengikut pembahagian
tradisi ilmu-ilmu Islam. Mata pelajaran ini ditawarkan sebagai salah satu daripada pelajaran elektif
pengajian Islam.

Visi

“Bersama menggabungkan tenaga bagi memahami mata pelajaran Pendidikan Syariah Islamiah
dan pendidikan al-Quran dan al-Sunnah supaya pelajar dapat menambah dan meningkatkan ilmu
pengetahuan yang sedia ada di peringkat PMR yang lalu melalui pembelajaran mata pelajaran ini”.

Misi

“Setiap usaha yang dicurahkan ke arah kefahaman dan penghayatan serta amalan seharian bagi
pelajar ke arah melahirkan cerdik pandai Islam yang mahir dan menguasai dua bidang ilmu iaitu ilmu
duniawi dan ukhrawi.”

Matlamat

Memantapkan penguasaan ilmu melalui pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis ke arah memahami
sumber-sumber hukum Islam di samping membantu penguasaan pelajar dalam pembelajaran mata
pelajaran. Di samping menanam minat pelajar bagi menambah ilmu dan diterapkan dalam kehidupan
seharian samada di sekolah atau dalam masyarakat selepas tamat pengajian mereka.

5
6 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Objketif

i. Melahirkan pelajar yang bertaqwa.

ii. Melahirkan pelajar yang dapat memahami dan menghayati ajaran Islam dalam kehidupan
seharian berpandukan al-Quran dan al-Sunnah.

iii. Memupuk semangat pelajar yang sentiasa berusaha untuk memahami dan menguasai
berbagai bidang ilmu pengetahuan sama ada duniawi dan ukhrawi.

iv. Membina keseimbangan pelajar yang dapat menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan
yang dipelajari.

Pelaksanaan Plbs
Dirancang di peringkat sekolah merujuk kepada perancangan pentaksiran seperti berikut:

 Pelajar yang akan ditaksir


 Bila pentaksiran dilaksanakan
 Kekerapan pentaksiran
 Siapa yang terlibat dalam pentaksiran
 Pemilihan atau pembinaan instrumen pentaksiran
 Penskoran
 Penggredan
 Pelaporan pelaksanaan PBS di sekolah berpandukan kepada dokumen pentaksiran
matapelajaran berkenaan

Ditadbir di peringkat sekolah merujuk kepada usaha mengumpul maklumat pentaksiran dan
dilaksanakan oleh guru pentaksir yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran calon dan
pengurusan eviden.

Dinilai di peringkat sekolah merujuk kepada proses pemberian skor kepada eviden ditaksir berdasarkan
peraturan perskoran.

Dilaporkan di peringkat sekolah merujuk kepada pelaporan skor oleh guru pentaksir bagi menentukan
tahap pencapaian calon.Penilaian dibuat berdasarkan prinsip kriteria yang telah di tetapkan dan
peraturan penggredan yang telah di bina. Skor yang di laporkan menunjukkan tahap pencapaian pelajar
yang boleh diperbaiki serta di pertingkatkan dari semasa ke semasa.

Dimoderatkan pula merujuk kepada usaha memastikan setiap calon ditaksir berdasarkan kriteria yang
sama.Mekanisme penyelarasan dan pemantauan dilaksanakan untuk meningkatkan kebolehpercayaan

6
7 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

dan kesahan skor pentaksiran bagi menjamin kualiti.Kebolehpercayaan dan kesahan skor merujuk
kepada sejauh mana skor pentaksiran itu dapat menggambarkan kecukupcakupan tentang perkara
yang ditaksir itu relevan.Ini dapat ditentukan dengan menetapkanperkara yang ditaksir adalah
terangkum dalam huraian sukatan pelajaran.kebolehpercayaan merujuk kepada sejauh mana skor
pentaksiran itu tepat dan tekal.Kesahan dan kebolehpercayaan dipastikan melalui pelaksanaan
mekanisme penyelarasan dan pemantauan.Kebolehlaksanaan dipantau melalui pengesanan.

Ciri-ciri Plbs
1. KESERASIAN DENGAN KEHENDAK KURIKULUM

Format pentaksiran dan jenis aspek yang ditaksir mengambil kira kemahiran,sikap dan nilai murni yang
ingin dikembangkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran

2. BERPUSATKAN CALON (INDIVIDUALISED)

Aktiviti yang ditaksir dilakukan sepenuhnya oleh calon. Skor pencapaian penguasaan peribadi boleh
diberi tanpa membuat perbandingan dengan calon-calon lain(pelaporan skor yang berbentuk
absolute,bukan skor relatif)

3. LUWES(FLEKSIBLE)

Pentaksiran yang tidak rigid daripada segi jadual waktu ,tempat dan kaedah (Assessment on demand).
Pentaksiran ini memberi peluang kepada calon untuk ditaksir apabila telah bersedia dan mempunyai
pengalaman dalam sesuatu perkara yang hendak ditaksir.

4. BERPAKSIKAN PEMBINAAN INSAN

Pendekatan pentaksiran yang menjadikan nilai-nilai murni sebagai sesuatu yang perluditanamkan
dalam diri calon dan ditaksir

5. TELUS DAN TERBUKA

Memberi peluang kepada calon untuk mengetahui:

 Apa yang ditaksir


 Bagaimana pentaksiran dibuat
 Bila pentaksiran dilakukan
 Di mana pentaksiran dilakukan

6. KEBOLEHLAKSANAAN DAN SISTEMATIK

Format pentaksiran mengambil kira aspek aspek yang memastikan pentadbiran pentaksiran boleh
dilaksanakan dengan sistematik.

7
8 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

7. KEPELBAGAIAN INSTRUMEN

Pelbagai instrument digunakan untuk memberikan cakupan yang lebih luas dan lebih banyak eviden
bagi menghasilkan gambaran yang menyeluruh serta tepat tentang prestasi pembelajaran calon.

8. FORMATIF DAN BERTERUSAN

Pentaksiran dilakukan secara berterusan mulai tingkatan empat hingga ke tingkatan lima menerusi
pentaksiran merujuk kriteria (Criterion Referenced Assissment) di mana prestasi calon ditentukan
dengan membandingkan eviden yang diperoleh daripada calon dengan pernyatan criteria.calon diberi
peluang untuk mempertingkatkan pembelajaran dan memperbaiki skor dalam kemahiran yang ditaksir

9. MEMPUNYAI SKOR

Skor yang diberi oleh pentaksir mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi kerana
penskoran dilakukan mengikut prosedur yang ditetapkan.Disamping iti pemantauan dan penyelarasan
dilakukan dari semasa ke semasa.Kesahan merujuk kepada perkara yang ditaksir adalah termaktub
dalam huraian sukatan pelajaran.Kebolehpercayaan merujuk kepada skor yang berasaskan peraturan
pemarkahan yang telah diselaraskan.

10. PELAPORAN POSITIF

Skor yang dilaporkan akan menunjukkan tahap penguasaan serta menggalakkan calon memperbaiki
tahap penguasaan dari semasa ke semasa.

11. PENYELARASAN DAN PEMANTAUAN BERTERUSAN

Pemantauan berterusan dilakukan bagi memastikan PBS dilaksanakan mengikut prosedur yang
ditetapkan.

Kesimpulanya,PLBS merupakan pentaksiran yang dilaksanakan untuk menguji keupayaan dalam


kemahiran bertutur pelajar tingkatan empat dan tingkatan lima yang meliputi konstruk dan konteks
mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi,Bahasa Komunikasi dan Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah.

 Kemahiran bertutur calon ditaksir mengikut konstruk dan konteks berdasarkan aspek
kekuatan daya ingatan ,ketepatan sebutan dan kefasihan.
 Panduan pelaksanaan dan tugasan dibekalkan oleh Lembaga Peperiksaan.
 Pentaksir dan pemantau dilantik oleh LP/JPN/PPD
 Skor dan pelaporan disediakan oleh pihak sekolah dan dihantar ke LP.
 Sijil dikeluarkan oleh pihak sekolah

8
9 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Calon persendirian yang mendaftar mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi 2361, Bahasa Arab
Komunikasi 6362 dan Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah 5227 wajib mengambil PLBS.

 Kemahiran bertutur calon ditaksir mengikut konstruk dan konteks berdasarkan kekuatan daya
ingatan ,ketepatan sebutan dan kefasihan.
 Panduan pelaksanaan dan tugasan dibekalkan oleh Lembaga Peperiksaan
 Pentaksir dan pemantau dilantik oleh LP/JPN/PPD
 Skor dan pelaporan disediakan oleh pihak sekolah dan dihantar ke LP.
 Sijil dikeluarkan oleh pihak sekolah.

9
10 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Personel Yang Akan Menguruskan Plbs

PETUGAS KRITERIA TUGAS-TUGAS

Ketua  Guru Pakar,guru cemerlang,ketua bidang 1. Bertanggungjawab tentang


Pentaksir dan guru kanan matapelajaran. hal ehwal PBS
Kawasan  Telah disahkan dalam jawatan matapelajaran berkaitan di
(KPKw)  Mengajar matapelajaran yang berkaitan peringkat
dengan PBS kawasan(daerah/zon/gabun
Dilantik  Berpengalaman sebagai Pentaksir gan) masing-masing.
oleh  Berkemahiran dalam pentaksiran 2. Menjadi penghubung antara
Jabatan Jabatan Pelajaran Negeri
Pelajaran dengan Pejabat Pelajaran
Negeri Daerah/Zon/Gabungan dan
sekolah sekolah di dalam
kawasan
Sebelum Pentaksiran
1. Menghadiri mesyuarat
mesyuarat
penyelarasan di
peringkat negeri
2. Memberi taklimat
kepada pentaksir
kawasan dan Ketua
Pentaksir Sekolah
Semasa Pentaksiran
1. Menyelaras pentaksiran
oleh ketua Pentaksir
sekolah
2. Bertangungjawab untuk
memastikan setiap calon
melalui proses pentaksiran
yang lengkap
3. Melaksanakan
penyelarasan skor di
sekolah
Selepas Pentaksiran
1. Mengumpul dan
menyatukan kan laporan
KPS dan menyerahkan
kepada KPN.
2. Men yelesaikan kes-kes
khas
3. Menyediakan laporan
prestasi Ujian dan laporan
dan Prestasi calon KPN
4. Melaporkan kepada KPN
ketidakaturan dalam
pelaksanaan PBS .

10
11 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

PETUGAS KRITERIA TUGAS-TUGAS

Ketua Pentaksir  Guru Pakar,guru 1. Bertanggungjawab tentang hal


Sekolah (KPS) cemerlang,ketua bidang dan ehwal PBS matapelajaran berkaitan
guru kanan matapelajaran. di peringkat
Dilantik oleh  Telah disahkan dalam jawatan kawasan(daerah/zon/gabungan)
Pengetua  Mengajar matapelajaran yang masing-masing.
berkaitan dengan PBS
 Berpengalaman sebagai 2. Menjadi penghubung antara
Pentaksir Jabatan Pelajaran Negeri dengan
Pejabat Pelajaran
 Berkemahiran dalam Daerah/Zon/Gabungan dan sekolah
pentaksiran sekolah di dalam kawasan

 Jika bukan opsyen mata Sebelum Pentaksiran


pelajaran mesti berpengalaman 1. Mengadakan penataran
mengajar mata pelajaran peringkat sekolah
berkaitan sekurang-kurangnya 2. Menghadiri mesyuarat
3 tahun. penyelarasan peringkat
kawasan
3. Bertanggungjawab
memberi taklimat dan
penerangan kepada
pentaksir sekolah,calon
dan ibu bapa/ penjaga di
sekolah sendiri.
4. Menjadi pemantau dan
penyelaras dalaman bagi
mata pelajaran masing-
masing di sekolah sendiri

Semasa Pentaksiran
1. Membimbing dan membantu
calon meningkatkan prestasi
2. Mentaksir dan menyelaras skor
calon
3. Memberi kerjasama kepada
pentaksir negeri/kawasan dalam
urusan penyelarasan

Selepas Pentaksiran
1. Mentaksir semula kerja calon
jika ada perubahan selepas
diselaraskan oleh KPN/KPKw
2. Memastikan PS menyerahkan
skor kepada SUP
3. Memastikan semua rekod dan
eviden disimpan oleh PS
ditempat selamat selama 6
bulan selepas keputusan
diumumkan

11
12 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

4. Menyediakan laporan
pelaksanaan PBS peringkat
sekolah dan menyerahkannya
kepada KPKw.
5. Memastikan borang penskoran
individu yang berpindah sekolah
dihantar ke sekolah baru oleh
PS.
6. Memastikan sijil PBS bagi
setiap calon disediakan oleh
PS.

12
13 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

PETUGAS KRITERIA TUGAS-TUGAS


Pentaksir  Mengajar mata pelajaran yang
Sekolah berkaitan dengan PQS Sebelum Pentaksiran
(PS)  Opsyen mata pelajaran berkaitan 1. Menghadiri mesyuarat
 Jika bukan opsyen mata pelajaran penyelarasan peringkat
berkaitan, mesti berpengalaman sekolah
mengajar mata pelajaran berkaitan 2. Bertanggungjawab
sekurang-kurangnya 3 tahun. member taklimat dan
penerangan kepada
calon
3. Menyediakan jadual
pelaksanaan

Semasa Pentaksiran

1. Membimbing dan
membantu calon
meningkatkan prestasi
pencapaian.
2. Mentaksir dan merekod
skor calon.
3. Mengisi borang-borang
penskoran individu dan
lain-lain yang berkaitan
4. Memberi kerjasama
kepada KPS,KPN, dan
KPKw dalam urusan
penyelarasan

Selepas Pentaksiran

1. Mentaksir semula kerja


calon jika adaperubahan
selepas diselaraskan
oleh KPN,KPKw dan
KPS.
2. Menyerah skor kepada
SUP
3. Menyimpan rekod dan
eviden di tempat selamat
selama 6 bulan selepas
keputusan diumumkan
4. Menyediakan laporan
dan menyerahkannya
kepada KPS
5. Memastikan borang
penskoran individu yang
berpindah sekolah

13
14 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

dihantar ke sekolah baru


6. Menyediakan
sijil/pernyataan PBS bagi
setiap calon
7. Menyelesaikan kes-kes
khas

14
15 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Proses Pengurusan Kerja Plbs Di Sekolah


Bil Proses Tanggungjawab Tindakan Tempoh
Pelaksanaan
1 Menerima surat siaran PBS Pengetua GPK Akademik Jan - Mac
daripada JPN/PPD/PPG
2 Menerima dokumen PBS daripada Pengetua GPK Akademik Jan - Mac
JPN/PPD/PPG
3 Menubuhkan Jawatankuasa PBS Pengetua Pengetua Jan - Mac
Sekolah.
4 Melantik Ketua Pentaksir Sekolah Pengetua Pengetua Jan - Mac
bagi setiap mata pelajaran.
5 Melantik pentaksir bagi setiap mata Pengetua Pengetua Jan - Mac
pelajaran.
6 Menghantar senarai Jawatankuasa Pengetua GPK Akademik April
PBS dan pentaksir kepada JPN.
7 Memperbanyakkan dokumen PBS Pengetua GPK Akademik Jan - Mac
untuk kegunaan pentaksir.
8 Menyediakan jadual pelaksanaan Pengetua GPK Akademik Jan - Mac
PBS dan menghantar salinan
kepada JPN dan Pentaksir
Kawasan.
9 Menyediakan kemudahan tempat Pengetua Pengetua Jan – Julai
seperti makmal dan bengkel untuk
menjalankan PBS. Peralatan dan
bahan hendaklah mencukupi bagi
membolehkan calon melaksanakan
PBS bagi tujuan pentaksiran dan
pembalajaran.
10 Menamakan guru mata pelajaran Pengetua GPK Akademik Jan - Mac
sebagai pentaksir untuk
melaksanakan PBS. Pentaksir
berperanan menjalankan PBS serta
merekod dan menyimpan skor
dalam Borang Skor Individu.
Pentaksir juga menguruskan segala
urusan yang berkaitan dengan
pentaksiran, menghantar skor ke
Lembaga Peperiksaan Berdasarkan
kaedah yang telah ditetapkan dan
mengeluarkan sijil pencapaian PBS
di peringkat sekolah.
11 Memberi taklimat pelaksanaan PBS Pengetua GPK Akademik Jan - Mac
kepada calon.

12 Memastikan setiap calon memiliki Pengetua GPK Akademik Jan - Mac


fail PBS.

13 Memastikan pentaksiran dijalankan Pengetua GPK Akademik Jan – Julai


semasa pengajaran dan
pembelajaran.
14 Memastikan penyelarasan dalaman Pengetua Pengetua Jan – Julai
dijalankan di peringkat sekolah.
15 Melakukan pemantauan. Pengetua Pengetua Jan – Julai

15
16 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

16 Merekod skor dalam Borang Skor Pengetua Pentaksir Jan – Julai


Individu.
17 Menyimpan eviden pentaksiran Pengetua Pentaksir Jan – Julai
dengan selamat.
18 Memaklumkan skor kepada calon Pengetua Pentaksir Jan – Julai
yang ditaksir dan meminta calon
menandatangani Borang Skor
Individu bagi setiap taksiran.
19 Memindahkan dengan betul skor Pengetua Pentaksir Julai
dari Borang Skor Individu ke Borang
Gred Induk, Borang Skor Induk,
Borang Gred Kelompok, Master
Gred Form, Borang Pelaporan
berdasarkan format / dokumen
pentaksiran setiap mata pelajaran.
20 Menyemak dan mengesahkan Pengetua Pengetua Julai
pemindahan skor daripada Borang
Skor Individu ke Borang Gred Induk,
Borang Skor Induk, Borang Gred
Kelompok, Master Gred Form dan
Borang Pelaporan serta disimpan di
sekolah.
21 Menyimpan semua boring yang Pengetua Pengetua Julai
berkaitan di tempat yang selamat
selama enam bulan selepas
pengumuman keputusan.
22 Memastikan skor calon dimasukkan Pengetua SUP Ogos
dalam system aplikasi kemasukan
markah kerja kursus yang
ditetapkan LP.
23 Menyemak balas skor yang Pengetua SUP Ogos
dimasukkan ke dalam aplikasi. Pentaksir
24 Menyerahkan salinan cetakan Pengetua SUP Ogos
Senarai Keseluruhan Markah Kerja
Kursus calon untuk disahkan oleh
Pengetua.
25 Mengeluarkan sijil/pernyataan Pengetua SUP Ogos - Okt
pencapaian PBS kepada calon.

16
17 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Maklumat Pentaksir Kawasan .

Katego
No. Tel/ ri/
Alamat Ops
Bil Nama No H/P Faks Gred Alamat E-mail
Sekolah yen
Sekolah Jawata
n
SMK.
Seksyen
AYOB B. 18, Shah
03-
MOHD ALI Alam, PQS
016- 55421403 ayobmohdali@yahoo.co
1 Ketua Jalan /KK DG 44
3113405 03- m
Pentaksir 18/43,402 Q
55491659
Negeri 00 Shah
Alam,
Selangor
AKALI LI
NAJWA BT SAMT
SANUSI Sultan 019- 03-
2 DG 41
Ketua Hishamud 2851719 33713793
Pentaksir din, Klang
Kawasan

KHAIRUZA
MAN
SULAIMA SMKA
017- 03-
3 N Simpang PAI DG 44 maisauqi@yahoo.com
6467752 32242894
Ketua Lima
Pentaksir
Kawasan

ZUBAIDAH
ZAINUDIN
KISAS, 016- 03-
4 Ketua PAI DG 44
Klang 2893424 33711658
Pentaksir
Kawasan

HASIMAH 03-
HARUN SBPI 012- 60928192 PAI/ hasimahharun@gmel.co
5 DG 44
Ketua Rawang 9111624 03- BA m.my
Pentaksir 60917309
Kawasan

MAHANI
03-
SAHLAN
SMKA 32895509
6 Ketua 016- PAI/ Mahanisahlan65@yahoo
Kuala 03- DG 44
Pentaksir 2793765 BA .com
Selangor 32895518
Kawasan

17
18 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Sekolah
RATNA
Agama
DEWI 03-
Menengah
PAAD 019- 56377681 PQS
7 Bestari DG 41 Anazm06@yahoo.com
Ketua 2468809 03- /PAI
USJ 5,
Pentaksir 56327519
Subang
Kawasan
Jaya
SMKA
RABIATUL
Maahad
ADAWIYA
Hamidah 038737630 PQS
H ABDUL
Jln Sg 016- 0 /SY DG
8 SARIF haqizim@yahoo.com
Ramal 9795135 038737692 A/U 44
Ketua
Luar 5 SUL
Pentaksir
43000
Kawasan
Kajang

Maklumat Sekolah Mengikut Daerah


1.1 Daerah Petaling

Kod Nama Pentaksir No Telefon


No Nama Sekolah/Tel
Sekolah Sekolah
SAMT Tengku Ampuan
Jemaah,.Jln Cahaya, SS11,40000
BFT 8003 Sundusiah bt Bohari 019 3706074
1. Shah Alam
03 55102505
SAM Bestari USJ 5/3A 47610,
Subang Jaya. BFT 8002 Norzianti bt Wasil 019 6157699
2.
03 56377681
SMK Seksyen 18 Shah Alam,Jln
kelapa Bali 18/43 40200 Shah Zubaidah bt Ahmad 019 2595305
3. BEA 8617
Alam,
03 55421403
Sek Men Puchong, Lot 140, Jalan
4 Bestari 3, Kg Sri Aman, 47100 BH 905 Aznor Abdullah 019-2493774
Puchong.

1.2 Daerah Klang

Kod Nama Pentaksir No Telefon


No Nama Sekolah/Tel
Sekolah sekolah
SAM Hishamudin Sg. Bertek, Jalan
5 Tepi sungai,4100 BFT 0002 Azliza bt Abu Hanifah 016 6971360
Klang Selangor
6 SAM T Hishamuddin, Jln Kota Raja BFT 0001 Jamilah bt M. Subahan 012-3475834

18
19 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

,41000 Klang Selangor.


03 33713793
SAM Nurul Iman,Kg Bukit
7 Cerakah,41050 Meru, Klang BFT 0003 Siti Zurina bt Ramallani 019 3466644
03 33931066
SMK Jalan Kebun,
8 Seksyen 32, 40460 Shah Alam, BEA 0105 Roslina bt Sarbani 013-6655242
Selangor 0351613964
SMI Ibn Khaldun,
Batu 7, Jalan Kebun,
9 B2B 0038 Mukhtar b Ismail
Seksyen 30, 40460 Shah Alam
03 51623973
SMI Hafiz, No. 4B & 4C,
10 Jalan Pos Baru, Klang, Selangor ZZZ 016 Hafizan b Abu 017 3396539
03 33436505
Kolej Islam Sultan Alam Shah, Peti
11 BRA 001 Norizah bt Bohari 013-2481002
Surat 64,41906 Klang

1.3 Kuala Selangor

Kod Nama Pentaksir No Telefon


No Nama Sekolah/Tel
Sekolah Sekolah
SMK Dato’ Harun ,45500 Tanjung
12 Karang. BEA 3075 Norimah bt Kinto 019-3911538
03 32698151
SAM Tanjung Karang,45500
13 Tanjung Karang BFT 3002 Azlina bt Mohd Salleh 013-3458874
03 32698711
SAM Jeram,45800 Jeram
14 BFT 3001 Lailyah bt Hamid 017-2674878
03 32647396
SM Islam Hira’ Jeram,45800 Kuala
15 Selangor. ZZZ 0010 Asiah bt Mohd Sahar 013-6702976
03 32646712
SMKA Simpang Lima,45300
16 Sungai Besar. BEA 6045 Hatimul Ahsom b Yusof 019-3432835
03 3224894
SMKA Kuala Selangor,45800
17 Kuala Selangor BRA 3001 Idris b Bohari 013-3768187
03 32895509

1.4 Kuala Langat / Sepang

Kod Nama Pentaksir No Telefon


No Nama Sekolah/Tel
Sekolah Sekolah
SMK Telok Datok, Jalan Sultan Alizawati Bt Mohd
18 BEA 1066 0193145914
Abd Samad, 42700 Banting Samsuddin
SAMT Tg. Ampuan Rahimah Sg
19 BFT 1002 Suriani bt Taharuddin 017 6769458
Manggis, 42700 Banting
20 SAM Unwanun Saadah, KM 39 BFT 1001 Amran b Abd Rahman 019 3609322

19
20 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Kanchong Darat, 42600 Banting


21 SMK Pandan Indah, Kuala Lumpur BEA 4616 Taufid b Abd Hapip 019 219664
Sekolah Islam Adni, Tmn Sri Ukay,
22 Mohd Zubir b Mohd Sahar 03 42525810
Ampang
SAM Paya Jaras, 4700 Sungai
23 BFT 8001 Norliza bt Abdul Rashid 017 6598895
Buloh
SAM Bandar Baru Salak Tinggi,
24 BFT 9002 Roshuhana Bt Suaid 0123014553
43900 Sepang
SMK Bandar Baru Salak Tinggi,
25 BEA 9604 Norazira bt Muda 0193537137
Taman Dahlia, 43000 Sepang

1.5 Gombak /Hulu Langat / Hulu Selangor

Kod Nama Pentaksir No Telefon


No Nama Sekolah/Tel
Sekolah Sekolah
SBPI Gombak,Bt 8, Jalan Sg Pusu,
26 53100 Gombak BRA 7002 Mariatun bt Zaini 016 6015758
03 61863050
SBPI Rawang, Bandar Tasik Putri,
27 BRA 7001 Nurul Izan bt Mat Jusoh 019 9772468
48200 Rawang
SMK Sungai Pusu, KM 11,Jln
Yuhanis Azira bt Ahmad
28 Gombak,53100 Gombak BEA 7616 013 3440487
Muhammad
03 61871701
SMK Bukit Rahman Putra, Jln BRP
29 7/1, Bukit Rahman Putra,Sg Buloh. BEA 7619 Norazimah bt Samikin 019 2625776
03 61574670
SMKA Maahad Hamidiah, Jalan Sg
Rabiatul Adawiah Bt Abdul
30 Ramal Luar, 43000 Kajang BRA 4001 016 9795135
Sharif
03 60928192
SMI Al Amin, Blok 1078, Bt 8
¾,Jalan Sungai Pusu , 53100
31 ZZZ 007 Ayup b Husin
Gombak
03 61872430
SAM Rawang, Bt 16, 48000
Siti Nor Zaimah bt Mohd
32 Rawang BFT 7001 013 3526462
Ahya
03 60918934
SM Taman Ilmu Dan Budi, Bt 8,
33 Jalan Sungai Pusu, 53100 ZZZ 4067 Mohd Zulfadzli b M Rozdi
Gombak. 03 61884400
SMK Saujana Impian,
KM 22, Jalan Cheras , 43000
34 BEA 4261 Shamsiah Mamat 0193182338
Kajang
Selangor. 03 87397609
SMAP Kajang,
35 Bt 13, Jalan Cheras Kajang BRA 4003 Nazri b Embong 0193122338
Selangor.
SAM Sungai Merab Luar, 43000
36 BFT 9001 Ahmad Zunaidi Busu 017 3540747
Kajang
37 Sekolah Qiblah, Lot 3690-15A, BEA 4034 Mohd Sholihe b Ali 013 2578543

20
21 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Jalan Tok Dagang, Sg Merab Jaya,


43000 Bangi
SMK Bandar Baru Bangi, 43800
38 BEA 4603 Normah bt Busu Rerah 019 2358679
Bangi
SAM Sungai Selisik,44020 KKB,
39 BFT 5001 Rohaizan bt Abd Hamid 0123609275
Hulu Selangor
SAMT Kuala Kubu Baharu, 44000
40 BFT 5002 Rukiah bt Kamaruddin 012 2631837
KKB, Hulu Selangor

1.6 Sabak Bernam

Kod Nama Pentaksir No Telefon


No Nama Sekolah/Tel
Sekolah Sekolah
SAM Tengku Ampuan
Jamaah,Jalan Kg Baru Nelayan,
41 BFT 6006 Mohd Shahril b Abd Manaf 012-3198336
45300 Sungai Besar
03 32242564
SAM Parit Baru, Sungai Ayer
42 Tawar, 45100 Sabak Bernam BFT 6001 Merija bt Abd Kadir 019-3064887
03 32136470
SAM Muhamidiyah Bt 1,45200 Gos hafiz@ Ibn Mukti
43 BFT 6005 017-6140314
Sabak Bernam Supeni
SAM Hj Dorani, 45300 Sungai
44 Besar BFT 6003 Nor Hashimah bt Chik 013-3413170
03 32242564
SBPI Sabak Bernam Sg Lang,
45 45200 Sabak Bernam BRA 6001 Mohd Anuar b Sarbini 019-6369645
03 32138348
SAM Pasir Panjang, 45300 Sungai
46 Besar BFT 6004 Mohd Manar B Bajuri 019-3503535
03 32410314
SAMT Batu 38,45200 Sabak
47 Ismail b Khalil 019-2694552
Bernam
SAM Bagan Terap,Sungai Besar
48 BFT 6002 Zarina Bt Sezali 019-3937326
03 32161640

21
22 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Penyelarasan
Memastikan keseragaman dalam aspek kefahaman terhadap peraturan penskoran;
penggunaan yang betul terhadap peraturan pemarkahan dan pemberian skor yang betul bagi setiap
murid .
Penyelarasan Penskoran dilakukan untuk memastikan bahawa wujud keselarasan di antara
pentaksir Keselarasan penskoran akan diukur berdasarkan Indeks Kebolehpercayaan Antara Pentaksir

(IKAP). - inter-rater reliability


A
IKAP 
n

A = bilangan skrip yang mempunyai skor yang dipersetujui

n = bilangan skrip yang diselaras

Hanya IKAP ≥ 0.7 diterima

Jika IKAP < 0.7 maka penyetaraan skor perlu dibuat

Skor penyelaras adalah MUKTAMAD

SKOR YANG DIPERSETUJUI

 Markah maksimum kurang atau sama dengan 5, beza skor mestilah sifar

 Markah maksimum melebihi 5, beza skor mestilah tidak melebihi 3

Mata Pelajaran Markah Maksimum Beza Skor


PQS (PLBS) 4 0
Bahasa Arab (PLBS) 4 0
Sains (PEKA) 50 3

Contoh Penyelarasan Skor


Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah

Bil Nama Pentaksir Sekolah Penyelaras Dipersetujui

1 Kamal 4 4 +

2 Ahmad 3 2 0

3 Aishah 2 2 +

4 Kasim 3 3 +

22
23 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

5 Abd Rahim 4 3 0

6 Maryam 3 3 +

7 Muhammad 3 3 +

8 Khairul zaman 4 4 +

9 Rostam 4 4 +

10 Zamaruddin 4 4 +

8
IKAP   0.80
10

Bil Nama Pentaksir Sekolah PKw Dipersetujui


1 Kamal 44 47 +

2 Ahmad 39 35 0

3 Aishah 48 47 +

4 Kasim 43 45 +

5 Abd Rahim 49 45 0

6 Maryam 39 37 +

7 Muhammad 43 43 +

8 Khairul zaman 44 40 0

9 Rostam 41 40 +

10 Zamaruddin 40 41 +

7
IKAP   0.70
10

Penyelarasan adalah proses untuk meastikan ketekalan keselarasan skor supaya menepati
standard/kriteria yang ditetapkan. Proses ini hendaklah dilaksanakan dengan cara yang betul dan
seragam dari segi:

 Kefahaman peraturan penskoran


 Penggunaan peratauran penskoran
 Pemberian skor kepada calon

Penyelarasan dilaksankan di peringkat pusat (Penyelaras Pusat yang dilantik oleh LP) dan di
peringkat sekolah (Guru Cemerlang/Ketua Bidang/ Guru Kanan Mata Pelajaran) mengikut jadual yang
ditetapkan dengan mengambil kira.

23
24 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Surat Siaran Dari Lembaga Peperiksaan


KP.LP.004.07.04.1( )
Januari 2010

Pengarah Pelajaran

Semua Jabatan Pelajaran Negeri

(u.p.: Ketua Sektor,Sektor Penilaian dan Peperiksaan)

Y. Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan,

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)


PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) wajib dilaksanakan oleh semua
calon peperiksaan SPM yang mendaftar untuk mata pelajaran yang mempunyai komponen PBS
mengikut format dan jadual yang ditetapkan dalam dokumen PBS mata pelajaran berkenaan.

3. Sehubungan itu, pihak Lembaga Peperiksaan telah menyediakan format pentaksiran serta
tugasan bagi PBS di Laman Web Lembaga Peperiksaan http://apps2.moe.gov.my/lpm/ untuk rujukan
pihak sekolah dan Jabatan Pelajaran Negeri.

4. Pihak Lembaga Peperiksaan juga telah menyediakan peraturan pentadbiran pelaksanaan PBS
seperti di Lampiran A.

5. Pihak Lembaga Peperiksaan memohon kerjasama pihak Y. Bhg. Datuk/Dato’/ tuan/puan untuk
memaklumkan kepada semua sekolah dibawah pentadbiran Y. Bhg. Dato’/ tuan/puan mengenai
perkara berkenaan.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

(DATO’ DR SALBIAH BINTI ISMAIL)

Pengarah Peperiksaan
Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pelajaran Malaysia

24
25 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Lampiran A

PERATURAN PENTADBIRAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

1. Pihak sekolah yang menawarkan mata pelajaran dengan komponen PBS hendaklah memastikan
infrastruktur dan kelengkapan fizikal sekolah disediakan bagi membolehkan pelaksanaan komponen
PBS sebelum menawarkan mata pelajaran berkaitan.

2. Pihak sekolah hendaklah memohon kelulusan daripada Pengarah Pelajaran Negeri dua (2) tahun
sebelum menawarkan mata pelajaran dengan komponen PBS.

3. Pihak sekolah hendaklah melantik Penolong Kanan Akademik sebagai Ketua Pentaksir Sekolah. Ketua
Pentaksir Sekolah bertanggungjawab menyelaras dan memastikan pelaksanaan PBS mengikut prosedur
yang ditetapkan. Pihak sekolah hendaklah melantik guru mata pelajaran sebagai Pentaksir Sekolah bagi
mengendalikan pelaksanaan PBS. Pelantikan Ketua Pentaksir Sekolah dan Pentaksir Sekolah tidak
melibatkan sebarang implikasi kewangan kerana pentaksiran adalah sebahagian daripada tugas
pengajaran dan pembelajaran.

4. Pihak sekolah hendaklah mengendalikan PBS bagi calon sekolah yang mengambil mata pelajaran
dengan komponen PBS mengikut format dan jadual yang ditetapkan dalam dokumen PBS mata
pelajaran berkenaan.

Pihak JPN hendaklah menguruskan pelantikan pentaksir untuk mengendalikan PBS bagi calon
persendirian yang mengambil mata pelajaran dengan komponen PBS mengikut format yang ditetapkan
dalam dokumen PBS mata pelajaran berkenaan.

5. Calon yang mengambil mata pelajaran yang mempunyai komponen PBS hendaklah melaksanakan PBS
mengikut format dan jadual yang ditetapkan dalam dokumen PBS mata pelajaran berkenaan.

6. Calon yang memerlukan pengecualian PBS hendaklah memohon kepada pihak sekolah dengan
mengemukakan dokumen sokongan seperti laporan perubatan atau kad OKU.

7. Pihak sekolah hendaklah mengemukakan permohonan kepada Pengarah Pelajaran Negeri.

8. Pengarah Pelajaran Negeri hendaklah mengeluarkan surat pengesahan pengecualian PBS dan
menghantar satu (1) salinan surat pengesahan berserta dokumen sokongan kepada Pengarah
Peperiksaan (u.p.: Unit SPM).

9. Pengarah Peperiksaan akan mengeluarkan surat kelulusan pengecualian PBS kepada Pengarah
Pelajaran Negeri dan salinan kepada Unit Pengurusan Maklumat Dan Prosesan Data (UPMPD),
Lembaga Peperiksaan.

10. Pihak sekolah dan pentaksir hendaklah memastikan calon melaksanakan sendiri komponen PBS.

11. Pentaksir hendaklah memberi skor yang sah berdasarkan evidens dalam bentuk proses dan/atau produk
yang dihasilkan oleh calon.

25
26 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

12. Pihak sekolah dan JPN hendaklah memastikan dokumen skor dan evidens disimpan
di tempat yang selamat dan mematuhi prosedur keselamatan sepanjang tempoh pelaksanaan
PBS.

13. Bagi calon pindah pusat, sekolah asal hendaklah menyerahkan dokumen skor dan evidens mudah alih
calon kepada sekolah baru. Sekolah baru hendaklah menghantar markah calon kepada LP.
Bagi calon menumpang, sekolah asal hendaklah menghantar markah calon kepada LP.
Bagi calon persendirian, JPN hendaklah menghantar markah calon kepada LP.

14. Pihak sekolah hendaklah mengeluarkan pelaporan dalam bentuk sijil bagi calon sekolah. Pihak JPN
hendaklah mengeluarkan pelaporan dalam bentuk sijil bagi calon persendirian.

15. Tempoh penyimpanan dokumen skor dan evidens ialah enam (6) bulan selepas tarikh
pengumuman keputusan. Pemulangan evidens kepada calon ialah 30 hari selepas tempoh
penyimpanan tamat. Pengetua berhak melupuskan evidens yang tidak dituntut oleh calon selepas
tamat tempoh pemulangan.

Bagi calon MPV dan MPAV, evidens boleh dipulangkan kepada calon selepas tamat peperiksaan
bertulis.

26
27 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Pengarah Pelajaran
Semua Jabatan Pelajaran Negeri
(u.p : Ketua Sektor, Sektor Penilaian dan Peperiksaan)

Y.Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan,

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) BAGI CALON PERSENDIRIAN


PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2010

Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa Mesyuarat Pengurusan Lembaga Peperiksaan Bil 3/2010 bertarikh 15


Mac 2010 telah menetapkan calon persendirian yang mendaftar mata pelajaran yang mempunyai
komponen pentaksiran berasaskan sekolah wajib melaksanakan komponen berkenaan seperti
Lampiran A.

3. Sehubungan itu, pihak Lembaga Peperiksaan memohon Y.Bhg Datuk/Dato’/ Tuan/Puan


memaklumkan kepada semua pegawai di Sektor/Unit Penilian Dan Peperiksaan di bawah pentadbiran
Y.Bhg Datuk/Dato’/ Tuan/ Puan supaya mematuhi peraturan pentadbiran PBS seperti di Lampiran B.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

( DATO’ DR SALBIAH BINTI ISMAIL )


Pengarah Peperiksaan
Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pelajaran Malaysia

27
28 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Lampiran A

Calon persendirian wajib melaksanakan komponen Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) seperti
berikut pada tahun peperiksaan.

PBS Mata Pelajaran Peraturan Pelaksanaan

PEKA Science Tidak wajib dilaksanakan bagi calon persendirian


Physics peperiksaan SPM.
Chemitry
Biology
Additional Science

Kerja Kursus Pendidikan Al-Quran Dan Al- Tidak wajib dilaksanakan bagi calon persendirian
Sunnah peperiksaan SPM.

Kerja Kursus Pendidikan Moral Tidak wajib dilaksanakan bagi calon persendirian
peperiksaan SPM.

ULBS Bahasa Melayu i. Calon pertama kali mendaftar peperiksaan


Bahasa Inggeris SPM
Wajib dilaksanakan ULBS bagi calon dengan
menggunakan instrumen pentaksiran ULKCP.

ii. Calon yang mengulang peperiksaan SPM


Tidak wajib dilaksanakan ULKCP bagi calon
sekiranya tarikh pendaftaran untuk mengulang
tidak melebihi tiga tahun dari tarikh kali
pertama calon menduduki peperiksaan SPM.

PLBS Bahasa Arab Tinggi i. Calon pertama kali mendaftar peperiksaan


Bahasa Arab Komunikasi SPM
Pendidikan Al Quran Dan Wajib dilaksanakan PLBS bagi calon dengan
Al-Sunnah menggunakan instrumen pentaksiran yang
sama dengan calon sekolah.

ii. Calon yang mengulang peperiksaan SPM


Tidak wajib dilaksanakan PLBS bagi calon
sekiranya tarikh pendaftaran untuk mengulang
tidak melebihi tiga tahun dari tarikh kali
pertama calon menduduki peperiksaan SPM.

Nota:

Calon mengulang yang menduduki peperiksaan dari tahun 2007 hingga 2009 tidak perlu
melaksanakan ULKCP dan PLBS kerana masih dalam tempoh tiga tahun.

28
29 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Lampiran B

PERATURAN PENTADBIRAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) CALON


PERSENDIRIAN
PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

Tanggungjawab Jabatan Pelajaran Negeri

1. Melantik seorang Pentaksir dari Sekolah Kerajaan, Sekolah Bantuan Kerajaan atau Sekolah
Agama Bantuan Kerajaan untuk melaksanakan ULKCP dan PLBS bagi calon persendirian.
Pentaksir yang sama mentaksir calon secara individu dan secara berkumpulan. Pentaksir
layak menerima bayaran sebanyak RM 4.00 bagi setiap calon.

2. Menyediakan jadual pelaksanaan Ujian Lisan Khusus Calon Persendirian (ULKCP) dan
Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS).

3. Menguruskan tempat menjalankan pentaksiran ULKCP dan PLBS.

4. Memaklumkan jadual dan tempat pelaksanaan ULKCP dan PLBS kepada calon
persendirian.

5. Menghantar satu salinan jadual pelaksanaan ULKCP dan PLBS kepada Ketua Penolong
Pengarah Unit SPM, Lembaga Peperiksaan sebelum 30 Mei bagi tujuan pemantauan.

6. Mengeluarkan laporan ULKCP dan PLBS bagi mata pelajaran berkenaan untuk calon
persendirian.

7. Menghantar markah ULKCP peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (Ulangan)


ke Unit Pengurusan Maklumat Dan Prosesan Data, Lembaga Peperiksaan sebelum atau
pada 30 Julai tahun peperiksaan.

8. Menghantar markah ULKCP dan PLBS peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia ke Unit
Pengurusan Maklumat Dan Prosesan Data, Lembaga Peperiksaan sebelum atau pada 30
Ogos tahun peperiksaan

29
30 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

PERATURAN PEMARKAHAN
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH 5227/2
TAHUN 2010

BIL PERKARA
1 SKALA PEMARKAHAN PLBS KESELURUHAN
Cemerlang 74-100
Sederhana 49-73
Lemah 00-48

2 PEMARKAHAN (BAHAGIAN TILAWAH)


Jadual Pemarkahan

PERKARA DINILAI SKALA MARKAH


Tajwid Cemerlang (16-20)
Sederhana (07-15)
Lemah (00-06)
Fasahah Cemerlang (08-10)
Sederhana (05-07)
Lemah (00-04)

Pemotongan markah dinilai secara holistik pada hukum tajwid.

Kesalahan calon mesti dicatat pada bahagian catatan

Pemotongan markah hukum tajwid dan fasohah mengikut skala berikut:


1-5 kesalahan potong 1 markah
6-10 kesalahan potong 2 markah
(pemotongan seterusnya mengikut skala di atas)
3 PEMARKAHAN (BAHAGIAN HAFAZAN)

Jadual pemarkahan

PERKARA DINILAI SURAH AL-SAJDAH SURAH YAASIN


Hafaz / Lancar Cemerlang (12-15) Cemerlang (12-15)
Sederhana (09-11) Sederhana (09-11)
Lemah (00-08) Lemah (00-08)
Tajwid Cemerlang (08-10) Cemerlang (08-10)
Sederhana (05-07) Sederhana (05-07)
Lemah (00-04) Lemah (00-04)
Fasahah Cemerlang (04-05) Cemerlang (04-05)
Sederhana (02-03) Sederhana (02-03)
Lemah (00-01) Lemah (00-01)

Pemotongan markah dinilai secara holistik pada hukum tajwid.

Kesalahan calon mesti dicatat pada bahagian catatan.

Pemotongan markah hukum tajwid dan fasohah mengikut jadual berikut :

30
31 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

* 1-5 kesalahan potong 1 markah


* 6-10 kesalahan potong 2 markah
(pemotongan seterusnya mengikut skala di atas)

Pemotongan markah bahagian hafaz / lancar :

* 1-3 teguran potong 1 markah

Calon yang gagal menyempurnakan tugasan yang diberi dikehendaki memperdengarkan


bacaan mana-mana ayat daripada surah yang dinilai tetapi markah maksimum yang layak
diperolehi 26 markah sahaja.
(daripada kedua-dua surah)

4 PEMARKAHAN (BAHAGIAN BACAAN HADIS)

Jadual pemarkahan

PERKARA DINILAI SKALA MARKAH


Kelancaran, Fasahah dan Tatabahasa Cemerlang (08-10)
Sederhana (05-07)
Lemah (01-04)

Pemotongan markah dinilai secara holistik.

Pelajar yang cemerlang layak mendapat 10 markah.


Pemotongan markah dinilai pada :

* 1-5 kesalahan potong 1 markah


* 6-10 kesalahan potong 2 markah
(pemotongan seterusnya mengikut skala di atas)

5. PENTAKSIRAN CALON PERSENDIRIAN

Calon persendirian wajib menjalani PLBS secara one off bagi kertas 5227/2
Calon persendirian tidak perlu kepada pelaporan bagi kertas 5227/3.
Pentaksiran calon persendirian akan ditentukan sekolah penajanya oleh Jabatan Pelajaran
Negeri masing-masing.
Markah bagi calon persendirian akan dihantar ke Jabatan Pelajaran negeri masing-masing oleh
sekolah penaja ( pengetua ).

6. Pelaksanaan dan dokumentasi kertas 5227/3

Semua pentaksir sekolah wajib melaksanakan pentaksiran kertas 5227/3.


Rekod Pencapaian hendaklah dikeluarkan oleh pihak sekolah untuk diberikan kepada ibu bapa /
penjaga pada setiap hujung penggal persekolahan
Satu fail khusus perlu diwujudkan untuk mendokumentasikan penilaian kendalian sekolah ini.

31
32 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Terjemahan Skala Skor Keseluruhan


1. CEMERLANG

STANDARD PRESTASI DISKRIPTOR EVIDEN

Membaca/menghafaz al- -Membaca/menghafaz ayat al-  Menunjukkan bacaan


Quran/ al Hadith dengan Quran/ al Hadith dengan : contoh pada rakan-
fasih, memahami  lancar, rakan
maksud ayat/ hadith  jelas sebutan,  Menjadi imam ketika
dan mengamalkannya  suara tidak putus, solat
secara istiqamah  intonasi yang baik,  Menggunakan ayat al –
 makhraj yang Quran/al-Hadith
tepat. sebagai hujah dalam
- Membaca/menghafaz dengan percakapan/ tazkirah/
betul ayat al- Quran yang penulisan
mengandungi hukum :  Menyebut pengajaran
 Nun mati dan daripada ayat secara
tanwin, umum
 Nun/mim
bertasydid,
 Mad asli
-Membaca al -Hadith dengan
baris yang betul dan sebutan
yang fasih,
-Memahami maksud ayat al-
Quran/ al -Hadith secara tepat.

32
33 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

2. SEDERHANA

STANDARD PRESTASI DISKRIPTOR EVIDEN


Membaca/menghafaz al- -Membaca/menghafaz ayat al-  Menjadi imam ketika
Quran/al-Hadith dengan Quran/Hadis dengan : solat
fasih, memahami  lancar,  Menggunakan ayat al –
maksud ayat dan  jelas sebutan, Quran/ al-Hadith
mengamalkannya pada  suara tidak putus, sebagai hujah dalam
waktu tertentu  makhraj yang percakapan/ tazkirah/
tepat. penulisan
- Membaca/menghafaz dengan  Menyebut pengajaran
betul ayat al- Quran yang daripada sebahagian
mengandungi hukum : ayat
 Nun mati dan
tanwin,
 Mad asli
-Memahami maksud ayat /Hadis
secara umum
-Membaca Hadis dengan
sebutan yang fasih

33
34 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

3. LEMAH

STANDARD DISKRIPTOR EVIDEN


PRESTASI
Membaca/menghafaz -Membaca/menghafaz ayat  Membaca/menghafaz dengan
al- Quran/al- Hadith al- Quran/Hadis dengan : lancar ayat-ayat yang lazim
dengan kurang lancar  sebutan dalam solat
dan memahami kurang jelas  Membaca/menghafaz dengan
sebahagian dan fasih lancar ayat-ayat yang lazim
maksudnya .  suara dalam wirid
terputus-  Mengenalpasti jenis hukum
putus, bacaan yang diperdengarkan
 makhraj yang  Menulis erti potongan ayat
tidak tepat. dengan betul
 Baris tidak
tepat
- Membaca/menghafaz
dengan betul ayat al- Quran
yang mengandungi hukum :
 Nun mati dan
tanwin,
-Memahami perkataan
tertentu

34
35 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Borang markah Individu


LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BORANG MARKAH INDIVIDU
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH 5227/2

Nombor Soalan :...........................................................................

Nama : …………………………………………………

Nombor Kad Pengenalan : …………………………………………………

Angka Giliran : …………………………………………………

Nombor Pusat : …………………………………………………

Tilawah (30 Markah)

Bil Perkara dinilai Skala Markah Skor Calon Catatan

1 Tajwid. Cemerlang 20 19 18 17 16
Nun Sakinah / Tanwin (16 – 20)
Nun / Mim Bertasydid 15 14 13 12 11
Mad Asli dan Far'ei Sederhana
Wakaf dan Ibtida’ (07 – 15) 10 9 8 7 6
Mim Sakinah
Ra’ dan Lam Lemah 5 4 3 2 1
(00 – 06)

2 Fasahah. Cemerlang 10 9 8 7 6
Intonasi baik (08 – 10)
Jelas sebutan 5 4 3 2 1
Lancar bacaan Sederhana
Makhraj yang tepat (05 – 07)

Lemah
(00 – 04)

JUMLAH SKOR

Nama Pentaksir : ……………………………………………………

Tandatangan Pentaksir : ……………………………………………………

Tarikh : ……………………………………………………

35
36 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BORANG MARKAH INDIVIDU
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH 5227/2

Nombor Soalan : …………………………………………………

Nama : …………………………………………………

Nombor Kad Pengenalan : …………………………………………………

Angka Giliran : …………………………………………………

Nombor Pusat : …………………………………………………


Hafazan Surah Yasin (30 Markah)
Bil Perkara dinilai Skala Markah Skor Calon Catatan

1 Hafaz dan lancar. Cemerlang 15 14 13 12 11


Bacaan lancar (12 – 15)
Hafaz keseluruhan 10 9 8 7 6
Bacaan secara tadwir Sederhana
(09 – 11) 5 4 3 2 1

Lemah
(00 – 08)

2 Tajwid. Cemerlang 10 9 8 7 6
Nun Sakinah / Tanwin (08 – 10)
Nun / Mim Bertasydid 5 4 3 2 1
Mad Asli dan Far'ei Sederhana
Wakaf dan Ibtida’ (05 – 07)
Mim Sakinah
Ra’ dan Lam Lemah
(00 – 04)

3 Fasahah. Cemerlang 5 4 3 2 1
Intonasi baik (04 – 05)
Jelas sebutan
Makhraj yang tepat Sederhana
(02 – 03)

Lemah
(00 – 01)
JUMLAH SKOR

Nama Pentaksir : ……………………………………………………

Tandatangan Pentaksir : ……………………………………………………

Tarikh : ……………………………………………………

36
37 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BORANG MARKAH INDIVIDU
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH 5227/2
Nombor Soalan : …………………………………………………

Nama : …………………………………………………

Nombor Kad Pengenalan : …………………………………………………

Angka Giliran : …………………………………………………

Nombor Pusat : …………………………………………………


Hafazan Surah al-Sajdah (30 Markah)
Bil Perkara dinilai Skala Markah Skor Calon Catatan

1 Hafaz dan lancar. Cemerlang 15 14 13 12 11


(12 – 15)
Bacaan lancar 10 9 8 7 6
Hafaz keseluruhan Sederhana
Bacaan secara tadwir (09 – 11) 5 4 3 2 1

Lemah
(00 – 08)

2 Tajwid. Cemerlang 10 9 8 7 6
Nun Sakinah / Tanwin (08 – 10)
Nun / Mim Bertasydid 5 4 3 2 1
Mad Asli dan Far'ei Sederhana
Wakaf dan Ibtida’ (05 – 07)
Mim Sakinah
Ra’ dan Lam Lemah
(00 – 04)

3 Fasahah. Cemerlang 5 4 3 2 1
Intonasi baik (04 – 05)
Jelas sebutan
Makhraj yang tepat Sederhana
(02 – 03)

Lemah
(00 – 01)
JUMLAH SKOR

Nama Pentaksir : ……………………………………………………

Tandatangan Pentaksir : ……………………………………………………

Tarikh : ……………………………………………………

37
38 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BORANG MARKAH INDIVIDU
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH 5227/2

Nombor Soalan : …………………………………………………

Nama : …………………………………………………

Nombor Kad Pengenalan : …………………………………………………

Angka Giliran : …………………………………………………

Nombor Pusat : …………………………………………………


Bacaan Hadis (10 Markah)
Bil Perkara dinilai Skala Markah Skor Calon Catatan

1 Kelancaran, Fasahah dan Cemerlang 10 9 8 7 6


tatabahasa (08 – 10)
5 4 3 2 1
Jelas sebutan Sederhana
Lancar bacaan (05 – 07)
Baris yang tepat
Makhraj yang tepat Lemah
(00 – 04)

JUMLAH SKOR

Nama Pentaksir : ……………………………………………………

Tandatangan Pentaksir : ……………………………………………………

Tarikh : ……………………………………………………

38
39 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

REKOD PENCAPAIAN PELAJAR


KERJA KURSUS ( SENARAI SEMAK )
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH ( 5227/3 )

Nama Pelajar :…………………………………………………………………… 1 Pelaporan 1


2 Pelaporan 2
No. Kad Pengenalan :……………………………………………………………

Angka Giliran:………………………………………...……………………………

Memuaskan

Cemerlang
Baik
Bil ASPEK KRITERIA

Selalu membaca al-Quran


Menghayati adab-adab sebelum,ketika dan selepas membaca al-Quran
Memartabatkan
1 Membaca doa dan memulakan dengan ta'wwuz dan basmalah
al-Quran
Membaca al-Quran dengan menghadap kiblat
Membimbing rakan-rakan membaca al-Quran
Melaksanakan ibadah dengan sempurna
Melaksanakan tanggungj awab pada masa yang ditetapkan
Mengamalkan Mematuhi peraturan sekolah
2
tuntutan al-Quran
Memberi sumbangan idea/tenaga/masa kepada sekolah
Mengamalkan kebersihan pada setiap masa dan perkara
Menjadikan Hadis Mempertahankan kebenaran hadis sebagai sumber hukum
3 sebagai Mengamalkan tuntutan hadis pada setiap masa dan perkara
perundangan Menggunakan hadis sebagai hujah
Memberi salam
Menolong secara sukarela
Beradab dan Bersopan santun dan bermanis muka
4
Berakhlak Mulia
Melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna
Menjaga harta benda sendiri dan harta awam
Mengutamakan amalan sunnah
Menghayati Sirah Menjaga adab dan Batas pergaulan
Perjuangan Membaca kisah/riwayat hidup para sahabat/tabi'in
5 Rasulullah,
Mengamalkan hukum ijma' sahabat
Sahabat dan
Tabi'in Mengambil iktibar daripada kisah para sahabatltabi'in
Mencontohi/meneladani akhlak terpuji para sahabat
Mencontohi Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu
Keperibadian dan Berani menegakkan kebenaran dalam semua perkara dan
6
Keilmuan tokoh Keadaan
Dan Ahli Fikir Islam Bersedia memberi sumbangan untuk kepentingan sejagat

Pengesahan Guru Pentaksir :……………………………. Pengesahan Pengetua : ……………………

Tarikh ………………………….

Cop Rasmi Jawatan :

Cop Sekolah :

39
40 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN


PENILAIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS)
PENDIDIKAN AL QURAN AL SUNNAH ( 5227/2 )
TAHUN 20.....

Nama Sekolah :

BIL PERKARA YA TIDAK CATATAN


JAWATANKUASA PENYELARASAN
1
PENTAKSIRAN SEKOLAH
 Ditubuhkan
 Bermesyuarat
 Minit Mesyuarat
 Penyelarasan dibuat
 PERLANTIKAN MENGIKUT KRITERIA YANG
2
 DITETAPKAN
 Ketua Pentaksir Sekolah ( KPS )
 Pentaksir Sekolah ( PS )
3  PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN
 Buku Panduan Pentaksiran PLBS 5227/2
 Soalan PLBS tahun semasa
 Jadual pelaksanaan disediakan
 Pemantauan peringkat sekolah telah dibuat
 Pentaksiran pada masa yang ditetapkan
 Prosedor pelaksanaan dipatuhi
4  PELAPORAN
 Borang markah dilengkapkan (Lampiran A – D)
 Borang markah disimpan dengan selamat
 Laporan PLBS disediakan
5  PENYIMPANAN BAHAN PENTAKSIRAN
 Fail maklumat PLBS dari LPM & JPN
 Fail borang pemarkahan keseluruhan
 Fail borang pemarkahan individu
 Fail soalan soalan pentaksiran PQS (5227/2)

( )

Ketua Pentaksir Negeri / Kawasan

40
41 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Borang Penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

1. Kod dan Nama Mata Pelajaran : 5227/1 Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah

2. Maklumat Sekolah / Pusat :

Nama : …………………………………………………. No.Telefon : …………………..


Alamat : …………………………………………………. Kod Sekolah : …………………..
…………………………………………………. No.Pusat : …………………..
………………………………………………… Jumlah Calon : …………………..
Nama Pengetua : ……………………………………….

3.Maklumat Pentaksir Sekolah

Nama : ………………………………………………………………………………………………
Opsyen : …………………………………………………………………………………………..…
Pengalaman Mengajar : ……………………………………………………………………………
Tingkatan yang ditaksir : ………………………………………………………………………......

4.Komen / Catatan

4.1 Persediaan Penyelarasan

Calon:………………………………………………………………………………………..........
.........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….…….
.........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….……………….

Alat/Bahan: …………………………………………………………………….…………….....

4.2 Pengendalian Pentaksiran

Penggunaan Borang Penskoran:………………………………………………………………


........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….

Penyimpanan Borang Penskoran: ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………

Penyimpanan Bahan Kerja Calon (Proses dan Produk).................................................

41
42 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Hal-Hal Lain ( jika ada )

……………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Cadangan

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

42
43 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Borang Penyelarasan
LEMBAGA PEPERIKSAAN
Cop Sekolah KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA No. Pusat

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA


BORANG PENYELARASAN MARKAH CALON

Markah
Bil Angka Giliran No.K.Pengenalan Penilai Penyelaras Perbezaan Catatan
Markah
1

10

Purata Min

Pengesahan Penyelaras : Berdasarkan perbezaan markah/ purata min

Markah calon perlu / tidak perlu diselaras.

Tandatangan :_____________________________

Nama Penyelaras :_____________________________

Tarikh :_____________________________

43
44 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Maklumat Penyelaras

Nama : ……………………………………………………………………………....

Jawatan : ……………………………………………………………………………….

Jabatan/Sekolah : ……………………………………………………………………………...

No.Telefon : ……………………………………………………………………………….

Tandatangan : ……………………………………………………………………………….

Tarikh : ……………………………………………………………………………….............

Disahkan Oleh :

……………………………. …………………….……..
( Tandatangan Penyelaras) (Tandatangan Pengetua)

(Cap sekolah)

Tarikh : …………………………… Tarikh : ……………………..

Borang Pengesahan Penyelarasan

Peperiksaan SPM Tahun 20..............


Nama Mata Pelajaran Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah
Kod Mata pelajaran 5227/2

Adalah disahkan bahawa___________________________________________________________


No kad pengenalan____________________sebagai penyelaras luaran, telah melaksanakan tugas-
tugas penyelarasan mata pelajaran_________ tersebut di atas pada _________________________

___________________________
Tandatangan Pemantau Dalaman

Nama : ________________________________

Tarikh :________________________ Cop sekolah :

44