Anda di halaman 1dari 7

SMK TAMAN PERWIRA

14100 SIMPANG AMPAT

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5


PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

Arahan: Pilih jawapan yang paling tepat.

III Univeriti Tun Abdul Razak


1 Bimbingan orang mahir dalam sesuatu IV Universiti Teknologi Mara
bidang seperti bidang muzik dan sukan A I dan II
merupakan contoh pendidikan B I dan IV
A Secara formal C II dan III
B Secara tidak formal D III dan IV
C Jarah jauh
D Berterusan 7 Pendidikan sepanjang hayat mampu
melahirkan masyarakat yang
2 Pendidikan sepanjang hayat amat I Maju
penting dalam pembinaan II Berdisiplin
A Kesejahteraan negara III Berdaya saing
B Pembangunan negara IV Empati
C Modal insan yang berkualiti A I, II dan III
D Jati diri B I, III dan IV
C II, III dan IV
Perkara ini amat penting agar pendidikan D Semua di atas
sepanjang hayat dapat diteruskan dan tidak
hangya separuh jalan. 8 Yang manakah merupakan bahan ilmiah
bagi pendidikan secara tidak formal?
3 Perkara di atas berkaitan dengan I Majalah
A Pengurusan masa II Ensiklopedia
B Disiplin diri III Jurnal
C Pembacaan IV Buku
D Fikiran yang matang A I, II dan III
B I, III dan IV
4 Kemahiran ini perlu dikuasai agar kita C II, III dan IV
dapat memahami dan mengingati D Semua di atas
pelajaran dengan lebih efektif
A Kemahiran membaca 9 Kepentingan pendidikan sepanjang
B Kemahiran berfikir hayat ialah
C Kemahiran ICT I Tuntutan daya saing global
D Kemahiran pengurusan masa II Membantu pembinaan modal insan
negara yang berkualiti
5 Universiti Putra Malaysia menawarkan III Mewujudkan peluang pekerjaan
program pendidikan sepanjang hayat IV Menawarkan perkhidmatan
melalui percuma
A Pusat pendidikan jarak jauh A I, II dan III
B Pusat pendidikan luar B I, III dan IV
C Institut perkembangan pendidikan C II, III dan IV
D Pusat pendidikan berterusan D Semua di atas

6 Yang manakah antara berikut


merupakan institute pengajian tinggi
swasta yang menawarkan program
pendidikan sepanjang hayat?
I Universiti Sains Malaysia
II Universiti Terbuka Wawasan

1
• Menilai
• Mensistesis
• Menganalisis

10 Perkara-perkara
A Kemahiran pembelajaran kendiri
B Kemahiran mengurus masa
C Kemahiran berfikir
D Kemahiran membaca
15 Gambar di atas menunjukkan isu
11 Apakah yang dimaksudkan dengan peperangan. Isu ini merupakan isu
masyarakat? A Kemanusiaan sejagat
A Kumpulan yang dapat bertindak B Kemanusiaan dalam negara
dengan sendiri C Kesengsaraan manusia
B Sekumpulan manusia yang hidup D politik
bersama di sesuatu tempat
C Golongan yang mampu mentafsir 16 _________ bermaksud tindakan
nilai berasaskan kepada pemikiran yang
D Norma masyarakat rasional.
A Empati
Memberi kesan negatif dan membawa masalah B Perikemanusiaan
atau musibah kepada manusia. C Kemanusiaan
D Norma masyarakat
12 Perkara di atas berkaitan dengan
A Tsunami 17 Antara berikut, yang manakah
B Isu kemanusian kepentingan nilai-nilai perikemanusiaan
C Perikemanusiaan kepada masyarakat?
D Bencana alam I Masyarakat dapat hidup dengan
aman dan harmoni
• Tanah runtuh II Masyarakat akan lebih
• Kebakaran bertanggungjawab
• kemarau III Masyarakat akan saling membantu
dan bekerjasama
13 Isu-isu kemanusiaan di atas IV Tidak berlaku rusuhan dan
digolongkan sebagai isu keganasan
A Jenayah A I, II dan III
B Kemiskinan B I, III dan IV
C Sosial C II, III dan IV
D Bencana alam D Semua di atas

14 Kebolehan memahami perasaan orang 18 Antara berikut, yang manakah


lain atau berkongsi perasaan tersebut menunjukkan tanggungjawab kita
bermaksud terhadap masyarakat?
A Menghargai nyawa I Tidak merempit
B Empati II Mematuhi nilai masyarakat
C Jati diri III Sedih dengan kesusahan orang lain
D Cinta akan keamanan IV Tidak menyebarkan fitnah
A I, II dan III
B I, III dan IV
C II, III dan IV
D Semua di atas

2
24 Antara yang berikut, manakah ciri-ciri
keluarga yang sihat?
Suhaimi sering membantu orang yang I Mengadakan aktiviti riadah
memerlukan seperti menderma wang dan bersama
pakaian. II Mengamalkan pemakanan
seimbang
19 Tindakan Suhaimi jelas menunjukkan III Menghadapi masalah secara
bahawa beliau mempunyai sifat bersendirian
A Jati diri IV Mempraktikkan ajaran agama dan
B Setia kawan nilai-nilai moral
C Empati A I, II dan III
D Belas kasihan B I, II dan IV
C I, III dan IV
20 Secara umumnya terdapat empat cara D II, III dan IV
bagaimana kita dapat menunjukkan
sifat perikemanusiaan, iaitu 25 Apakah persiapan-persiapan yang harus
I Empati dilakukan untuk membentuk keluarga
II Menjaga maruah ke arah masyarakat mapan?
III Menghargai nyawa I Perkahwinan mendapat restu
IV Cinta akan keamanan daripada ibu bapa
A I, II dan III II Mempunyai kewangan yang
B I, III dan IV mantap
C II, III dan IV III Memiliki ilmu keibubapaan
D Semua di atas IV Memiliki emosi yang berubah-
ubah
21 Ibu bapa yang cemerlang dapat A I, II dan III
melahirkan anak-anak yang B I, II dan IV
A Stabil C I, III dan IV
B Cemerlang D II, III dan IV
C Ego
D sensitif 26 Antara berikut, manakah merupakan
punca boleh mengakibatkan
22 Antara yang berikut, manakah faktor kepincangan dalam sesebuah institusi
utama yang perlu diambil kira bagi kekeluargaan?
menentukan pasangan hidup? I Memiliki kewangan keluarga yang
I Keperibadian kukuh
II Ekonomi II Percanggahan pendapat antara
III Latar belakang keluarga anggota keluarga
IV Kecerdasan IQ III Ibu bapa yang terlalu
A I, II dan III mementingkan kerjaya
B I, II dan IV IV Kebebasan anak-anak disekat dan
C I, III dan IV dikongkong.
D II, III dan IV A I, II dan III
B I, II dan IV
23 Apakah perkara-perkara yang harus C I, III dan IV
diberi perhatian oleh ibu bapa dalam D II, III dan IV
mendidik dan mengasuh anak-anak?
A Pilih kasih terhadap anak-anak 27 Antara berikut, manakah merupakan
B Memahami keperluan dan ilmu yang harus dimiliki oleh ibu bapa
kehendak anak-anak bagi menjamin kebahagiaan keluarga?
C Mengongkong kebebasan anak- I Ilmu komunikasi
anak II Ilmu perubatan
D Bersikap autokratik dalam III Ilmu agama
mendidik anak-anak IV Ilmu kaunseling
A I, II dan III
B I, II dan IV

3
C I, III dan IV I Melahirkan generasi yang
D II, III dan IV penyayang
II Mewujudkan masyarakat yang
28 Ibu bapa yang mempunyai ilmu harmoni
keibubapaan mempunyai ciri-ciri yang III Menjamin kestabilan ekonomi
berikut. keluarga
I Penyayang IV Membentuk generasi yang
II Pendengar yang baik berakhlak mulia
III Bersemangat dan bermatlamat A I, II dan III
IV Pengkritik yang hebat B I, II dan IV
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV 33 Antara yang berikut, manakah
merupakan prosedur perkahwinan yang
29 Antara yang berikut, manakah harus dipatuhi oleh pasangan beragama
merupakan cara pengurusan kewangan Islam?
yang cekap? I Menghadiri kursus perkahwinan
I Berhemah dalam berbelanja II Calon isteri mendapat persetujuan
II Merancang perbelanjaan dengan wali
baik III Calon pasangan mesti sah untuk
III Berbelanja menggunakan kad dikahwinkan
kredit sepenuhnya IV Mendaftar di Pejabat Pendaftaran
IV Menabung wang untuk kecemasan Negara
dan masa hadapan A I, II dan III
A I, II dan III B I, II dan IV
B I, II dan IV C I, III dan IV
C I, III dan IV D II, III dan IV
D II, III dan IV
34 Antara yang berikut, manakah
30 Antara berikut, manakah merupakan merupakan prosedur perkahwinan yang
perkara yang perlu dipertimbangkan harus dipatuhi oleh pasangan bukan
semasa berbelanja? beragama Islam?
I Keperluan barangan I Pasangan mendapat persetujuan
II Kualiti barangan wali
III Cara membeli II Mendaftar di Pejabat Pendaftaran
IV Harga barangan Negara
A I, II dan III III Upacara perkahwinan dijalankan
B I, II dan IV di Jabatan Pendaftaran Negara
C I, III dan IV IV Upacara perkahwinan dijalankan
D II, III dan IV di Pejabat perwakilan Malaysia
Luar negara
31 Anataraberiku, manakah merupakan A I, II dan III
tip-tip berbelanja secara bijak? B I, II dan IV
I Berbelanja mengikut nadsu C I, III dan IV
II Membuat belanjawan keluarga D II, III dan IV
III Elakkan daripada berhutang
IV Menyenaraikan keperluan
barangan sebelum membeli
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

32 Antara yang berikut, manakah


merupakan kepentingan sesebuah
keluarga bahagia?

4
35 Borang permohonan yang hendak
dihantar ke Pejabat Agama Daerah A I, II dan III
perlu disertakan dengan B I, II dan IV
I Sijil kursus perkahwinan C I, III dan IV
II Kad pengenalan ibu bapa D II, III dan IV
pasangan
III Kad pengenalan dua orang saksi 39 Antara yang berikut, manakah
lelaki merupakan kepentingan memiliki
IV Visa atau surat sokongan kedutaan kewangan yang stabil dalam sesebuah
bagi warga asing keluarga?
A I, II dan III I Menimbulkan konflik keluarga
B I, II dan IV II Memenuhi keperluan asas
C I, III dan IV keluarga
D II, III dan IV III Menjamin kebahagiaan keluarga
IV Mengurangkan perbalahan dalam
36 Anatara berikut, manakah merupakan keluarga
institusi yang berkaitan dengan A I, II dan III
perkahwinan atau kekeluargaan? B I, II dan IV
I Mahkamah sivil C I, III dan IV
II Jabatan Pendaftaran Negara D II, III dan IV
III Pejabat Perwakilan Malaysia di
Luar negara 40 Antara yang berikut, manakah
IV Yayasan Budi Penyayang merupakan kepentingan persiapan dari
Malaysia (PENYAYANG) segi kesihatan fizikal dan mental?
A I, II dan III I Dapat melahirkan zuriat yang sihat
B I, II dan IV II Mengelakkan daripada penyakit
C I, III dan IV kronik
D II, III dan IV III Boleh bertindak secara rasional
IV Mempunyai minda yang fleksibel
37 Apakah akta yang berkaitan dengan A I, II dan III
upacara perkahwinan di Jabatan B I, II dan IV
Pendaftara Negara atau Pejabat C I, III dan IV
Perwakilan Malaysia di luar negara? D II, III dan IV
A Akta Undang-undang Perkahwinan
dan Perceraian 1966 41 Penglibatan secara aktif individu secara
B Akta Membaharui Undang-undang sukarela dalam ________ di Malaysia
(Perkahwinan dan Perceraian) dapat meningkatkan perpaduan
1976 masyarakat Malaysia.
C Akta Perkahwinan dan Perceraian I Aktiviti kepimpinan
1986 II Aktiviti permainan
D Akta Membaharui Undang-undang III Aktiviti kemasyarakatan
(Perkahwinan dan Perceraian)1966 IV Aktiviti kehidupan

38 Antara yang berikut, manakah 42 Antara berikut, bentuk pembangunan


merupakan amalan gaya hidup yang yang manakah dapat disumbangkan
sihat? oleh rakyat Malaysia secara sukarela
I Mengurus stres dengan baik apabila terlibat dalam aktiviti
II Mementingkan kebersihan diri kemasyarakatan?
III Melakukan senaman yang I Pembangunan teknologi
melampau II Pembangunan pengetahuan
IV Mempunyai mental yang waras III Pembangunan fizikal
IV Pembangunan masyarakat
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

5
48 Antara yang berikut, manakah
43 Antara yang berikut, manakah merupakan peranan Rukun Tetangga?
sumbangan yang berbentuk material? I Membantu dari segi kesihatan
I Wang tunai RM10,000 penduduk
II Baju terpakai II Mengurangkankan kegiatan
III Beras jenayah
IV Menjaga keselamatan III Membimbing penduduk dari segi
A I, II dan III kerjaya
B I, II dan IV IV Menjaga alam sekitar
C I, III dan IV
D II, III dan IV 49 Tujuan kita melibatkan diri dalam
pembangunan masyarakat adalah untuk
44 Individu boleh memberi sumbangan I Melahirkan masyarakat yang
kepada golongan yang memerlukan prihatin
melalui II Melahirkan masyarakat yang kaya
I Sumbangan material budaya
II Sumbangan idea III Melahirkan masyarakat yang
III Sumbangan kerjaya harmoni
IV Sumbangan tenaga IV Melahirkan masyarakat yang
A I, II dan III berwawasan
B I, II dan IV
C I, III dan IV 50 Antara yang berikut, manakah
D II, III dan IV merupakan aktiviti kemasyarakatan?
I Gotong-royong
45 Antara berikut, manakah agensi bukan II Memberi derma
kerajaan yang terlibat dalam aktiviti III Menolong ahli keluarga
kemasyarakatan? menyediakan kuih-muih untuk
A PDRM perayaan
B RELA IV Membersihkan tempat tidur orang
C PEMADAM tua di rumah orang tua
D JKMM A I, II dan III
B I, II dan IV
46 Sumbangan idea boleh diberikan C I, III dan IV
melalui D II, III dan IV
I Pergaduhan
II Rencana
III Internet
IV Radio Kertas soalan tamat
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV Disediakan oleh Disemak oleh
47 Faedah-faedah yang boleh diperoleh
apabila terlibat dengan aktiviti …………… ……………
kemasyarakatan ialah
I Memupuk semangat hidup
bermuafakat
II Memupuk semangat kekitaan
III Membantu insan yang malang
IV Mewujudkan masyarakat yang
mementingkan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

6
1 B 41 C
6
1 B 26 D 1 D 42 D
2 C 27 C 7
3 B 28 A 1 B 43 A
4 A 29 B 8
5 B 30 B 1 C 44 B
6 C 31 D 9
7 A 32 B 2 D 45 C
8 D 33 A 0
9 A 34 D 2 B 46 D
1 C 35 C 1
0 2 A 47 A
1 B 36 D 2
1 2 B 48 B
1 B 37 B 3
2 2 B 49 A
1 D 38 B 4
3 2 A 50 B
1 B 39 D 5
4
1 A 40 A
5