Anda di halaman 1dari 8

PERNYATAAN TUNTUTAN

1.

Plaintif adalah ibu kepada Plaintif Kedua


masih di bawah umur

pada masa

seorang yang

material dan juga

seorang warganegara Malaysia yang mempunyai alamat di


Lot 1, Jalan Sungai Kayu Ara 32/3, 7 Seksyen 32, Berjaya
Industrial Park, 40460, Selangor.

2.

Plaintif

Kedua adalah seorang yang di bawah umur pada

masa yang material, dan adalah anak perempuan kepada


Plaintif Pertama dan beralamat di Lot 1, Jalan Sungai Kayu
Ara 32/3, 7 Seksyen 32, Taman Berjaya Industrial, 40460,
Selangor.
3.

Defendan adalah sebuah syarikat insurans yang berlesen di


bawah Akta Perkhidmatan Kewangan . Dan adalah
pemberi produk perlindungan

insurans kepada orang

awam.
4.

Plaintif Pertama adalah pemilik polisi kepada suatu polisi


insurans

hayat

8414273A-00-10

yang

bernombor

masing-masing

Defendan pada tarikh 9.6.2010.

2548229A-06-10
diperolehi

dan

daripada

The Plaintif kedua telah dinamakan sebagai

orang yang

hayatnya diinsuranskan dalam kedua-dua polisi ini.


5.

Polisi No. 2548229A-06-10 meliputi kehidupan Plaintif


Kedua untuk
bahagian

jumlah

dalam

RM300,000.00

perolehan

lebihan

dan

mengambil

yang

dibahagikan

(keuntungan) daripada Defendan. Polisi ini juga meliputi


Plaintif Kedua

untuk

36 jenis penyakit kritikal (IPCC)

seperti yang dinyatakan dalam Jadual Manfaat (Schedula of


Benefits)

dinyatakan

dalam

Polisi

tersebut

dan

juga

diperluaskan untuk melindungi Kematian dan Hilang Upaya


Kekal (CTPDB) terutamanya yang dinyatakan dalam Polisi.

6.

Polisi No. 8414273A-00-10 meliputi kehidupan Plaintif


Kedua

untuk mendapatkan jumlah yang diinsuranskan

sebanyak RM50,000.00 yang mana premium dilaburkan ke


dalam Dana Unit berkaitan (Unit Linked Funds) (IPLI) dan
diperluaskan untuk melindungi Kematian dan Hilang Upaya
Kekal (ULTPDB), Penyakit Kritikal yang dipercepatkan
(

Accelerated

critical

illness)

(ULACI)

dan

Manfaat

Kemasukan Hospital dan Pembedahan (ULMP-3) yang lebih


khusus dinyatakan dalam polisi ini.
7.

Plaintif akan merujuk kepada dua (2) polisi polisi untuk


kesan terma dan penuh pada perbicaraan perkara itu.

Pada atau sekitar 22.11.2011, Plaintif kedua tealh disahkan


menghidap alveolar sebahagian sarcoma lembut (kanser) di
kawasan mastoid di sebelah kiri kepala. Plaintif telah
mendapat rawatan kanser di Singapura.

9.

Plaintif-Plaintif
perubatandan

mengemukakan

tuntutan

perbelanjaan

menuntut di bawah perlindungan lanjutan

ULMP-3 Polisi

No 8414273A-00-10, untuk

kos rawatan

kanser di Singapura.

10. Melalui surat bertarikh 18.4.2013,


tuntutan

Plaintif-

Plaintif

Defendan menolak

dengan

membangkitkan

pengecualian yang berhubungan dengan penyakit sedia ada


di bawah Fasal 5.1 dan 5.3 lanjutan perlindungan di bawah
ULMP-3.
Melalui surat yang sama , Defendan juga menyatakan
bahawa Plaintif-Plaintif telah gagal untuk mendedahkan
bahawa

Plaintif

Kedua

mempunyai

sejarah

mendapat

rwatan untuk kebengkakan dan alveolar di belakang telinga


kiri sejak bulan Ogos 2009 sebelum mencadangkan untuk
perlindungan insurans pada tarikh 9.6.2010.

11. Plaintif Kedua sebelum mencadang


insurans pada tarikh 9.6.2010

untuk perlindungan

telah mengikut

arahan

Defendan untuk menjalani pemeriksaan perubatan penuh


oleh doktor panel Defendan pada tarikh 18.6.201 diiringi
oleh ejen Defendan, satu Chang Wan Ming.

Dr Nishantini Lingam daripada Viji Poliklinik, Surgery dan


X'ray, Petaling Jaya, doktor panel Defendan melalui satu
Laporan Perubatan Pemeriksa Sulit
mengesahkan

bahawa

Plaintif

bertarikh 18.6.2010

kedua

sebagai

tidak

mempunyai penyakit perubatan atau keabnormalan dan


disahkan sebagai sihat dan normal.

12

Pada atau kira-kira

25.7.2012, Defendan juga membuat

bayaran ke atas tuntutan perbelanjaan perubatan yang


dibuat

oleh

Plaintif

untuk

jumlah

RM5,673.15

yang

dibelanjakan di Pusat Sime Darby Specialist ( "SDMC")


untuk kemasukan ke hospital dan Pembedahan serta untuk
biopsi dilakukan ke atas bengkak di belakang telinga kirin
Plaintif pada atau sekitar tarikh 22.11.2011.

13. Peguamcara Plaintif-Plaintif , iaitu Tetuan Godfrey D'Cruz &


Co

kemudian

pada

13.9.2013

menulis

surat

kepada

Defendan menuntut pampasan di bawah kedua-dua polisi

tersebut di atas untuk diagnosis kanser malignan dan untuk


perbelanjaan

perubatan

yang

dikenakan

di

Singapura

berjumlah SGD 27,787.43 bawah Polisi No.8414273A-00-10.


Kanser adalah penyakit yang dilindungi di bawah perluasan
penyakit kritikal kedua-dua polisi.

14. Defendan pada tarikh 24.9.2013 membalas surat, Tetuan


Godfrey D'Cruz & Co menolak tuntutan untuk perbelanjaan
perubatan

yang

ditanggung

di

Singapura

atas

dasar

pengecualian ke atas penyakit yang sedia ada dalam polisipolisi dan tiada pendedahan (non-disclosure).
15. Atas permintaan lagi oleh Defendan, Plaintif Plaintif
melalui peguamcara yang sama pada 3.4.2015 menyediakan
rekod-rekod perubatan danpenyiasatan perubatan serta
pembedahan lengkap atas kanser Plaintif kedua dari SDMC
di

Kuala

Lumpur

dan

Pusat

Kanser

Kebangsaan

di

Singapura.
16. Bagaimanapun,

selepas

peringkatan

berulang

dan

perlanjutan masa bagi Defendan untuk mempertimbangkan


tuntutan

Plaintif-

Plaintif

untuk

penyakit

kritikal

dan

perbelanjaan perubatan, Defendan pada tarikh 24.8.2015


menolak tuntutan Plaintif

berdasarkan

pengecualian

penyakit

yang

sedia

ada

yang

sama

dan

ketiadaan

pendedahan (non-dislcosure).
17

Plaintif-Plaintif mengatakan

bahawa penolakan liability

Defendan adalah bertentangan dengan keterangan, tanpa


justifikasi yang sah, salah dalam undang-undang, melanggar
percaya mutlak dan melanggar kewajipan mereka di bawah
polisi-polisi.
18. Plaintif-Plaintif, sebagai alternatif akan menyatakan bahawa
Plaintif Kedua tidak menghidap sebarang penyakit yang
sedia

ada

dan

menafikan

bahawa

Plaintif-Plaintif

mengetahui tentang kewujudan apa-apa penyakit yang


memerlukan pendedahan dalam cadangan untuk polisi-polisi
hayat.
19. Di samping itu, Plaintif menyatakan bahawa walaupun
terdapat bengkak di belakang telinga kiri Plaintif kedua ,
doktor yang merawat Plaintif Kedua tidak menimbulkan
sebarang kebimbangan .
Dalam apa jua keadaan, Plaintif juga akan menyatakan
bahawa penemuan bengkak di belakang telinga kiri Plaintif
Kedua oleh Dr Wu Chin Foong dan pengesahan kanser pada
22.11.2011 adalah lebih daripada 18 bulan selepas polisi itu
dikeluarkan.

20. Akibat daripada penolakan liability oleh Defendan, Plaintif


telah

mengalami

kerugian

dan

menuntut

pampasan

daripada Defendan untuk manfaat sepenuhnya di bawah


polisi.
21. Oleh yang demikain Plaintif Plaintif menuntut relief-relief
yang berikut: -

a.)

Satu deklarasi bahawa Plaintif berhak kepada dan


dibayar

pampasan yang manfaat sepenuhnya di bawah

polisi-polisi

masing-masing

dalam

jumlah

wang

yang berikut:

(i)

jumlah RM300,000.00 ditambah manfaat terakru


di bawah Polisi No. 2548229A-06-10;

(ii)

jumlah RM50,000.00 ditambah manfaat terakru di


bawah Polisi No.

b)

Perbelanjaan

8414273A-00-10;

perubatan

SGD27,787.43

atau

nilai

atasnya

dari

setaraf dalam Ringgit Malaysia;


c)

Faedah ke

atas jumlah

wang

itu ke

22.11.201 hingga tarikh penyelesaian pada kadar 5%


setahun;

d)

Kos tindakan ini; dan

e)

Relief-relief selanjutnya yang difikirkan sesuai untuk


diberi oleh Mahkamah Yang Mulia ini.
Bertarikh 15 October 2015.
.................................................. .
Peguamcara bagi Pihak Plaintif

Pernyata Tuntutan difailkan oleh Tetuan Godfrey D'Cruz & Co.,


Peguambela & Peguamcara bagi Pihak Plaintif alamat yang
penyampaian di Unit 721, 7 th Floor, Block A, Lobby 6,
Damansara Intan, No.1, Jalan SS 20/27, 47400 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan.

(Tel: 03-77.105.062 / 3 Fax: 03-77.105.069)


(Rujukan kami: 1.14.LP.086.AU YONG (MED))