Anda di halaman 1dari 9

Mei 2010 Nama : ________________________

Mathematics 6
60 Minit Kelas : Year 3

SK TAGIBANG KOTA MARUDU


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010

MATHEMATICS YEAR 3

Matematik Tahun 3
Kertas I

MASA: 60 minutes

DON’T OPEN THIS PAPER UNTIL YOU ARE ASKED TO DO SO


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. This paper consists of 40 questions.


2. Answer all questions.
3. Answer each question by blackening the correct space on the answer sheet.
4. Blacken only one space for each question.
5. If you wish to change your answer, erase the blackened mark that you have
done.
6. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.
7. You may do your working in the space on question paper.

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.


2. Jawab semua soalan.
2. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada Kertas Jawapan
3. Bagi satu soalan hitamkan satu ruangan sahaja.
4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat hingga
habis. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.
5. Rajah yang mengiringi soalan dimaksudkan untuk memberi maklumat yang
berguna bagi menjawab soalan.
6. Rajah tidak semestinya dilukiskan mengikut skala, kecuali dinyatakan sebaliknya.
7. Anda boleh membuat kerja kiraan pada mana-mana ruang kosong dalam kertas ini

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman soalan bercetak.

[ Lihat sebelah ]

Answer all questions.


Jawab semua soalan.
1. 8526 is

A. eight thousand five hundred


B. eight thousand five hundred and twenty
C. eight thousand five hundred and twenty-six
D. eight thousand five hundred and sixty-two

2. 8000 + 20 + 700 + 5 =

A. 8527 B. 8572 C. 8725 D. 8752

3.

Count and find the number.


Carikan bilangannya

A. 624 B. 246 C. 462 D. 642

4. Which of the following has the largest value?


Manakah berikut yang mempunyai nilai yang paling besar?

A. B

C. D

5. The number between 2000 and 3000 is


Nombor antara 2000 dan 3000 ialah

A. 1524 B. 2524 C. 3524 D. 4524


6. Round off 748 to the nearest ten.

A. 730 B. 740 C. 750 D. 760

7. 8 + 271 = ________

A. 259 B. 263 C. 279 D. 297

8. 300
+ 396

A. 496 B. 596 C. 696 D. 796

9 The sum of 4385 and 700 is _____


Jumlah 4385 dan 700 ialah _____

A. 5085 B. 5185 C. 5286 D. 5385

10. 2852 + 148 + 1000 = ________

A. 3000
B. 4000
C. 5000
D. 6000

11. There are 257 men and 368 women in a train.


How many people are there altogether?

A. 615 B. 625 C. 635 D. 645


12 87 – 4 = _________

A 73 B 81 C 83 D 93

13.
A 8408 B 8402 C 8438 D 8638

14 500 - = 200

A 100 B 200 C 300 D 400

15. 987 – 35 – 20 = ______

A 912 B 932 C 952 D 967

16 There are 25 pupils in a class. 8 of them go to the


library.
How many of them are still in the class?

A 17 B 22 C 23 D 33

17.

6 X 2 =

A. 6 B. 8 C. 12 D. 14

18.

X 4 = 20

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
19 3 X 5 is same as
Adalah sama dengan

A. 3+3 B 5+5 C. 3 + 3 + 3 D. 5 +
5+5

20

A. 121 B. 242 C. 484 D. 565

21 There are 4 beaker. Each beaker contains 4 marbles.


How many marbles are there altogether ?
Ada 4 buah bikar. Setiap bikar mengandungi 4 biji guli.
Berapakah jumlah biji guli kesemuanya?

A. 4 B. 8 C. 16 D. 32

22 12 mangoesteen are shared equally among 4 girls.


12 biji manggis dibahagi sama rata antara 4 orang
perempuan.
Each girl gets mangoesteen.
Setiap orang mendapat biji manggis.

A 2 B 3 C 4 D 5

23

A 18 ÷ 6 = 3 B 18 ÷ 6 = 5

C 21 ÷ 7 = 3 D 21 ÷ 7 = 5

24 16 ÷ 4 =

A 1 B 2 C 3 D 4

25 50 ÷ = 5

A 10 B 20 C 30 D
40

26 21 books are given equally to 7 pupils.


How many books does each pupil get?
21 buah buku diberikan sama rata kepada 7 orang murid..
Berapa buah buku seorang dapat ?

A 2 B 3 C 4 D 5

27. The piece that is equal in size ?


Manakah pembahagian yang sama saiz ?

A. B C D
28. What is the fraction for the shaded sections?
Apakah pecahan kawasan berlorek ?

1 2 3 4
A. 4 B4 C4 D 4

29.

1 2 3 4
A. 4 B 4 C 4 D 4

30. What is the fraction of shaded part?


Apakah pecahan rajah yang berlorek ?

1 2 3 4
4
A. 4 B 4 C 4 D

31.

2 4 2
2
A. 2 B 4 C 4 D
6

32 What is the total value of notes and coins?


Apakah jumlah wang di bawah ?

RM10 RM10 RM10 RM50

RM1 RM1 RM1


10 10
5 5

A. RM83.00 B RM83.30 C. RM84.00 D. RM84.30

33. RM78.60 =

A. 786 sen B. 860 sen C. 7860 sen D. 8760


sen

34. RM42.30 + RM30.50 = ________

A. RM70.80 B. RM72.00 C. RM72.80 D. RM73.00

35. How many 50 sen coins can be exchanged for RM1?


Berapa banyakkah syiling 50 sen boleh ditukar dengan RM1 ?

A. 2 B. 5 C. 8 D. 10

36 x 50 sen = RM1.50

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

1 2
1 1 1
2
1 0
3
9
8 4
7 5
6

37 This clock face shows


Jam ini menunjukkan

A 3.15 B 3.50 C 11.15 D 11.50

38. Use the table to answer questions 2.Express Bus from


Kota Kinabalu to Sandakan
Bas Express dari Kota kinabalu ke Sandakan

7:00 Morning
8:30 Morning
10:00 Morning
12:00 Noon
2:00 Afternoon
4:00 Afternoon
5:00 Afternoon

39. When does the first bus leave Kota Kinabalu?


Bilakah bas yang pertama meninggalkan Kota Kinabalu ?

A. 2:00 B. 10:00 C. 8:30 D. 7:00

40. 9.30 is ( 9.30 adalah )

1 2 1 2 1 2 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
2 2 2 2
1 0 1 0 1 0 1 0
3 3 3 3
9 9 9 9
A. 8
5
4 B. 8 4 C. 8 4 D. 8
5
4
7 7 5 7 5 7
6 6 6 6