Anda di halaman 1dari 9

SMK TAMAN PERWIRA

14100 SIMPANG AMPAT

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5


PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

Arahan: Pilih jawapan yang paling tepat.


II Universiti Terbuka Wawasan
1 Bimbingan orang mahir dalam sesuatu III Univeriti Tun Abdul Razak
bidang seperti bidang muzik dan sukan IV Universiti Teknologi Mara
merupakan contoh pendidikan A I dan II
A Secara formal B I dan IV
B Secara tidak formal C II dan III
C Jarah jauh D III dan IV
D Berterusan
7 Pendidikan sepanjang hayat mampu
2 Pendidikan sepanjang hayat amat melahirkan masyarakat yang
penting dalam pembinaan I Maju
A Kesejahteraan negara II Berdisiplin
B Pembangunan negara III Berdaya saing
C Modal insan yang berkualiti IV Empati
D Jati diri A I, II dan III
B I, III dan IV
Perkara ini amat penting agar pendidikan C II, III dan IV
sepanjang hayat dapat diteruskan dan tidak D Semua di atas
hangya separuh jalan.
8 Yang manakah merupakan bahan ilmiah
3 Perkara di atas berkaitan dengan bagi pendidikan secara tidak formal?
A Pengurusan masa I Majalah
B Disiplin diri II Ensiklopedia
C Pembacaan III Jurnal
D Fikiran yang matang IV Buku
A I, II dan III
4 Kemahiran ini perlu dikuasai agar kita B I, III dan IV
dapat memahami dan mengingati C II, III dan IV
pelajaran dengan lebih efektif D Semua di atas
A Kemahiran membaca
B Kemahiran berfikir
C Kemahiran ICT
D Kemahiran pengurusan masa

5 Universiti Putra Malaysia menawarkan


program pendidikan sepanjang hayat
melalui
A Pusat pendidikan jarak jauh
B Pusat pendidikan luar
C Institut perkembangan pendidikan
D Pusat pendidikan berterusan

6 Yang manakah antara berikut


merupakan institute pengajian tinggi
swasta yang menawarkan program
pendidikan sepanjang hayat?
I Universiti Sains Malaysia

1
9 Kepentingan pendidikan sepanjang
hayat ialah
I Tuntutan daya saing global
II Membantu pembinaan modal insan
negara yang berkualiti
III Mewujudkan peluang pekerjaan
IV Menawarkan perkhidmatan
percuma
A I, II dan III
B I, III dan IV
C II, III dan IV
D Semua di atas

2
 Menilai
 Mensistesis
 Menganalisis

10 Perkara-perkara
A Kemahiran pembelajaran kendiri
B Kemahiran mengurus masa
C Kemahiran berfikir
D Kemahiran membaca
15 Gambar di atas menunjukkan isu
11 Apakah yang dimaksudkan dengan peperangan. Isu ini merupakan isu
masyarakat? A Kemanusiaan sejagat
A Kumpulan yang dapat bertindak B Kemanusiaan dalam negara
dengan sendiri C Kesengsaraan manusia
B Sekumpulan manusia yang hidup D politik
bersama di sesuatu tempat
C Golongan yang mampu mentafsir 16 _________ bermaksud tindakan
nilai berasaskan kepada pemikiran yang
D Norma masyarakat rasional.
A Empati
Memberi kesan negatif dan membawa masalah B Perikemanusiaan
atau musibah kepada manusia. C Kemanusiaan
D Norma masyarakat
12 Perkara di atas berkaitan dengan
A Tsunami 17 Antara berikut, yang manakah
B Isu kemanusian kepentingan nilai-nilai perikemanusiaan
C Perikemanusiaan kepada masyarakat?
D Bencana alam I Masyarakat dapat hidup dengan
aman dan harmoni
 Tanah runtuh II Masyarakat akan lebih
 Kebakaran bertanggungjawab
 kemarau III Masyarakat akan saling membantu
dan bekerjasama
13 Isu-isu kemanusiaan di atas IV Tidak berlaku rusuhan dan
digolongkan sebagai isu keganasan
A Jenayah A I, II dan III
B Kemiskinan B I, III dan IV
C Sosial C II, III dan IV
D Bencana alam D Semua di atas

14 Kebolehan memahami perasaan orang 18 Antara berikut, yang manakah


lain atau berkongsi perasaan tersebut menunjukkan tanggungjawab kita
bermaksud terhadap masyarakat?
A Menghargai nyawa I Tidak merempit
B Empati II Mematuhi nilai masyarakat
C Jati diri III Sedih dengan kesusahan orang lain
D Cinta akan keamanan IV Tidak menyebarkan fitnah
A I, II dan III
B I, III dan IV
C II, III dan IV
D Semua di atas

3
Suhaimi sering membantu orang yang 24 Antara yang berikut, manakah ciri-ciri
memerlukan seperti menderma wang dan keluarga yang sihat?
pakaian. I Mengadakan aktiviti riadah
bersama
19 Tindakan Suhaimi jelas menunjukkan II Mengamalkan pemakanan
bahawa beliau mempunyai sifat seimbang
A Jati diri III Menghadapi masalah secara
B Setia kawan bersendirian
C Empati IV Mempraktikkan ajaran agama dan
D Belas kasihan nilai-nilai moral
A I, II dan III
20 Secara umumnya terdapat empat cara B I, II dan IV
bagaimana kita dapat menunjukkan C I, III dan IV
sifat perikemanusiaan, iaitu D II, III dan IV
I Empati
II Menjaga maruah 25 Apakah persiapan-persiapan yang harus
III Menghargai nyawa dilakukan untuk membentuk keluarga
IV Cinta akan keamanan ke arah masyarakat mapan?
A I, II dan III I Perkahwinan mendapat restu
B I, III dan IV daripada ibu bapa
C II, III dan IV II Mempunyai kewangan yang
D Semua di atas mantap
III Memiliki ilmu keibubapaan
21 Ibu bapa yang cemerlang dapat IV Memiliki emosi yang berubah-
melahirkan anak-anak yang ubah
A Stabil A I, II dan III
B Cemerlang B I, II dan IV
C Ego C I, III dan IV
D sensitif D II, III dan IV

22 Antara yang berikut, manakah faktor 26 Antara berikut, manakah merupakan


utama yang perlu diambil kira bagi punca boleh mengakibatkan
menentukan pasangan hidup? kepincangan dalam sesebuah institusi
I Keperibadian kekeluargaan?
II Ekonomi I Memiliki kewangan keluarga yang
III Latar belakang keluarga kukuh
IV Kecerdasan IQ II Percanggahan pendapat antara
A I, II dan III anggota keluarga
B I, II dan IV III Ibu bapa yang terlalu
C I, III dan IV mementingkan kerjaya
D II, III dan IV IV Kebebasan anak-anak disekat dan
dikongkong.
23 Apakah perkara-perkara yang harus A I, II dan III
diberi perhatian oleh ibu bapa dalam B I, II dan IV
mendidik dan mengasuh anak-anak? C I, III dan IV
A Pilih kasih terhadap anak-anak D II, III dan IV
B Memahami keperluan dan
kehendak anak-anak 27 Antara berikut, manakah merupakan
C Mengongkong kebebasan anak- ilmu yang harus dimiliki oleh ibu bapa
anak bagi menjamin kebahagiaan keluarga?
D Bersikap autokratik dalam I Ilmu komunikasi
mendidik anak-anak II Ilmu perubatan
III Ilmu agama
I Ilmu kaunseling

4
V D II, III dan IV
A I, II dan III
B I, II dan IV 32 Antara yang berikut, manakah
C I, III dan IV merupakan kepentingan sesebuah
D II, III dan IV keluarga bahagia?
I Melahirkan generasi yang
28 Ibu bapa yang mempunyai ilmu penyayang
keibubapaan mempunyai ciri-ciri yang II Mewujudkan masyarakat yang
berikut. harmoni
I Penyayang III Menjamin kestabilan ekonomi
II Pendengar yang baik keluarga
III Bersemangat dan bermatlamat IV Membentuk generasi yang
IV Pengkritik yang hebat berakhlak mulia
A I, II dan III A I, II dan III
B I, II dan IV B I, II dan IV
C I, III dan IV C I, III dan IV
D II, III dan IV D II, III dan IV

29 Antara yang berikut, manakah 33 Antara yang berikut, manakah


merupakan cara pengurusan kewangan merupakan prosedur perkahwinan yang
yang cekap? harus dipatuhi oleh pasangan beragama
I Berhemah dalam berbelanja Islam?
II Merancang perbelanjaan dengan I Menghadiri kursus perkahwinan
baik II Calon isteri mendapat persetujuan
III Berbelanja menggunakan kad wali
kredit sepenuhnya III Calon pasangan mesti sah untuk
IV Menabung wang untuk kecemasan dikahwinkan
dan masa hadapan IV Mendaftar di Pejabat Pendaftaran
A I, II dan III Negara
B I, II dan IV A I, II dan III
C I, III dan IV B I, II dan IV
D II, III dan IV C I, III dan IV
D II, III dan IV
30 Antara berikut, manakah merupakan
perkara yang perlu dipertimbangkan 34 Antara yang berikut, manakah
semasa berbelanja? merupakan prosedur perkahwinan yang
I Keperluan barangan harus dipatuhi oleh pasangan bukan
II Kualiti barangan beragama Islam?
III Cara membeli I Pasangan mendapat persetujuan
IV Harga barangan wali
A I, II dan III II Mendaftar di Pejabat Pendaftaran
B I, II dan IV Negara
C I, III dan IV III Upacara perkahwinan dijalankan
D II, III dan IV di Jabatan Pendaftaran Negara
IV Upacara perkahwinan dijalankan
31 Anataraberiku, manakah merupakan di Pejabat perwakilan Malaysia
tip-tip berbelanja secara bijak? Luar negara
I Berbelanja mengikut nadsu A I, II dan III
II Membuat belanjawan keluarga B I, II dan IV
III Elakkan daripada berhutang C I, III dan IV
IV Menyenaraikan keperluan D II, III dan IV
barangan sebelum membeli
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV

5
35 Borang permohonan yang hendak
dihantar ke Pejabat Agama Daerah
perlu disertakan dengan
I Sijil kursus perkahwinan
II Kad pengenalan ibu bapa
pasangan
III Kad pengenalan dua orang saksi
lelaki
IV Visa atau surat sokongan kedutaan
bagi warga asing
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

36 Anatara berikut, manakah merupakan


institusi yang berkaitan dengan
perkahwinan atau kekeluargaan?
I Mahkamah sivil
II Jabatan Pendaftaran Negara
III Pejabat Perwakilan Malaysia di
Luar negara
IV Yayasan Budi Penyayang
Malaysia (PENYAYANG)
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

37 Apakah akta yang berkaitan dengan


upacara perkahwinan di Jabatan
Pendaftara Negara atau Pejabat
Perwakilan Malaysia di luar negara?
A Akta Undang-undang Perkahwinan
dan Perceraian 1966
B Akta Membaharui Undang-undang
(Perkahwinan dan Perceraian)
1976
C Akta Perkahwinan dan Perceraian
1986
D Akta Membaharui Undang-undang
(Perkahwinan dan Perceraian)1966

38 Antara yang berikut, manakah


merupakan amalan gaya hidup yang
sihat?
I Mengurus stres dengan baik
II Mementingkan kebersihan diri
III Melakukan senaman yang
melampau
IV Mempunyai mental yang waras

6
C I, III dan IV
D II, III dan IV
A I, II dan III
B I, II dan IV 43 Antara yang berikut, manakah
C I, III dan IV sumbangan yang berbentuk material?
D II, III dan IV I Wang tunai RM10,000
II Baju terpakai
39 Antara yang berikut, manakah III Beras
merupakan kepentingan memiliki IV Menjaga keselamatan
kewangan yang stabil dalam sesebuah A I, II dan III
keluarga? B I, II dan IV
I Menimbulkan konflik keluarga C I, III dan IV
II Memenuhi keperluan asas D II, III dan IV
keluarga
III Menjamin kebahagiaan keluarga 44 Individu boleh memberi sumbangan
IV Mengurangkan perbalahan dalam kepada golongan yang memerlukan
keluarga melalui
A I, II dan III I Sumbangan material
B I, II dan IV II Sumbangan idea
C I, III dan IV III Sumbangan kerjaya
D II, III dan IV IV Sumbangan tenaga
A I, II dan III
40 Antara yang berikut, manakah B I, II dan IV
merupakan kepentingan persiapan dari C I, III dan IV
segi kesihatan fizikal dan mental? D II, III dan IV
I Dapat melahirkan zuriat yang sihat
II Mengelakkan daripada penyakit 45 Antara berikut, manakah agensi bukan
kronik kerajaan yang terlibat dalam aktiviti
III Boleh bertindak secara rasional kemasyarakatan?
IV Mempunyai minda yang fleksibel A PDRM
A I, II dan III B RELA
B I, II dan IV C PEMADAM
C I, III dan IV D JKMM
D II, III dan IV
46 Sumbangan idea boleh diberikan
41 Penglibatan secara aktif individu secara melalui
sukarela dalam ________ di Malaysia I Pergaduhan
dapat meningkatkan perpaduan II Rencana
masyarakat Malaysia. III Internet
I Aktiviti kepimpinan IV Radio
II Aktiviti permainan A I, II dan III
III Aktiviti kemasyarakatan B I, II dan IV
IV Aktiviti kehidupan C I, III dan IV
D II, III dan IV
42 Antara berikut, bentuk pembangunan
yang manakah dapat disumbangkan 47 Faedah-faedah yang boleh diperoleh
oleh rakyat Malaysia secara sukarela apabila terlibat dengan aktiviti
apabila terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan ialah
kemasyarakatan? I Memupuk semangat hidup
I Pembangunan teknologi bermuafakat
II Pembangunan pengetahuan II Memupuk semangat kekitaan
III Pembangunan fizikal III Membantu insan yang malang
IV Pembangunan masyarakat IV Mewujudkan masyarakat yang
A I, II dan III mementingkan
B I, II dan IV A I, II dan III

7
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

48 Antara yang berikut, manakah


merupakan peranan Rukun Tetangga?
I Membantu dari segi kesihatan
penduduk
II Mengurangkankan kegiatan
jenayah
III Membimbing penduduk dari segi
kerjaya
IV Menjaga alam sekitar

49 Tujuan kita melibatkan diri dalam


pembangunan masyarakat adalah untuk
I Melahirkan masyarakat yang
prihatin
II Melahirkan masyarakat yang kaya
budaya
III Melahirkan masyarakat yang
harmoni
IV Melahirkan masyarakat yang
berwawasan

50 Antara yang berikut, manakah


merupakan aktiviti kemasyarakatan?
I Gotong-royong
II Memberi derma
III Menolong ahli keluarga
menyediakan kuih-muih untuk
perayaan
IV Membersihkan tempat tidur orang
tua di rumah orang tua
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Kertas soalan tamat

Disediakan oleh Disemak oleh

…………… ……………

8
1 B 26 D
2 C 27 C
3 B 28 A
4 A 29 B
5 B 30 B
6 C 31 D
7 A 32 B
8 D 33 A
9 A 34 D
1 C 35 C
0
1 B 36 D
1
1 B 37 B
2
1 D 38 B
3
1 B 39 D
4
1 A 40 A
5
1 B 41 C
6
1 D 42 D
7
1 B 43 A
8
1 C 44 B
9
2 D 45 C
0
2 B 46 D
1
2 A 47 A
2
2 B 48 B
3
2 B 49 A
4
2 A 50 B
5