Anda di halaman 1dari 15

SYARI’AH DAN AKHLAQ

Ibu Islamiyati, M.SI


HUKUM ISLAM DAN DASARNYA
• Hukum Islam : Syari’ah : Islamic Law :
Hukum syara’
• Adalah : Tatanan Perundang-undangan yang
mengatur pola hubungan dengan Allah
(Hablumminallah), dan pola hubungan
dengan manusia (hablumminannas) yang
ditetapkan oleh Allah melalui wahyuNya (Al-
Qur’an dan Al-Hadist sebagai aturan pokok
dan Ijtihad sebagai aturan tambahan).
• Syari’at Islam berasal dari Allah sehingga
mutlak benar.

05/21/10 copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved. 2


• Firman Allah surat Al-Maidah ayat 60:
• Artinya : “Apa yang telah kami ceritakan itu),
Itulah yang benar, yang datang dari
Tuhanmu, karena itu janganlah kamu
termasuk orang-orang yang ragu-ragu”.
• Fiqh : Pengetahuan syari’ah secara
terperinci.
• Contoh : Fiqh Ibadah, Fiqh Muamalah, Fiqh
Munakahat, Fiqh mawarist, Fiqh Jinayah,
Fiqh Siasah, Fiqh Mal, Fiqh Buyu’, dan lain-
lain.

05/21/10 copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved. 3


Tujuan Hukum Islam
• Menurut Abu Ishaq al-Satibi :
• Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
• Mencegah kerusakan/ kemadharatan, membentuk
kemashlahatan/ kebaikan, mengarahkan kebenaran, mencapai
kebahagiaan, mengarahkan sesuatu yang berguna.
• Ruang lingkup syaria’ah adalah :
• Ibadah Mahdhah (Hablumminallah) adalah ibadah yang
diutamakan, seperti; shalat, zakat, puasa ramadhan, haji.
• Ibadah Ghairu Mahdhah (hablumminannas), ibadah yang
dianjurkan, seperti; berbuat baik dengan sesama manusia,
amar ma’ruf nahi mungkar, menjaga kehormatan diri, berlomba
dalam kebaikan.

05/21/10 copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved. 4


DALIL PELAKSANAAN HI
• Al-Qur’an surat ayat 97 berbunyi :
• Artinya : ”Barangsiapa yang mengerjakan amal
saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam
keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan
Sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada
mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang
telah mereka kerjakan”.
• Ditekankan dalam ayat Ini bahwa laki-laki dan
perempuan dalam Islam mendapat pahala yang
sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

05/21/10 copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved. 5


BID’AH

• Adalah sikap atau perbuatan yang


menambah atau mengurangi ajaran Islam.
• Bid’ah ada 2 yakni :
• Bid’ah khasanah bid’ah yang diperbolehkan,
dalam urusan (hablumminannas).
• Bid’ah dhalalah adalah bid’ah yang tidak
diperboleh, dalam urusan (Hablumminallah).

05/21/10 copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved. 6


Karakteristik Hukum Islam :
• Berlaku universal, untuk seluruh manusia
• Tidak memberatkan, dalam surat al-Baqarah ayat 286 :
• Artinya : ”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan)
yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan)
yang dikerjakannya”.
• Tidak mempersempit, sedikit memberikan beban
• Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan
kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu
menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan
diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-
hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.
• Diturunkan secara berangsur-angsur.
• Membawa kemashlahan, menolak kemadhorotan.

05/21/10 copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved. 7


AKHLAQ, ETIKA, MORAL

• Tujuan :
• Mempunyai semangat berakhlaq baik dan
berbuat ma’ruf
• Menjalin keseimbangan antara
hablumminallah dan hablumminannas

05/21/10 copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved. 8


Yang akan dipelajari

• Pengertian dasar akhlaq, etika moral


• Persamaan dan Perbedaannya
• Etika Islam dan karakteristiknya
• Aliran konsep etika tentang perbuatan
baik buruk
• Dalil Al-Qur’an tentang akhlaq

05/21/10 copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved. 9


AKHLAQ

• Berasal dari bahasa Arab ‫ﺨﻠﻖ‬- ‫ﺍﻠﺨﻠﻖ‬


• Artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku,
tabiat
• Akhlaq menurut istilah adalah sikap yang
melahirkan perbuatan baik/buruk
• Menurut Al- Ghazali, akhlaq adalah perbuatan
yang dilakukan secara terus-menerus dan
menjadi kebiasaan, sehingga menimbulkan
perbuatan baru tanpa difikirkan terlebih dahulu
(spontanitas).

05/21/10 copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved. 10


E T I K A DAN M O R A L

• Persamaan : Sebuah tatanan perilaku berdasarkan


pandangan masyarakat
• Perbedaan :
• Moral : Ide-ide umum yang diterima masyarakat, mana
yang baik dan wajar
• : Perilaku yang sesuai dengan ukuran tindakan social
atau lingkungan tertentu
• : Semangat juang atau tindakan yang bertanggungjawab
• Etika : Ilmu asas moral, faktor pembentuk moral,
perilaku tertentu
• Misal : Etika berbusana, etika bertamu, etika bicara.

05/21/10 copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved. 11


ETIKA ISLAM

• adalah perilaku tertentu berdasarkan ajaran


Islam
• Karakteristik Etika Islam :
• Mengajarkan dan menuntun manusia untuk
bertingkah laku baik
• Ukuran tingkah laku baik atau buruk
berdasarkan ajaran Islam
• Bersifat universal komprehenship
• Mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke
jenjang akhlaq yang luhur

05/21/10 copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved. 12


Muslim yang beretika Islam :

• Melaksanakan kewajiban secara


keseluruhan
• Melaksanakan amalan yag lebih utama
• Latihan spiritual, misal; dzikr, do’a, puasa
• Sering beramar ma;ruf nahi mungkar
• Ikhlas

05/21/10 copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved. 13


Penilaian perbuatan baik-buruk
dalam konsep etika ada beberapa
aliran :
• Hedonisme ; perbuatan baik apabila membahagiakan,
buruk apabila menyedihkan.
• Pragmatisme ; perbuatan buruk apabila
berguna/berfaedah, buruk apabila tidak berguna/
berfaedah.
• Sosialisme ; perbuatan baik-buruk tergantung dari
penilaian masyarakat
• Ekonomisme ; perbuatan baik apabila menguntungkan,
jelek apabila merugikan
• Religiusisme ; perbuatan baik-buruk apabila sesuai
dengan ajaran agama

05/21/10 copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved. 14


Cara merubah akhlak tercela
menjadi baik :

• Niat, kuatkan maksud


• Mengerjakan dengan penuh kesadaran dan
keikhlasan
• Dimulai dengan bertahab apabila secara frontal
tidak bisa
• Hindari peluang untuk mengulang perbuatan
tercela
• Yakini bahwa akglaq terpuji dapat membawa
kebaikan di dunia dan akhirat
• Malu kepada Allah, bukan kepada manusia.

05/21/10 copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved. 15