Anda di halaman 1dari 4

¡ —„ h ‰• Ò a ¦ – ¦ —Éc R

¡—„ h‰•Òa ¦ – ¦ —ÉcR


¦ —Ä JÉÀ M•— -
¯Ä M• ×€ ¦ €-F Ö‡Á
x¦ T’ˆ ¦ —É ç• €a-Mž F¯ˆ—

ÑbÁ— -î‰ Ä—r •M x¤HT


xhÕ „¶×Š tMF— ¡ÂcR´T
½RM®h— Ñb ¦ —ÄqÙM-H‰
½M•—T Ñb Ö‡ -î‰Mž
¡—„ h‰•Òa ¦ – ¦ —ÉcR
¦ —Ä JÉÀ M•— -
¯Ä M• ×€ ¦ €-F Ö‡Á
x¦ T’ˆ ¦ —Éç• €a-Mž F¯ˆ—

¡—„ h‡h„Ta xhÕ rå ‚Á


Af• „¨óN x¦ —vMó „‡MÁ
¦ —Ä ¹H´ ¯Ü‰ ¨Äay K ¦ —ÇM¯Év
xRh„²M O—îh «—„ Õa M‡Vv
¡—„ h‰•Òa ¦ – ¦ —ÉcR
¦ —Ä JÉÀ M•— -
¯Ä M• ×€ ¦ €-F Ö‡Á
x¦ T’ˆ ¦ —Éç• €a-Mž F¯ˆ—

hÕ xO—îh K cMÞ˜ ¦ —ÇÂÞHž


xO—îh ¡h„TVž Âü´ ¨¦ ×aF ha ’ž
xtMF MOY O—ÒÉF— M¯v
x¦ ´’„œ óva «—„ Õa M‡Vv
¡—„ h‰•Òa ¦ – ¦ —ÉcR
¦ —Ä JÉÀ M•— -
¯Ä M• ×€ ¦ €-F Ö‡Á
x¦ T’ˆ ¦ —É ç• €a-Mž F¯ˆ—

tMF xF ¯ˆ x¦ T’‰ „²FÊž


¨¡—„ ½„qxM©‰ ©MF ¡ÞaŠMž
¡—„— Ù‚tHB Ö‡ GÂ ŠN •
À•— ì × ¡Òa •óu¡HB•
< +> < +> < +> < +> < +> < +> < +> < +>