Anda di halaman 1dari 8

8 20 01

MATEMATIKKEJURUTERAAN
2
(2 JAM)

PROGRAM = DEM?IDKM?/DPUZ/ DAD 2/KA2MM

TARIKH : 18 MEI 2O1O

MASA : 8.3O PG - 1O,3OPG

Arahan Kepada Calon :

1. Kertassoalanini mengandungiENAM soalan.Setiapsoalanmembawa25


markah.
2. Anda dikehendakimenJawabEMPAT soalansahaja.Jika anda menjawab
lebih daripadaEMPAT soalan,hanya EMPATjawapan yang peftama sahaja
yang akan disemak.
3. Anda dikehendakimenulisdi kedua-duamukasuratbuku jawapan.
4. SEGALA PERATURAN PEPERIKSAAN MESTI DIPATUHI.

K e r t asi n i me n g a n d u n g (i 9 ) halam anber cetak


Jangan Buka Kertas Soalan ini Sehingga Diberitahu
SULIT B2OO1

SOALAI\ 1
OAESTION 1

a) Permudatrkanungkapanberikut :
Simpffi thefollowing phrases:
i. 4 +3 i
4 -3 i

(4markah/marks)

ii. (-3 + 402


(4 markah/marla)

b) Dapatkannilai x bagi persamaandi bawah :


Findihe value of xfor the eqaation below :

10+41 *2x2:0 (6mnkah/marks)

c) Lakarkannomborkompleksz: -2 +r/8 i padasatugambarajah Argand.Kemudiantukar


nomborkomplekstersebutdalambentukpolar danbentukeksponen.
Sketchthe Argand's diagramfor the complu numberz = -2 +{8 t .Then, convertsthe
complexnumberinto polarform and exponentialform.
(11 markah/marlc)

SOALAN 2 (
OAESTION 2

Bezakansetiapfungsi yangberikut terhadapx :

Differentiate thefollowing functions with respectto x :


t -r\,
a) y:( 5 x'+x, (4 ma rk a h / m a r t r s \

(4 markahlmarl<s)

(4 markah/marl<s)
SULIT 82001

d) Y = e'*' (4 markah/marks)

e) !: x3 kosx (4 markahlmarlcs)

rA) 8..
l=! 2 * * (5 markah/marks)

SOALAII 3
OUESTION 3

a) Diberi lengkungan! = 3x3 - 9x2. Tentukan : -


The curve is given as ! = 3x3 - gxz. Find:

i. Koordinat bagi titiktitik pegun.


The coordinates of the stationary points.
(7 markah/marks)
ii. Sifat titik-titik tersebut.,
The nature of the points.
(5 markahlmarl<s)
.

b) Bagi lengkungan y: x3- 6x2+ 2, tentukan:


For the curve of y:x3 - Ol + Z,find :

i. Koordinat titik-titik pegun


The coordinates of the turning points
(6 markah/marl<s)
ii. Titik maksimum dan titik minimum.
The maximum and minimum points
(4 markah/marlcs)

iii. Lakaran grafbagi lengkungantersebut.


Sketch the graph of the cuwe.
(3 mnkahlmarks)
SULIT 82001

SOALAN 4
OUESTION4

a) Sebutir zarahP bergerakdalam satu garis lurus supayajaraknya, s meter dari satu titik
tetapO diberi oleh s : 9 * 6tz - t3.
A particle moves along a straight line such that its distance, s meterfrom afrxed point
O after t secondsis given by s : 9 + 6t2 - t3.
i. Cari halaju zarahselapas2 saatdan pecutannyaselepas4 saat.
Find the velocity of the particles after 2 seconds and the acceleration after 4
seconds.
(6markaVmarks)
ii. Carikan peJutan znahapabila halaju ialah 9mls.
Find the acceleration when the velocitv is 9m/s.
(7 markaWmarl<s)

b) Setelahdipanaskan,panjang sisi x cm bagr sebuatrkubus bertambahdaripada nilai awal


' 8 cmpadakadarmalar 0.005cms-1.
After being heated, the length x cm of a cube increases constantlyfor 0.005cms-tfrom
the startfutgvalue which is 8cm.
i. Nyatakan jumlah luas permukaanA cm2bagi kubus itu dalam sebutan xdan

tuliskan ungkapan Aagi (.


ax

State the totul area A cm2for the cube in term of xana


ff.

(3 markah/marlcs)

ii. Kirakan parrjangsetiap sisi kubus itu selepasdipanaskanselama30 saat.


Find the length of each side of the cube after being heatedfor 30 seconds.

(3 markah/marlrs)

iii. Apakah kadarpertambahanluas permukaankubus pada ketika itu?


lVhat is the rate of incrementfor the area of the cube at that time?
(6 markaUmarks)
SULIT B2OO1

SOALAN 5
OAESTION 5

a) Kamirkan:-
Integrate :-

i. (2 markah/marl<s)
Jsx'+ x' -t dx

(3 markahlmarks)
ii. [(0" - l[5x + r) dx

I
r _r, (3 markah/marks)
l11.
le'
dx
clx

. r. 3x , (4 markffimarl$
rv. dx
lkos T

b) Selesaikanmasalahberikut menggunakanKaedah Penggantian


Solve the problem using'Sabstitution Method'

(6 markah/marks)
- rf
Jr"'(s"' dx

c) Kamir dan selesaikanmasalahberikut :


Integrate and solve the problem :

(7 markah/marks)

1/

-'
)(
)1.
SULIT B2OO1

SOALAN 6
OUESTION 6

a) Dapatkan luas rantau berlorek bagi rajah dibawah.


Calculate the area of the shaded region in the diagram below.

Rajah S5(a)

(5 markah/marl<s)
b) Dapatkan luas rantau berlorek bagi rajah dibawah.
Find the area of the shaded region in the diagram below.

Rajah S5(b)
(13 markah/marks)
SULIT 82001

c) Rajah di bawah menunjukkan rantau berlorek yang dibatasi oleh y--9-xz, !=k,
paksi-y dan paksi-x. Apabila rantau berlorek itu diputarkan melalui 360" pada paksi-y,

isipaduyang dijana ialah 22ln unit3 .Carikan nilai ft.


2

The diagram below shows the shaded region which is bounded by the carve y =9 - x' ,

| = k, y-Lris and x-axis. When the shaded region is revolved throagh 360" aboat y-

axis,the volume generated X ZZln unit! . Find the value of k.


2

Rajah S5(c)

(7 markah/marl<s)
FORMULA
B2OO1- ENGINEERING MATHEMATHICS 2

COMPLEX NUMBER BASIC INTEGRATION


f. i 2 : - 1 o r {-1 : i .
1 . rl*"d *- :--n+
-
l
+ c { n *- ll
2. Po l a rF o rm
: R (co s 0 +i si n 0) n+l
: RA0
3. Form: Reei
Exponential
2.!(**b)'dx=ffi*"
J.
[!a*=hx+c
BASIC DIFFERENTIATION
sl \
l. LI*" l= rrn-|
dx t /
4. I"**=e* +c
b
)l \
2. L l *'l= o* n-r l" b d * - "
5. Jk *"
dx ' t

6. = -cos,x+c
3. = ar(o*+n)n-t Jsinxctr
*t*+b)n
7.
d ,dudv [cosxdx= sinx+c
4. uvl- v-+u-
dx 'dxdx
8. It".' xdx = tanx+ c
..du ..dv
d
5.
dx QUADRATIC EQUATION
d - u xltz - 4 a c
1.
dx 2a
d
7. h(ax+ b)=-!-
dx ax+D IDENTITY OF TRIGONOMETRY

8.
d
dx G.)=,, 1.
2.
sinz0 +cos2d:1
sec' 0.: | + ta# 0
d sin20:2 sin? cos?
9. o"*
dx Q*)=
3.
4. cos20:2cos20 - I
d
10. (sinx) = cosn 2tano
dx 5. tan2o-
r-tan2 0
d
11. (cosx) = - sin x
dx
d
t 2. (tan = sek2*
dx ")